Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGATJHIDELA KUZIMU

Kghani Uyakhuluma NoZimu?

Kghani Uyakhuluma NoZimu?

Abangani abatjhideleneko bakhuluma qobe nengabe ubujamo buyavuma, kungakhathaliseki ukuthi babonana ubuso nobuso nofana ngomtato, i-e-mail, ividiyo, namkha ngencwadi. Ngalokho, bona sitjhidele kuZimu, kufuze sikhulume naye qobe. Lokho singakwenza njani?

Singakhuluma noJehova ngomthandazo. Nokho, ukuthandaza kuZimu, akufani nalokha newukhuluma neentanga zakho. Kufuze sikhumbule ukuthi nasithandazako, sikhuluma nomBumbi wethu, ongoPhezukoke endaweni yoke. Lokhu kufuze kusitjhukumisele bona sithandaze ngehlonipho edephileko. Imithandazwethu neyizakuzwiwa nguZimu, kunezinto ezithileko okufanele sizenze. Nanzi ezintathu zazo.

Kokuthoma, imithandazo kufuze inqophiswe kuJehova uZimu kwaphela—ingasi kuJesu, “ocwengileko,” nofana esithombeni. (Eksodusi 20:4, 5) IBhayibheli ikubeka ngokukhanyako: “Kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza.” (Filipi 4:6) Kwesibili, imithandazo kufuze yenziwe egameni leNdodana kaZimu, uJesu Krestu. UJesu ngokwakhe wahlathulula: “Akakho noyedwa ozakuza kuBaba ngaphandle kwami.” (Jwanisi 14:6) Kwesithathu, imithandazwethu kufuze ivumelane nentando kaZimu. IBhayibheli lithi: “Lokha nesibawa nanyana yini ngokwentando yakhe, uyasizwa.” *1 Jwanisi 5:14.

Abangani ababili abathandanako bathabela ukucoca qobe ngendlela abangakghona ngayo

Liqiniso, ubuhlobo obutjhideleneko angeze bahlala isikhathi eside nengabe kukhuluma umuntu oyedwa. Njengombana abangani ababili bathabela ukucoca, kufuze sivumele uZimu akhulume nathi begodu kufanele simlalele nekakhulumako. Kghani uyazi ukuthi uZimu ukhuluma njani nathi?

Namhlanje, uJehova uZimu “ukhuluma” nathi ngeliZwi lakhe elitloliweko, iBhayibheli. (2 Thimothi 3:16, 17) Kubayini sitjho njalo? Ngokwesibonelo: Akhese sithi ufumana incwadi evela kumnganakho omthandako. Ngemva kobana uyifunde, uthabile ungatjela abanye, “umnganami usanduk’ngitjela okuthileko!” Nokho, usuke angakakhulumi naye ngokunqophileko, kodwana umtlolele incwadi. Ngendlela efanako, ngokufunda iBhayibheli, uvumela uJehova akhulume nawe. Ngakho-ke, uGina, odzujulwe esihlokweni okuthonywe ngaso uthi, “Ngicabanga ukuthi nengabe ngifuna uZimu abe mnganami, kufuze ngihlole ‘incwadi’ asitlolele yona—iBhayibheli.” Ungezelela ngokuthi, “Ukufunda iBhayibheli qobe kungitjhideze eduze noZimu.” Kghani uyamvumela uJehova akhulume nawe malanga woke ngokufunda iliZwi lakhe iBhayibheli? Ngokwenza njalo kuzokusiza uzizwe utjhidelene noZimu.

^ isig. 5 Bona ufumane imininingwana engeziweko ngendlela ongatjhidela ngayo kuZimu, qala isahluko 17 sencwadi ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova.