Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyasibona Na Isandla SakaJehova Epilwenakho?

Uyasibona Na Isandla SakaJehova Epilwenakho?

“Kuzakwaziwa bonyana isandla [sakaJehova] sineenceku zakhe.ISAYA 66:14.

IINGOMA: 65, 26

1, 2. Abanye abantu bamthatha njani uZimu?

ABANTU abanengi badlumbana bona uZimu akanandaba nalokho abakwenzako. Babona ngasuthi uZimu akanandaba nokuthi kwenzekani kibo. Ngokwesibonelo, ngemva kwesiwuruwuru esonakalisa indawo ekulu yePhilippines ngoNovemba 2013, umeyara welinye idorobho elikhulu endaweni leyo wathi: “UZimu usilibele.”

2 Abanye babona ngasuthi uZimu akakuboni lokho abakwenzako. (Isaya 26:10, 11; 3 Jwanisi 11) Ngitjho nangesikhathi sakampostoli uPowula bebakhona abacabanga njalo. Nakakhuluma ngabo wathi: ‘Abantwabo khenge bakhathalele ukumazi uZimu.’ Abantwabo bebangakalungi, bakhohlakele, begodu bamarhamaru.Roma 1:28, 29.

3. (a) Ngimiphi imibuzo ekufuze sizibuze yona? (b) EBhayibhelini isandla sakaZimu vane sijamelani?

3 Thina-ke? Sazi kuhle nje bona uZimu ubona koke esikwenzako. Kodwana siyakholwa na bona uJehova uyatshwenyeka ngathi? Siyalibona na irhelebho lakhe emaphilwenethu? EBhayibhelini, ibizo elithi “isandla” sakaZimu liqalisele  emandlenakhe. Amandlakhe la uwasebenzisela ukurhelebha abamlotjhako, bekahlule namanabakhe. (Funda uDuteronomi 26:8.) UJesu wathi abanye abantu “bazombona uZimu.” (Matewu 5:8) Inga-kghani nathi siphakathi kwabantwabo? ‘Singambona njani uZimu?’ Akhesifunde ngabantu abaseBhayibhelini ababona isandla sakaZimu emaphilwenabo, nalabo abangakhenge basibone. Sizokufunda nangokuthi ukukholwa kungasisiza njani bona sibone isandla sakaZimu epilwenethu.

BALILE UKUBONA ISANDLA SAKAZIMU

4. Kubayini amanaba wama-Israyeli ala ukubona isandla sakaZimu?

4 Ekadeni, inengi labantu laba nethuba lokubona nokuzwa indlela uZimu arhelebha ngayo ama-Israyeli. UJehova wenza imikarisomraro bona atjhaphulule abantu bakhe eGibhide, wahlula namakhosi ebekabusa enarheni ebeyithenjiswe ama-Israyeli. (Jotjhuwa 9:3, 9, 10) Nanyana amanye amakhosi besekazwile bewayibona indlela uJehova aphuluse ngayo ama-Israyeli, “abuthana ndawonye avumelana ngalizwi linye bona alwe noJotjhuwa nama-Israyeli.” (Jotjhuwa 9:1, 2) Athi nakasalwa nama-Israyeli, amakhosi la asibona kuhle nje isandla sakaZimu. Ngebanga lamandla kaJehova amakhulu “ilanga lajama nenyezi yangakhambi, kufikela lapha isizwe sizibuyiselela khona ezitheni zaso.” (Jotjhuwa 10:13) UJehova wazivumela ‘zaqina iinhliziyo’ zamanaba wama-Israyeli. (Jotjhuwa 11:20) Amanaba wama-Israyeli ahlulwa ngebanga lokungafuni ukuvuma bona uJehova uyabalwela abantu bakhe.

Kufuze sisilemuke isandla sakaZimu emaphilwenethu

5. Yini iKosi u-Arhabi ekhohlakeleko eyala ukuyikholelwa?

5 Kwakhamba isikhathi kwavela iKosi u-Arhabi, nayo eyaba nethuba lokubona isandla sakaJehova amahlandla ambalwa. U-Eliya wathi: “Akuzukuba nombethe nazulu.” (1 AmaKhosi 17:1) Koke lokho kwenzeke ngombana uZimu wafaka isandla, kodwana u-Arhabi akhenge akukholwe lokho. Ngemva kwalokho, u-Eliya wathandaza. UJehova wamphendula ngokuthi athumele umlilo ovela ezulwini. U-Arhabi wakubona lokho. U-Eliya watjela u-Arhabi bona uJehova uzokuqeda isomiso anise izulu. (1 AmaKhosi 18:22-45) U-Arhabi wayibona yoke imikarisomraro le kodwana waqinisa ihloko. Akhenge akholwe ukuthi ubone amandla kaJehova. Yini esiyifunda ebantwinaba? Kufuze sivule amehlo sizokukghona ukubona isandla sakaZimu emaphilwenethu.

