ISITHALA Matjhi 2015 | Urhulumende Onganayo Ikohlakalo

Ephasini loke, abantu baqala iinhlangano ezihlobene norhulumende njengezikhohlakele khulu. Kghani urhulumende onganayo ikohlakalo ulibhudango kwaphela?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Itjhefu Engunobangela Wobukhohlakali Bakarhulumende

Umraro lo ungaba mkhulu ngendlela obewungacabanga ngayo.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

UmBuso KaZimu—Urhulumende Onganayo Ikohlakalo

Iingcenye ezisithandathu zomBuso lo zifakazela bona uzokuhlala unganayo ikohlakalo ngokupheleleko.

Madoda—Yenzani Amakhaya Wenu Abe Ngaphephileko

Imindenenu ingavikeleka ngokweemali, kodwana ingavikeleki endleleni eqakatheke khulu yokuphila

IKULUMISWANO NOMAKHELWANA

Kubayini Sifunda IBhayibheli?

Nanyana iBhayibheli seyinesikhathi eside yatlolwa, kodwana ilisizo lamambala nanamhlanjesi. Imithethokambiso yeBhayibheli ingakusiza njani kizo zoke iingcenye zepilo?

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ngathintwa Ziimpendulo ZeBhayibheli Ezinengqondo

U-Ernest Loedi ufumane iimpendulo zemibuzo eqakatheke khulu ekuphileni. Iimpendulo zemibuzo yeBhayibheli ezilula zimnikele ithemba lamambala ngengomuso.

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Akhese ucabange ngokuthula nokuvikeleka okungalethwa ngurhulumende munye wephasi. Kubayini singakholelwa esithembisweni sakaZimu sokusinikela urhulumende onjalo? Ngubani ozokuba mbusi ofaneleko?