Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGATJHIDELA KUZIMU

Uyalazi Begodu Uyalisebenzisa Na Ibizo LakaZimu?

Uyalazi Begodu Uyalisebenzisa Na Ibizo LakaZimu?

Wakhe wacabanga ngomnganakho enitjhidelene naye khulu kodwana ongamazi ngebizo lakhe? Into enjalo ayikavami. Nomma omBulgaria ibizo lakhe elingu-Irina wakufakazela lokho, wathi, “Akukghonakali ukutjhidelana noZimu nangabe awumazi ngebizo lakhe.” Into ethabisako kukuthi, njengombana khekwakhulunywa ngayo indaba le esihlokweni sangaphambilini, uZimu ufuna ukuthi utjhidele kuye. Ngalokho, usebenzise iBhayibheli, wenza angakwenza bona azazise kuwe nakathi: “[NginguJehova], libizo lami-ke lelo!”—Isaya 42:8.

Ngesizo leBhayibheli, uZimu wenza angakwenza bona azazise kuwe nakathi: “[NginguJehova], libizo lami-ke lelo!”—Isaya 42:8

UJehova unendaba na nokuthi uyalazi begodu uyalisebenzisa ibizo lakhe namkha akanandaba? Akhesucabange nganaku: Ibizo lakaZimu litlolwe ngamaledere amane wesiHebheru aziwa ngokuthi yi-Tetragrammaton, avela emTlolweni yokuthoma yesiHebheru pheze iinkhathi eziyi-7 000. Ibizweli lande khulu ukwedlula nanyana ngiliphi ibizo elivela eBhayibhelini. Lobu bufakazi bokuthi uJehova ufuna silazi besilisebenzise ibizo lakhe. *

Isikhozi kanengi sithoma ngabantu ababili abazana amabizo. Uyalazi na ibizo lakaZimu?

Nanyana kunjalo, abanye bangathi ngebanga lokuthi uZimu ucwengile begodu ungumninimandla woke, kungaba kumdelela ukusebenzisa ibizo lakhe. Kunjalo, bekuzokuba yinto embi ukusebenzisa ibizo lakaZimu ngendlela engakafaneleki, njengombana nawe ungeze walisebenzisa kumbi ibizo lomngani otjhidelene naye. Nanyana kunjalo, kuyintando kaJehova ukuthi labo abamthandako nabalihloniphako ibizo lakhe, balenze laziwe. (IRhubo 69:30, 31; 96:2, 8) Khumbula okwatjhiwo nguJesu nakafundisa abalandeli bakhe ukuthandaza: “Baba wethu osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho.” Nathi singaba nesandla ekulicwengiseni ibizo lakaZimu ngokulenza laziwe. Ukwenza lokho kuyositjhideza kuZimu.—Matewu 6:9.

IBhayibheli lithi uZimu ubanaka ngokukhethekileko: ‘labo abacabanga ngebizo lakhe.’ (Malaki 3:16, NW) Nakaqalise emuntwini onjalo, uJehova uthi: ‘ngizamvikela ngombana wazi ibizo lami. Lokha nangibizako ngizamphendula; ngibe naye eensizini.’ (IRhubo 91:14, 15) Kuqakathekile ukulazi nokulisebenzisa ibizo lakaJehova, nengabe sifisa ukuthabela ubuhlobo obuseduze naye.

^ isig. 4 Okudanisako-ke, kukuthi amatjhugululo weBhayibheli amanengi ahlulekile ukulifaka ibizo lakaZimu, ngitjho nanyana kulibizo elivela kanengi emiTlolweni yesiHebheru, eyaziwa ngokuthi yi-Testamende Elidala. Kunalokho, bajamiselele ibizo elicwengilekweli ngamabizo anjengelithi, “Kosi” namkha “Zimu.” Nawufuna okunabileko ngendaba le, qala amakhasi 195-197 encwadini ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova.