Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 TJHIDELA KUZIMU

‘UzamBulele AbangakaFundi’

‘UzamBulele AbangakaFundi’

Uyafuna ukwazi iqiniso ngoZimu—bona ungubani, nokuthi yini ayithandako begodu iyini intando yakhe? ELizwini lakhe iBhayibhili, uJehova uZimu wambule loke iqiniso ngaye. Kodwana akusingiwo woke umuntu ongafunda iBhayibhili begodu azwisise iqiniswelo ngokupheleleko. Kubayini kunjalo? Ngombana ukuzwisisa iqiniso elinjalo elingokomoya kulilungelo; akusingibo boke abalifumanako. Akhe sicabangele lokho uJesu akutjho ngendaba le.—Funda uMatewu 11:25.

Iveselo lithoma ngamezwi la: “Ngesikhatheso uJesu wathi.” Ngalokho, lokho uJesu ebekazokutjho mhlamunye bekuyipendulo yalokho okusandukwenzeka. Bekasanda ukukhalima abantu abathathu abangaphendukiko bemizini yeGalaliya lapho enza khona iimangaliso ezinamandla. (Matewu 11:20-24) Ungazibuza, ‘Ngubani obekangabona iimangaliso ezenziwa nguJesu begodu angakholelwa eqinisweni alifundisako?’ Ukungasabeli kwabantu bekwenziwa kungafuni ukutjhugulula umkhumbulwabo neenhliziyo zabo.—Matewu 13:10-15.

UJesu bekazi bona ukuhlathulula iqiniso elingokomoya elifumaneka eBhayibhilini, sitlhoga izinto ezimbili: Isizo lakaZimu nobujamo obuhle behliziyo. UJesu wahlathulula: “Baba, Kosi yezulu nephasi! Ngiyakuthokoza, ngombana utjengisile kwabangakafundi okufihlele abahlakaniphileko, nabafundileko.” Uyabona na bona kubayini ukuzwisisa iqiniso elingokomoya elifumaneka eBhayibhilini kungaqalwa njengelungelo? UJehova, ‘iKosi yezulu nephasi,’ ingafihla namtjhana imbule iqiniso ngokuvumelana nentando yobukhosi bakhe. Kodwana uZimu akasi ngozigqajako nekuziwa endabeni yokwambula. Kungaphasi kwamiphi imibandela ambula iqiniso leBhayibhili ingasi kiwo woke umuntu?

UJehova uthanda labo abazithobako, ingasi abazikhakhazisako. (Jakobosi 4:6) Ufihla iqiniso “kwabahlakaniphileko”—iinhlakaniphi zephaseli nabafundileko abazikhakhazisako abacabanga ukuthi abalitlhogi isizo lakhe. (1 Korinte 1:19-21) Kodwana wambula iqiniso kilabo “abangakafundi”—labo abeza kuye ngenhliziyo ethobekileko, abatjengisa ukuthobeka njengabantwana. (Matewu 18:1-4; 1 Korinte 1:26-28) INdodana kaZimu, uJesu, yakubona ngokwayo ukusabela okunjalo. Abanengi abazikhakhazisako, abafundisi bekolo abafundileko akhenge bawufumane umqondo womlayezo kaJesu, kodwana abathiyi beemfesi abathobekileko bawufumana. (Matewu 4:18-22; 23:1-5; IzEnzo 4:13) Ngesikhathi esifanako, abanye abanjingileko nabafundileko abatjengise ukuthobeka kwamambala baba balandeli bakaJesu.—Luka 19:1, 2, 8; IzEnzo 22:1-3.

Sibuyela embuzweni ophakanyiswe ekuthomeni othi: Uyafuna ukwazi iqiniso ngoZimu? Nengabe kunjalo, ungafumana induduzo ekwazini bona uZimu akakhethi labo abaziqala njengabaziinhlakaniphi zephasi. Ngokuhlukileko, uthanda labo iinhlakaniphi zephasi ezibaqalela phasi. Newufunda iLizwi lakaZimu ngombono ofaneleko, ungaba hlangana nalabo uJehova abanikela isipho esiligugu—ukuzwisisa iqiniso ngaye. Ukuzwisisa iqiniswelo kuzokwenza bona ukuphila kwakho kuthabise kwanje begodu kungarholela ‘ekuphileni okungikho’—ukuphila okungapheliko ephasini lakaZimu elitjha lokulunga alithembisileko elizokufika msinyana *1 Thimothi 6:12, 19; 2 Pitrosi 3:13

Iimphakamiso zokufundwa kweBhayibhili:

Matthew 1-21

^ isig. 7 AboFakazi bakaJehova bazokuthabela ukukusiza bona ufunde iqiniso ngoZimu nangeminqophwakhe. Baraga iimfundo zeBhayibhili zasimahla ekhaya, basebenzisa incwadi ethi, Khuyini kwamambala okufundiswa yiBhayibhili?