Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Usithemba Kangangani Isazelo Sakho?

Usithemba Kangangani Isazelo Sakho?

“Ihloso yomyalo lo lithando elivela ehliziyweni emhlophe nesazelweni esimsulwa.”—1 THIMOTHI 1:5.

IINGOMA: 57, 48

1, 2. Ngubani osiphe isazelo, begodu kubayini kufuze sithokoze ngokuba naso?

UJEHOVA UZIMU uthe nakadala umuntu wamenza waba nelungelo lokuthi azikhethele bona ufuna ukwenzani. Wasenzela umnqophisi khona sizokuthatha iinqunto ezivuthiweko. Umnqophisi lo waziwa ngokuthi ngunembeza namkha isazelo. Ulikghono lohlukanisa phakathi kokulungileko nokungakalungi. Nasisisebenzisa ngendlela elungileko isazelo zethu, sizokukghona ukwazi bona yini elungileko bese sibalekela ukwenza okukhohlakeleko. Ukusinikela kwakhe isazelo kusitjengisa ukuthi uJehova uyasithanda begodu ufuna siphumelele.

2 Kunabantu ephasina abathanda okulungileko bahloye okukhohlakeleko ngitjho nanyana bangayazi imithetho yeBhayibheli. (Funda amaRoma 2:14, 15.) Kubayini benza ngaleyo ndlela? Benziswa kukuthi banesazelo. Isazelo siyabavikela abantu bona bangenzi izinto ezikhohlakeleko. Ngathana abantu bebanganasazelo, iphasi belingaba kwamgade uhlonywa ngezinti! Besizokuzwa ngobukhohlakali obudlula  lobu esibuzwa namhlanjesi. Kufuze kusithabise ukuthi uJehova uphe abantu isazelo!

Unembeza namkha isazelo esibandulwe kuhle singasisiza njani nakufuze sithathe iinqunto?

3. Isazelo sethu singasisiza njani ebandleni?

3 Abantu abanengi abakubhudangi nokukubhudanga ukubandula unembezabo. Nakubabantu bakaJehova bafuna isazelo sabo siberege kuhle, khona sizobasiza ekwandiseni ukuthula ebandleni. Angithi phela sifuna isazelo sethu sisikhumbuze ngemithetho yeBhayibheli, khona sizakwazi ukuhlukanisa phakathi kokulungileko nokukhohlakeleko. Kodwana nasizakubandula unembeza wethu kufuze siberege ngamandla, senze okungaphezu kokufunda iBhayibheli. Kufuze sithande iinkambiso zakaZimu, besikholwe ukuthi zisilungele. UPowula watlola wathi: “Ihloso yomyalo lo lithando elivela ehliziyweni emhlophe nesazelweni esimsulwa kanye nekukholweni okungazenzisiko.” (1 Thimothi 1:5) Nasibandula isazelo sethu bese siyasilalela nasisikhalimako, sizomthanda khulu uJehova begodu nokukholwa kwethu kuzokwanda. Iindlela esisebenzisa ngayo isazelo sethu izokutjengisa kuhle bona isikhozi sethu noJehova sihle kangangani, nokuthi sikufuna kangangani ukumthabisa. Isazelo sethu sibuye siveze bona simhlobo bani wepende.

4. Singasibandula njani isazelo sethu?

4 Ungasibandula njani isazelo sakho? Kufuze ufunde iBhayibheli qobe, uzindle ngokufundako. Bawa uJehova akusize wenze ngokuvumelana nalokho okufundileko. Lokho kuzokutjho ukuthi kufuze wenze okungaphezu kokumane ufunde amaqiniso nemithetho eseBhayibhelini. Umnqophwakho nawufunda iBhayibheli kufuze ube kukuthi ufuna ukwazi uJehova bhedere. Kufuze wazi ukuthi uMumuntu onjani nokuthi yini ayithandako nayizilako. Njengombana uzabe usolo ufunda ngoJehova, isazelo sakho sizokuhlukanisa msinyana hlangana kokulungileko nokungakalungi. Njengombana uzabe ubandula isazelo sakho, uzokuthoma ukucabanga njengoJehova.