BASIBONA ISANDLA SAKAJEHOVA

6, 7. Yini abantu beGibhiyoni noRarhabi abayilemukileko?

6 Abantu beGibhiyoni bebahluke khulu ebantwini beentjhaba ebebahlala hlangana nazo. Basibona isandla sakaZimu. Kunokobana balwisane nama-Israyeli, bebafuna ukwenza ukuthula nawo. Kubayini bebenza njalo? Bathi kungombana bezwa ngoJehova nakho koke akwenzileko. (Jotjhuwa 9:3, 9, 10) Bekukuhlakanipha ukuyelela bona uJehova bekawalwela ama-Israyeli.

 7 Omunye okhe wabona amandla kaJehova nguRarhabi. Yena-ke bakangasimIsrayeli, into nje kukuthi wezwa ngendlela uJehova atjhaphulule ngayo abantu bakhe eGibhide. Kwathi nakufika iinhloli kwakhe, yena wathi kizo: “Ngiyazi bonyana [uJehova] uninikele inarha.” Wakholwa bona uJehova angamsindisa asindise nomndenakhe. Wenza izenzo ezitjengisa ukukholwa ngitjho nanyana bezingamfaka ekingeni.Jotjhuwa 2:9-13; 4:23, 24.

8. Amanye ama-Israyeli asibona njani isandla sakaZimu?

8 Amanye wama-Israyeli abona umlilo wehla ezulwini khenge afane neKosi ekhohlakeleko u-Arhabi, kodwana alemuka bona nguZimu ophendule umthandazo ka-Eliya. Barhuwelela bathi, “[uJehova] nguye onguZimu.” (1 AmaKhosi 18:39) Kwaba sepepeneneni kibo ukuthi babone amandla kaZimu.

9. Simbona njani uJehova nesandla sakhe epilwenethu namhlanjesi?

9 Sikhulumile ngabantu abaziimbonelo ezihle nezimbi ezisisiza sizwisise bona kutjho ukuthi ‘ukubona uZimu’ namkha ukubona isandla sakaZimu. Njengombana simazi bhedere uJehova nobuntu bakhe, siyasibona isandla sakhe ‘ngamehlo weenhliziyo zethu.’ (Efesu 1:18) Lokho kusihlohlozela bona silingise abantu abathembekileko bekadeni nebanje ababona indlela uJehova asiza ngayo abantu bakhe. Kghani bukhona na ubufakazi bokuthi uZimu usabarhelebha abantu bakhe?

 UBUFAKAZI OBUVEZA UKUTHI ISANDLA SAKAJEHOVA SISASEBENZA NANAMHLANJESI

10. Ngibuphi ubufakazi esinabo obutjengisa bona uJehova uyabasiza bantu namhlanjesi? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

10 Sinobufakazi obunengi khulu bokuthi uJehova usaragela phambili arhelebha abantu nanamhlanjesi. Kukanengi sizwa ngabantu abathi nabathandazako uZimu wabaphendula. (IRhubo 53:3 [53:2, NW]) Ngokwesibonelo, ngesikhathi u-Allan atjhumayela esihlengeleni esincani sePhillippines naku azakuhlangana nomfazi owavele wakhihla isililo. Wathi: “Ekuseni kwamhlokho, umfazi lo bekathandaze kuJehova bona amsize ahlangane naboFakazi.” Wafunda iBhayibheli naboFakazi kodwana kwathi nakendako wafudukela esihlengelenesi, akhenge asaraga nokufunda. Indlela uZimu awuphendula msinyana ngayo umthandazwakhe yathinta ihliziywakhe. Ngaphambi kobana kuphele umnyaka wazinikela kuJehova.

Inga-kghani ufunana neendlela ongabona ngazo isandla sakaJehova epilwenakho?(Qala isigaba 11-13)

11, 12. (a) UJehova uzisiza njani iinceku zakhe? (b) Akhuhlathulule indlela uJehova asiza ngayo udade othileko.

