Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Septemba 2015

Khuyini Okusenza Sithi UJehova Uyasithanda?

Khuyini Okusenza Sithi UJehova Uyasithanda?

“Qalani bona lingangani ithando uBaba asiphe lona!”—1 JWANISI 3:1.

IINGOMA: 91, 13

1. Yini le umpostoli uJwanisi asikhuthaza bona sicabange ngayo? Kubayini kufuze sicabange ngayo?

UMPOSTOLI UJWANISI usikhuthaza bona sicabangisise ngendlela uJehova asithanda ngayo. KuJwanisi 3:1 uthi: “Qalani bona lingangani ithando uBaba asiphe lona!” Nasicabangisisa ngendlela uJehova asithanda ngayo, nezinto azenzako ukusitjengisa ukuthi uyasithanda, kusenza sitjhidelane naye besimthande khulu.

2. Kubayini kanti kubudisi kabanye abantu ukukholwa bonyana uZimu uyabathanda?

2 Kuyadanisa ukwazi ukuthi abanye abantu abazwisisi ukuthi uZimu angabathanda. Badlumbana bonyana uZimu akanamsebenzi nabo. Kungenzeka bacabanga ukuthi uZimu ubekela abantu imithetho, bese abajezise nabayeqako. Ngapha iimfundiso ezinengi ezimamala zenza abanye baphethe ngokuthi uZimu unehliziyo embi nokuthi akukghonakali ukumthanda. Kuthi abanye bathi uZimu uthanda boke abantu  kungakhathaliseki ukuthi benzani. Kodwana ukufunda kwakho iBhayibheli kukusizile wazwisisa iqiniso ngoJehova. Njenganje sebele wazi bona ithando bubuntu bakhe obuveleleko, nokuthi wanikela ngeNdodanakhe bona ibe sihlengo sakho. (Jwanisi 3:16; 1 Jwanisi 4:8) Kungenzeka bona wehlakalelwe zizinto ezinengi ezibuhlungu epilweni. Bese ugcine sele ungasazwisisi kuhle bona uJehova ukuthanda kangangani.

3. Yini engasisiza sizwisise indlela uJehova asithanda ngayo?

3 Nasizakuzwisisa ithando lakaJehova kufuze sithome ngokuzwisisa ukuthi uJehova nguye owasidalako. Ukuphilokhu sikuphiwe nguye. (Funda IRhubo 100:3-5.) Ngikho iBhayibheli nalibiza umuntu wokuthoma limbize “umsa kaZimu.” (Lukasi 3:38) UJesu yena wasifundisa ukuthi sibize uJehova ngokuthi “Baba wethu osezulwini.” (Matewu 6:9) Yeke uJehova unguBabethu, begodu usithanda ngendlela ubaba olungileko athanda ngayo abantwabakhe.

4. (a) UJehova unguBaba onjani? (b) Esihlokwenesi nakesilandelako sizokucoca ngani?

4 Ebantwini abakhuliswa bobaba abakhahlamezako, kubudisi ukuzwisisa ukuthi umuntu ongubaba angaba nethando. UJehova akabaphathi njalo abantwana bakhe nangelanga lomhlolo. Akakho ubaba ongasiphatha kuhle njengaye. (IRhubo 27:10) Usithanda khulu begodu usitlhogomela ngeendlela ezinengi. Nasingalizwa ithando uJehova analo ngathi, nathi sizomthanda kwamanikelela. (Jakopo 4:8) Kilesi sihloko sizokudemba iindlela ezine uJehova asitjengisa ngazo bona uyasithanda. Bese kuthi kesilandelako kube neendlela ezine thina esingatjengisa ngazo ukuthi siyamthanda uJehova.

UJEHOVA UNETHANDO BEGODU UYAPHANA

5. UZimu ubapheni abantu boke?

5 Ngesikhathi umpostoli uPowula ase-Athene eGrisi, wayelela bona bekunabosingazimu abanengi, wayelela nokuthi abantu bakhona bakholelwa ukuthi abosingazimaba babapha ukuphila. Yeke wabatjela bona ‘uZimu ubumbe iphasi nakho koke okukilo.’ Nakaragako wathi: “Nguye opha koke okuphilako ipilo, umphefumulo nezinto zoke.” (IzEnzo 17:24, 25, 28) UJehova usipha koke esikutlhogako bona siphile nokuthi sithabele ukuphila. Akhucabange ngezinye izinto asiphe zona ngebanga lokuthi uyasithanda.

