Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Disemba 2015

UJehova NguZimu Okhuluma Nabantu Bakhe

UJehova NguZimu Okhuluma Nabantu Bakhe

“Lalela-ke ngizakukhuluma.JOBHO 42:4.

IINGOMA: 113, 114

1-3. (a) Kubayini imicabango kaZimu nelimi alikhulumako kuphezulu kunokwabantu? (b) Yini esizoyifunda esihlokwenesi?

UJEHOVA bekafuna abantu bathabele ipilo, lokho kwamenza wadala iingilozi nabantu. (IRhubo 36:10; [36:9, NW] 1 Thimothi 1:11) UJehova wathoma ngokudala loyo umpostoli uJwanisi ambiza ngokuthi ‘nguLizwi.’ (Jwanisi 1:1; IsAmbulo 3:14) UJehova wakhuluma naye, wamembulela imicabango namazizwakhe. (Jwanisi 1:14, 17; Kolose 1:15) Umpostoli uPowula uthi iingilozi nazo zinelimi ezilikhulumako, elihlukileko kelabantu.1 Korinte 13:1.

2 UJehova wazi koke okumalungana neengidigidi zeengilozi nabantu abadalileko. Ukghona ukulalela imithandazo eminengi ngesikhathi sinye, begodu uyayizwisisa kungakhathaliseki bona bathandaza ngaliphi ilimi. Akalaleli imithandazo leyo kwaphela, godu ukhuluma neengilozi abe azinqophise. Ukuze uJehova akghone ukwenza koke lokho, kufuze iimcabangwakhe nelimi alikhulumako kube ngaphezulu kokwabantu. (Funda u-Isaya 55:8, 9.) Kungebangelo-ke athi nakakhuluma nabantu asebenzise ilimi abalizwisisako.

 3 Esihlokwenesi, sizokufunda ngokuthi uJehova ukhuluma njani nabantu ngendlela abayizwisisako. Sizokubona indlela ayisebenzisako bona akhulume nabantu ukuthi ihluka njani.

UZIMU UKHULUMA NABANTU

4. (a) UJehova wakhuluma liphi ilimi nakakhuluma noMosi, uSamyela noDavida? (b) Likhuluma ngani iBhayibheli?

4 Nakakhuluma nomuntu wokuthoma u-Adamu, esimini ye-Edeni uJehova mhlamunye wakhuluma isiHebheru sakade. Ngokukhamba kwesikhathi wakhuluma noMosi, uSamyela noDavida. Bathi nabatlola imicabango kaZimu basebenzisa amezwabo ngesiHebheru, batlola nangendlela abayijayeleko. Batlola okuvela kuZimu bebatlola nangomlando omalungana netjhebiswano lakaZimu nabantu. Ngokwesibonelo, eBhayibhelini kutlolwe ngekholo labo, indlela ebebathanda ngayo uZimu, imitjhaphwabo nokungathembeki kwabo. Koke lokhu kwatlolelwa bona kuzuzise thina.Roma 15:4.

Abatloli beBhayibheli batlole lokho okuvela kuJehova, bebatlola nangomlando wetjhebiswano lakaZimu nabantu

5. UZimu wasebenzisa isiHebheru kwaphela na, bona akhulume nabantu? Hlathulula.

5 UJehova khenge akhulume nawowoke umuntu ngesiHebheru. Ngesikhathi ama-Israyeli atjhatjhululwa eBhabheli, amanye bewakhuluma isi-Aramu. Mhlamunye kungebangelo uDanyela, uJoromiya, no-Ezra bona batlole ezinye iingcenye zeBhayibheli ngesi-Aramu.Ezra 4:8; 7:12; Joromiya 10:11; Danyela 2:4.

6. Kubayini imiTlolo yesiHebheru yatjhugululelwa esiGirigini?

6 U-Alexander omkhulu wabusa iinarha ezinengana, lokho kwenza isiGirigi sakhulunywa eenarheni ezinengi. NamaJuda amanengi athoma ukusikhuluma, msinyana-ke imiTlolo yesiHebheru yatjhugululelwa esiGirigini. Itjhugululo le ibizwa nge-Septuagint. Yitjhugululo yokuthoma yeBhayibheli neqakatheke khulu. Izazi zikholelwa bona i-Septuagint yatjhugululwa batjhugululi abayi-72. * (Qala ikwekwezi engenzasi.) Abanye batjhugulula basusela emiTlolweni yesiHebheru, batjhugulula igama negama, abanye khenge batjhugulule ngaleyo ndlela. Nanyana kunjalo amaJuda akhuluma isiGirigi namaKrestu akhenge alise ukholelwa bona i-Septuagint ililiZwi lakaZimu.

