Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 OKUBUZWA BAFUNDI BAKAMAGAZINI LO . . .

Kghani Ama-Easter Mbala Amnyanya WobuKrestu?

Kghani Ama-Easter Mbala Amnyanya WobuKrestu?

I-Encyclopædia Britannica ihlathulula ama-Easter ngokuthi “mnyanya oveleleko wamasonto wobuKrestu agidinga ukuVuswa kwakaJesu Krestu.” Nanyana kunjalo, kghani mbala mnyanya wobuKrestu?

Ukuveza ubuqiniso bendaba, kuqakathekile ukutjheja nomsuka wawo. Ngokufanako, bona sifumane ukuthi ama-Easter amnyanya wamaKrestu na, kuqakathekile ukuhlolisisa imininingwana ehlobene nawo.

Kokuthoma, uJesu watjela abafundi bakhe bona bakhumbule ukufa kwakhe, ingasi kuvuka kwakhe. Umpostoli uPowula wabiza umnyanya lo ngokuthi, ‘Sisidlo seKosi.’—1 Korinte 11:20; Lukasi 22:19, 20.

Ngaphezu kwalokho, i-Britannica ithi amasiko amanengi wama-Easter “awahlobani nakancani” nokuvuswa kwakaJesu, “kodwana avela emasikweni aziwako.” Ngokwesibonelo, malungana namatshwayo wama-Easter adumileko njengeqanda nomqasa, i-Encyclopedia of Religion ithi: “iqanda lifanekisela ukuphila okutjha okuvela ekuphahlazekeni kweqephe leqanda.” Nayinabako, ithi: Umqasa bewaziwa njengesilwana esizala khulu, kungebangelo ufanekisela ukufika kwehlobo.”

UPhilippe Walter uphrofesa wemitlolo yekadeni, uhlathulula ngokuthi amasiko la kuze njani bona abe yingcenye yokugidingwa kwama-Easter. Wathi, “phakathi kweenkolelo ezihlukeneko zobuKrestu,” bekubulula ukuhlobanisa umnyanya wamaqaba obowugidingwa “ekupheleni kobusika ukuya ekuthomeni kwehlobo” kunye nokuvuswa kwakaJesu. UWalter ungezelela ngokuthi bekuligadango eliqakathekileko lokwethula “imigidi yobuKrestu” emakhalendeni wamaqaba, nokuvula indlela yokuwatjhugulula ngobunengi.

Ikambiso “yobuKrestu” le azange yenzeke lokha abapostoli basaphila, ngombana ‘bebabambezela’ ubuqaba. (2 Thesalonika 2:7) Umpostoli uPowula wayelelisa ukuthi nasele ‘akhambile,’ “kuzakuvela abanye abahlanakezela iqiniso ukuze bawunge abafundi babalandele.” (IzEnzo 20:29, 30) Ngekupheleni kwekhulu lokuthoma, umpostoli uJwanisi watlola ukuthi amanye amadoda besele athomile ukudurhisa amaKrestu. (1 Jwanisi 2:18, 26) Nedlela yokuqarha amasiko wamaqaba besele ivulekile.

“Ningazihlanganisi nabangakholwako.”2 Korinte 6:14

Nokho, abanye bangaba namazizo wokuthi ukuvumela amanye wamasiko wama-Easter bekungasi kumbi—bekunikela “amaqaba” ithuba lokuzwisisa ngcono lokho okutjhiwo yivuko lakaJesu. Kodwana uPowula bekangekhe avumelana nalokho. Ngitjho nanyana ahlangana namasiko amanengi wobuqaba lokha nakadlula eMbusweni wamaRoma, akhenge amukele ngitjho nalinye isiko ebelizokwenza abantu bazwisise uJesu ngcono. Ngokuhlukileko, wayelelisa amaKrestu: “Ningazihlanganisi nabangakholwako. Kunabudlelwano bani phakathi kwabalungileko nabangakalungi na? Namkha kunahlanganyelo bani phakathi komkhanyo nobumnyama na? Ngalokho-ke: ‘Phumani phakathi kwabo, nizahlukanise nabo; ningathinti ilitho elisilapheleko, yeke ngizakuza kini. Kutjho [uJehova].’”—2 Korinte 6:14, 17.

Uyini umphumela wokuhlola kwethu imininingwana emfitjhani? Ukuhlola kwethu kutjengise ukuthi ama-Easter akasiwo umnyanya wobuKrestu.