Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  2010-08-01

Ungamazi UZimu Ngebizo?

Ungamazi UZimu Ngebizo?

Ukunikelwa ithuba lokulotjhisa nokubiza isikhulu ngebizo kulidumo. Iinkhulu kujayeleke bona zibizwe ngeziqu, njengesithi, “Mongameli,” “Ndabezitha,” nofana “Mhlonitjhwa.” Nje-ke, akunakuzaza bona ungazizwa uhloniphekile isikhulu esithileko nesingathi kuwe, “Ngibawa ungibize ngebizo lami.”

ELIZWINI lakhe elitloliweko iBhayibhili, uZimu weqiniso uthi: “NginguJehova. Ngilelo ibizo lami.” (Isaya 42:8) Ngitjho nofana aneziqu ezinengi, njengesithi “Mbumbi,” “Somandla,” “Mbusi Wezulu Nephasi,” gade asolo ahlonipha iinceku zakhe ezithembekileko ngokuzivumela bona zimbize ngebizo lakhe.

Isibonelo, umporofidi uMosisi khewathoma isibawo sakhe kuZimu ngokuthi: “Ngibawa ungilibalele Jehova.” (Eksodosi 4:10) Lokha nekuvulwa itempeli eJerusalema, iKosi uSolomoni yathoma umthandazwayo ngamezwi athi: “Maye Jehova!” (1 AmaKhosi 8:22, 23) Umporofidi u-Isaya nekakhulumela ama-Israyeli kuZimu, wathi: “Wena Jehova, unguBabethu.” (Isaya 63:16) Ngokukhanyako, uBabethu wezulwini ufuna simbize ngebizo lakhe.

Nanyana ukubiza uJehova ngebizo kuqakathekile, eqinisweni ukumazi ngebizo kuhlanganisa iintwezinengi. Malungana nawo woke umuntu omthandako nothembele kuye, uJehova uyathembisa: “Ngizomvikela ngombana ulazile ibizo lami.” (AmaRhalani 91:14, NW) Kuyakhanya, ukwazi ibizo lakaZimu kufuze bona kubandakanye okunengi, ngombana kusilodlhelo sokufamana isivikelo Sakhe. Khuyini-ke, efunekako kuwe bona wazi uJehova ngebizo?