11 Abanye abakhulekeli bakaJehova babona isandla sakhe sibarhelebha ngesikhathi balisa imikhuba emimbi ehlanganisa ukubhema, iindakamizwa nokubukela iinthombe ezisilapheleko zomseme. Abanye balingile ukulisa imikghwa le bona ngokwabo kodwana babhalelwa. Bese kwathi lokha nababawa irhelebho kuJehova wabapha “amandla amakhulu” bakghona-ke ukulisa imikghwa emimbi le.2 Korinte 4:7; IRhubo 37:23, 24.

UJehova usiza abamlotjhako bona bakghone ukukghodlhelelela imiraro yepilo

12 Ngitjho nalokha nasihlezi phezu kwamalahle atjhisako uJehova uyasirhelebha. Lokho kwakhe kwenzeka naku-Amy. Wabelwa bona asize ekwakhiweni kwamaWolo womBuso nezindlu zeenthunywa zevangeli esihlengelaneni esisePacific Ocean. Isiko lalapho bekangakalijayeli, igezi namanzi bekunande kukhamba, iindlela zakhona zigeleza amanzi, ngapha uhlulukele umndenakhe anjalo nje. Bekahlala endaweni encani ewotela. Ngelinye ilanga wathethisa udade ebekasebenza naye. Wazisola khulu ngesenzweso. Bese wathi nakabuyela ngekumbenakhe wafumana igezi ikhambile. Wathandaza kuJehova wabawa irhelebho. Nakubuya igezi, wafunda isihloko ebesikhuluma ngabazalwana abathola iziqu zeGiliyadi esiThaleni. Isihlokweso sakhuluma nangemiraro aqalene nayo yena. Wathi: “Ngezwa ngasuthi uJehova bekakhuluma nami ubusuku bamhlokho. Lokho kwangikhuthaza khulu bona ngiragele phambili emsebenzinami wakwakha lo.”—IRhubo 44:26, 27,[44:25, 26, NW]; Isaya 41:10, 13.

13. Ngibuphi ubufakazi obutjengisa indlela uJehova asiza ngayo abantu bakhe bona bavikele ilungelo labo lokutjhumayela?

13 UJehova wabuye wasiza bantu bakhe bona bavikele bebafundise iindaba ezimnandi ngokomthetho. (Filipi 1:7) Ngokwesibonelo, urhulumende nakafuna ukukhandela umsebenzi wokutjhumayela, sizivikela ngokuthi siye ekhotho. Bekube nje ephasini mazombe sesithumbe imilandu eyi-268 ekhotho ephakemeko, eyi-24 siyithumbe eKhotho yamaLungelo waBantu ese-Yurobhu kusukela ngomnyaka ka-2000. Kusepepeneneni-ke ukuthi akunamuntu ongakhandela isandla sakaZimu!Isaya 54:17; funda u-Isaya 59:1.

14. Ngibuphi obunye ubufakazi obutjengisa bona uZimu unabantu bakhe?

14 Ukutjhunyayelwa kweendaba ezimnandi ephasini loke kungobunye ubufakazi obutjengisa ukuthi uZimu ufake isandla emsebenzini lo. (Matewu 24:14; izEnzo 1:8) Nakuyindaba yokuthi abantu  bemihlobohlobo engafaniko bahlangane begodu bazwane ingenzeka kwaphela ngesandla sakaJehova. Indlela abantu bakaJehova abazwana ngayo le ayifani nezinye! Ngitjho nabantu abangasiboFakazi bayavuma ukuthi: “Ngambala uZimu uphakathi kwenu.” (1 Korinte 14:25) Bunengi khulu ubufakazi obutjengisa bona ngambala uZimu unabantu bakhe. (Funda u-Isaya 66:14.) Kuthiwani-ke ngawe? Inga-kghani uyasibona na isandla sakaJehova epilwenakho?

UYASIBONA NA ISANDLA SAKAJEHOVA EPILWENAKHO?

15. Kubayini ngezinye iinkhathi kungasibulula bona sibone isandla sakaJehova emaphilwenethu?

15 Kungenzeka ngezinye iinkhathi singasiboni isandla sakaZimu emaphilwenethu. Kubayini sitjho njalo? Nakwenzeka sihlangabezana nemiraro siyalibala bona uJehova wakhe wasisiza kanengi ngaphambilini. Ngilokho okwenzakalela u-Eliya. Yena bekumumuntu onesibindi, kodwana kwathi ngesikhathi indlovukazi u-Izebeli ifuna ukumbulala, wangenwa mamanzi ngemadolweni. Ngesikhatheso besele alibele bona uJehova wakhe wamrhelebha ngaphambilini. IBhayibheli nalilandisako lithi u-Eliya bekafisa ngathana angafa. (1 AmaKhosi 19:1-4) Alo bekazakusizwa ngubani, isibindi sona bekazasithathaphi? Bekufuze athembele kuJehova!—1 AmaKhosi 19:14-18.

