Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO WOKUPHILA

UJairo Usebenzisa Amehlwakhe—Bona Akhonze UZimu

UJairo Usebenzisa Amehlwakhe—Bona Akhonze UZimu

Akhe uzicabange ungakghoni ukulawula umzimbakho ngaphandle kokusebenzisa amehlwakho? Umnakwethu uJairo usebujamweni obunjalo obumapharodlha. Nanyana kunjalo, uthabela ipilo enomnqopho. Ngaphambi kobana nginihlathululele ukuthi kubayini athabela ipilo, akhe nginicocele indabakhe.

UJairo wabelethwa anehlobo elithileko lokukhubazeka ebuqhotjheni elibizwa ngokuthi yi-spastic quadriplegia. * Ngebanga lalokho, akakghoni ukulawula umzimbakhe. Ubuqhopho bakhe abukwazi ukuthumela imilayezo emisipheni, imikhono neenyawo zakhe kuyasongana, angakghoni ukuzilawula. Ngezinye iinkhathi, ngokungakalindeleki uJairo uyahlengezela lokho kumbangele ukuthi azilimaze. Abantu abahlanu kwakhe kungenzeka balimale nange bangatjheji. Ngokudanisako, imikhonwakhe neenyawo esikhathini esinengi kufuze zibotjhelwe esitulweni sakhe sabantu abarholopheleko ukuvimbela iingozi ezinjalo.

NGEZWA UBUHLUNGU OBUKHULU EKUKHULENI KWAMI

UJairo wakhula kabuhlungu khulu. Nakaneenyanga eentathu, wathoma ukuba nokugula kokuwa okwamtjhiya atsirimezekile. Esikhathini esinengi, uMma bekambamba amqinise bese amgijimisele esibhedlela, azitjela ukuthi uhlongakele.

Ngebanga lokuqina nokurhunyela kwemisipha, ngokukhamba kwesikhathi amathambo kaJairo asongana. Nakaneminyaka eli-16, wakhumuka idini okwatlhogeka ukuthi oyokuhlinzwa kusukela edinini bekuyokufikela enyonga. Ngisakhumbula uJairo ezwa ubuhlungu alila ngamalanga ebusuku njengombana alulama.

Ukukhubazeka kwakaJairo okumbi khulu kwamenza wathembela kwabanye abantu bona bamsize ukwenza umsebenzi waqobe langa, njengokudla, ukumbathisa, nokumlalisa. UBaba noMma ngokuvamileko ngibo ebebenza imisebenzi le. Nanyana uJairo bekatlhoga isizo elinzinzileko, ababelethi bethu bebahlala bamkhumbuza ukuthi ipilwakhe isezandleni zakaZimu ingasi ebantwini kwaphela.

KUVULEKA INDLELA YOKUKHULUMISANA

Ababelethi bethu baboFakazi bakaJehova, bebasolo bafundela uJairo iindaba zeBhayibheli kusukela asesemncani. Bebahlala bazi ukuthi ipilo iba nomnqopho nengabe umuntu uba nobuhlobo noZimu. UJairo wathiyeka emzimbenakhe obuthakathaka ebewuragela phambili uhlengezela, kodwana bekangaba nekusasa elihle nelinethemba. Nanyana kunjalo, kanengi bebazibuza ukuthi uJairo bekangakghona na ukuzwisisa ilwazi leBhayibheli?

Langelinye, uJairo asesemntwana, uBaba wambawa, “Jairo, ngibawa ukhulume nami?” Wangezelela  ngokuthi, “Nengabe ungithanda kwamambala, uzongikhulumisa!” Njengombana uBaba amncenga bona akhulume okunganani ilizwi libe linye, uJairo wehla iminyembezi. Nanyana bekalinga kuveza amazizwakhe ngokukhuluma, bekabubula kwaphela. UBaba wezwa ubuhlungu ngokulilisa uJairo. Kodwana indlela uJairo asabela ngayo itjengise ukuthi bekazwisisa lokho ebekutjhiwo nguBaba. Umraro bekukuthi bekangakghoni ukukhuluma.

