Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGATJHIDELA KUZIMU

Uyakwenza Na Lokho UZimu Akubawa Khona?

Uyakwenza Na Lokho UZimu Akubawa Khona?

“Nanyana yini oyifunako, ngibawa ungazise ngizokuthabela ukukwenzela yona.” Kungenzeka uzokuzaza ukutjho amezwi la emntwini ongamaziko namkha umnganakho omjayeleko. Nanyana kunjalo, angeze waba nomraro ukutjho amezwi la kumngani omthandako. Kungokwemvelo ngabangani abatjhideleneko ukwenzelana lokho omunye nomunye akufunako.

IBhayibheli lithi uJehova qobe wenza izinto azi ukuthi zizobathabisa abakhulekeli bakhe. Ngokwesibonelo, iKosi uDavida eyathabela ubuhlobo obuseduze noZimu, yathi: “Wena [Jehova] Zimami, . . . uzandisile iimangaliso nemizindlwakho ngathi. Nangifuna ukuyitjho engikhuluma ngayo, iba minengi khulu kobana ingabalwa.” (IRhubo 40:6 [40:5, NW]) Ngaphezu kwalokho, uJehova ubenzela okuhle ngitjho nalabo abangakabi ukumazi, ‘ubapha nenala yokudla begodu uzalisa iinhliziyo zabo ngokwenama.’—IzEnzo 14:17.

Siyakuthabela ukubenzela izinto labo esibathandako nesibahloniphako

Njengombana uJehova akuthabela ukwenzela abanye izinto ezihle, kuyafaneleka-ke ukulindela labo abafuna ukuba bangani bakaZimu bona benze izinto ‘ezithabisa ihliziywakhe.’ (IzAga 27:11) Kodwana yini ngokukhethekileko ongayenza ukuze uthabise uZimu? IBhayibheli liyaphendula: ‘Ningalibali ukwenza okuhle kwabanye nokwabelana ngombana iminikelo enjalo uZimu uyayithabela.’ (Hebheru 13:16) Kghani lokhu kutjho ukuthi ukwenza okuhle nokwabelana nabanye ngikho kwaphela okutlhogekako nesifuna ukuthabisa uJehova?

IBhayibheli lithi, “ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uZimu.” (Hebheru 11:6) Kubonakala ngasuthi, bekungemva kokuthi ‘u-Abrahamu akholwa kuZimu, wabizwa bona umngani kaZimu.’ (Jakopo 2:23) UJesu Krestu naye wagandelela itlhogeko ‘yokukholelwa kuZimu’ nengabe sifisa ukuthabela iimbusiso zakaZimu. (Jwanisi 14:1) Yeke, ungalifumana njani ikholo uZimu alifunako kilabo abatjhideza kuye? Ungathoma ngokufunda qobe iliZwi lakaZimu iBhayibheli. Newenza njalo, uzokufumana ‘ilwazi lentando kaZimu,’ bewufunde nendlela ‘yokumthabisa ngakho koke.’ Njengombana uragela phambili ukhula elwazini elinembileko ngoJehova bewusebenzise lokho okufundileko ngeendlela zakhe zokulunga, ikholo lakho kuye lizokukhula, naye uzokutjhidela eduze kwakho.—Kolose 1:9, 10.