Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubafundi BakaMagazini Lo

Kubafundi BakaMagazini Lo

Umagazini owufunda nje wathoma ukugadangiswa ngoJuly 1879. Kusukela ngesikhatheso izinto zitjhentjhile—njengombana kunjalo nangomagazini lo. (Qala isithombe esingasokudla.) Ukuthoma ngomagazini lo, uzokubona amatjhuguluko enziweko endleleni yokwakheka kweSithalasokulinda. Uzokuba yini umahluko?

Eenarheni ezinengi, abantu abanengi bathabela ukufumana ukwaziswa ku-Internet. Ngokugandelela i-mouse kwaphela, bangakufumana kubulula ukufumana ilwazi ku-internet. Iincwadi ezinengi, abomagazini namaphephandaba kungafundwa ku-internet.

Ngebanga lokobana abantu abanengi bathanda ukufunda ku-Internet, sitlame i-web site yethu ethi www.jw.org, bona ikarise begodu kube lula ukuyisebenzisa. Abavakatjhela i-web site le bangakghona ukufunda iincwandi ezifumaneka ngeenlimi ezingaphezu kwama-430. Nokho ukuthoma ngenyanga le, abavakatjhela i-web site le bangakwazi ukufunda iinhloko ezikhethiweko ezigadangiswa qobe kibomagazini bethu kodwana kwanje esele zifumaneka ku-web site yethu kwaphela. *

Njengombana iinhloko ezinengi zizokufumaneka ku-Internet kwaphela, ISithalasokulinda somphakathi sizokuncitjhiswa kusukela emakhasini ama-32 kuya ku-16 kusukela kumagazini lo. ISithalasokulinda sesigadangiselwa eenlimini ezi-204. Ngebanga lokobana sizokuba namakhasi ambalwa, kwanje kungakghoneka bona sitjhugululelwe eenlimini ezinengi.

Sithemba bona itjhentjhweli lizosenza sikghone ukufikelela abantu abanengi ngomlayezo weBhayibhili osindisa ukuphila. Sizimisele ukuragela phambili sinikela ukwaziswa okunengi okufundisako nokukarisako—okutloliweko nokufumaneka ku-internet—bona kuzuze abafundi abanengi bakamagazini lo abahlonipha iBhayibhili begodu nabafuna ukwazi bonyana ifundisani kwamambala.

Abagadangisi

^ isig. 5 Hlangana nezinye iinhloko ezizokufumaneka ku-Internet kwaphela ngilezi ezilandelako: “Zabantu Abatjha,” ezihlathulula iindlela zokufunda iBhayibhili ezenzelwe abantu abatjha, nesithi “Iimfundo Zami ZeBhayibhili,” iinhloko ezimlandelande ezenzelwe ababelethi bona bazisebenzise nebafundisa abantwana babo abaneminyaka emithathu ukuya ngaphasi.

http://www.jw.org/zu/izimfundiso-zebhayibheli/