Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INGCOCO NOMAKHELWANA

Kghani AboFakazi BakaJehova Bayakholelwa KuJesu?

Kghani AboFakazi BakaJehova Bayakholelwa KuJesu?

Okulandelako yingcoco omunye waboFakazi bakaJehova angaba nayo nomakhelwana. Akhesithi uThemba onguFakazi uze emzini wendoda ebizwa bona nguMandla.

UKUKHOLELWA KUJESU KUQAKATHEKILE

UThemba: Lotjha Mandla. Ngiyathaba ukukubona godu.

UMandla: Nami ngiyathaba ukukubona.

UThemba: Ngikuphathele abomagazini bamva IsiThala nePhaphama! Ngicabanga bona uzokuthabela ukufunda iinhloko ezikibomagazinaba.

UMandla: Ngiyathokoza. Kuhle-kuhle, ngiyathokoza bona uzile namhlanjesi ngombana kunento engifuna ukukubuza yona.

UThemba: Kulungile, khuyini ofuna ukukubuza?

UMandla: Langelinye bengikhuluma nomuntu engisebenza naye. Ngamtjela ngamaphetjhana owanginikela wona nokobana athabisa kangangani. Kodwana wangitjela bona kufuze ngingawafundi ngombana aboFakazi bakaJehova abakholelwa kuJesu. Inga-kghani kuliqiniso lelo? Ngamtjela bona ngizokubuza nasihlanganako.

UThemba: Ngiyathokoza bona ungibuze. Kuhle ngombana ubuze emthonjeni ofaneleko. Phela ayikho indlela engcono yokufumana bona khuyini umuntu ayikholelwako ngaphandle kobana ubuze yena mathupha.

UMandla: Ngilokho ebengikucabanga.

UThemba: Iqiniso kukuthi, aboFakazi bakaJehova bakholelwa ngokuqinisekileko kuJesu. Eqinisweni, sikholelwa bona ukuba nekholo kuJesu kuqakathekile bona sifumane isindiso.

UMandla: Nami bengicabanga njalo, kodwana kuthe lokha umuntu engisebenza naye nakathi anikholelwa kuJesu, ngathoma ukuzibuza nami. Ngicabanga bona khenge sibe nesikhathi sokucoca ngendaba le ngaphambili.

UThemba: Ngingakutjengisa amanye amavesi weBhayibheli atjengisa ukuqakatheka kokuba nekholo kuJesu? La mavesi aboFakazi bakaJehova kanengi abawasebenzisako nabasekonzwenabo.

UMandla: OK.

UThemba: Kuhle bona sithome ngamezwi kaJesu atlolwe kuJwanisi 14:6. Amezwi la ayingcenye yengcoco uJesu aba nayo nomunye wabapostoli bakhe. Siyayifunda: “UJesu wamphendula wathi: ‘Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.’” Ngokuya kweveseli, ngiyiphi indlela okukuphela kwayo yokutjhidela kuBaba?

UMandla: NguJesu.

UThemba: Uqinisile. Begodu naboFakazi bakaJehova bakukholelwa ngokuqinisekileko lokho. Khengikubuze nakhu: Ngokwalokho okwaziko ngeemfuneko zakaZimu, umuntu nekathandazako, ucabanga bona uZimu ulindele bonyana athandaze ebizweni lakabani?

UMandla: Ebizweni lakaJesu.

UThemba: Uqinisile. Kungebangelo umthandazo omunye nomunye engiwenzako ngiwenza ebizweni lakaJesu. Ngilokho nabo boke aboFakazi bakaJehova abakwenzako nabathandazako.

UMandla: Kuhle ukwazi lokho.

UThemba: Omunye umtlolo esingacoca ngawo ngokaJwanisi 3:16. Iveseli liqakathekile kangangobana libizwa bona liVangeli elincani. Iphuzu  kukobana newungahlanganisa koke okutlolwe ngepilo nekonzo kaJesu yephasini ukwenze kube livesi linye, bekuzokuba ngilokho okutjhiwo liveseli. Ngibawa usifundele umtlolo lo.

