UJEHOVA UNGUMUPHI ONOMUSA. (Jakopo 1:17) Sibona umusakhe kiyo yoke into ayidalileko. Uzalise iphasi loke ngeenkwekwezi, begodu ugubuzese iphasi ngemithi emihle.—IRhubo 65:13, 14, [65:12, 13, NW]; 147:78; 148:34.

Umtloli weRhubo 104 wabe watlola nengoma yokuthokoza koke uJehova akudalileko bewamdumisa nangayo. Nawufunda irhubweli, kghani uzizwa umthokoza uzimu njengomrhubi na? Engomeni leyo wathi: ‘Ngizakukhalelela uJehova ipilwami yoke, ngidumise uZimami qobe ngisekhona.’ (IRhubo 104:33) Kghani nawe ufuna ukwenza okufanako?

ISIBONELO ESIKHULU SOMUSA

UJehova ufuna silingise umusakhe. Begodu usinikela iinzathu zokobana sibe nomusa. Waphefumulela umpostoli uPowula bona atlole: “Bayale abanothileko esikhathini sanamhlanje bonyana bangazikhukhumezi namkha bathembele emnothweni ophelako, kodwana kuZimu osinjingisa ngakho koke bona sithokoze ngakho. Bayale benze okuhle, banothe ngemisebenzi emihle; baphane babele abanye. Ngalokho bazabe bazibulungela umnotho osisekelo sangomuso ukuze babambelele ekuphileni ekungikho.”1 Thimothi 6:17-19.

Encwadinakhe yesibili eyakwebeKorinte, UPowula wakuhlathulula kuhle ukuthi kufuze ube yini umnqophethu lokha nasipha abanye. Wathi: “NgiIoyo naloyo akanikele njengokuzibekela kwakhe ehliziyweni yakhe, kungabi ngokutsitsita namkha ngokugandelelwa ngombana uZimu uyamthanda loyo omkela ngethabo.” (2 Korinte 9:7) Ngubani esimsizako ngomusethu? UPowula wathi sisiza abanye lokha nasibanikela lokho abakutlhogako, kodwana vane nathi sizisiza ngombana uJehova uzosibusisa.2 Korinte 9:11-14.

UPowula bekaqalisele emseni omkhulu kaZimu lokha nakathi: “Akathokozwe uZimu ngesipho sakhe esingahlathululekiko.” (2 Korinte 9:15) “Isipho” sakaJehova sifaka hlangana zoke izinto ezihle asinikela zona ngoJesu Krestu. Amezwi angeze akghona ukuveza ukuqakatheka kwesiphesi.

Singatjengisa njani ukuthi siyakuthokoza koke uJehova noJesu abasenzele khona nabasazosenzela khona? Indlela esingakwenza ngayo lokhu kukobana sitjengise umusa ekunikeleni ngesikhathi sethu, amandlethu, kunye nezinye izinto zethu bona silotjhe uJehova besisize nabanye bafunde ngaye. Singakwenza Lokhu ngitjho nanyana sinokuncani namkha sinokunengi.1 IinKronike 22:14; 29:3-5; Lukasi 21:1-4.