16. Singambona njani uZimu ngitjho nanyana sinemiraro?

16 UJobho bekadzimelele khulu ezintweni ezimtshwenyako kangangobana akhenge abone izinto ngendlela uJehova azibona ngayo. (Jobho 42:3-6) Ngezinye iinkhathi kungaba budisi kithi ukubona izinto uZimu asenzela zona ngebanga lemirarwethu. Alo-ke, yini engasisiza silemuke izinto uZimu asenzela zona emaphilwenethu?  Kufuze sizindle ngalokho iBhayibheli elikutjhoko ngemirarwethu. Nasenza njalo, sizokuqiniseka khudlwana bona uJehova ukhona. Yeke nathi sizokutjho naka amezwi: “Bengikuzwa ngamahlebezi, kodwana gadesi sengiyakwazi.”

Inga-kghani uJehova uyakuberegisa na bona usize abanye bakghone ukumbona epilwenabo?(Qala isigaba 17, 18)

17, 18. (a) Ungasibona njani isandla sakaJehova epilwenakho? (b) Akhusicocele ngezenzakalo eziveza ukuthi uZimu uyasisiza namhlanjesi.

17 Singasibona njani isandla sakaJehova emaphilwenethu? Akhesicabange ngananzi iimbonelo ezihlanu. Kokuthoma, ungakhe ucabange ngendlela uJehova akusize ngayo bona ufumane iqiniso. Kwesibili, ungakhumbula ilanga okhe waya ngalo esifundweni, wathi nawufikako wezwa ikulumo, ngemva kwalokho watjho wathi: “UJehova bekakhuluma nami!” Kwesithathu, kungenzeka khewabona indlela uJehova aphendula ngayo imithandazwakho. Kwesine, mhlamunye bewunomgomo wokuthi ufuna ukwenzela uJehova okungeziweko, yeke wambona akurhelebha ekufikeleleni umgomwakho. Kwesihlanu, akhesithi ulise umberegwakho ngebanga lokuthi ukudlela isikhathi sokulotjha uJehova, wambona azalisa isithembiso esithi: ‘Angekhe ngikutjhiye.’ (Hebheru 13:5) Nasitjhidelene noJehova, kuzokuba bulula ngathi ukuthi sibone isandla sakhe emaphilwenethu.

18 Kunodade omunyapha ohlala eKenya, ibizo lakhe nguSarah. Nakalandisa yakhe indaba uthi: “Ngathandazela umuntu ebengifunda naye iBhayibheli engangibona ngasuthi akakuthandisisi ukufunda iBhayibheli. Ngabuza uJehova ukuthi kghani ngilise ukufunda naye na. Ngathi nangiqeda ukuthi ‘Amen’ walila ufunjathwakwami. Nangiwubambako ngathola kunguye. Wangibuza ukuthi angakhamba nami esifundweni na. Kwangirara khulu lokho!” Nasingaqalisisa lokho uZimu asenzela khona, sizosibona isandla sakhe. Kunomunye udade yena-ke nguRhonna, uhlala e-Asia, uthi kuthatha isikhathi ukubona indlela uJehova asisiza ngayo emaphilwenethu. Nakanabako uthi: “Nawungakwenza lokho, kulapho ozokubona khona ukuthi uJehova utshwenyeka kangangani ngathi!”

19. Yini enye ekufuze siyenze nasizakubona uZimu?

19 UJesu wathi labo ‘abazokubona uZimu’ kufuze babe ‘ngabahlanzekileko eenhliziyweni.’ (Matewu 5:8) Kutjho ukuthini-ke lokho? Lokho esikucabangako kufuze kube msulwa, silise nokwenza izinto ezingakalungi. (Funda 2 Korinte 4:2.) Esihlokwenesi sifunde bona nasizakubona uZimu, kufuze sisolo sitjhidela khudlwana kuye. Bese kuzakuthi kesilandelako, sicoce ngokuthi ukukholwa kungasisiza njani bona sisibone kuhle isandla sakaJehova emaphilwenethu.