Kungasikade, ababelethi bethu bayelela ukuthi uJairo ngezinye iinkhathi bekanyakazisa amehlwakhe msinyana ngendlela yokuthi alinge ukuveza lokho akucabangako namazizwakhe. Bekumhlangahlanganisa lokhu uJairo ukuthi ngasikhathi bekangakghoni kwenza bona bamzwisise. Kodwana kwathi ababelethi nasele bayazi indlela yokufunda amehlwakhe nokumtholela lokho akutlhogako, ubuso bakaJairo bebuthaba abobotheke. Bekuyindlela yokuthi ngiyathokoza.

Umlaphi wabanemiraro yokukhuluma waveza isiphakamiso sendlela engcono yokukhulumisana, wathi kufuze siphakamisele phezulu izandla zombili nasimbuza umbuzo ozokutjho ukuthi uyavuma namkha uyala. Isandla sokudla sitjho ukuthi iye, sesincele sitjho ukuthi awa. Ngalokho, bekaveza lokho akufunako ngokujikisela amehlwakhe ngesandleni esifaneleko.

IPILO KAJAIRO EYINGQOPHA MLANDO

Kathathu ngomnyaka, aboFakazi bakaJehova baba nemihlangano emincani nemikhulu, lapho abantu abanengi balalela khona iinkulumo ezisekelwe eBhayibhelini. UJairo bekuhlala kumthabisa nekuzokubekwa ikulumo yalabo abazokubhajadiswa. Ngelinye ilanga, uJairo nekaneminyaka eli-16, uBaba wambuza, “Jairo, uyakufuna na ukubhajadiswa?” Waphakamisa amehlo kwabakanye waqala isandla sakaBaba sokudla aveza isifiso sakhe sokuthi uyakufuna ukubhajadiswa. UBaba wanaba ngokuthi, “Sewumthembisile na uZimu emthandazweni ukuthi ufuna ukumkhonza unomphela?” Wabuya godu uJairo waqala thwi esandleni sakaBaba sokudla. Besele kusebaleni ukuthi uJairo unikele ipilwakhe kuJehova.

Ngemva kobana afunde kanengana iingcoco zeBhayibheli, besele kukhanya ukuthi uJairo uyakuzwisisa ukuqakatheka kwebhabhadiso lobuKrestu. Yeke, ngo-2004, waphendula umbuzo oqakatheke khulu abuzwa wona, “Sewuzinikele na kuZimu bona wenze intandwakhe?” UJairo waphendula umbuzo lo ngokuthi aphakamisele amehlwakhe phezulu. Le bekuyindlela yokutjengisa ukuthi uyavuma. Ngalokho-ke, nakaneminyaka eli-17, wabhajadiswa waba ngomunye waboFakazi bakaJehova.

AMEHLWAKHE ADZIMELELE EZINTWENI ZAKAZIMU

Ngo-2011, kwavuleka indlela etjha yokukhulumisana noJairo—ikhomphyutha elawulwa mamehlo. Umtjhini lo ukwazi ukubamba ukusikinyeka kwelihlo lakhe ukwenzela ukukhetha iinthombe ezivela esikrinini sekhomphyutha. Nakaqala isithombeso kunjengokungathi  ugandelela ikunubhe ekhomphyutheni. Iimthombezo bezijamele imitjhwana nofana amagama azokwazi ukusiza uJairo bona akhulume. Nakaqala esinye seenthombe, ikhomphyutha le idlulisela umlayezo otloliweko uzwakale emtjhinini sewulilizwi.

Njengombana ukuzwisisa kwakaJairo iBhayibheli bekukhula, nesifiso sakhe sokusiza abanye bazi iqiniso ngoZimu naso sakhula. Nasenza isifundo seBhayibheli somndeni saqobe veke, kanengi unande aqala emva la ngihlezi khona abuye aqale ikhophyuthakhe. Le yindlela yokungikhumbuza ukuthi kufuze ngimtlolele iimpendulo azoziphendula nekubuzwa imibuzo emihlanganweni yebandla loKrestu.

Emhlanganweni, ngokubekezela uqala isikrini akhethe isithombe esifaneleko, bese ilizwi lakhe elivela emtjhinini lizwakale ebantwini boke. Esikhathi esinengi nakaphendulako uhleka kuzwakale nakakhuthaza amalunga webandla. U-Alex, omunye wabangani bakaJairo omutjha, uthi, “Kuhlala kungikara nangizwa iimpendulo zakaJairo nakakhuluma ngendaba yeBhayibheli.”

UJairo usebenzisa amehlwakhe ukulawula ikhomphyutha nomtjhini okhupha ilizwi lakhe bona aphendule emihlanganweni begodu acocele nabanye ngeenkolelo zakhe

UJairo godu usebenzisa amehlwakhe ukutjela abanye ngeenkolelo zakhe. Enye indlela akwenza ngayo lokhu ugandelela itshwayo eliveza isithombe sengadini lapho kuneenlwana nabantu bazo zoke iinhlanga baphila ngokuthula. Nakagandelela lokhu, ilizwi elisekhophyutheni liyakhuluma, “IBhayibheli lithembisa ukuthi iphasi lizokuba yipharadesi lapho kuzabe kungekho khona ukugula nokufa, IsAmbulo 21:4.” Nengabe umuntu olaleleko utjengisa ikareko, nakagandelela ikunubhe godu ekhomphyuthenakhe ithi, “Ungakuthabela ukufunda iBhayibheli nami?” Ngokungakalindeleki, ubamkhulu wamukela isimemo sokufunda nami iBhayibheli. Kuyakarisa ukubona uJairo asizwa ngomunye waboFakazi, bafunda nobamkhulu iBhayibheli kabuthaka! Okuthabisako, ubamkhulu wabhajadiswa emhlanganweni wesifunda ngo-Arhostosi 2014 eMadrid.

Indlela uJairo azinikela ngayo kuZimu yatjhejwa nabotitjhere bakhe esikolweni. URosario, omunye wabalaphi bakhe wathi: “Nakungenzeka ngicabange ukujoyina ikolo, ngingakhetha ukuba ngomunye waboFakazi bakaJehova. Ngibone indlela ikholo lakaJairo elimnikele ngayo umnqopho wamambala ekuphileni, naphezu kobujamo bakhe obumaphorodlha.”

Amehlo kaJairo ahlale aphapheme nengimfundela isithembiso seBhayibheli: “Abarholopheleko bazatjakadula njengehlangumataka nelimu leemumu lililizele.” (Isaya 35:6) Nanyana ngezinye iinkhathi adana, kodwana uhlale anomoya omuhle. Lokhu kuyakghonakala ngebanga lokuthi ukuphila kwakhe kudzimelele kuZimu nebanganini bakhe abamaKrestu. Ngebanga lokuthi uhlala athabile, nekholo lakhe eliqinileko libufakazi bokuthi ukukhonza uJehova kwenza ipilo etjhijilako ibe ngeqakathekileko.

^ isig. 5 Ukukhubazeka kobuqhopho (Cerebral palsy) libizo elivame ukusetjenziswa lokha nakuhlathululwa ukulimala kobuqhopho okwenza umuntu angasakghoni ukusikinya umzimba ngendlela evamileko. Kungabangela ukugula kokuwa, imiraro yokudla, nokungakwazi ukukhuluma kuhle. I-Spastic quadriplegia lihlobo lokukhubazeka kobuqhopho okumbi khulu; okungabangela ukuqina kwezandla neenyawo nentamo erephelelako.