Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  2010-08-01

Ubudisi Bokwazi UZimu Ngebizo

Ubudisi Bokwazi UZimu Ngebizo

KUNOMUNTU ofuna ukukuvimbela ekwazini ibizo lakaJehova nokuthabela ubuhlobo obuseduze Naye. Ngubani inaba elimbeli? IBhayibhili iyahlathulula: “Usingazimu wephaseli uphophaze imikhumbulo yabo.” Usingazimu wephaseli elingamhloniphiko uZimu nguSathana uDeveli. Ufuna bona ungatjheji khona ihliziywakho ingazokukhanyelwa ‘kukhanya kwendaba ezimnandi zephazimulo yakaKrestu, ofuze uZimu.’ USathana akafuni bona wazi uJehova ngebizo. Nokho, uSathana uyiphophaze njani imikhumbulo yabantu?—2 KwebeKorinte 4:4-6.

USathana uberegise ikolo yamala ukuvimbela abantu bona bazi uZimu ngebizo. Isibonelo, ekadeni amanye amaJuda akhetha ukungayitjheji iMitlolo ephefumulelweko ngebanga lokuthanda amasiko avimbela ukuberegiswa kwebizo lakaZimu. Ngekhulu lokuthoma lesiKhathi sethu esiVamileko, abafundi abamaJuda abafundela inengi, kubonakala kwanga balayelwa bona bangalifundi ibizo lakaZimu njengombana livela eMitlolwenabo eCwengileko, kodwana balijamiselele ngebizo ʼAdho·nai′, elitjho bona “Kosi.” Ngokunganakuzaza, lokhu kwaphumela ekubeni abantu bangabi nobuhlobo obuseduze noZimu. Abanengi akhenge bafumane iinzuzo zokuba nobuhlobo bomuntu mathupha obuseduze noZimu. Nokho, kuthiwani ngoJesu? Bewuyini umbonwakhe ngebizo lakaJehova?

UJesu Nabalandeli Bakhe Benza Ibizo LakaZimu Laziwa

UJesu wathi emthandazwenakhe kuYise: “Ngikwazisile kibo, ngizasolo ngiraga ngokwenza njalo.” (Jwanisi 17:26) Ngokunganakuzaza uJesu wabiza ibizo lakaZimu ezehlakalweni ezinengi nekafundako, adzubhulako, namtjhana ahlathulula iingcenye zeMitlolo yesiHebheru enebizo eliqakathekilekwelo. UJesu waberegisa ibizo lakaZimu ngokutjhaphulukileko njengombana kwenza abaporofidi bangaphambi kwakhe. Nengabe kunamaJuda abalekela ukusebenzisa ibizo lakaZimu phakathi kwesikhathi sekonzo kaJesu, ngokunganakuzaza uJesu bekangekhe alandele isiko lawo. Wabasola ngamandla abadosiphambili bekolo nekathi kibo: “Nilahla umlayo kaZimu, khona nizalandela ifundiso yesikhenu.”—Matewu 15:6.

UJesu waba sibonelo ekwenzeni ibizo lakaZimu laziwe

Abalandeli bakaJesu abathembekileko baragela phambili nokwenza ibizo lakaZimu laziwa ngemva kokufa nokuvuswa Kwakhe. (Qala ibhoksi elithi,  “AmaKrestu Wokuthoma Aliberegisa Ibizo LakaZimu?”) NgePentekosi laka-33 C.E., ngelanga ibandla lamaKrestu elajanyiswa ngalo, umpostoli uPitrosi, adzubhula ubuporofidi bakaJuweli, wathi esiqubuthwini samaJuda namaphroselithe: “Woke umuntu obiza ibizo lakaJehova uzakuphuluswa.” (IZenzo 2:21, NW; Juweli 2:32) AmaKrestu wokuthoma  arhelebha abantu abavela eentjhabeni ezinengi bona bazi uJehova ngebizo. Ngalokho, emhlanganweni wabapostoli namadoda amadala eJerusalema, umfundi uJakobosi wathi: ‘UZimu watjengisa . . . umusa wakhe kwabatjhili ngokuthatha hlangana nabo isitjhaba esibizwa ngebizo lakhe.’—IZenzo 15:14.

Namtjhana kunjalo, inaba lebizo lakaZimu akhenge liphelelwe mamandla. Ngemva kokuhlongakala kwabapostoli, uSathana akhenge amorose isikhathi ekutjaleni ukuhlubuka. (Matewu 13:38, 39; 2 KaPitrosi 2:1) Isibonelo, loyo okuthiwa mtloli omKrestu u-Justin Martyr wabelethwa pheze ngesikhathi sokuhlongakala kompostoli uJwanisi. Nokho, u-Justin ngokuphindiweko wagandelela emitlolwenakhe bona uMuphi wazo zoke izinto “nguZimu okungakafuzi abizwe ngebizo elinqophileko.”

Lokha amaKrestu aziinhlubuki nekakopulula iMitlolo yamaKrestu yesiGirigi, kusemtarini  bona akhupha ibizo lakaJehova alijamiselela ngebizo lesiGirigi elithi Ky′ri·os, elitjho bona “Kosi.” Kwenzeka okufanako neMitlolweni yesiHebheru. Njengombana belingasaphinyiselwa ibizo lakaZimu, abakopululi bamaJuda abaziinhlubuki bajamiselela ibizo lakaZimu eMitlolweni yabo ngelithi ʼAdho·nai′ iinkhathi ezingaphezu kwe-130. Itjhugululo enomthelela yeBhayibhili yesi-Latin eyaqedwa nguJerome ngo-405 C.E. neyabizwa ngokobana yi-Vulgate nayo yalikhupha ibizo lakaZimu.

Imizamo Yanamhlanjesi Yokutjhabalalisa Ibizo lakaZimu

Amasondo alisuse ngekani ibizo lakaZimu eBhayibhilini ngombana kulisiko lamaJuda namtjhana ngebanga lokurhuluphela imali

Namhlanjesi, izazi ziyalemuka bona ibizo lakaJehova livela iinkhathi ezingaba zi-7 000 eBhayibhilini. Ngalokho, amanye wamatjhugululo aberegiswa khulu njenge-Jerusalem Bible yamaKatolika, ne-La Biblia Latinoamérica ye-Spanish nayo yamaKatolika, ne-Reina Valera, nayo ye-Spanish, ziliberegisa ngokutjhaphulukileko ibizo lakaZimu. Amanye amatjhugululo atlola ibizo lakaZimu ngokobana “Yahweh.”

Ngokudanisako, amasondo amanengi asekela ngeemali ukutjhugululwa kweBhayibhili akatelela izazi bona zingalifaki ibizo lakaZimu ematjhugululweni wawo weBhayibhili. Isibonelo, encwadini yango-Juni 29, 2008, eya kibomongameli beenhlangano zababhitjhobhi bamaKatolika, i-Vatican yathi: “Eemnyakeni yamva-nje kunomukghwa ongene ngokukhukhutha wokuphimisela ibizo lakaZimu wama-Israyeli ngokunqophileko.” Incwadi leyo yanikela nasi isinqophiso: “Ibizo lakaZimu . . . akukafaneli liberegiswe nofana liphinyiselwe.” Ukungezelela kilokho, nekutjhugululwa iindima zeBhayibhili, zitjhugululelwa emalimini wanamhlanjesi, . . . i-tetragrammaton yebizo lakaZimu kufuze ijanyiselelwe ngo-Adonai/Kyrios: okutjho bona ‘Kosi.’” Ngokukhanyako, isinqophiswesi se-Vatican sihloselwe ukutjhabalalisa ukuberegiswa kwebizo lakaZimu.

AmaProthestani nawo anomlando ofanako wokudelela ibizo lakaJehova. Umkhulumeli wetjhugululo elisekelwe ngokweemali maProthestani i-New International Version, egadangiswe ngesiNgisi ngo-1978, watlola: “UJehova libizo lakaZimu elimhlukanisako, kuhlekuhle bekufuze siliberegise. Kodwana siberegise i-amadola aziingidi ezi-2.25 ukwenza itjhugululo le, indlela eqinisekileko yokumorosa imali leyo, ngokwesibonelo, kutjhugulula IRhalani 23 ngokobana, ‘u-Yahweh ungumelusi wami.’”

Ukungezelela kilokhu, amasondo aliye abantu abanengi be-Latin America bona bazi ibizo lakaZimu. U-Steven Voth, umthintanisi wezokutjhugulula we-United Bible Societies (UBS), watlola wathi: “Enye yeempikiswano ezidenjwako kumaProthestani weLatin America imalungana nokuberegiswa kwebizo elithi, Jehová . . .  Ngokukarisako, isondo elikhulu nelikhulako lama-pentecostal asaraga isikade . . . lathi lifuna ihlelo laka-1960 le-Reina Valera kodwana elinganalo ibizo elithi Jehová. Esikhundleni salo, kufakwe elithi Señor [Kosi].” Ngokuka-Voth, i-UBS yathoma ngokusala isibaweso kodwana yavuma ngokukhamba kwesikhathi yagadangisa ihlelo leBhayibhili le-Reina Valera elinganalo ibizo elithi Jehová.”

Ukusula ibizo lakaZimu eLizwini lakhe elitloliweko lijanyiselelwe ngelithi “Kosi” kuvimbele abafundi ekwazini iqiniso lokobana ngubani uZimu. Ukujanyiselelwa okunjalo kubangela ukurarana. Isibonelo, umfundi kungenzeka angakwazi ukubona bona ibizo elithi “Kosi” liqaliswe kuJehova namtjhana eNdodanenakhe, uJesu. Ngalokho-ke, emtlolweni umpostoli uPitrosi wadzubhula uDavidi athi: “UJehova wathi eKosinami, [uJesu ovusiweko]: ‘Hlala ngakwesokugoma sami,’” [NW,] ezinye iintjhugululo zeBhayibhili zithi: “IKosi yathi eKosini yami.” (IZenzo 2:34) Ukungezelela, u-David Clines, endatjanenakhe ethi “Yahweh and the God of Christian Theology,” wathi: “Omunye umphumela wokususwa kwebizo elithi Yahweh emcabangweni wamaKrestu kube ngunobangela wokobana baqale khulu kuKrestu.” Nokho, abanengi abasondako abatjheji bona uZimu weqiniso loyo uJesu anqophisa imithandazwakhe kuye Mumuntu onebizo—uJehova.

USathana uberege ngamandla ukuphophaza imikhumbulo yabantu ngoZimu. Ngitjho nanyana kunjalo, ungatjhidela kuJehova.

Ungamazi Ngebizo UJehova

Ngokuqinisekileko, uSathana uberegise ngokuhlakanipha ikolo yamala bona alwe nokuberegiswa kwebizo lakaZimu. Nokho, iqiniso kukobana awekho amandla ezulwini namtjhana ephasini, angavimba iKosi eMbusi uJehova ekwenzeni ibizo lakhe, laziwe kilabo abafuna ukwazi iqiniso ngaye nomnqophwakhe ophazimulako wabantu bakhe abathembekileko.

AboFakazi bakaJehova bazokuthabela ukukurhelebha ufunde bona ungatjhidela njani kuZimu ngesifundo seBhayibhili. Balandela isibonelo sakaJesu, owathi: “Ngibazisile ibizo lakho.” (Jwanisi 17:26, NW) Njengombana ucabanga ngemitlolo eveza iindima ezihlukahlukeneko lezo uJehova aziberegisela ukutjhudubaza isintu, uzokwazi iingcenye ezinengi zobuntu bakhe obuphakemeko.

Ihloko yembeleko ethembekileko uJobhi, wathabela “ubuhlobo obuseduze noZimu,” nawe ungakghona ukubuthabela. (Jobhi 29:4) Ngelwazi leLizwi lakaZimu ungamazi ngebizo uJehova. Ilwazi elinjalo lizokupha ithemba lokobana uJehova uzokwenza ngokuvumelana nalokho ibizo lakhe elikutjhoko—‘Ngizokuba nginanyana yini engiyithandako.’ (Eksodosi 3:14) Ngalokho, ngokuqinisekileko uzozizalisa zoke iinthembiso ezihle azithembise isintu.

Funda Okungeziweko

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Ibizo LakaZimu—Ukuberegiswa Kwalo Nalokho Elikutjhoko