Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHILI ITJHUGULULA AMAPHILO

“Ekugcineni NgiyiFumene IKululeko YaMambala”

“Ekugcineni NgiyiFumene IKululeko YaMambala”
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1981
  • INARHA ABELETHELWA KIYO: UNITED STATES
  • UMLANDO: INDODANA YELAHLEKO

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngabelethelwa e-Moundsville, idorobho elithulileko elihlanu komlambo i-Ohio  osetlhagwini Tjhingalanga ye-Virginia, U.S.A. Bengimntwana wesibili ebantwaneni abane, bobathathu bebabasana, ikhaya lethu bekulikhaya elithabisako. Ababelethi bami bebasebenza budisi, abantu abathembekileko begodu bathanda abanye abantu. Besinganayo imali enengi, kodwana besinakho koke esikutlhogako. NjengaboFakazi bakaJehova, ababelethi bami benza koke abangakwenza ukusifundisa iinkambisolawulo zeBhayibhili nesisesebantwana.

Nokho, nesele ngikhulela ebudaleni, ihlizwami besele ithoma ukutjhida kilokho engifundiswe khona. Ngazibuza bona ipilo enqotjhiswa ziinkambisolawulo zeBhayibhili ingaba nayo ihloso na namtjhana ukwaneliseka. Ngaphetha ngokobana ikululeko yokwenza nanyana yini engiyifunako ngiyo eletha ithabo lamambala. Kungakapheli isikhathi eside, ngalisa ukuya emihlanganweni yobuKrestu. Abantwana bekhaya ababili bangilandela ekambweni yokuvukela le. Ababelethi bethu benza koke abangakwenza ukusisiza, kodwana sayala imizamwabo.

Bengingaboni bonyana into engiyibiza ngekululeko ebengiyifisa le izongenza bona ngibe sigqila somukghwa othileko. Ngelinye ilanga nengibuya esikolweni ngiya ekhaya, umngani wanginikela igwayi. Ngalamukela. Kusukela mhlokho ukuya phambili, ngavumela neminye imikghwa eminengi emimbi. Ngokukhamba kwesikhathi, besele ngisebenzisa kumbi iindakamizwa, utjwala begodu ngiziphatha kumbi. Eemnyaka ethileko eyalandelako, besele ngisebenzisa iindakamizwa ezinengi begodu ngaba sigqila sezinengi zazo . Ngingene ngokupheleleko emukghweni lo, ngathoma ukuthengisa iindakamizwa bona ngisekele ipilo ebengiyiphila.

Kungakhathaliseki bona ngilinga ngamandla kangangani ukutjhalazela unembezami, kanengi bowungikhumbuza bona indlela engiyiphilako ayisiyihle. Nokho, bengizizwa kwanga umonakalo sewenzekile angekhe ngisabuyela emva. Naphezu kokubungazwa babantu emaphathini nakumakhonsadi, kanengi bengizizwa nginesizungu begodu ngigandelelekile. Ngezinye iinkhathi bengicabanga ngendlela ababelethi bami abahlonipheke ngayo nangendlela abalunge ngayo begodu ngizibuze  bona kuze njani bonyana ngilahlekelwe ngilokho ebenginakho.

INDLELA IBHAYIBHILI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Ngitjho nanyana besele ngizihlobokile, abanye akhenge bangihloboke. Ngomnyaka ka-2000, ababelethi bami bangimemela emhlanganweni wesigodi waboFakazi bakaJehova. Ngokuzaza ngaya. Into eyangirara khulu, nabantwana bakwethu nabo egade badukile baya.

Nesisemhlangaweni, ngakhumbula bona gade sinekhonsadi yomvumo we-rock endaweni efanako ngomnyaka ogadungileko. Umahluko engawubonako wayithinta khulu ihlizwami. Ekhonsadini leyo, indawo le beyizele iinzibi begodu ithe puke ngentuthu yegwayi. Abanengi egade bakhamba amakhonsadi la bebanganabungani, nomlayezo womvumo lo bewungathabisi. Kodwana emhlanganweni, bengibungazwe babantu abathabe kwamambala—abangamukela ngethando, ngitjho nanyana besele kukade ngabagcina. Indawo le beyihlwengekile, nomlayezo ebewuthulwa bekungewethemba. Ukubona umphumela omuhle iqiniso leBhayibhili elinawo kwangenza ngazibuza bona kubayini ngalitjhiya!—Isaya 48:17, 18.

“IBhayibhili yangipha amandla wokulisa ukusebenzisa nokuthengisa iindakamizwa begodu ngaba mumuntu ongcono.”

Msinyana ngemva komhlangano, ngaqunta ukubuyela ebandleni loKrestu. Abantwana bakwethu, nabo batjhukunyiswa ngilokho abakubona emhlanganweni wesigodi, nabo baqunta ukubuya. Sobathathu samukela isifundo seBhayibhili.

Ivesi leBhayibhili elangithinta khulu khulu nguJakobosi 4:8, othi: “Tjhidelani kuZimu, naye uzatjhidela kini.” Ngatjheja bona nengabe ngifuna ukutjhidela kuZimu, kufuze ngitjhentjhe indlela engiphila ngayo. Hlangana namatjhuguluko ebekufuze ngiwenze, kulisa igwayi, iindakamizwa notjwala.—2 Korinte 7:1.

Ngalisa abangani bami bakade ngabajamiselelela ngabatjha—hlangana nabakhulekeli bakaJehova. Umzalwana ongomdala owafunda iBhayibhili nami waba lisizo elikhulu. Enkhathini ezinengi bekangidosela umtato begodu bekeza azongihlola bona ngiraga njani. Bekube namhlanje, ungomunye wabangani abaseduze.

Ngetwasahlobo ka-2001, ngabonisa ukuzinikela kuZimu ngokubhabhadiswa emanzini, njengombana kwenza abantwana bakwethu ababili. Ungalicabanga ithabo ababelethi bami nomnakwethu omncani othembekileko ebebanalo lokha umndenethu emaswepheleni newuhlangene ekukhulekeleni uJehova.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Bengicabanga bona iinkambisolawulo zeBhayibhili ziqine khulu, kodwana kwanjesi ngiziqala njengesivikeleko esinganakumadaniswa. IBhayibhili yangipha amandla wokulisa ukusebenzisa nokuthengisa iindakamizwa begodu ngaba mumuntu ongcono.

Nginelungelo lokuba yingcenye yobuzalwana bephasi loke labakhulekeli bakaJehova. Abantwaba bathandana kwamambala, begodu bamunye ekukhulekeleni uZimu. (Jwanisi 13:34, 35) Ebuzalwanenobo ngafumana isibusiso esikhethekileko—Umkami u-Adrianne, engimthanda begodu nengimthatha njengoligugu khulu. Kusilethela ithabo elikhulu ukukhonza umBumbethu ndawonye.

Kunokuphitjhekela ikambo engazuzisiko, kwanjesi ngingenele ikonzo yesikhathi esizeleko, ngifundisa abantu indlela nabo abangazuza ngayo eLizwini lakaZimu. Umsebenzi lo ungilethele ithabo elikhulu. Ngingatjho ngokuqiniseka [kugcwale umlomo] bona iBhayibhili itjhugulule ipilwami. Ekugcineni ngiyifumene ikululeko yamambala.