Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Madoda—Yenzani Amakhaya Wenu Abe Ngaphephileko

Madoda—Yenzani Amakhaya Wenu Abe Ngaphephileko

MHlOBO bani wesivikelo okufuze indoda isinikele umkayo? Inengi labantu likhuliswa likholelwa ukuthi umgomo oyihloko wendoda ukusiza umndenayo bona uvikeleke ngokweemali. Nanyana kunjalo, abanye abomma abanezinto ezinengi eziqalekako basazizwa bangakavikeleki ngokwamazizo—babe bazizwe basaba. Umma weSpain ibizo lakhe elinguRosa, ngokwesibonelo, nakakhuluma ngendoda atjhade nayo uthi, “Ebantwini bangaphandle, beyiqaleka iyindoda ethandekako, kodwana ekhaya beyimumuntu onelaka.” UJoy weNigeria, uyavuma, “Nangingakavumelani nendodakwami, ithi, ‘kufuze wenze koke engikutjhoko ngombana ngiyindodakho.’”

Indoda ingayifeza njani indimayo ngendlela enethando njengobabekhaya? Kutlhogekani bona indoda yenze ikhaya layo libe ngeliphephileko, ‘ngokuhlala ngokuthula’ nomkayo?—Rute 1:9.

LOKHO IBHAYIBHELI ELIKUTJHOKO NGEGUNYA LENDODA

Nanyana indoda nomfazi balingana emehlweni kaZimu, iBhayibheli ithi umlingani ngamunye unendima eqakathekileko emndenini. AmaRoma 7:2 athi umfazi otjhadileko ubopheleleke “emthethweni omayelana nendodakhe.” Njengombana neenhlangano ezinengi zibeka indoda bona iphathe zoke izinto, uZimu ubeke indoda bona ibe yihloko yomfazi. (1 Korinte 11:3) Amadoda kufuze adose phambili emakhayenawo.

Amadoda, angalisebenzisa njani igunya lawo alinikelwe nguZimu? iBhayibheli ithi, ‘Ragelani phambili nithanda abafazi benu njengombana uKrestu athanda ibandla.’ (Efesu 5:25) Iye, nanyana angakhenge atjhade, isibonelo sakaJesu Krestu singakusiza bona ube yindoda ehle. Akhe sibone ukuthi kungenzeka njani.

IPILO KAJESU—ISIBONELO ESIPHELELEKO SAMADODA

UJesu bekafuna ukududuza nokusiza abanye. UJesu wathembisa boke ebebagandelelekile nabadisibezwe mirarwabo nakathi: “Yizani kimi, . . .ngizaniphumuza.” (Matewu 11:28, 29) Bekajayele ukuba phumuza ebudisini babo bewabasiza batjhidela kuJehova. Kungebangelo-ke abanengi bebadoseleka kuJesu, bebakholelwa bona uzobathwalela imithwalabo!

Indlela amadoda angalingisa ngayo uJesu. Msize emsebenzini awenzako ngendlini. Abanye abomma bazizwa ngendlela efanako nekaRosa, owalila wathi: “Bengingasililitho endodenakwami kunesisebenzi sangendlini.” Ngokuhlukileko,  indoda ibizo layo elinguKweku, onomtjhado omuhle, uthi: “Ngihlale ngibuza umkami bona ngingamsiza njani ngomsebenzi wangendlini. Ngombana ngiyamthanda, ngihlale ngithatha igadango lokuthoma ngimsize ngemisebenzi yangendlini.”

UJesu bekacabangela anezwela. Iminyaka eli-12, umma otlhagako bekaqalene nobujamo bepilo engaginyisi mathe. Nakezwa ngamandla asimangaliso kaJesu, “bekazitjela athi, ‘Nange ngingasengikghwathe nje isambatho sakhe kwaphela, ngizokuphola.’” Bekaqinisile. Watjhidela kuJesu, wakghwatha umphetho wesambatho sakhe, waphola khonokho. Nanyana abanye ebebaqalile bacabanga bona umma lo bekangakafaneli ukwenza isenzweso, uJesu waba nombono wokuthi umma lo bekafuna isizo. * Ngomusa wathi kuye: “Ndodakazi, . . . utjhaphuluke eenhlungwini zakho.” Azange abalekele ukumhlazisa kwaphela namkha ukumnyefula kodwana wakutjheja ukugula kwakhe. Ngalokho watjengisa ukuthi umhlobo bani wendoda—indoda enozwela.—Markosi 5:25-34.

 Indlela amadoda angalingisa ngayo uJesu. Nakhibe umkakho akazizwa kuhle, mtjengise ukumcabangela ube nesineke. Linga ukuba sebujamweni bakhe, uzwisise indlela enza ngayo izinto. Ngokwesibonelo, uRicardo uyahlathulula, “Nangitjheja bona umkami usilingeka msinya, ngenza umzamo okhethekileko wokubalekela ukukhuluma izinto ezingenza ubujamo bakhe bube budisi khulu.”

UJesu wakhulumisana nabafundi bakhe. UJesu bekabahlathululela izinto ezinengi abangani bakhe. Wathi, “nginazise koke engikuzwe kuBaba.” (Jwanisi 15:15) Kuliqiniso ukuthi uJesu ngezinye iinkhathi bekafuna ukuba yedwa bona azindle bekathandaze. Kodwana bekajayele ukucoca nabafundi bakhe ngamazizwakhe wangaphakathi. Ngobusuku bangaphambi kokufa kwakhe njengesilelesi esithuweleleko, wabatjela wathi, “ubhodwe lisizi.” (Matewu 26:38) Ngitjho nanyana izenzo zabo zamdanisa, uJesu akhenge alise ukukhuluma nabafundi bakhe.—Matewu 26:40, 41.

Ukucabanga ngesibonelo sakaJesu kungasiza indoda bona ibe ngubaba ongcono

Indlela amadoda angalingisa ngayo uJesu. Khulumisanani—tjela umkakho ngalokho ocabanga ngakho nendlela ozizwa ngayo. Umma anganghonghoyila ngokuthi indodakhe ayinamraro wokukhuluma nenengi labantu, kodwana nayisekhaya ithula du. Ngakelinye ihlangothi, phawula bona u-Ana uzizwa njani nakhibe indodakwakhe ikhulumisana naye ngokutjhaphulukileko. “Vane ngizwe bona ungithanda kwamambala,” begodu uthi, “uzizwa atjhidelene naye.”

Kubalekele ukungakhulumi nomkakho njengesikhali sokumjezisa. Omunye umma uthi, “nakhibe indodakwami beyingikwatele, kudlule amalanga ingangikhulumisi. Ingenza ngizizwe nginecala begodu ngimnyenyisa.” Nanyana kunjalo, u-Edwin uzama ukulingisa isibonelo sakaJesu. “Nangikwatileko, angiphenduli khonokho, kodwana ngifuna isikhathi esihle sokukhuluma, silungise izinto.”

UJoy, odzujulwe ngaphambili, uwabonile amatjhuguluko endodenakwakhe solo yathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova. Uthi ngendodakwakhe, “Ithuthukile begodu ilinga ngamandla ukuba ngubaba onethando, olingisa uJesu.” Iingidi zabatjhadileko ziyazuza esilulekweni seBhayibheli esifanako. Ungathanda ukuzuza kunye nabo? Ungabawa isifundo seBhayibheli sasimahla komunye waboFakazi bakaJehova.

^ isig. 10 NgokomThetho kaMosi, ubujamo bukamma lo bamenza waba mumuntu ongakahlanzeki ngokwekolo, nokuthi nanyana ngubani amthintako bekazokuba ngosilaphelako.—Levitikusi 15:19, 25.