Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | URHULUMENDE ONGANAYO IKOHLAKALO

Itjhefu Engunobangela Wobukhohlakali Bakarhulumende

Itjhefu Engunobangela Wobukhohlakali Bakarhulumende

Ubukhohlakalobu obenziwa ngurhulumende buhlathululwa ngokuthi umuntu usebenzisa kumbi amandla womphakathi ukwenzela ukuzizuzisa yena. Ukukhwabanisokhu sekusisiga ekade khulu senzeka. Ngokwesibonelo, iBhayibheli inomthetho ovimbela ukufumbathisa eendabeni zokwahlulela, okutjho khona bona isigesi kade khulu sikhona sekuminyaka engaphezu kwee-3 500 edlulileko. (Eksodusi 23:8) Akubuzwa, ubukhohlakalobu akusikumane umukele ukufunjathiswa ngerhorhomejeni, kodwana kuhlanganisa izinto ezinengi tle. Iimphathimandla ezikhohlakeleko ngasikhathi zisebenzisa kumbi ipahla ezingakavunyelwa ukuthi ziyisebenzise, bezebe neemali. Zikwazi nokusebenzisa kumbi iinkhundla zazo ukuzuzisa abangani nofana iinini zazo.

Nangabe ubukhohlakali bukwazi ukufumaneka kinanyana ngiyiphi ihlangano ephethwe mumuntu, kubonakala ngasuthi ubukhohlakali eendabeni zakarhulumende bande kwem’hlolo. I-The 2013 Global Corruption Barometer, igadangiswe yi-Transparency International, ibike ukuthi abantu ephasini mazombe banombono wokuthi iinhlangano ezihlanu okuziinqhema zepolotiki, isipholisa, iimphathimandla, iimbethimthetho, namajaji ngizo ezaziwa ngokwanda kobukhohlakali. Akhesiqalele eminye yeembiko eveza umraro wendaba.

  • E-AFRICA: Ngomnyaka ka-2013, iimphathimandla ezi-22 000 zeSewula Afrika zamangalelwa ngokuziphatha kumbi eendabeni zobukhohlakali.

  • E-South America: Ngomnyaka ka-2012, eBrazil, abantu aba-25 babotjhwa ngokusebenzisa imali yomphakathi basekela ngayo iindleko zepolotiki. Hlangana nabantwabo bekunesiphathiswa sakamongameli walokha, okungewesibili ebantwini abaziinkhulu enarheni.

  • E-ASIA: ESeoul, yeSouth Korea, kwahlongakala abantu aba-502 lokha nakugirika isakhiwo-seentolo ngomnyaka ka-1995. Abaphenyi bafumana ukuthi iimphathimandla zedorobho zafunjathiswa zavumela ebebakha umakhiwo loyo bona basebenzise ikhonkhridi engekho emthethweni, baphula nomthetho wezokuphepha.

  • E-EUROPE: Ngokuya kwesiphathiswa uCecilia Malmström ongowe-European Home Affairs wathi, “ukurhagala komraro [wobukhohlakali e-Europe] kuqeda amandla.” Wangezela ngokuthi “isivumelwano sokulwisana nobukhohlakali kubonakala ngasuthi siyalahleka.”

Ubukhohlakali bakarhulumende sebumile iimrabho engeneleleko. Uphrofesa Susan Rose-Ackerman osisazi sezokulwisana nobukhohlakali watlola wathi, kutlhogeka kwenziwe ituthuko “bekwenziwe amatjhuguluko aqakatheke khulu endleleni urhulumende enza ngayo izinto.” Nanyana ubujamo buqeda amandla nje, kodwana iBhayibheli itjengisa ukuthi ngitjho namatjhuguluko abonakala amakhulu bona angenzeka, nanyana kunjani azokwenzeka.