5. Esihlokwenesi sizokucoca ngani?

5 Naku umbuzo esingazibuza wona: ‘Isazelo sethu singasisiza njani nakufuze sithathe iinqunto? Singasihlonipha njani isazelo somKrestu esikunye naye ebandleni? Isazelo sethu sona singasiza njani bona senze okulungileko?’ Akhesicabange ngeendawo ezintathu lapha singatlhoga isazelo esibandulwe kuhle: (1) Kwezokulatjhwa, (2) zokuzithabisa (3) nemsebenzinethu wokutjhumayela.

CABANGELA ABANYE

6. Ngiziphi iinqunto okufuze sizithathe ezimalungana nokulatjhwa?

6 IBhayibheli isitjela bona sibalekele izinto ezingalimaza abanye, sicabangele abanye nasenza izinto ezinjengokudla nokusela. (IzAga 23:20; 2 Korinte 7:1) Nasilalela isiluleko seBhayibheli, lokho  kuzosisiza sivikele ipilwethu. Nanyana kunjalo, sisazokugula siluphale. Alo-ke, ngimaphi amagadango okuzokufuze siwathathe? Kezinye iinarha kunemitjhoga ejayelekileko nengakajayeleki. Ama-ofisi wegatja kanengi afumana iincwadi ezivela kubazalwana nabodade babuza bona ngiyiphi hlangana nemitjhoga le umKrestu okufuze ayiberegise?

7. Singaqunta njani eendabeni eziphathelene neengazi?

7 I-ofisi legatja namkha abadala bebandla abanalo ilungelo lokuquntela umKrestu bona alatjhwe ngaziphi iinhlahla, ngitjho nanyana umKrestu angabuza bonyana kufuze enzeni. (Galatiya 6:5) Abadala bangamsiza bona azi iinkambiso zakaJehova ezizomsiza athathe iinqunto ezihlakaniphileko. Ngokwesibonelo, uZimu usitjele bona sitjhide eengazini. (IzEnzo 15:29) Umthetho lo usiza umKrestu bona azwisise bonyana angekhe avume ukufakelwa iingazi njengombana zinjalo namkha iincenye ezine zeengazi. Lokho ngikho okuzokusiza isazelo somKrestu sihlukanise ukuthi uzokuvuma na ukufakelwa iinthako ezithethwe eencenyeni ezine zeengazi.  * (Qala ikwekwezi engenzasi.) Ngiziphi ezinye iindlela eziseBhayibhelini ezingasisiza senze iinqunto eziphathelene nezokwelatjhwa?

8. UFilipi 4:5 usisiza njani bona sikhethe kuhle eendabeni zamaphilo?

8 IzAga 14:15 zithi: “Onganalwazi ukholwa nanyana yini, kodwana uyaqaphelisisa amagadangwakhe.” Namhlanjesi, kungenzeka uphathwe sisifo esingalaphekiko. Yeke kufuze uyelele khulu ngemitjhoga okuthiwa ilapha isifo sakho, kodwana engakahlolwa bona iyasebenza na. UPowula wakhe wathi: “Ukuba nengqondo kwenu akwaziwe ngiwo woke umuntu.” (Filipi 4:5, NW) Ukuba nengqondo kungasisiza sidzimelele khulu ekulotjheni uJehova kunobanyana sisolo siqale zamaphilo. Nawungathoma usolo uqale zamaphilo, ungagcina sele uzitjheja wena khulu, ukhohlwe nokuthi uphila nabantu. (Filipi 2:4) Siyazi ukuthi angekhe saba nepilo epheleleko ephasineli. Yeke, ukulotjha uJehova akube yinto eqakatheke khulu epilwenakho.—Funda uFilipi 1:10.

Uyabakatelela na abanye ukuthi bamukele umbonwakho ngezamaphilo? (Qala isigaba 9)

9. AmaRoma 14:13, 19 angasisiza njani ngesiqunto esisithathako ngezamaphilo? Ibandla lingaphadlhuka njani ngeendaba ezinjengalezi?

