Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungamazi UZimu Ngebizo?

Ungamazi UZimu Ngebizo?

Ukunikelwa ithuba lokulotjhisa nokubiza isikhulu ngebizo kulidumo. Iinkhulu kujayeleke bona zibizwe ngeziqu, njengesithi, “Mongameli,” “Ndabezitha,” nofana “Mhlonitjhwa.” Nje-ke, akunakuzaza bona ungazizwa uhloniphekile isikhulu esithileko nesingathi kuwe, “Ngibawa ungibize ngebizo lami.”

ELIZWINI lakhe elitloliweko iBhayibhili, uZimu weqiniso uthi: “NginguJehova. Ngilelo ibizo lami.” (Isaya 42:8) Ngitjho nofana aneziqu ezinengi, njengesithi “Mbumbi,” “Somandla,” “Mbusi Wezulu Nephasi,” gade asolo ahlonipha iinceku zakhe ezithembekileko ngokuzivumela bona zimbize ngebizo lakhe.

Isibonelo, umporofidi uMosisi khewathoma isibawo sakhe kuZimu ngokuthi: “Ngibawa ungilibalele Jehova.” (Eksodosi 4:10) Lokha nekuvulwa itempeli eJerusalema, iKosi uSolomoni yathoma umthandazwayo ngamezwi athi: “Maye Jehova!” (1 AmaKhosi 8:22, 23) Umporofidi u-Isaya nekakhulumela ama-Israyeli kuZimu, wathi: “Wena Jehova, unguBabethu.” (Isaya 63:16) Ngokukhanyako, uBabethu wezulwini ufuna simbize ngebizo lakhe.

Nanyana ukubiza uJehova ngebizo kuqakathekile, eqinisweni ukumazi ngebizo kuhlanganisa iintwezinengi. Malungana nawo woke umuntu omthandako nothembele kuye, uJehova uyathembisa: “Ngizomvikela ngombana ulazile ibizo lami.” (AmaRhalani 91:14, NW) Kuyakhanya, ukwazi ibizo lakaZimu kufuze bona kubandakanye okunengi, ngombana kusilodlhelo sokufamana isivikelo Sakhe. Khuyini-ke, efunekako kuwe bona wazi uJehova ngebizo?