6. Likhaya elinjani uJehova asiphe lona? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

6 Ngokwesibonelo, uJehova wasenzela iphasi elihle kwamambala. (IRhubo 115:15, 16) Kiwo woke amaplanethi awadalile, nakuliphasi lona likhetheke kwamanikelela. Abosiyazi bahlolisise umkayi bathola amaplanethi amanengi, kodwana bekube ngalesi isikhathi abakabi ukufumana iplanethi enakho koke umuntu akutlhogako bona aphile. UJehova usiphe koke esikutlhogako bona siphile, bewasihlobisela nephaseli laba lihle, laba yindawo ephephileko esikuthabelako ukuhlala kiyo. (Isaya 45:18) Nasicabanga ngekhaya uBabethu uJehova asiphe lona, siyayizwa indlela asithanda ngayo.—Funda uJobho 38:4, 7 neRhubo 8:3-5.

7. Indlela uJehova asibumbe ngayo itjengisa njani ukuthi uyasithanda?

7 Enye indlela uJehova asitjengisa ngayo ukuthi uyasithanda kukuthi asibumbe sibe nekghono lokumlingisa. (Genesisi 1: 27) Lokhu kutjho ukuthi siyalizwa ithando asithanda ngalo bese nathi senze izenzo ezitjengisa bona siyamthanda. UJehova wazi kuhle bona lokho kuyasithabisa. Ngaphezu kwakho koke, abantwana bayathaba nabazi ukuthi ababelethi babo bayabathanda. Ungalibali ukuthi noJesu wasifundisa ukuthi sizokuthaba kwamambala nasitjhidelene noBabethu uJehova. (Matewu 5:3) ‘Usinjingisa ngakho koke’ esikuthabelako. Kusepepeneneni ukuthi uyaphana nokuthi usithanda khulu.—1 Thimothi 6:17; IRhubo 145:16.

UJEHOVA USIFUNDISA IQINISO

8. Kubayini sifuna uJehova asifundise?

8 Abobaba bayabathanda abantwababo begodu abafuni bona bakhohliswe. Kodwana ababelethi abanengi namhlanjesi abakhambisani nombono weBhayibheli omalungana nokulungileko nokungakalungi. Yeke abakghoni ukufundisa abantwababo isimilo. Bese lokho, kanengi kwenze umndeni ungathabi bewuhlangahlangane. (IzAga 14:12) Kodwana indlela uJehova abafundisa  ngayo abantwabakhe izidlula zoke. Ngikho iBhayibheli lithi ‘unguZimu othembekileko.’ (IRhubo 31:6; [31:5 NW]) Uyakuthabela ukusifundisa iqiniso asifundise nokuthi simlotjhe njani. Usifundisa nokuphila bhedere. (Funda IRhubo 43:3.) Alo ungathi yini le uJehova asifundisa yona etjengisa ukuthi uyasithanda?

Abobaba abamaKrestu balingisa uJehova ngokufundisa abantwababo iqiniso, babasize nangokuthi babe nesikhozi noBababo wezulwini (Qala iingaba 8-10)

9, 10. (a) Kubayini kanti uJehova asitjela ngaye? (b) Yini asifundisa yona ngehloswakhe, nangathi?

9 Kokuthoma nje, uJehova usitjela ngaye ngokwakhe. Ufuna ukuthi simazi. (Jakopo 4:8) Ngikho asitjela bona ibizo lakhe ngubani. Kuhlekuhle, ibizo lakheli livela iinkhathi ezinengi ukudlula nanyana ngiliphi ibizo eliseBhayibhelini. Abuye asitjele nokuthi umuMuntu onjani. Bese kuthi nasiqala indalwakhe, sivele sibone ukuthi uJehova unamandla begodu uhlakaniphile. (Roma 1:20) Nasitjhinga eBhayibhelini khona sibona indlela agweba ngayo, sibone nendlela asithanda ngayo. Njengombana siraga nokwazi ubuntu obuhle bakaJehova, sizizwa sitjhidelana naye.

