Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  Matjhi 2015

 Ingcoco Nomakhelwana

Kubayini Sifunda IBhayibheli?

Kubayini Sifunda IBhayibheli?

Okulandelako yingcoco omunye waboFakazi bakaJehova angaba nayo nomakhelwana. Akhe sithi uFakazi ibizo lakhe elinguBongani ukhulumisana nendoda ibizo layo linguDavida umtato.

IBHAYIBHELI—LINEMBILE NGOKOMLANDO

UDavida: Ngithi angikwazise ukuthi mina angisuye umuntu wekolo. Ngalokho-ke angiboni ukuthi kukhona esingakhuluma ngakho.

UBongani: Ngiyathokoza ukungitjela kwakho lokho. Mina ibizo lami nginguBongani. Lakho ungubani?

UDavida: NginguDavida.

UBongani: Ngithabela ukukwazi, Davida.

UDavida: Nami ngendlela efanako.

UBongani: Bengibawa ukukubuza, wakhulela emzini wabantu abakholwako na?

UDavida: Iye kunjalo. Kodwana ngathi nangikhambako ekhaya ngiya ekholiji, ngaphuma eentweni zekolo.

UBongani: Oh Ngiyabona. Khuyini owayifundela ekholiji?

UDavida: Iimfundo eziphatheleni nomphakathi nezomlando. Bengisolo ngiwuthanda umlando—umlando wabantu kusukela ekuthomeni.

UBongani: Umlando ungakhe usimangaze. Kungenzeka bonyana uyazi, ukuthi iBhayibheli liyincwadi yomlando. Uyayisebenzisa na iBhayibheli nawenza irhubhululo?

UDavida: Ingasi njalo. Ngiyazi ukuthi iyincwadi ehle, kodwana akhenge khengicabange bona iBhayibheli lingaba yincwadi yomlando.

UBongani: Ubonakala umumuntu onengqondo elula. Nangabe unemizuzwana embalwa, ngingakuthabela ukukutjengisa iimbonelo ezimbadlwana ezinomlando onembileko ezifumaneka eBhayibhelini.

UDavida: Ngingakuthabela lokho, kodwana anginayo iBhayibheli.

UBongani: Kulungile. Ngingakutjengisa kweyami iBhayibheli. Isibonelo sokuthoma sifumaneka ku-1 Iinkronike isahluko 29, amavesi 26 no-27. Amavesi lawo athi: “UDavida umsa kaJesi gade ayikosi yakwa-Israyeli woke, wabusa kwa-Israyeli iminyaka ematjhumi amane. Elikhomba wayibusa eRhebroni, ematjhumi amathathu nantathu kwaba seJerusalema.”

UDavida: Kubayini isibonelwesi simlando onembileko?

UBongani: Phela, abaphikisi bathi iKosi uDavida akhenge yaba khona.

UDavida: Kwamambala? Kubayini bebaphikisa ukuba khona kwayo?

UBongani: Bekunobufakazi obuncani ngaphandle kwalobo obuseBhayibhelini ebebutjengisa ukuthi beyimumuntu wamambala. Nanyana kunjalo, ngomnyaka ka-1993, isiqhema sabarhubhululi savumbulula ilitje lakade khulu elinomtlolo otjhugululwe ngokuthi “Indlu kaDavida.”

UDavida: Kuyakarisa lokho.

UBongani: Omunye umuntu godu ongeweBhayibhelini naye ukuba khona kwakhe okwaphikiswa, kwanguPontiyasi Pilatu, umbusi owabusa emalangeni kaJesu. Kukhulunywe ngaye la kuLukasi isahluko 3, ivesi 1 hlangana neemphathiswa zakarhulumende ezinengi zangesikhatheso.

UDavida: Iye, Ngiyabona. Lithi: ‘UPontiyasi Pilatu gade ambusi weJudiya, uHerode yena ambusi wesifunda seGalile.’

UBongani: Kunjalo. Besele kuminyaka izazi zisolo zingayiginyi kuhle indaba yokuthi uPontiyasi Pilatu  bekamumuntu wamambala. Kwathi eminyakeni ema-50 eyadlulako, kwafunyanwa ilitje eKabeni yePumalanga elibazwe ibizo lakhe.

UDavida: Hmm. Bengingakhenge ngizwe ngemininingwana enjalo ngaphambilini.

