Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Oktoba 2015

Hlala Uzindla Ngezinto ZakaZimu

Hlala Uzindla Ngezinto ZakaZimu

Yewuzindle ngezintwezi, uzike kizo, khona ukuthuthuka kwakho kuzokubonakala ebantwini boke.”1 THIMOTHI 4:15NW.

IINGOMA: 57, 52

1, 2. Yini eyenza abantu bahluke eenlwaneni?

UBUCOPHO bomuntu benziwe ngendlela erarako. Ngokwesibonelo, abantu banekghono lokufunda ilimi. Nasilaziko ilimi sikghona ukulifunda, silitlole, silikhulume besilizwisise. Sikghona nokuthandaza ngalo, besivumele uJehova iingoma ngalo. Koke lokhu kusenza sihluke eenlwaneni. Ngitjho nabososayensi abazwisisi bona kubayini ubucopho bukghona ukwenza izinto ezirara ngalendlela.

2 UJehova nguye osiphe ikghono lokusebenzisa ilimi. (IRhubo 139:14; IsAmbulo 4:11) Kunesinye godu isipho asiphe sona esenza sihluke eenlwaneni. UZimu ubumbe abantu “ngomfanekiswakhe.” Sinelungelo lokuzikhethela nokuzenzela iinqunto. Singazikhethela nokusebenzisa ilimi esifuna ukulotjha nokudumisa ngalo uJehova.Genesisi 1:27.

3. Yini uJehova asiphe yona esisiza senze iinqunto ezihlakaniphileko?

3 UJehova usiphe iBhayibheli bona asitjengise indlela esingamlotjha besimdumise ngayo. IBhayibheli ifumaneka  ngeenlimi ezingaphezu kweziyi-2 800 liphelele namkha lingakapheleli. Nasizindla ngalokho okuseBhayibhelini sizokuthoma ukucabanga ngendlela uZimu acabanga ngayo. (IRhubo 40:6, [40:5, NW]; 92:5; 139:17) Imicabango kaJehova izosenza sihlakaniphe bese sithola ukuphila okungapheliko.Funda 2 Thimothi 3:14-17.

4. Kutjho ukuthini ukuzindla? Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

4 Ukuzindla kuzika emkhumbulweni ucabangisise ngento ethileko. (IRhubo 77:13, [77:12, NW]; IzAga 24:1, 2) Kusizuzisa khulu ukuzindla ngesikufunda ngoJehova nangoJesu. (Jwanisi 17:3) Esihlokwenesi sizokuphendula nasi imibuzo: Ngiyiphi indlela ehle yokufunda eyenza kube bulula ukuzindla? Kuhlekuhle yini esingazindla ngayo? Begodu yini engasisiza bona sihlale sizindla, nokuthi kube mnandi?

AKUBE NOKUZUZAKO NAWUFUNDAKO

5, 6. Yini engakusiza ukhumbule bewukuzwisise ebewukufunda?

5 Ukhewatjheja na bona kunezinye izinto ongacabangi ngazo nawuzenzako? Njengokuphefumula, ukukhamba namkha ukureya ibhayisigiri. Kuyadanisa ukuthi ngezinye iinkhathi ungakhe ufunde kodwana ungacabangi ngokufundako. Kuyenzeka uthi uyafunda khisibe ngapha ucabanga ngokhunye. Alo yini ongayenza bona lokho kungenzeki? Kuqakathekile ukubeka umkhumbulwakho kokufundako, ucabange nangokuthi lokho kutjho ukuthini. Yeke, akuthi nasele uqede ukufunda isigaba namkha isihlokwana, akhujame kancani ucabangisise ngalokho oqeda kukufunda. Kufuze uqiniseke bona uyakuzwisisa kuhle tle ebewufunda ngakho.

Ukuphimisela nawufunda iBhayibheli kuzokusiza ubeke umkhumbulwakho kokufundileko begodu kuzokusiza ukhumbule

6 Abososayensi bafumane bona kubulula ukukhumbula into nange uyifunde uyiphimisela. UmBumbi wethu uyakwazi lokho, ngikho atjela uJotjhuwa bona afunde incwadi yomthetho ‘abubule ngayo’ okutjho ukuthi ayifunde aphimisele. (Funda uJotjhuwa 1:8.) Ukuphimisela nawufunda iBhayibheli kuzokusiza ubeke umkhumbulwakho kokufundako kukusize nokuthi ukhumbule okunengana ebewufunda ngakho.

