Khuyini ongayenza bona utjhidele kuZimu? Nanzi iindlela ezilandelako esele sicoce ngazo ongazisebenzisela ukwakha ubuhlobo obutjhideleneko naye:

  1. Ukwazi nokusebenzisa ibizo lakaJehova uZimu.

  2. Ukuhlala ukhulumisana naye ngomthandazo nangokufunda iliZwi lakhe, iBhayibheli.

  3. Ukuragela phambili nokwenza lokho okuthabisa uJehova.

Tjhidela kuZimu ngokusebenzisa ibizo lakhe, ngokuthandaza kuye, ngokufunda iliZwi lakhe nangokwenza okumthabisako

Ngokuya ngekambiso le, bowungatjho na ukuthi wenza okutlhogekako bona utjhidele kuZimu? Kghani zikhona iindawo ongafisa ukuthuthukisa kizo? Akubuzwa, kutlhogeka umzamo, kodwana akhese sicabangele imiphumela.

UJennifer, we-United States uthi: “Nanyana ngimuphi umzamo owenzelwa ukuthuthukisa ubuhlobo noZimu uqakatheke khulu. Ubuhlobo obunjalo buletha iimbusiso ezingeze zabalwa: ukuthembela kuZimu, ukuzwisisa ubuntu bakhe, kodwana ezidlula zoke, lithando lamambala ngoJehova. Ayikho indlela engcono edlula le!”

Nangabe unekareko yokuba nobuhlobo noZimu, aboFakazi bakaJehova bazokuthabela ukukusiza. Bangahlela ukufunda nawe iBhayibheli, simahla. Umukelekile nokuthi uhlanganyele nabo imihlangano yabo yeBhayibheli ebanjelwa eWolweni lomBuso eliseduze, lapho-ke uzokuthabela ubungani nalabo abazisa ubuhlobo babo noZimu. * Nawenza njalo, nawe uzozizwa ngendlela umrhubi azizwa ngayo nakathi: “Kodwana nakungimi, kuhle ukuba seduze noZimu.”—IRhubo 73:28.

^ isig. 9 Ukubawa isifundo seBhayibheli namkha ukufumana iWolo lomBuso eliseduze, sibawa ukhulume nomuntu okunikele umagazini loyo namkha uvakatjhele iZinzolwazi yethu, ku-www.jw.org/nr, bewuqale ngaphasi kwesihloko esithi THINTANA NATHI ngenzasi kwekhasi.