Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Disemba 2015

 UMLANDO

Ngaba Nokuthula NoZimu NoMma

Ngaba Nokuthula NoZimu NoMma

UMMA WANGIBUZA ukuthi: “Utjho ukuthini nawuthi awukazobakhothamela aboyihlomkhulu? Awulemuki na bona uphila nje kungebanga labo? Angekhe ubathokoze na? Ungawalahla njani amasiko esekukade kangaka siwalandela? Phela nawubhala ukulotjha aboyihlomkhulu kutjho ukuthi thina siziindlhadlha!” UMma wathi nakaqeda ukutjho njalo, wakhihla isililo.

Eenyangeni ezimbalwa ngaphambi kwalokho, umma bekavakatjhelwe boFakazi bakaJehova bafuna ukufunda naye iBhayibheli. Yena wabhala ukufunda nabo, kodwana wase waba nomusa, wathi abafundele mina. Mina ngarareka nasekangikwatela ngombana bengihlala ngimlalela kikho koke akutjhoko. Kodwana kilokhu bengifuna ukuthabisa uJehova, ngikho ngingazange ngimlalele. Khona bekungasibulula kodwana uJehova wangiqinisa.

NGAFUNDA NGOJEHOVA

Ekhaya besimaBuddha njengabantu abanengi bala eJapan. Kodwana kwadlula iinyanga ezimbili ngifunda naboFakazi bakaJehova, kwavele kwangikhanyela ukuthi iBhayibheli iqinisile. Kwathi mhla ngilemuka bona nginoBaba wezulwini, ngafuna ukumazi kuhle. Ekuthomeni bekumnandi nangicocela uMma ngengikufundako, ngabe ngathoma nokuya emihlanganweni yebandla yangoSondo eWolweni laboFakazi bakaJehova. Njengombana isikhathi sikhamba, ngatjela uMma ukuthi ngizokulisa ukugidinga iminyanya yobuBuddha. Zonakala lapho-ke izinto. Wathi kimi, “Kulihlazo lakohlazo ukuthi emndenini kube nomuntu ongabathandi aboyisemkhulu.” Wangikatelela bona ngilise ukufunda iBhayibheli nokuya emihlanganweni. Bengingatjho ukuthi nguMma ongenza koke lokhu! Besekamumuntu engingamtholisisi kuhle.

UBaba naye bekajama noMma. Okhunye engikukhumbulako, ngengakufunda kwebe-Efesu isahluko 6, ukuthi uJehova ufuna ngilalele ababelethi bami. Ebengikufuna kukuthi umndenethu ube nokuthula, yeke ngacabanga ukuthi nangingabalalela nabo bebazongilalela. Ngesikhatheso bekusafanele ngilungiselele neenhlahlubo zami zesikolo, yeke ngavuma ukwenza njengokutjho kwabo bekwaba zinyanga ezintathu. Kodwana bengithembisene noJehova ukuthi ngizokuphinde ngiye emihlanganweni isikhatheso nasesidlulile.

Igadango engalithatha laba limbi ngamabanga amabili. Kokuthoma, bengicabanga bona ngemva kweenyanga ezinthathwezo, ngisazokuba netjisakalo yokulotjha uJehova. Kodwana ubuhlobo bami naye besebubogaboga. Kwesibili, uMma noBaba nabo bebangakazibeki phasi ngokungikhuthaza bona ngilise ukulotjha uJehova.

ISIZO NOKUPHIKISWA

Nangifika eWolweni, ngahlangana nabanye aboFakazi nabo ebebaphikiswa mindenabo. Bangiqinisekisa bona uJehova uzongiqinisa. (Matewu 10:34-37) Bangihlathululela nokuthi nangingahlala ngithembekile kuJehova, umndenami nawo ungagcina sewufuna ukwazi ngaye. Bengifuna ukuthembela kuJehova, yeke ngathoma ukukhuthalela umthandazo.