UBongani: Kuyangithabisa ukuthi ngabelane nawe ngeendabezi.

UDavida: Ukukhuluma iqiniso, bengisolo ngiyihlonipha indlela iBhayibheli eyatlolwa ngayo, kodwana bengingakhenge ngicabange ukuthi inokuqakatheka okungako esikhathini sethu. Kungenzeka linembe ngokomlando, kodwana angicabangi ukuthi liyazuzisa.

IBHAYIBHELI—INCWADI EDALA KODWANA YESIKHATHI SETHU

UBongani: Abantu abanengi bangavumelana namezwi la. Kodwana mina ngikholelwa okuhlukileko. Ngebanga lokuthi: Izinto esizitlhogako azikakatjhentjhi kusukela esikhathini sangaphambili. Ngokwesibonelo, besisolo sitlhoga ukudla, izambatho, nendawo yokufihla ihloko. Besisolo sitlhoga ukukhulumisana nabantu besibe nemindeni ethabisako. Akusiliqiniso na ukuthi soke siziqala njengeziligugu izintwezo?

UDavida: Kuliqiniso.

UBongani: IBhayibheli lingasisiza eengcenyeni ezinjalo. Kungebangelo-ke singalibiza ngokuthi yincwadi edala kodwana yesikhathi sanje.

UDavida: Utjho ukuthini?

UBongani: Akhese ngiyibeke ngenye indlela: IBhayibheli ineenkambisolawulo ezisisekelo ezisebenzako namhlanjesi nebezisolo ziqakathekile nangesikhathi ezatlolwa ngaso emakhulwini weminyaka eyadlulako.

IBhayibheli ineenkambisolawulo ezisisekelo ezisebenzako namhlanjesi nebezisolo ziqakathekile nangesikhathi ezatlolwa ngaso emakhulwini weminyaka eyadlulako

UDavida: Ngiyakuzwa. Kodwana lisisiza kuphi?

UBongani: Nasiza endabeni ezinjengokuba nombono omuhle ngemali namkha umndeni onepilo ethabisako nofana ukuba mngani omuhle, iinkambisolawulo zeBhayibheli zingasinqophisa. Linjengomebhe osisa endaweni efaneleko. Ngokwesibonelo, ngeze wavuma na ukuthi nawuzakuba yindoda nehloko yomndeni ephumelelako emalangeni wokuphela la kungaba sitjhijilo?

UDavida: Khona kunjalo, ngivumelana nawe kilokho. Mina nomkami sesinomnyaka sitjhadile, kodwana akusilula bona sivumelane ngaso soke isikhathi.

UBongani: Ubethe khona. Kodwana iBhayibheli lineenkambisolawulo ezilula nezisebenzako. Akhesiqale kwebe-Efesu isahluko 5, sifunde ivesi 22, 23 no-28. Nangabe uyathanda ungawafunda amavesi la.

UDavida: Ithi: “Bafazi, thobelani amadoda wenu sengathi nithobela iKosi, ngombana indoda iyihloko yomfazi, njengombana uKrestu ayihloko yebandla elimzimba wakhe begodu yena aMsindisi walo.” Bese ivesi 28 lithi: “Ngokunjalo namadoda kufanele athande abafazi bawo njengombana athanda imizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena ngokwakhe.”

UBongani: Ufunde kuhle. Ngiyathokoza. Ucabanga ukuthi kube abalingani bomtjhado bobabili bebasebenzisa iselulekwesi bengeze ukuphila komndenabo kwathuthuka na?

UDavida: Iye, nami ngicabanga njalo. Kodwana kulula ukukutjho lokho kunokwenza.

UBongani: Liqiniso, akakho namunye onganasono. Khona lapho esahlukweni seBhayibheli kunevesi elisikhuthaza bona sibe ngabacabangelako. * Phela kunanyana ngibuphi ubuhlobo, kufanele kulinganiselwe izinto godu abalingani bobabili kufuze bazimisele ukuvumelana nobujamo. Mina nomkami sithole ukuthi iBhayibheli iyasisiza sifumane ukulinganiselokho.

UDavida: Kunengqondo lokho.

UBongani: AboFakazi bakaJehova baneZinzolwazi enokwaziswa okuhle khulu ebantwini abatjhadileko nokuphila komndeni. Nangabe unemizuzwana, ngingakutjengisa okhunye kwalokho ekuphetheko.

