Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGATJHIDELA KUZIMU

Kghani Uzizwa Utjhidelene noZimu?

Kghani Uzizwa Utjhidelene noZimu?

“Ukuba nobuhlobo obutjhidelene noZimu kukwenza uzizwe uphephile, wanelisekile, begodu unzinzile. Kuba ngasuthi uZimu uhlala akufunela okuhle.”—KUTJHO UCHRISTOPHER, ISOKANA LEGHANA.

“UZimu uyakubona newudanileko, akutjheje begodu akunikele nethando ngendlela ebewungekhe ucabange ngayo.”—KUTJHO UHANNAH ONEMINYAKA ELI-13, WE-ALASKA, E-U.S.A.

“Kuligugu khulu begodu kuletha ukuthula ukwazi ukuthi unobuhlobo obutjhideleneko noZimu!”—KUTJHO UGINA, UMMA WEJAMAICA OSEMINYAKENI ENGABA MA-40.

UChristopher, uHannah, noGina akusingibo kwaphela abazizwa ngendlela leyo. Inengi labantu ephasini mazombe liyakholelwa bona uZimu uliqala njengabangani bakhe. Kuthiwani ngawe? Kghani uzizwa utjhidelene noZimu? Namkha ungathanda ukutjhidela kuye nofana utjhidele khudlwana kuye? Mhlamunye uyazibuza: ‘Kghani kungakghoneka na ngomuntu bona abe nobuhlobo obutjhideleneko noMninimandla woke uZimu? Nange kunjalo, kwenzeka njani?’

UKUTJHIDELA KUZIMU KUNGAKGHONEKA

NgokweBhayibheli, kungakghoneka bona umuntu abe nobuhlobo obutjhideleneko noZimu. IBhayibheli lithi uZimu wabiza u-Abrahama omHebheru ngokuthi ‘Mnganakhe.’ (Isaya 41:8) Tjheja isimemo esikuJakopo 4:8: “Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini.” Yeke, kusemtarini ukuthi singaba nabo ubuhlobo obutjhideleneko noZimu—sibe bangani bakhe. Njengombana uZimu angabonakali, ‘ungatjhidela’ njani kuye uthabele ubuhlobo obuhle naye?

Ukuphendula umbuzo loyo, khumbula lokho okwenzekako nakhibe abantu bathoma ubuhlobo. Ngokuvamileko kuthoma ngabantu ababili bazane amabizo. Bese kuthi njengombana bakhuluma qobe, bacoce ngamazizwabo komunye nomunye, bese ubuhlobo babo buragela phambili bukhula. Nebazinikela ekwenzeleni omunye nomunye izinto, ubuhlobo babo bobungani buyaqina. Okufana nalokhu kungatjhiwo nesakha ubuhlobo obutjhideleneko noZimu. Akhe sibone bona kwenzeka njani lokho.