7. Ngiliphi ilimi uJesu afundisa ngalo abafundi bakhe?

7 UJesu nakasephasini, mhlamunye bekasikhuluma isiHebheru. (Jwanisi 19:20; 20:16; IzEnzo 26:14) Kungenzeka ukuthi bekawakhuluma namanye wamagama wesi-Aramu ebekajayelekile  ngeenkhathezo. Kodwana bekasazi nesiHebheru sakade ebesikhulunywa nguMosi nabaphorofidi, abatlola imiTlolo ebeyifundwa emasinagogini qobe veke. (Lukasi 4:17-19; 24:44, 45; IzEnzo 15:21) Ngitjho nanyana isiGirigi nesiLathini bezikhulunywa ngeenkathi zakaJesu, iBhayibheli alisitjeli bona uJesu wawakhuluma amalimi lawo namkha awa.

8, 9. Kubayini amaKrestu amanengi bekakhuluma isiGirigi, begodu lokho kusifundisani ngoJehova?

8 Abalandeli bakaJesu bokuthoma bebakhuluma isiHebheru, kodwana ngemva kokuhlongakala kwakhe bakhuluma namanye amalimi. (Funda izEnzo 6:1.) Njengombana iindaba ezimnandi zirhatjheka, amaKrestu amanengi akhuluma isiGirigi kunesiHebheru. Ngebanga lokuthi isiGirigi bekulilimi elaziwa khulu, incwadi kaMatewu, kaMarkosi, kaLukasi neyakaJwanisi zarhatjheka ngesiGirigi. * (Qala ikwekwezi engenzasi.) Neencwadi zakampostoli uPowula nezinye iincwadi zeBhayibheli zatlolwa ngesiGirigi.

9 Okuthabisako kukuthi abatloli bemiTlolo yamaKrestu yesiGirigi badzubhula emiTlolweni yesiHebheru, basebenzisa khulu i-Septuagint. Ngezinye iinkhathi amagama ebebawadzubhula bekahluke kancani esiHebherwini sokuthoma. Imisebenzi eyenziwa batjhugululi abangakapheleli ibe nesandla ekutheni sibe neBhayibheli namhlanjesi. Lokho kusifundisa ukuthi uJehova akaqali elinye ilimi njengelincono kunelinye namkha amanye amasiko bona ancono kunamanye.Funda izEnzo 10:34.

UZimu akakalindeli bona sikhulume ilimi elithileko ukuze sazi yena nehloswakhe

10. Yini esiyifundileko endleleni uJehova akhuluma ngayo nabantu?

10 Sifundile bona uJehova nakakhuluma nabantu, ukhuluma nabo ngendlela abayizwisisako. Akakalindeli bona sithi nasifuna ukumazi namkha sifuna ukukhuluma naye sikhulume ilimi elithileko. (Funda uZakariya 8:23; IsAmbulo 7:9, 10.) Sifundile godu nokuthi uJehova waphefumulela abatloli beBhayibheli, kodwana wabavumela bona batlole umlayezwakhe ngamezwabo.

UJEHOVA UYAWUVIKELA UMLAYEZWAKHE

11. Kubayini kungasimraro kuJehova nanyana abantu bakhuluma amalimi amanengi nje?

11 Kuliqiniso bona abantu bakhuluma amalimi amanengi, kodwana lokho akusimraro kuJehova. Sikutjhwiso yini lokho? IBhayibheli limumethe amezwi ambalwa kaJesu atlolwe ngendlela awatjho ngayo. (Matewu 27:46; Markosi 5:41; 7:34; 14:36) Kodwana uJehova waqinisekisa bona umlayezo kaJesu uyatlolwa, watjhugululelwa esiGirigini begodu ngokukhamba kwesikhathi watjhugululelwa nakwamanye  amalimi. IliZwi lakaZimu godu lakotjululwa iinkhathi ezinengi maJuda namaKrestu, umlayezo kaZimu wavikeleka njalo. Bese-ke latjhugululelwa nakwamanye amalimi. Ngemva kweminyaka eyi-400 uJesu ahlongakele, uJohn Chrysostom wathi iimfundiso zakaJesu zatjhugululelwa emalimi wesiSiriya, isiGibhide, isiNdiya, isiPheresiya, isiTopiya, nakwamanye amalimi.

