Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI ITJHUGULULA AMAPHILO

Ngathintwa Ziimpendulo ZeBhayibheli Ezinengqondo

Ngathintwa Ziimpendulo ZeBhayibheli Ezinengqondo
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1948

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: EHUNGARY

  • UMLANDO: BENGILULUKELA UKUFUMANA IIMPENDULO ZEMIBUZO EQAKATHEKE KHULU EKUPHILENI

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngabelethelwa eSzékesfehérvár, eHungary, lidorobho elinomlando onothileko nasibuyela emva eminyakeni engaphezu kwe-1 000. Ngokudanisako, ngisazikhumbula iimbazi ezatjhiywa mumonakalo owabangelwa yipi yephasi yesibili.

Nengisesemntwana, ngakhuliswa ngugogo nobamkhulu. Ngibakhumbula khulu—khulukhulu ugogwami u-Elisabeth. Wangenza ngaba nekholo eliqinileko kuZimu. Kusukela ngineminyaka emithathu, qobe ntambama besithandaza uMthandazo weKosi. Nanyana kunjalo, bengingazwisisi lokho okutjhiwo mthandazo lo bekwaba kulapho sengeqela eminyakeni ema-30.

Ugogo nobamkhulu bangitlhogomela nengisesemcani ngombana ababelethi bami bebasebenza ubusuku nemini, banethemba lokubeka imali eyaneleko bona bathenge indlu kanokutjho. Nanyana kunjalo, qobe ngoMgqibelo wesibili umndeni woke bewuhlangana bona uzokudla isidlo. Bengizithabela iinkhathi ezinjalo.

Ngo-1958, ibhudango lababelethi bami lafezeka; bakghona ukuthenga indlu engahlala abantu abathathu. Ekugcineni, ngakwazi ukuhlala nabebelethi bami—bengithabile! Nokho, kwathi ngemva kweenyanga ezisithandathu ithabo ebenginalo laphela ngokurhabako. Ubaba wabulawa yikankere.

Bengidane khulu. Ngikhumbula ngithandaza: “Zimu ngiyakubawa hle bona usindise ubaba. Ngiyamtlhoga. Kubayini ungakhenge uphendule imithandazwami?” Bengingenza nanyana yini ukwazi ukuthi ubaba ukuphi. Bengizibuza: ‘Kghani uye ezulwini?’ Nofana angekhe asaba khona unomphela?’ Bengibarhalela abanye abantwana abasese nabobaba.

Iminyaka eminengi, bengisolo ngiya emathuneni qobe langa. Bengiguqa ethuneni lakababa ngithandaze: “Zimu ngiyakubawa, ngifuna ukwazi ukuthi ubaba ukuphi.” Ngathandazela nesizo lokuzwisisa umnqopho wokuphila.

Nengineminyaka eli-13, ngaqunta ukufunda isiJarimani. Ngacabanga ukuthi hlangana neencwadi ezinengi ezinothileko  zesiJarimani, mhlamunye bengizokufumana iimpendulo zeembuzwami. Ngo-1967, ngathoma ukufunda edorobheni leJena, ngesikhatheso beliyingcenye yePumalanga yeJarimani. Ngetjiseko ngafunda iincwadi zezazi zefilosofi zesiJarimani, khulukhulu lezo ezikhuluma ngomnqopho wokuba khona kwabantu. Nanyana ngifumane ezinye izinto ezikarisako, ayikho nayinye eyanganelisa ngokuzeleko. Ngaragela phambili nokuthandazela iimpendulo.

INDLELA IBHAYIBHELI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Ngo-1970, ngabuyela eHungary, ngahlangana nomma ibizo lakhe elinguRose, kamva owaba mkami. Ngesikhatheso, iHungary beyingaphasi kokubusa kwamaKhomanisi. Msinyana ngemva kobana sitjhadile, mina noRose sabalekela e-Austria. Umnqophwethu bekukukuthi ekugcineni sithuthele eSydney, e-Australia, lapho kuhlala khona umalume.