Njengombana siraga nokwazi ubuntu obuhle bakaJehova, sizizwa sitjhidelene naye

10 UJehova usifundisa nangehloswakhe. Asitjele nokuthi simalungu womndenakhe. Uyasivezela bona yini ayilindele kithi khona sizokusebenza ngokuthula namanye amalungu womndeni lo. IBhayibheli likubeka emtarini ukuthi uZimu khenge asibumbele ukuthi sizilawule. (Joromiya 10:23) UJehova ukwazi kuhle nje okusilungeleko. Nasifuna ukuphila ngokuthula sithabile, ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sivumele uJehova asilawule. UJehova usifundise amaqiniso aqakathekileko la ngombana asithanda.

11. UBabethu onethando usitjeleni ngengomuso?

11 Ubaba obathandako abantwabakhe uyacabanga ngengomuso labo. Angithi phela ufuna baphumelele epilweni. Kuyadanisa ukwazi ukuthi abantu abanengi namhlanjesi batshwenyekile ngengomuso. Inengi limotjha isikhathi salo lisebenzela izinto ezingekhe zahlala zikhona. (IRhubo 90:10) Siyathaba thina ngombana uBabethu uJehova usifundise ukuthi siyiphila njani ipilo encono namhlanjesi. Wabuye wasithembisa nengomuso elihle nelikarisako!

UJEHOVA UHLAHLELA ABANTWABAKHE INDLELA, BEKABAKHALIME

12. UJehova wenzani nakalinga ukurhelebha uKayini noBharurhu?

12 UJehova uthe angabona ukuthi uKayini ukhasela eziko, walinga ukumsiza ngokumbuza ukuthi, “Usilingwe yini? Kanti nawenza okuhle uzakhe umomotheke na?” (Genesisi 4:6, 7) UKayini ngekanakhe yesirhwarhwa, akhenge alamukele isizo lakaJehova, yeke kwafuze aqalane nemiphumela yalokho akwenzileko. (Genesisi 4:11-13) UJehova godu walemuka bona indlela uBharurhu enza ngayo izinto beyimtjhiya aphelelwe mamandla begodu adanile. UJehova wamtjela-ke ukuthi indlelakhe yokucabanga ayikalungi, wamtjela nokuthi kufuze  enze izinto ngenye indlela. UBharurhu yena-ke walalela isiyalo sakaJehova, ngambala wasinda.—Joromiya 45:2-5.

13. Abantu bakaZimu bafundani ebudisini abahlangabezene nabo?

13 UJehova usikhalima bekasinqophise ngombana asithanda. (Hebheru 12:6) EBhayibhelini sifunda ngeenceku zakaJehova ezathembekako, uJehova wazibandula zaba babantu abancono. Ngokwesibonelo, uJosefa, uMosi, noDavida baqalana neenkhathi ezibudisi tle. Kibo boke ubudisobo uJehova gade anabo. Izinto abazifundako njengombana baqalene nobudisi nje zabasiza lokha uJehova nakabaphathisa umthwalo. Nasifunda iBhayibheli bese sihlangane nemilando le sibone nendlela asekela nabandula ngayo abantu bakhe, sivele sibone ukuthi uJehova uyasithanda.—Funda IzAga 3:11, 12.

14. Nasenze imitjhapho uJehova usitjengisa njani ukuthi uyasithanda?

14 Ngitjho nanyana senza imitjhapho, uJehova uhlala asithanda. Nasingalungisa kilokho asikhalime kikho, uzosilibalela ngombana yena “uyathethelela nokuthethelela.” (Isaya 55:7) Kutjho ukuthini-ke lokho? Indlela uDavida akhuluma ngayo ngokulibalela kwakaJehova itjengisa bona ngambala sinoBaba unomusa, “Yena olibalela woke amacalakho, elaphe zoke izifo zakho, okuhlenga uphephe emgodini wokufa, akubusise ngokwethembeka nangomusa. Njengepumalanga idedelene netjingalanga, ngokunjalo ususa iimphambeko zethu kithi.” (IRhubo 103:3, 4, 12) UJehova usikhalima ngeendlela ezahlukeneko. Nakube kufuze ulungise, uyarhaba na ekulungiseni imitjhaphwakho? Okufuze uhlale ukukhumbula kukuthi uJehova usikhalima ngombana asithanda.—IRhubo 30:6; [30:5 NW].

