ISITHALA Janabari 2015 | Ungatjhidela KuZimu

Kghani uZimu ubonakala akude khulu nawe? Kghani wakhe wazibuza ukuthi kuyakghoneka na ukuba nobungani obutjhideleneko noZimu?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Kghani Uzizwa Utjhidelene noZimu?

Iingidi zabantu zikholelwa bona uZimu uziqala njengabangani bakhe.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Uyalazi Begodu Uyalisebenzisa Na Ibizo LakaZimu?

UZimu wenza angakwenza bona azazise kuwe nakathi: “[NginguJehova], libizo lami-ke lelo!”

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Kghani Uyakhuluma NoZimu?

Sikhuluma noZimu ngomthandazo, kodwana singamlalela njani?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Uyakwenza Na Lokho UZimu Akubawa Khona?

Ukulalela uZimu kuqakathekile, nanyana kunjalo, kutlhogeka okungaphezu kwalokho bona sizuze ubuhlobo naye.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ayikho Indlela Engcono Edlula le!

Iindlela ezintathu ezingakwenza wakhe ubungani obutjhideleneko noZimu

IKULUMISWANO NOMAKHELWANA

UmBuso KaZimu Wathoma Nini Ukubusa? (Ingcenye 2)

Isiphorofido seBhayibheli nebhudango elathunyelwa nguZimu ekosini yeBhabhiloni siveza ngokunqophileko umnyaka okwenzeka ngawo.

LINGISA IKHOLO LABO

“Ngingakwenza Njani Ukukhohlakala Okungaka?”

UJosefa wajamelana njani nemizamo yomkapothifara yokumenza alale naye?

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Ungayifikela njani ihliziyo yomntwanakho ngomlayezo weBhayibheli?