Msinyana ngafumana umsebenzi e-Austria. Ngelinye ilanga, umuntu engisebenza naye wangitjela ukuthi ngingazifumana zoke iimpendulo zemibuzwami eBhayibhelini. Wanginikela iincwadi ezimbalwa ezikhuluma ngeBhayibheli. Azange ngimotjhe isikhathi ngazifunda ngetjiseko iincwadezo. Yeke ngatlolela aboFakazi bakaJehova, abagadangisi beencwadezi, ngabawa iincwadi ezingeziweko.

Ngelanga ebesiqeda ngalo umnyaka sitjhadile, mina noRose savakatjhelwa nguFakazi osesemutjha we-Austria. Wangilethela iincwadi ebengizibawile bewabawa nokufunda nami iBhayibheli, ngavuma. Njengombana benginetjiseko yokufunda, besifunda kabili ngeveke—isifundo ngasinye besithatha ama-awara amane!

Bengizithabela izinto eziseBhayibhelini aboFakazi ebebangifundisa zona. Nebangitjengisa ibizo lakaZimu, uJehova, eBhayibhelini lami lesiHungary, bekubudisi ukukukholelwa lokho. Eminyakeni ema-27 ngiya esondweni, akhenge khengizwe kukhulunywa ngebizo lakaZimu nangelanga lomhlolo. Ngathintwa ziimpendulo zeBhayibheli ezinengqondo zeembuzwami. Ngokwesibonelo, ngafunda ukuthi abantu abahlongakeleko abezwalitho, kunjengokuthi balele ubuthongo obukhulu. (UMtjhumayeli 9:5, 10; Jwanisi 11:11-15) Ngafunda godu nangesithembiso seBhayibheli sephasi elitjha lapho ‘ukufa kungekhe kusaba khona.’ (IsAmbulo 21:3, 4) Nginethemba lokubona ubaba godu, njengombana ephasini elitjha, “kuzakuba khona ukuvuka.”—IzEnzo 24:15.

URose wahlanganyela nami ekufundeni iBhayibheli ngehliziyo yoke. Sathuthuka msinyana, saqeda ukufunda incwadi ngeenyanga eembili kwaphela! Besibakhona kiyo yoke imihlangano aboFakazi ebebaba nayo eWolweni lomBuso. Into eyasikghwathwa khulu lithando, kusizana nobunye phakathi kwaboFakazi bakaJehova.—Jwanisi 13:34, 35.

Ngo-1976, mina noRose sanikelwa imvumo yokungena e-Australia. Msinyana safumana aboFakazi bakaJehova lapho. Sathi sifika nje aboFakazi bendawo basenza sazizwa sisekhaya. Ngo-1978, saba boFakazi.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Emaswapheleni ngazifumana iimpendulo zemibuzo ebeyisolo ingitshwenya isikhathi eside. Ngokutjhidela kuJehova uZimu, ngifumane uBaba obadlula boke. (Jakopo 4:8) Ithemba enginalo lokubona ubaba ongibelethako godu ephasini elitjha elizako litjho okukhulu kimi.—Jwanisi 5:28, 29.

Ngo-1989, mina noRose saqunta ukubuyela eHungary ukwenzela bona sihlanganyele iinkolelo zethu nabangani nemindenethu, kuhlanganise nabanye okungenzeka sihlangane nabo. Sibe nelungelo lokufundisa amakhulu wabantu iBhayibheli. Abangaphezu kwama-70 bahlanganyela nathi ekukhonzeni uJehova, kuhlanganise nomma ongibelethako.

Ngithandaze iminyaka eli-17 bona ngifumane iimpendulo zeembuzwami. Nje sekudlule eminye iminyaka ema-39, ngisalokhu ngithandaza—okwanje ngingatjho ngithi, “Ngiyathokoza, Babami othandekako wezulwini, ngokuphendula imithandazwami kusukela ebuntwaneni.”