UJEHOVA UYASIVIKELA

15. Ngiyiphi enye indlela uJehova asitjengisa ngayo ukuthi uyasithanda?

15 Ubaba onethando uyawuvikela umndenakhe. Phela ngikho lokho uBabethu uJehova akwenzako kithi. Umrhubi nakakhuluma ngoJehova uthi, “welusa amaphilo wabathembekileko bakhe, abahlenge esandleni seenkhohlakali.” (IRhubo 97:10) Akhucabange ngendlela olivala msinyana ngakho ilihlo lakho nawubona ngasuthi kunento efuna ukukuphandla. Lokho ukwenza ngombana amehlwakho aqakathekile kuwe. UJehova wenza njalo nakafuna ukukuvikela, ngombana nawe uqakathekile kuye.—Funda uZakariya 2:8.

UJehova uyarhaba nakufuze avikele abantu bakhe ngombana baqakathekile kuye

16, 17. UJehova wabavikela njani abantu bakhe bekadeni? Ukwenza njani lokho namhlanjesi?

16 Enye indlela uJehova ebekavikela ngayo abantu bakhe bekadeni usayisebenzisa nanje, usebenzisa iingilozi zakhe. (IRhubo 91:11) Ingilozi yinye kwaphela yabulala amajoni wama-Asiriya ayi-185 000 ngobusuku bunye, yasindisa abantu bakaZimu. (2 AmaKhosi 19:35) Ngesikhathi samaKrestu wokuthoma iingilozi zasindisa  uPitrosi, uPowula nabanye etrongweni. (IzEnzo 5:18-20; 12:6-11) Kungasikade, kenye inarha ye-Afrika khekwaba nepi embi khulu. Inarha leyo yayihlangahlangene tle ngebanga lepi, ukweba, ukukatwa, nokubulawa kwabantu. Ngitjho nanyana kungekho namunye kubafowethu owafako, abanengi baloba koke ebebanakho. Kodwana boke njalo balizwa ithando lakaJehova, gade bazi ukuthi bekabatlhogomela. Bebathabile emitlhagweni ebebaqalane nayo. Kwathi ngesikhathi isikhambeli semzimkhulu sibavakatjhele, salotjhisa abazalwana nabodade ngokubabuza bona bavuke njani, baphendula bathi: “Sithokoza uJehova ngokuthi sivuke kuhle!”

17 Iye khona abanye abakhulekeli bakaJehova abanjengoStefani bayabulawa ngebanga lokuthi bathembekile kuZimu. UJehova akakuvimbeli ngasosoke isikhathi bona kungenzeki lokho. Kodwana uyabavikela abantu bakhe njengesiqhema, uyabayelelisa ngeendlela ezihlukahlukeneko uSathana azisebenzisako bona abagalaje. (Efesu 6:10-12) Iinyeleliswezi sizifumana eBhayibhelini neencwadini ezivela ehlanganweni kaJehova. Ngokwesibonelo, sifundiswa ngengozi ye-inthanethi, yokuthanda imali, yokubukela amamuvi wabantu abenza izinto ezikhohlakeleko newokulwa, kunye neencwadi namkha imidlalo ekhohlakeleko. Njenganje kukhanya khulu ukuthi uJehova uyasithanda nokuthi ufuna ukusivikela.

KULILUNGELO ELIKHULU UKUTHANDWA NGUZIMU

18. Akhutjho-ke bona uzizwa njani ngendlela uJehova akuthanda ngayo?

18 UMosi nakacabanga ngaso soke isikhathi ebekalotjha ngaso uJehova, waqiniseka ukuthi uJehova uyamthanda. Wathi: “Ekuseni yewusisuthise ngokwethembeka kwakho ukuze sithabe, sename emalangenethu woke.” (IRhubo 90:14) Kusibusiso ukuthi sizwisise besizwe indlela uJehova asithanda ngayo. Kulilungelo kithi ukuthandwa nguJehova! Nasinje sizizwa njengompostoli uJwanisi owathi: “Qalani bona lingangani ithando uBaba asiphe lona!”—1 Jwanisi 3:1.