 9 UmKrestu onengqondo angekhe akatelela abanye bona bathathe lokho yena acabanga bona kulungile. Kwenye inarha, omunye umma nobabakwakhe bebakhuthaza abantu bona badle iinthako ezithileko nokuthi kufuze badle ukudla okunjani okunepilo. Bafaka nabanye abazalwana ngehloko, kodwana abanye balikhomba libaba, khenge bavume. Kwathi bona abazalwana abafakwe ngehlokwabaya babone ukuthi iinthakwezi azibasebenzeli, bathoma ukungaphatheki kuhle. Abatjhadikazaba banelungelo lokuzikhethela bona bafuna ukudla ziphi iinthako zepilo. Kodwana bekunengqondo na ukuthi baphadlhule ibandla phakathi ngeendaba zamaphilo? ERoma lekadeni, amanye amaKrestu nawo bewaphadlhuke phakathi eendabeni zokudla nemigidi ebeyenziwa ngesikhatheso. UPowula waweluleka njani? Wathi kibo: “Omunye umuntu uthi ilanga elinye liqakathekile kunelinye, omunye uthi woke amalanga ayafana. Ngiloyo naloyo akazanelise ehliziywenakhe.”—Funda amaRoma 14:5, 13, 15, 19, 20.

Ukulotjha uJehova akube yinto eqakatheke khulu epilwenakho

10. Kubayini kufuze sihloniphe iinqunto zabanye eendabeni zamaphilo? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

10 Kwesinye isikhathi angekhe sazwisisa kuhle bona kubayini omunye umzalwana azikhethela ukulatjhwa ngendlela ethileko. Thina senzani nasekunjalo? Akukafaneli bona siphethe kumbi ngaye, namkha simkatelele bona acabange ngenye indlela. Mhlamunye kusafuze abandule isazelo sakhe. Mhlamunye isazelo sakhesi sibuthakathaka. (1 Korinte 8:11, 12) Mhlamunye kube ngesethu isazelo esingakabandulwa kuhle. Omunye nomunye wethu kufuze azithathele sakhe isiqunto ngeendaba zakhe zamaphilo, azi nokuthi uzokuqalana nomphumela wesiqunto sakheso.

YEWUBE NESIKHATHI SOKUZITHABISA

11, 12. IBhayibheli lisisiza njani bona sikhethe kuhle izinto esizithabisa ngazo?

11 UJehova wasidala ngendlela yokuthi sithabele isikhathi esimnandi, kube khona nesikutholako kiso. USolomoni watlola wathi ‘kunesikhathi sokuhleka’ “nesikhathi sokugida.” (UMtjhumayeli 3:4) Kodwana akusizo zoke izinto ezithabisako esithi nasizenzako, sizizwe kamnandi. Kufanele sitjheje nokuthi sizithabisa isikhathi esingangani. Isazelo sethu singasisiza njani bona sizithabise ngezinto uJehova azamukelako?

‘Unembezami uyangiyelelisa na nangifikelwa silingo?’

12 IBhayibheli lithi siyelele “imisebenzi yenyama.” Imisebenzi le ibandakanya ‘ubufebe, ukusilaphala, ukukhohlakala, ukulotjha abosingazimu, ukusebenzelana namadimoni, ihloyo, ukucabana, umona, ukubanga umguruguru, ukuzicabangela wedwa, ukuphikisana, ukwahlukana, ikanuko, ubudakwa, kurhiribidela nokhunye okunjalo.’ Wabe wathi “abenza izintwezi angekhe balidla ilifa lomBuso kaZimu.” (Galatiya 5:19-21) Yeke, zibuze:  ‘Unembezami uyangisiza na bona ngingayingeneli imidlalo enenturhu, enephaliswano nenobutjhaba phakathi? Isazelo sami siyangiyelelisa na nakube ngilingeka bona ngibukele amafilimu aneenqephu zabantu abenza zomseme ezisilapheleko, namkha ezikhuthaza ukuziphatha kumbi, ukudakwa nobudimoni?’

13. Isiluleko esiku-1 Thimothi 4:8 nesikuzAga 13:20 zisisiza njani endabeni yokuzithabulula?

13 Umthetho weBhayibheli ungasisiza sibandule unembezethu khona sizokukhetha kuhle izinto esizithabisa ngazo. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi: “Ukujayeza ukuthabulula umzimba kusiza kancani.” (1 Thimothi 4:8) Abanye bacabanga ukuthi ukuthabulula umzimba kwenza umuntu azizwe kamnandi, begodu kunepilo. Akhesithi-ke kunabantu ofuna ukuzithabulula nabo. Kghani kunendaba na bona umuntu uzithabulula nabobani? IzAga 13:20 zithi: “Okhambisana nabahlakaniphileko naye uyahlakanipha, kodwana odlhemadlhema neendlhadlha uyahlupheka.” Kuqakathekile ukuthi sisebenzise isazelo sethu esibandulwe liBhayibheli nasikhetha indlela yokuzithabulula.

