Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCOCO NOMAKHELWANA

UmBuso KaZimu Wathoma Nini Ukubusa? (Ingcenye 2)

UmBuso KaZimu Wathoma Nini Ukubusa? (Ingcenye 2)

Okulandelako yingcoco omunye waboFakazi bakaJehova angaba nayo nomakhelwana. Akhe sithi uFakazi ibizo lakhe elinguThemba ubuyela emzini wendoda ibizo layo linguSipho.

UKUBUYEKEZA KAFITJHANI—IBHUDANGO LAKANEBUKADINETSARI

UThemba: Ngiyathaba ukukubona godu, Sipho. Siyangithabisa isifundo sethu seBhayibheli saqobe veke. * Wasala njani?

USipho: Ngasala kuhle, ngiyathokoza.

UThemba: Kuyangithabisa ukuzwa lokho. Ukugcina kwami la, sakhuluma ngokuthi kubayini aboFakazi bakaJehova bathi umBuso kaZimu wathoma ukubusa ngo-1914. * Njengombana sacoca, ingcenye eyihloko yobufakazi sayifumana esiphorofidweni sencwadi yeBhayibheli kaDanyela isahluko 4. Usakhumbula ukuthi sithini isahlukwesi?

USipho: Sikhuluma ngebhudango leKosi uNebukadinetsari malungana nomuthi omkhulu.

UThemba: Yazi uqinisile. Ebhudangweni lakhe, uNebukadinetsari wabona umuthi omkhulu owafikelela ezulwini. Wezwa ingilozi kaZimu ilayela bona umuthi uquntwe, kodwana isiphunzi nemirabhaso kufuze kuliswe ehlabathini. Ngemva ‘kweenkhathi ezibuyelelwe kalikhomba,’ umuthi uzokumila godu. * Sabuye sacoca ngokuthi kubayini isiphorofidwesi sinokuzaliseka okukabili. Usakhumbula ukuthi ukuzaliseka kokuthoma bekuyini?

USipho: Bekuyinto eyenzeka kuNebukadinetsari ngokwakhe, angithi? Walahlekelwa mkhumbulwakhe iminyaka elikhomba.

UThemba: Ubethe khona. UNebukadinetsari walahlekelwa umkhumbulwakhe kwesikhatjhana, ukubusa kwakhe kwathikaziseka. Kodwana ekuzalisekeni okukhulu kwesiphorofido, ukubusa kwakaZimu nakho bekuzokuthikaziseka iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba. Njengombana sibonile, iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba zathoma lokha iJerusalema nelitjhatjalaliswako ngomnyaka ka-607. Kusukela ngesikhatheso, ukuya phambili, akhenge kusaba namakhosi ephasini ebekajamele uJehova uZimu ekubuseni abantu bakhe. Nanyana kunjalo, ekupheleni kweenkhathi ezibuyelelwe kalikhomba, uZimu bekazokukhetha uMbusi omutjha obekazokubusa abantu bakhe—othileko wezulwini. Ngamanye amezwi, ukuphela kweenkhathi ezibuyelelwe kalikhomba bekuzokutjho ukuthoma kokubusa komBuso kaZimu wezulwini. Nje-ke, sesicocile ngokuthi iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba zathoma nini. Nesingazi ukuthi zathatha isikhathi eside kangangani, sizokwazi nokuthi umBuso kaZimu wathoma nini ukubusa. Sisakhambisana bekube nje?

USipho: Kuyazwakala, ukubuyekezokhu kungikhumbuze esacoca ngakho.

UThemba: Kuhle lokho. Akhe sithome ingcocwethu, sihlole ubude beenkhathi ezibuyelelwe kalikhomba. Sengiqedile ukufunda isihlokwesi bona ngizikhumbuze amaphuzu ayihloko. Ngizokulinga ukuwahlathulula ngendlela engingakghona ngayo.

USipho: Kulungile.

 KUPHELA IINKHATHI EZIBUYELELWE KALIKHOMBA—KUTHOMA IMIHLA YOKUPHELA

UThemba: Ukuzaliseka kokuthoma kwesiphorofido ebekubandanyaka uNebukadinetsari, kwenza kukhanye ukuthi iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba bezijamele iminyaka yamambala. Kodwana ekuzalisekeni okukhulu okubandakanya umBuso kaZimu, iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba kufuze bona zide khulu kuneminyaka yamambala elikhomba.

USipho: Kubayini utjho njalo?

UThemba: Okhunye, khumbula ukuthi iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba zathoma iJerusalema nelitjhatjalaliswako ngomnyaka ka-607. Nesithoma ukubala kusukela ngomnyaka loyo, iminyaka elikhomba yamambala izosisa emnyakeni ka-600. Kodwana akukho okuphawulekako okwenzeka emnyakeni loyo malungana nokubusa kombuso kaZimu. Ngaphandle kwalokho, njengombana sicocile ngaphambilini, emakhulwini weminyaka uJesu nekasesesephasini, waveza ukuthi iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba azikakabi ukuphela.

USipho: Oh, sengiyakhumbula nje.

UThemba: Ngalokho, kunokobana kube minyaka yamambala, kufuze bona iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba zijamele ubude besikhathi.

USipho: Isikhathi eside kangangani?

UThemba: Incwadi yeBhayibheli yesAmbulo, ihlobana khulu nencwadi kaDanyela, isisiza ukuthi sibone ngokunqophileko bona iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba zide kangangani. Zitjengisa ubude besikhathi esibuyelelwe kathathu nesiqunto ezilingana namalanga ayi-1 260. * Yeke, iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba—zibuyelela kabili isilinganiso seenkhathi ezintathu nesiquntu—zizokulingana namalanga ayi-2 520. Sisakhambisana mus?

USipho: Iye, ngiyakuzwa. Kodwana angiboni ukuthi kuvela njani bona umBuso kaZimu wathoma ukubusa ngo-1914.

UThemba: Kulungile, akhesibone ukuthi singakghona na ukuhlobanisa. Ngasikhathi esiphorofidweni seBhayibheli, ilanga lifanekisela umnyaka. * Nengabe sisebenzisa umthetho welanga enyakeni, iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba zizokulingana neminyaka eyi-2 520. Nesibala ukuya phambili sisuka emnyakeni ka-607, iminyaka eyi-2 520 isiletha ku-1914. * Kungendlela leyo esifike ngayo ku-1914 okumnyaka okwaphela ngawo iinkhathi ezibuyelelwe kalikhomba, nekwathoma ngawo ukubusa kwakaJesu njengeKosi yomBuso kaZimu. Okuphawulekako, kukuthi kusukela ngo-1914, izenzakalo ezikulu zephasi zenzekile—okuzizenzakalo iBhayibheli eyabikezela ngazo malungana nemihla yokuphela.

USipho: Mhlobo bani wezenzakalo?

UThemba: Cabanga ngalokho uJesu akutjho, njengombana kutlolwe kuMatewu 24:7. Malungana nesikhathi azokuthoma ngaso ukubusa ezulwini, uJesu wathi: “Isizwe sizakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso. Kuzakuba khona indlala nokusikinyeka kwephasi eendaweni ezihlukahlukeneko.” Tjheja bona uJesu wabikezela ngendlala nangokusikinyeka kwephasi hlangana nesikhatheso. Kwamambala iphasi lethu selibone imihlobohlobo eminengi yemiraro emakhulwini weminyaka edlulileko, akusinjalo?

USipho: Kunjalo.

UThemba: Evesineli, uJesu wabikezela nangezipi ngesikhathi sokuba kwakhe yiKosi yomBuso kaZimu. Incwadi yeBhayibheli yesAmbulo yabikezela ingasi ngezipi ezenzeka endaweni ethileko kwaphela, kodwana ngezipi ezizokuthinta iphasi loke hlangana nesikhathi sokuphela. * Usakhumbula ukuthi ipi yephasi yokuthoma yathoma nini?

USipho: Umnyaka loyo bekungu-1914, okumnyaka ofanako uJesu athoma ngawo ukubusa! Azange ngicabange ngokufana okunjalo ngaphambilini.

 UThemba: Nesihlanganisa yoke imininingwana le—isiphorofido esimalungana neenkhathi ezibuyelelwe kalikhomba kuhlanganise nezinye iimphorofido eziphathelene nokuphela kwesikhathi—kunengqondo lokho. AboFakazi bakaJehova bayakholelwa ukuthi uJesu wathoma ukubusa njengeKosi yomBuso kaZimu ngo-1914, nemihla yokuphela yathoma ngomnyaka loyo. *

USipho: Ngilinga ukuzwisiswa.

UThemba: Kuzwakala kuhle. Njengombana khengatjho ngaphambilini, kungithethe isikhathi ukuzwisisa ngokuzeleko. Kodwana ngiyathemba ukuthi kancani sewubonile, ngithemba nokuthi ingcocwethu ikusizile wabona ukuthi nanyana umnyaka ka-1914 ungaveli eBhayibhelini ngokukhethekileko, aboFakazi bakaJehova basekela iinkolelo zabo ngomnyaka loyo emiTlolweni.

USipho: Yazi indlela enisekela ngayo iimfundiso zenu emitlolweni iyangikara. Anifundisi iimbonwenu. Nokho, ngiyazibuza ukuthi kubayini lokho kubudisi kangaka. Kubayini uZimu angakhenge asitjele eBhayibhelini ukuthi u-1914 uzokuba mnyaka uJesu azokuthoma ukubusa ngawo ezulwini?

UThemba: Mbuzo omuhle khulu loyo, Sipho. Eqinisweni, kunezinto ezinengi ezingakabekwa ebaleni emiTlolweni. Manjesi, kubayini uZimu avumele bona iBhayibheli litlolwe ngendlela yokobana abantu kube budisi ukulizwisisa? Mhlamunye singacoca ngalokhu ngokuzako.

USipho: Ngingakuthabela lokho.

Kghani kunendaba ethileko yeBhayibheli ozibuza ngayo? Uyafuna ukwazi ngananyana ngiyiphi yeenkolelo namtjhana izinto ezenziwa boFakazi bakaJehova? Nengabe kunjalo, ungazazi ukubawa omunye waboFakazi bakaJehova. Uzokuthabela ukucoca nawe ngeendaba ezinjalo.

^ isig. 5 Ngehlelo labo lokufunda nabantu iBhayibheli simahla, aboFakazi bakaJehova bacoca nabomakhelwana ngeenhloko zeBhayibheli.

^ isig. 7 Qala isihloko esithi, “Ingcoco Nomakhelwana—UmBuso KaZimu Wathoma Nini Ukubusa?—Ingcenye 1” ku-siThala sakaNovemba-Disemba, 2014.

^ isig. 9 Qala uDanyela 4:23-25.

^ isig. 24 Qala uNumeri 14:34; noHezekiyeli 4:6.

^ isig. 24 Qala itjhadi elithi, “Ibhudango LakaNebukadinetsari Lomuthi.”

^ isig. 30 Qala isahluko 9 sencwadi ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova. Ifumaneka ku-www.jw.org/nr.