UMandla: Kulungile. Uthi: “Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.”

UThemba: Ngiyathokoza. Ujayelene nalo na iveseli?

UMandla: Iye, khengezwa ngalo kanengi, begodu kanengi vane ngilibone litlolwe emabhodini.

UThemba: Leli livesi elidume khulu. Njengombana sisaliqalile, tjheja lokho uJesu akutjhoko. Uthi ithando lakaZimu lizokwenza kwenzeke ngabantu bona bathabele ukuphila ngokungapheliko—kodwana kwaphela nasenzani?

UMandla: Nasitjengisa ikholo.

UThemba: Uqinisile. Nasiba nekholo khulukhulu eNdodanenakhe ebelethwe yodwa, uJesu Krestu. Iphuzweli litjengisa bona—ukuba nekholo kuJesu kusivulela amathuba wokufumana ukuphila okungapheliko—lokhu kuhlathululwa kuhle ekhasini le-2 lomagazini engikuphathele wona. Ngokuya ngomnqopho wesiThala, uthi naphezu kwezinye izinto, umagazini lo ‘ukhuthaza ukuba nekholo kuJesu Krestu, owafa bona sifumane ukuphila okungapheliko begodu nje ubusa njengeKosi emBusweni kaZimu.’

UMandla: Ngiyazwisisa. Nakhona la kumagazini wenu kunikelwa ubufakazi bokobana aboFakazi bakaJehova bakholelwa kuJesu.

UThemba: Ubethe khona.

UMandla: Alo-ke, kubayini abantu bathi anikholelwa kuJesu?

UThemba: Kungenzeka kunamabanga amanengi wokobana abantu bakhulume lokho ngathi. Kokhunye, abantu batjho lokhu ngombana bezwe abanye batjho njalo. Namkha kungenzeka umbono ongasiliqiniso lo bawufundiswe esondweni.

UMandla: Sengiyacabanga kwaphela—kungenzeka abanye bathi anikholelwa kuJesu ngombana nizibiza bona niboFakazi bakaJehova, ingasi aboFakazi bakaJesu.

UThemba: Kungaba ngelinye ibanga lelo.

UMandla: Kubayini nikhuluma ngoJehova kangaka?

“IBIZO LAKHO NGILAZISILE KIBO”

UThemba: Khengithome la, sikholelwa bona kuqakathekile bona sisebenzise ibizo lakaZimu mathupha, elithi Jehova—njengombana neNdodanakhe, uJesu yenza. Cabangela lokho uJesu akutjho nakathandaza kuYise. Indaba le itlolwe kuJwanisi 17:26. Ngibawa usifundele iveseli?

UMandla: Kulungile. “Ibizo lakho ngilazisile kibo, ngizasolo ngiraga ngokwenza njalo ukuze ithando onalo kimi libe nakibo nokobana nami ngibe kibo.”

UThemba: Ngiyathokoza. Tjheja bona uJesu uthe, ulazisile ibizo lakaZimu. Ucabanga bona kubayini enza njalo uJesu?

UMandla: Hmm. Angazi.

Ukutjengisa ikholo kuJesu kuqakathekile bona sisindiswe

UThemba: Kulungile, mhlamunye khesiqale omunye umtlolo ozolikhanyisa kuhle iphuzweli. ‘Ngicabanga bona sifunde IzEnzo 2:21. Siyafunda: ‘Kuzakuthi boke ababiza ibizo lakaJehova basindiswe.’ Ngiyethemba bonyana nje uzokuvumelana nami ukuthi ukubiza ibizo lakaJehova kuyifuneko bona usindiswe, akunakuzaza bonyana uJesu bekayazi ifuneko le.

UMandla: Iye kunjalo.

UThemba: Ukusindiswa kungelinye ibanga elenza kwaqakatheka kuJesu bona abalandeli bakhe balazi ibizo lakaZimu bebalisebenzise. Begodu kungelinye ibanga elisenza sikhulume ngoJehova kangaka. Sikubona kuqakathekile ukwenza ibizo lakaZimu laziwe begodu sisize nabanye balisebenzise.