14. Omunye umndeni uyisebenzise njani incwadi yamaRoma 14:2-4?

14 UChristian noDaniela banabantazana ababili esele badlulile eminyakeni elitjhumi nambili. UChristian uthi: “Nasiraga ukukhulekela komndeni, sikhe siyiphathe yokuzithabisa. Sivumelane ngokuthi naku ukuzithabisa okuhle, naku okungakalungi. Sicoce nangokuthi bobani kuhlekuhle ababangani abalungileko? Umntazanethu omunye wanghonghoyila ngokuthi kunabantu abatjha ababoFakazi abangaziphathi kuhle ngesikhathi sokudla esikolweni. Uthi uzizwe akatelelekile bona aziphathe njengabo. Samtjela-ke ukuthi omunye nomunye wethu unonembeza okufuze asilawule ezintweni esikhetha ukuzenza nabantu esifuna ukuzihlanganisa nabo.”—Funda amaRoma 14:2-4.

Unembezakho nawumbandule ngeBhayibheli angakusiza ubalekele ukukhasela eziko (Qala isigaba 14)

15. UMatewu 6:33 angasisiza njani endabeni yokuhlela isikhathi sokuzithabisa?

 15 Singangani isikhathi osiqeda ezintweni zokuzithabisa? Khuyini okuqakatheke khulu kuwe? Isifundo, isimu nokuzifundela iBhayibheli inga-kghani kuza qangi na epilwenakho? UJesu wathi: “Kodwana funani qangi umbuswakhe nakho koke ukulunga kwakhe, nje-ke koke lokhu nakho nizakuphiwa khona.” (Matewu 6:33) Nawuhlela kuhle isikhathi sokuzithabisa, unembezakho uyakukhumbuza na ngesiluleko sakaJeswesi?

ISAZELO SIYASIBASELA BONA SITJHUMAYELE

16. Unembezethu usikhuthaza njani bona sitjhumayele?

16 Isazelo esibandulwe kuhle asisiyelelisi kwaphela kodwana sisikhuthaza nokuthi senze izinto ezihle. Enye yezinto ezihle kungena umuzi nomuzi, nokutjhumayela ungakahleli. NoPowula bekenza njalo. Nakatlolako wathi: “Ngikatelelekile bona ngitjhumayele. Maye mina nakube angitjhumayeli ivangeli!” (1 Korinte 9:16) Njengombana silingisa uPowula nje, unembeza angekhe asibethe ngombana siyazi ukuthi senze into efaneleko. Nalokha nasitjhumayela ebantwini, sivusa wabo unembeza. UPowula wathi godu: “Ngokubeka iqiniso epepeneneni, siyazibuka kunembeza womuntu woke phambi koZimu.”—2 Korinte 4:2.

17. Omunye udade osemutjha uwulalele njani unembezakhe obandulwe liBhayibheli?

17 UJacqueline nakaneminyaka eyi-16 wafunda ibhayiloji esikolweni. Kodwana eklasini lakhe bekufundiswa ngokuzivelela kwemvelo. Nakatjhoko uthi: “Unembezami bekangangivumeli bona ngihlanganyele nabo nabafunda ngefundiso le. Bengingekhe ngikghone ukusekela ifundiso enjalo. Yeke, ngaya kutitjhere ngamhlathululela bona kubayini ngingakwenzi lokho. Wangirara-ke utitjhere, waba mumuntu ozwisisako bewanginikela nethuba lokukhuluma neklasi loke ngokuthi izinto zidaliwe.” UJacqueline khenge adliwe sisazelo ngombana ulalele unembeza. Kghani unembezakho uyakubasela na bona wenze okulungileko?

18. Kubayini sifuna ukunqotjhiswa ngunembeza omuhle esingamthemba?

18 Kuhlekuhle, umgomethu kuphila ngendlela evumelana nemithetho kaJehova. Yeke, unembeza namkha isazelo singasisiza siwufeze umgomo lo. Nasingafunda besizindle ngeliZwi lakaZimu qobe, sikusebenzise nokukusebenzisa esikufundakokho, sizabe sibandula unembezethu. Nasenze njalo siqedile, ngombana isiphwesi sizosinqophisa epilwenethu yoke!

^ isig. 7 Qala “Imibuzo Evela Kubafundi” esiThaleni sesiZulu sangoJuni 15, 2004, amakhasi 29-31.