Ngobusuku bangaphambi kokufa kwakhe, uJesu wayala abafundi bakhe ukuthi bagidinge umhlatjelo wokufa kwakhe. Wathi kibo: “Yenzani lokhu ukuze ningikhumbule.”—Lukasi 22:19.

Kilonyaka, isiKhumbuzo sokufa kwakaJesu sizokuba ngeLesihlanu ngo-Apreli 3, ngemva kokutjhinga kwelanga. AboFakazi bakaJehova bayakumema wena nomndenakho ukuthi nizokugidinga benilalele nekulumo ezokuhlathulula ukuthi kubayini ukufa kwakaJesu kuqakatheke kangaka nokuthi ungazuza njani wena.