UMandla: Nanyana abantu bangalazi ibizo lakaZimu namkha balisebenzise ngokunqophileko, kodwana bazi kuhle bona bakhuluma ngobani nabathi Zimu.

UThemba: Kungenzeka uqinisile. Kodwana nanyana  kunjalo, ngokusitjela ibizo lakhe, uZimu ukwenze kwabalula ngathi bona sitjhidele kuye.

UMandla: Utjho ukuthini?

UThemba: Ithathe nganasi indlela: Bekungatlhogeki sazi ibizo lakaMosi. Besizomazi njengendoda eyahlukanisa iLwandle eliBomvu namkha njengendoda eyafumana imiThetho eliTjhumi. NjengoNowa—kubayini kufuze sazi ibizo lakhe? Bekazokwaziwa njengendoda eyakha umkhumbi begodu yasindisa umndenayo neenlwana. Ukungezelela kilokho, ngitjho noJesu Krestu bekazokwaziwa njengendoda evela ezulwini begodu yafela izono zethu. Akusinjalo?

UMandla: Kunjalo.

UThemba: Kodwana uZimu wenze bona sazi amabizo wabantwaba. Ukwazi amabizwabo kwenza indaba ibe ngeyamambala kithi. Ngitjho nanyana singakhenge khesibone uMosi, uNowa, namkha uJesu, ukwazi amabizwabo kubenza baphile kithi.

UMandla: Khenge ngiyicabange njalo, kodwana ngiyazwisisa!

UMandla: Kungebangelo aboFakazi bakaJehova basebenzisa ibizo lakaZimu kangaka. Sifuna abantu bakhe ikholo kuJehova uZimu bamthathe njengoMuntu wamambala abangakghona ukutjhidela hlanu kwakhe. Ngesikhathi esifanako, sifuna bayazi nendima edlalwa nguJesu ekusindisweni kwethu. Mhlamunye singafunda omunye umtlolo osisiza ngephuzweli.

UMandla: Kulungile.

UThemba: Ngaphambilini sifunde umtlolo kaJwanisi 14:6. Khumbula, uJesu uthe yena ‘uyindlela, iqiniso nokuphila.’ Khesibuyele emva siqale amavesi ambalwa sitjheje amezwakhe atholakala kuJwanisi 14:1. Ungakghona ukufunda lokho uJesu akutjhoko engcenyeni yokugcina yeveselo?

UMandla: Iye. Ithi: “Kholwani kuZimu, nikholwe nakimi.”

UThemba: Ngiyathokoza. Ungathini-ke wena, ikholo lamambala liyinto efunekako nakanjani namkha umuntu uyazikhethela? Nanyana ngithi, umuntu kufuze akhethe bona ukholelwa kuJesu namkha ukholelwa kuJehova?

UMandla: Awa. UJesu wathi sibatlhoga bobabili.

UThemba: Kunjalo. Ngiyaqiniseka uzokuvumelana nami bona akukaneli ukuthi sinekholo kuZimu nakuJesu. Sifuna ukuphila ukuphila kwethu ngendlela etjengisa bona sinekholo kibo.

UMandla: Kwamambala kunjalo.

UThemba: Nje-ke, umuntu utjengisa njani bona unekholo lamambala kuZimu nakuJesu? Mhlamunye singacoca ngombuzo loyo esikhathini esizako? *

UMandla: Ngingakuthabela lokho.

Kghani kunendaba ethileko yeBhayibheli ozibuza ngayo? Uyafuna ukwazi ngananyana ngiyiphi yeenkolelo namtjhana izinto ezenziwa boFakazi bakaJehova? Nengabe kunjalo, ungazazi ukubawa omunye waboFakazi bakaJehova. Uzokuthabela ukucoca nawe ngeendaba ezinjalo.

^ isig. 60 Bona ufumane imininingwana engeziweko, qala isahluko 12 sencwadi ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova. Iyafumaneka naku-jw.org/nr.