7. Ngisiphi esikhathi esihle esingasisebenzisela ukuzindla? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

7 Ukufunda nokuzindla ngokufundako akusimdlalo. Ngikho kungaba kuhle bona uzindle ngesikhathi lapho ungakadinwa khona, endaweni enganazinto ezizokuthikazisa, endaweni ethulileko. Umrhubi uDavida bekazindla phakathi nobusuku asembhedenakhe. (IRhubo 63:7, [63:6, NW]) UJesu ngitjho nanyana bekanganasono naye wakhetha indawo ethulileko bona azindle bekathandaze.Lukasi 6:12.

 IZINTO EZIHLE ESINGAZINDLA NGAZO

8. (a) Yini esingazindla ngayo? (b) UJehova uzizwa njani nasikhuluma nabanye ngaye?

8 Ukungezelela kilokho okufunde eBhayibhelini, kunezinye izinto ongazindla ngazo. Ngokwesibonelo, nawubona indalwehle kaJehova khewuthathe isikhathi sakho, ujame kancani uzibuze ukuthi, ‘Yini engiyifunda ngoJehova kilokhu?’ Lokho kuzokwenza uthandaze uthokoze uJehova. Nawunabanye abantu uzokufuna ukubatjela amazizwakho. (IRhubo 104:24; IzEnzo 14:17) UJehova uyabona begodu uyathaba nakakubona uzindla ngaye, uthandaza kuye, bewukhulume nabanye ngaye. IBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi: “Boke abesaba uJehova nalabo abazindla ngebizo lakhe batlolwa encwadini yesikhumbuzo ebeyiphambi kwakhe.”Malaki 3:16NW.

Uyazindla na ngokuthi ungabasiza njani ofunda nabo iBhayibheli? (Qala isigaba 9)

9. (a) UPowula wathi uThimothi azindle ngani? (b) Yini-ke thina esingazindla ngayo nasilungiselela ukuya esimini?

9 Umpostoli uPowula wakhuthaza uThimothi bona azindle ngakukhulumako, ngendlela enza ngayo izinto, nendlela afundisa ngayo abantu. (Funda 1 Thimothi 4:12-16.) Nawe ungazindla ngezintwezi. Ngokwesibonelo, kufuze uzindle nawulungiselela ukuyokufundela umuntu. Cabanga ngomuntu oyokufunda naye, zifumanele umbuzo namkha isibonelo ongasisebenzisa  ukumsiza athuthuke. Nawulungiselelako ngaphambi kokufundela abantu, ukukholwa kwakho kuzokunzinza begodu uzokuba mfundisi weBhayibheli omuhle nonekghono. Ukuzindla ngaphambi kokuya esimini kuyakuzuzisa nawe. (Funda u-Ezra 7:10.) Mhlamunye ungafunda isahluko sinye sencwadi yezEnzo engakubasela bona ukhuthalele ukutjhumayela. Kufuze uzindle ngamavesi weBhayibheli ofuna ukuwasebenzisa ngelangelo uzindle nangalokho ofuna ukukukhambisa. (2 Thimothi 1:6) Cabanga ngabantu abasesiminenu ukuthi yini abangathabela ukukhuluma ngayo. Nawulungiselela ngendlela le uzokuberegisa iBhayibheli ngokuphumelelako.1 Korinte 2:4.

Vumela okufundako kufikelele ihliziywakho, uthokoze uJehova ngezinto ezihle ozifundako

10. Ngiziphi izinto ezihle ongazindla ngazo?

10 Khuyini okhunye esingazindla ngakho? Nawumumuntu othanda ukutlola amaphuzu nakunekulumo namkha nawusemihlanganweni emikhulu nemincani kufuze uziphe isikhathi sokuwafunda amaphuzu lawo. Ekwenzeni njalo akhuzibuze, ‘Yini engiyifunde eliZwini lakaZimu nasehlanganwenakhe?’ Ungabuye uzindle nangokufunda qobe nyanga kusiThala nakuPhaphama! naseencwadini ezitjhatjululwe emhlanganweni. Nawufunda iNcwadi Yonyaka, akhujame kancani ngemva kokufunda ngokukhulunywa ngakho lapho, cabanga ngakho, kuvumele kuthinte ihliziywakho. Nawufunda iincwadi zethu, kungaba kuhle ukuthalela amaphuzu ayihloko bese utlole amaphuzu eqadi. Lokho kuzokusiza nawulungiselela ipindelo, nawuyokwelusa namkha uyokubeka ikulumo. Okuqakatheke khulu, nawuzindla ngokufundako, usuke uvumela bona okufundako kuthinte ihliziywakho nesikhathi sokuthandaza uthokoze uJehova ngezinto ezihle ozifundako.

ZINDLA NGELIZWI LAKAZIMU QOBE LANGA

11. Ngiyiphi incwadi okuqakatheke khulu bona sizindle ngayo? Begodu kuzosisiza njani lokho? (Qala ikwekwezi engenzasi.)

11 IBhayibheli liyincwadi eqakatheke ukuzidlula zoke okufuze sizindle ngayo. Kodwana kuzokuthiwani-ke nakwenzeka walelwe ukulifunda? * (Qala ikwekwezi engenzasi.) Ephasini loke akakho umuntu ongakuvimbela bona uzindle ngezinto ezisemkhumbulwenakho, njengemitlolo oyithandako, neeNgoma zomBuso. (IzEnzo 16:25) Umoya kaZimu uzokusiza ukhumbule izinto ozifundileko, lokho kuzokusiza uhlale uthembekile kuye.Jwanisi 14:26.

12. Ungakuhlela njani ukufunda iBhayibheli?

12 Ungakuhlela njani ukufunda kwakho kweBhayibheli kwaqobe langa? Kwamanye amalanga, ungafunda bewuzindle ngokufunda kweBhayibheli kweveke  kwesiKolo seKonzo esingokweZulwini. Kuthi ngamanye amalanga ufunde ngevangeli lakaMatewu, lakaMarkosi, lakaLukasi nelakaJwanisi uzindle ngalokho uJesu akutjho nakwenzako. (Roma 10:17; Hebheru 12:2; 1 Pitrosi 2:21) Eencwadini esinazo, sinencwadi elandisa ngokwenzeka epilweni kaJesu ngokulandelana kwakho nangendlela okwenzeka ngakho. Iincwadezi zingakusisa uzuze ngokungeziweko ekufundeni kwakho amavangeli.Jwanisi 14:6.

KUBAYINI UKUZINDLA KUQAKATHEKILE?

13, 14. Kubayini kanti kuqakathekile bona sihlale sizindle ngoJehova nangoJesu? Begodu lokho kuzosikhuthaza bona senzeni?

13 Ukuzindla ngoJehova noJesu kungakusiza ube mumuntu ovuthiweko nonokukholwa okunzinzileko. (Hebheru 5:14; 6:1) Umuntu onganasikhathi esaneleko sokucabanga ngoJehova unyefisa ubuhlobo bakhe naye begodu angagcina sele angasamfuni. (Hebheru 2:1; 3:12) UJesu wasiyala bona, nangabe singalilaleli namkha singalamukeli iliZwi lakaZimu “ngeenhliziyo ezithembekileko nezihle,” angekhe ‘balibulunge.’ Kunalokho, ‘sizokuminyaniswa matshwenyekwethu, umnotho kanye nobumnandi bepilo.’Lukasi 8:14, 15.

14 Yeke akhesiragele phambili sizindla ngeBhayibheli, sazi uJehova bhedere. Lokho kuzosikhuthaza bona silingise ubuntu bakhe ngokuzeleko. (2 Korinte 3:18) Singaragela phambili sifunda ngoBabethu wezulwini begodu simlingise isiphelani. Kulilungelo elikhulu kwamambala lelo!UMtjhumayeli 3:11.

Ukuzindla ngoJehova nangoJesu kuzokusiza uhlale ulitjhisakalela iqiniso

15, 16. (a) Uzuze njani ngokuzindla ngoJehova nangoJesu? (b) Kubayini ngezinye iinkhathi kungaba budisi ukuzindla? Nanyana kunjalo kubayini kufuze sisolo silinga?