Umndenami bewulwisana nami ngeendlela ezihlukahlukeneko. UMma wangibawa bona ngilise ukufunda, walinga nokubonisana nami. Esikhathini esinengi bengizithulela nje, ngombana ngakhuluma siyokuphikisana, omunye nomunye alinge ukuveza ukuthi nguye osehlangothini elifaneleko. Khona ngilemuka nje ukuthi ngathana bengimhlonipha uMma endleleni azizwa ngayo ngeenkolelo zakhe, izinto bezizokuba bulula. Banobaba bebangisebenzisa umtjhawutjhile, khona ngizokuhlala ngendlini. Ngas’khathi bebaze bangilodlhele ngaphandle, bangidime nokudla.

UMma bekabawa nabanye bamsize ngokubonisana nami. Wazama utitjherami, naye wabhalelwa. UMma wangisa nemenenjarenakhe yemsebenzini bona ingiqede amandla ngokungitjela ukuthi ukugijimisana nekolo kukuzimorosela isikhatihi. Wadosela neehlobo zethu umtato wazililela, azirabhela bona zimsize. Lokho kwangidanisa khulu. Kodwana nangifika esifundweni, abadala bangikhumbuza ukuthi qobe uMma nakakhuluma nabantu ngendabethu le, usuke afakaza kibo.

Abazali bami bebafuna ngiyokufunda eyunivesithi, ngikwazi ukuthola umsebenzi othe tjha. Besesidinwe kukhuluma ngendaba le, yeke ngabatlolela iincwadi ezimbalwa ngibahlathululela ngeminqopho engizibekele yona epilweni. UBaba yamkwatisa khulu leyo wabe wathi: “Nengabe ucabanga ukuthi ungawuthola umsebenzi,  khamba uyowufuna ksasa lokhu okusako, nakungasinjalo uphume uphele kwami!” Ngathanaza kuJehova ngibawa isizo. Kwathi ngakusasa nangisatjhumayela, kweza abodade ababili bangipha umsebenzi wokufundisa abantwana babo ababili. Ubujamo bathi ukudamba kancani ngemva kokuthola umsebenzi loyo. Kodwana uBaba bekasakwatile, kangangokuthi walisa nokungikhulumisa. NoMma wathi kungaze kube ngcono khulu ukuthi ngibe sigebengu kunokuthi ngibe nguFakazi kaJehova.

UJehova wangisiza ngakukhetha kuhle engifuna ukukwenza

Ngas’khathi bengizizwa kwanga uJehova akakhambisani neyokuthi nginghanghisane nababelethi bami kangaka. Yeke ngathandaza kuJehova, ngazindla nangethando lakhe elihlathululwe eBhayibhelini. Lokhu kwangenza ngalemuka ukuthi abazali bami bebalwisana nami nje ngombana bebatshwenyekile ngami. UJehova wangisiza ngalungisa umcabangwami, nokwazi ukuthi ngifuna ukwenzani. Ngagcina sengikuthanda ukutjhumayela, ngombana bengikukhuthalele. Ngokukhamba kwesikhathi, ngafuna ukutjhumayela isikhathi esinabileko.

NGATHOMA UKUTJHUMAYELA UMTJHAWUTJHILE

Kwathi abanye abodade nabezwa ukuthi ngifuna ukunabisa isikhathi engisitjhumayelako, bathi kuhle ngilinde abazali bami behlise amaphaphu. Ngathandazela ukuhlakanipha, ngarhubhulula, ngazibuzisisa nokuthi kubayini ngifuna ukunabisa isikhathi engisitjhumayelako, ngakhuluma nabanye abazalwana nabodade abanelemuko. Ngemva kwalokho, ngaqunta ukuthi ngifuna ukuthabisa uJehova. Ngalemuka nokuthi nanyana bengingathi ngiyabalinda behlise amaphaphu, bekuzokuvele kufane.

Isikhathi engisitjhumayelako ngathoma ukusinabisa phakathi nomyaka wami wamaswaphela esikolweni samabanga aphakemeko. Ngemva kokutjhumayela isikhatjhana, ngafuna indawo lapho umsebenzi lo wande khona. Kodwana uMma noBaba azange bangivumele bona ngikhambe ekhaya. Ngalinda bengaba neminyaka eyi-20 ubudala. Ngemva kwalokho, ngabawa i-ofisi laboFakazi bakaJehova ukuthi lingitholele indawo yokutjhumayela hlanu kweenhlobo zami esewula yeJapan, khona uMma angazokutshwenyeka.

Okwangithabisa khulu esabelweni sami leso, kubona abantu abanengi engibafundela iBhayibheli babhajadiswa. Ngathoma ukufunda isiNgisi ngombana bengifuna ukwenza okunengi emsebenzi lo wokutjhumayela. Ngathi nangibona abatjhumayeli ababili abakhethekileko, ebandleni lethu, ngabona nendlela abasiza ngayo abanye, nami nganyekele ngafuna ukufana nabo, ngibe mtjhumayeli okhethekileko. Phakathi nesikhatheso, uMma wagula khulu bekwaba kabili, ngisolo ngibuyela ekhaya ngiyomsiza. Lokhu kwamrara, wathoma ukungiphatha ngomusa-ke nje.

UJEHOVA WANGIBUSISA KHULU

Ngemva kweminyaka elikhomba, umzalwana u-Atsushi ongomunye wabatjhumayeli abakhethekileko ekhesakhuluma ngabo, wangitlolela incwadi. Besekafuna ukutjhada, yeke wangibuza bona ngizizwa njani ngaye. Ngesikhatheso mina bengingakabi nesifiso sokuthandana naye, begodu nami bengingacabangi ukuthi uyangithanda. Ngemva kwenyanga, ngamphendula ngatjho ukuthi nami ngingathanda ukumazi ngconywana. Salemuka bona sinemigomo efanako. Besizimisele ukuragela phambili nekonzo le yokutjhumayela umtjhawutjhile, sizimisele nokwamukela nanyana ngisiphi isabelo esinikelwa sona. Sagcina sesitjhadile. Ngathaba kwamambala ngombana uMma, uBaba nezinye iinhlobo zethu, zeza emtjhadwenethu.

Nepal

Sathi nasisese semsebenzinethu wokutjhumayela umtjhawutjhile, u-Atsushi wabelwa ukuba mbonisi wesigodi. Sathunyelwa esabelweni sokukhambela amabandla. Sathi nasiqeda umzombe wethu wokuthoma ekukhambeleni amabandla, safumana umtato ovela e-ofisini  legatja. Bebabuza ukuthi kungaba njani nasingafudukela eNepal siyokuraga nesabelo sethwesi sokukhambela amabandla.

Ukuyokukhonza eenarheni ezihlukahlukeneko, kwangifundisa

Ngatshwenyeka khulu ngokuthi ababelethi bami bazozizwa njani nangifudukela kude kangaka. Ngathi nangibadosela umtato, uBaba wathi, “Nifudukela endaweni ehle khulu.” Kanti evekeni engaphambi kwaleyo, umnganakhe bekamuphe incwadi ekhuluma ngeNepal, kangangobana naye uBaba besekacabanga ukuyivakatjhela indawo le.

Sathaba khulu nasifika eNepal sifumana abantu abanomoya omuhle kangaka. Kwakhamba isikhathi, bangezelela neBangladesh esabelweni sethu. Yona-ke nanyana beyihlanu kweNepal, kodwana beyihluke khulu. Bekunezinto ezinengi ezihlukileko eendaweni ebesizitjhumayela. Kwathi ngemva kweminyaka emihlanu sabuyiselwa eJapan, begodu besesiwuthanda umsebenzethu wokukhambela amabandla.

Ngafunda okunengi khulu ngoJehova njengombana besikhonza eJapan, eNepal neBangladesh. Abantu beendawezi banamasiko ahlukahlukeneko, kanti bahlukile nangezinto abazithandako. Nomuntu ngamunye uhluke ngendlelakhe. Ngikho ngithi ngiyibonile indlela uJehova abatlhogomela ngayo abantu bakhe ngokubasiza nangokubabusisa.

Zinengi khulu izinto uJehova angenzele zona, engingamthokoza ngazo. Ungenze ngamazi bengamsebenzela, wangibusisa nangendoda emKrestu. UZimu ungisize ngenza iinqunto ezihle, begodu nje nginetjhebiswano elihle naye kunye nomndenami. Ngithokoza uJehova ngokuthi mina noMma sesibangani godu. Nangambala ngibusisekile ngokuba nokuthula noZimu nomma.

Sithabile emsebenzini wokukhambela amabandla