12. IBhayibheli yasahlelwa njani?

12 Kiwo woke umlando, iBhayibheli kunye nabantu abalitjhugululako bebalirhatjha, basahlelwa kanengi khulu. Besele kudlule iminyaka epheze ibe yi-300 uJesu abelethiwe, umBusi weRoma uDiocletian wakhipha umlayo wokobana yoke imiTlolo yeBhayibheli itjhatjalaliswe. Ngemva kweminyaka pheze eyi-1 200, uWilliam Tyndale wathoma ukutjhugululela iBhayibheli esiNgisini. Wathi nange uZimu angangivumela ngiphile isikhathi eside, ngizokwenza isiqiniseko sokobana nomsanyana osebenza emasimini nakuliBhayibheli lona uzalazi ukudlula umpristi. Ngebanga lokutlhoriswa, uTyndale wabaleka e-England waya eYurobhu bona aragele phambili atjhugulula begodu agadangise iBhayibhelakhe. Ngitjho nanyana abafundisi balinga ukutjhisa woke amaBhayibheli abawafunyanako, kodwana amaBhayibheli kaTyndale besele arhatjhekile ngesikhatheso. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi bamfumana uTyndale, bamkhunga bebamtjhisela esigodweni. IBhayibheli ayitjhugululako yasinda ekusahlelweni, begodu kwasetjenziswa yona nakutjhugululwa iBhayibheli i-King James Version.Funda 2 Thimothi 2:9.

13. Irhubhululo ngamacocwana weencwadi ebekukotjululelwa kiwo iBhayibheli kade, livezani?

13 Kuliqiniso khona ukuthi emaBhayibhelini atjhugululwa kade kukhamba kube nemitjhapho nokuhluka okuncani. Kungebangelo izazi zeBhayibheli zenza irhubhululo ngamacocwana weencwadi ebekukotjululelwa kizo nemaBhayibhelini atjhugululwa kade. Ngemva kokumadanisa, bafumana bona bewumncani umahluko ebewusemavesini lawo. Nomlayezo weBhayibheli khenge utjhuguluke. Ukwenza amarhubhululo afana  nala, kutjengise abafundi beBhayibheli abathembekileko bona kwamambala iBhayibheli ililiZwi lakaZimu.Isaya 40:8. * (Qala ikwekwezi engenzasi.)

14. Yande kangangani iBhayibheli namhlanjesi?

14 Nanyana iBhayibheli lasahlelwa kanengi, latjhugululelwa emalimini angabayi-2 800. Abantu abanengi banayo ukudlula nanyana ngiyiphi enye incwadi ekhona namhlanjesi. Nanyana abanengi bangakholelwa kuZimu, kodwana ngiyo incwadi erhatjheke khulu emlandwini. Siyavuma bona amanye amaBhayibheli kunala anganembi kuhle khona, kodwana woke akhuluma ngomlayezo ofanako, onikela ithemba ngepilo engapheliko.

BEKUTLHOGEKA KUTJHUGULULWE IBHAYIBHELI ETJA

15. (a) Ngimaphi amatjhuguluko abekhona eencwadini zethu kusukela ngo-1919? (b) Kubayini iincwadi zethu zithome zitlolwe ngesiNgisi?

15 Ngo-1919, kwakhethwa isiqhenyana sabafundi beBhayibheli bona sibe ‘yinceku ethembekileko nehlakaniphileko.’ Kukhe kwaba nesikhathi la inceku ethembekileko ikhuluma nabantu bakaZimu ngesiNgisi. (Matewu 24:45) Kodwana namhlanjesi, iincwadi zethu zifumaneka ngeenlimi ezingaphezu kweziyi-700. NjengesiGirigi, isiNgisi sijayeleke khulu kwezamabhizinisi nakwezefundo begodu saziwa khulu. Kungebangelo neencwadi zethu zithoma zitlolwe ngesiNgisi bese zitjhugululelwa kwamanye amalimi.

16, 17. (a) Yini ebegade itlhogwa babantu bakaZimu? (b) Lokho ebebakutlhoga bakufumana njani? (c) Yini ebegade ifunwa ngumzalwana uKnorr?

16 Zoke iincwadi zethu zisekelwe eBhayibhelini. Ekuthomeni abantu bakaZimu bebasebenzisa i-King James Version, ukutjhugululwa kwayo kwaphela ngo-1611. Khona bekubudisi ukuzwisisa ilimi ebeyitlolwe ngalo. Ibizo lakaZimu belivela kancani, bese kuthi emitlolweni yakade livele kanengi khulu. Bekunala inemitjhapho khona begodu inamavesi angeziweko angekho emacocwaneni weencwadi zakade ebekukotjululelwa kiwo. Namanye amaBhayibheli wesiNgisi anemiraro enjalo.

 17 Kusepepeneni-ke bona abantu bakaZimu bebatlhoga iBhayibheli etjhugululwe ngokunembileko nezwisiseka lula. Yeke kwathonywa ikomidi ye-New World Translation, begodu abazalwana abasekomidini le batjhaphulula iingcenye zeBhayibheli kusukela ngo-1950 kuyaku-1960. Emhlanganweni wango-Arhostosi 2, 1950, kwatjhatjhululwa imiqulu eyi-6. Emhlanganweni loyo uMzalwana uKnorr wathi abantu bakaZimu batlhoga iBhayibheli esebenzisa ilimi lanamhlanjesi, enembileko nefundeka lula, nezakwenza kube lula ukufunda iqiniso. Into ebeyifunwa nguMzalwana uKnorr bekukukuthi i-New World Translation isize iingidigidi zabantu bona zazi uJehova.

18. Yini eyarhelebhako ekutjhugululeni iBhayibheli?

18 Ngo-1963 lokho ebekufunwa ngumzalwana uKnorr kwenzeka. I-New World Translation yafumaneka ngesiDatjhi, isiFrentji, isiJarimani, isiTariyana, isiPutukezi, nesiSpanitjhi. Ngo-1989 isiHlopha Esibusako saboFakazi bakaJehova sajamisa umnyango omutjha emzimkhulu waboFakazi bakaJehova, bona batjhugulule iBhayibheli. Bese kwathi ngo-2005 banikelwa imvumo, yokobana batjhugululele iBhayibheli emalimini IsiThala ebesele sitjhugululelwa kiwo. Umphumela ube kukuthi i-New World Translation seyifumaneka ngamalimi angaphezu kwayi-130 iphelele namkha incenye yalo.

19. Ngo-2013 kwenzekani? Yini esizoyifunda esihlokweni esilandelako?

19 IIimi lesiNgisi lakhamba litjhentjha kusukela lokha nakutjhatjululwa i-New World Translation yokuthoma, yeke bekutlhogeka bona ibuyekezwe. Ngepelaveke yango Octoba 5 no-6, 2013, emhlanganweni wesi-129 waqobe nyaka we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania bewunabantu abayi-1 413 676 abavela eenarheni eziyi-31. Ilunga Lesihlopha Esibusako latjhaphulula i-New World Translation ebukeziweko yesiNgisi. Abantu bathaba kwamanikelela, abanye neenyembezi zehla lokha nabayifumanako. Isikhulumi sathi nasifunda amanye amavesi kiyo, kwaba sebaleni bona iBhayibheli le kulula ukuyifunda nokuyizwisisa. Esihlokweni esilandelako sizokunaba sifunde ngeBhayibheli le, sizwe bona itjhugululelwe njani nakwamanye amalimi.

^ isig. 6 Ibizo elithi-Septuagint litjho “Amatjhumi alikhomba.” Kubonakala ngasuthi yathoma ukutjhugululwa eminyakeni epheze ibeyi-300 ngaphambi kokufika kwakaJesu, yaphela ngemva kweminyaka eyi-150. I-Septuagint isaqakathekile nanamhlanjesi, ngombana isiza izazi bona zizwisise amagama wesiHebheru abudisi nofana woke amavesi.

^ isig. 8 Abanye bacabanga bona uMatewu watlola incwadakhe ngesiHebheru, bese yatjhugululelwa esiGirigini, mhlamunye yatjhugululwa nguye ngokwakhe uMatewu.

^ isig. 13 Qala i-Appendix A3 eseBhayibhelini ebukeziweko i-New World Translation yesiNgisi, iNcwadi yaBantu Boke efumaneka ngesiZulu, amakhasi 7-9, “Yasinda njani incwadi le?”