15 Ukuzindla ngoJehova noJesu kukusiza uhlale utjhisekela iqiniso. Itjisekwakho izokukhuthaza abazalwana nabantu ohlangana nabo esimini. Nawuzindla ngalokho uJehova akwenzele khona ngokukunikela isihlengo sakaJesu, uzosithathela ehloko isikhozi sakho noZimu. (Roma 3:24; Jakopo 4:8) Kunomzalwana weSewula Afrika ibizo lakhe nguMark, wahlala etrongweni iminyaka emithathu tomu, abangiswa ukukholwa kwakhe, uthi yena: “Ukuzindla kungafaniswa nekhambo elimnandi. Ukuragela phambili sizindla ngezinto zakaJehova uZimethu kulapha sibona ezinye izinto ngaye. Bekuthi nangizizwa ngidanile begodu ngitshwenyekile ngengomuso, ngithathe iBhayibheli ngilifunde, bese ngizindle ngevesi elisemTlolweni. Lokho kungenza ngizizwe bhedere.”

16 Namhlanjesi siphila ipilo emajadu, lokho kwenza kungabi bulula ukufumana isikhathi sokuzindla ngeBhayibheli. Kunomzalwana we-Afrika ibizo lakhe nguPatrick, yena-ke uthi: “Ingqondwami injengeposo eneencwadi ezinengi ngaphakathi, okhunye kuyatlhogeka kodwana nakungokhunye, akutlhogeki. Yeke kufuze ngizihlele kuhle qobe  langa. Njengombana ngihlola ingqondwami, kanengi ngifumana ‘imikhumbulo ehlubayezako’ bese kutlhogeka ngithandaze kuJehova ngemicabango le ngaphambi kobana ngingazindla kuhle. Nanyana lokho kungithatha isikhathi ngaphambi kobana ngingazindla ngezinto zakaZimu kodwana sizizwa ngitjhidelene neye. Lokho kwangisiza ngazwisisa iqiniso bhedere.” (IRhubo 94:19) Zinengi iindlela esizuza ngazo nasifunda besizindle ngeBhayibheli qobe langa.IzEnzo 17:11.

USIHLELA NJANI ISIKHATHI SOKUZINDLA?

17. Ngisiphi isikhathi esibhedere wena ongasisebenzisela ukuzindla?

17 Abanye abantu bavuka ngamasa bafunde, bazindle bebathandaze. Kuthi abanye benza lokho phakathi namadina. Kungenzeka-ke ukuthi wena uthanda ukufunda iBhayibheli ebusuku ngaphambi kobana uyokulala. Abanye bafunda ekuseni babuye bafunde ngaphambi kobana balale. (Jotjhuwa 1:8) Into eqakathekileko kukuthi ‘sisebenzise elinye nelinye ithuba,’ lokho kuzokutjho ukuthi sithathe isikhathi esenza ngaso izinto ezingakaqakatheki kangako sisisebenzisele ukuzindla ngeliZwi lakaZimu qobe langa.Efesu 5:15, 16.

18. IBhayibheli limthembisani umuntu ozindla ngeliZwi lakaZimu qobe langa bese enze ngokuvumelana nalokho akufundako?

18 IBhayibheli lithembisa bona uJehova uzokubusisa boke abazindla ngeliZwi lakhe bebalinge ngokusemandlenabo bona benze ngokuvumelana nabakufundileko. (Funda iRhubo 1:1-3.) UJesu wathi, “ababusisekileko ngilabo abezwa ilizwi lakaZimu bebalilalele!” (Lukasi 11:28) Kodwana okuqakatheke khulu kukuthi nasizindla ngeliZwi lakaJehova qobe langa kuzosisiza senze izinto ezizocwengisa ibizo lakhe. Nasenza ngaleyo ndlela uzosibusisa ngokuthi asenze sibe babantu abathabileko nje, bese kuthi ngesikhathi esizako asiphe ukuphila okungapheliko ephasini elitjha.—Jakopo 1:25; IsAmbulo 1:3.

^ isig. 11 Qala isihloko esithi, “Ukulwela Kwethu Ukuhlala Siqinile Ngokomoya” esiThaleni sesiZulu sakaDisemba 1, 2006.