UDavida: Kulungile. Ngingangezelela eminye imizuzu embalwa.

UBongani: Kuhle khulu lokho. Isiphande seZinzolwazi le yi-www.jw. org. Nanti ikhasi lesendlalelo.

UDavida: Ngiyazithanda iinthombezi.

UBongani: Lezi ngezinye zeengcenye zomsebenzi wokutjhumayela esiwenzako ephasini mazombe. Awuboni-ke. Ingcenye le inesihloko esithi, “Isizo labashadile Nabazali.” Ngaphasi kwesihlokwaneso, kunezinye iinhlokwana ezimbalwa ezikhuluma ngokuthi ungaqalana njani nobujamo obuhlukileko. Kghani kukhona esikukarako kilezi?

 UDavida: Iye. Ngilesi esithi “Ukusingatha Izingxabano Emshadweni.” Ngicabanga ukuthi ngingakusebenzisa lokho!

UBongani: Isihlokwesi sikhuluma ngamagadango amane wokurarulula imiraro. Tjheja isigaba nasi. Bowungathanda ukusifunda na Davida?

UDavida: Ngingakuthabela. Sithi: “Nengabe ukukhulumisana kungafaniswa neengazi emtjhadweni, lokho-ke kutjho khona bona ithando nehlonipho kungafaniswa nehliziyo namaphaphu wobuhlobo lobo.” Hmm, ngithanda indlela ebayihlathulula ngayo indaba le.

UBongani: Ngiyathokoza ngokufunda kwakho. Kunamavesi weBhayibheli adzujuliweko la. Ungawavula ngokuwagandelela ngomunakho la.

UDavida: Oh ngiyabona. Kwebe-Efesu 5:33, ithi: ‘Nokho omunye nomunye wenu kufanele athande umkakhe njengombana azithanda yena, nomfazi kufanele ahloniphe indodakhe.’

UBongani: Utjhejile na ukuthi iveseli ligandelela ukupha okufuze omunye nomunye akulindele ukukwamukela?

UDavida: Angiqiniseki bona utjho ukuthini.

UBongani: Akusiliqiniso na ukuthi indoda ifuna ukuzizwa ihlonitjhwa mkayo. Ngokufanako, umfazi ufuna ukuqiniseka ukuthi indodakwakhe imthanda kwamambala?

UDavida: Kunjalo. Nami ngiyavuma.

UBongani: Nangabe indoda ifuna iindlela zokutjengisa umkayo ukuthi iyamthanda, lokho bekungeze na kwenze kubelula ngomkayo ukuyitjengisa ihlonipho?

UDavida: Lokho kuzwakala njengento engasebenza.

UBongani: Yeke ivesi eliseBhayibhelineli, nanyana latlolwa eminyakeni pheze ezi-2 000 eyadlulako, kodwana liveza isidingo ebalinganini bobabili emtjhadweni libuye linikele neseluleko esilisizo, nasingasetjenziswa singasebenza. Nokubuyelela umfanekiso esiwufunde ngaphambilini, okhuluma “ngehliziyo namaphaphu” okutjho umtjhado ongahlala usebujamnweni obuhle.

UDavida: Kufanele ngivume ukuthi iBhayibheli liphethe okunengi khulu kunendlela ebengicabanga ngayo.

UBongani: Awazi ukuthi kungithabisa kangangani ukuzwa lokho Davida. Ngingakuthabela ukubuye ngihlangane nawe la ngokuzako ngifumane umbonwakho ngesihlokwana esithi, “Izinyathelo Ezine Zokuxazulula Izinkinga” esivela kuZinzolwazi yethu kiso isihlokwanesi. *

UDavida: Ngingakuthabela lokho. Mina nomkami sizasihlola sisobabili.

Kghani kunendaba ethileko yeBhayibheli ozibuza ngayo? Uyafuna ukwazi ngananyana ngiyiphi yeenkolelo namtjhana izinto ezenziwa boFakazi bakaJehova? Nengabe kunjalo, ungazazi ukubawa omunye waboFakazi bakaJehova. Uzokuthabela ukucoca nawe ngeendaba ezinjalo.

^ isig. 63 Nawuzakufumana ilwazi elinabileko, qala isahluko 14 sencwadi ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova.