ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Septemba 2015

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngo-Octoba 26 kuya kuNovemba 29, 2015.

Uyasifikelela Na Isilinganiso Sokuvuthwa KwakaKrestu?

Ukuvuthwa akuyi ngokuthi sinesikhathi eside kangangani sisebenzela uJehova, ngikho kufuze sihlale sithuthukisa ubuhlobo bethu naye.

Usithemba Kangangani Isazelo Sakho?

Isazelo sakho singakusiza uthathe iinqunto ezivuthiweko malungana nezepilo, zokusithabisa nangokutjhumayela

‘Yenijame Nidzimelele Ekukholweni’

Ngisiphi isifundo esisifundako ngesenzo sakaPitrosi sokulinga ukukhamba phezu kwamanzi?

Khuyini Okusenza Sithi UJehova Uyasithanda?

Inga-kghani ukufumana kubudisi na ukuzwisisa bona sitjho njani nasithi uJehova uyakuthanda?

Singatjengisa Njani Ukuthi Siyamthanda UJehova?

Akukafaneli bona simthande ngamazizo kwaphela.