“Bayale benze okuhle, banothe ngemisebenzi emihle; . . . ukuze babambelele ekuphileni ekungikho.”—1 THIMOTHI 6:18, 19.

IINGOMA: 125, 40

1, 2. (a) Yini wena oyilinde ngabovu ePharadesi? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Yini eyosithabisa khulu ephasini elitjha?

SIKULINDE ngabovu “ukuphila okungapheliko.” Umpostoli uPowula nakakuhlathululako uthi ukuphilokhu, ‘kuphila ekungikho.’ (Funda 1 Thimothi 6:12, 19.) Kabanengi ukuphila okungikho kuphila okungapheliko ephasini eliyiPharadesi. Kuzwakala ngasuthi libhudango, nawuzicabanga sele uvuka ekuseni uphile tswe njengotjheleni, uthabile unganamraro. (Isaya 35:5, 6) Akhuthi uyacabanga bonyana kuzokuba mnandi kangangani nasele unomndenakho neenini zakho nalabo ezabe bavuswe ekufeni. (Jwanisi 5:28, 29; IzEnzo 24:15) Uzokuba nesikhathi esaneleko sokufunda amakghono amatjha, uzabe wenza izinto othabela ukuzenza. Ngokwesibonelo, ungafunda unabe khulu ngesayensi. Nawuthandako ungafunda ukudlala umbhino, namkha udwebe iplani yendlwakho.

2 Nanyana siziqale ngabovu zoke izintwezi kodwana okuzosithabisa khulu kulotjha uJehova. Akhusucabange ngokuthi bekuzakuba njani ngathana boke abantu bebalicwengisa  ibizo lakaJehova, bamvumele ababuse. (Matewu 6:9, 10) Sizokuthaba sibhembese nasele sibona iphasi lizele ngabantu abapheleleko, njengombana vele bekuyintando kaZimu yekuthomeni. Kuzokuba lula nokukhulisa isikhozi sethu noJehova, angithi phela sizabe senziwa siphelele kancanikancani!—IRhubo 73:28; Jakopo 4:8.

3. Yini ekufuze sizilungiselele yona kusesenje?

3 Sinethemba lokuthi uJehova uzozenza zoke izinto ezihlezi, ngani ngoba “ngoZimu koke kuyenzeka.” (Matewu 19:25, 26) Nangabe sifuna ukuphila ngokungapheliko ephasini elitjha, lesi-ke sikhathi sokuthi ‘sibambelele’ ekuphileni okungapheliko. Siyazi bona isiphelo nasi emnyango, yeke kufuze siphile ngendlela etjengisa bona silindele ukuthi isiphelo singafika nanyana kunini. Kufuze senze koke esingakghona ukukwenza njenganje silungiselele iphasi elitjha. Khesibone ukuthi singakwenza njani lokho.

SIZILUNGISELELA NJANI UKUYOKUPHILA EPHASINI ELITJHA?

4. Singazilungiselela njani ukuyokuphila ephasini elitjha? Iza nesibonelo salokho.

4 Singayiphila njani njenganje ipilo esiyoyiphila ephasini elitjha? Nakwenzeka sizilungisela ukuyokuhlala kenye inarha, kunezinto okufuze sizenze nasizakuhlala lapho. Ngokwesibonelo, singathoma ngokufunda ilimi namasiko wabantu bendaweni leyo. Singakhe silinge nokudla ukudla kwakhona. Kuyafana-ke nangathi, singazilungiselela ukuyokuphila ephasini elitjha ngokwenza koke esingakwenza bona siphile ngasuthi vele sele sisephasini elitjha. Akhesiqale ezinye iindlela esingakwenza ngazo lokho.

5, 6. Ukulalela iinqophiso ezivela ehlanganweni kaJehova kuzosisiza njani bona sizilungiselele iphasi elitjha?

5 Kileli phasi uSathana ufuna abantu bacabange bona bangenza nanyana yini efunwa yihlokwabo. Yeke inengi labo licabanga ukuthi kuqakathekile ukuzijamela, libuye lithi akutlhogeki silalele uZimu. Uba yini umphumela walokho? Matlhuwo kwaphela, ngapha kube mtlhago nokuhlala udanile. (Joromiya 10:23) NakunguJehova yena umBusi onethando. Akhese uthi uyacabanga bona kuzokuba njani ephasini elitjha nasele woke umuntu alalela uZimu!

6 Ephasini elitjha sizokuthabela ukulandela iinqophiso zehlangano kaJehova, ngizo ezizosisiza ekwenzeni iphaseli libe yipharadesi nokuthi sifundise labo abazabe bavuswe ekufeni. Kazi mnengi umsebenzi uJehova azosabela wona. Kodwana kuthiwani nangabe abadosa phambili basibawa bona senze into esingayithandisisiko? Inga-kghani sizobalalela? Abathi sikwenze sizokwenza ngamandlethu woke na besikuthabele? Nasizazilungiselela ukuphila okungapheliko, kufuze silalele isinqophiso esivela ehlanganweni kaJehova, lokho kufuze sikwenze nje.

7, 8. (a) Kubayini kufuze sibambisane nabadosiphambili bethu? (b) Ngiwaphi amatjhuguluko amanye amaKrestu aqalane nawo? (c) Yini esingaqiniseka ngayo ngephasi elitjha?

7 Nasizazilungiselela ukuphila ephasini elitjha kutlhogeka sifunde ukwaneliswa zizinto esinazo, besibambisane nehlangano kaJehova nabazalwana bethu. Ngokwesibonelo, khesithi unikelwe isabelo esitjha, kufuze usamukele, usenze ngamandlakho woke, begodu  uthabe nawusenzako. Nange singazifundisa ukubambisana nabadosi phambili bethu njenganje, singakghona ukubambisana nabo nephasini elitjha. (Funda amaHebheru 13:17.) Ama-Israyeli athe angangena eNarheni yesiThembiso alayelwa bona azokuhlalaphi. (Numeri 26:52-56; Jotjhuwa 14:1, 2) Ukuthi thina sizokwabelwa bona sihlale kuphi ephasini elitjha asazi. Kodwana nangabe sizifundisa ukubambisana nabazalwana bethu, sizokuthabela ukwenza intando kaJehova nanyana singahlala kuphi.

8 Akhese ucabange bona kuzokuba lilungelo elingangani ukulotjha uZimu ephasini elitjha ngaphasi komBuswakhe! Ngebangelo-ke, siyakuthabela ukubambisana nehlanganwakhe njenganje, begodu senza nanyana yini esabelwa bona siyenze. Ngezinye iinkhathi ungakhe utjhentjhwe esabelweni sakho unikelwe esinye. Ngokwesibonelo, ezinye iinkhonzi zeBethel bazibawa bona ziyokusebenza esimini. Ngebanga leminyaka nobunye ubujamo ababonisi abakhambako babelwe bona babe maphayona akhethekileko. Bayakuthabela tle ukwenza umsebenzi lo, begodu uJehova uyababusisa. Nange sithandazela isizo lakaJehova, senza koke okusemandlenethu bona simlotjhe, sifunda nokwaneliseka nanyana senzani emsebenzinethu, sizokuthaba begodu uJehova uzosibusisa. (Funda IzAga 10:22.) Uzokwenzani ephasini elitjha nangabe wena uthanda ukuhlala ndaweni thize, kodwana ihlangano kaJehova ikubawe bona uhlale kenye? Ngaleso sikhathi akuzukusitshwenya ukuthi sihlalaphi nokuthi sizabe senzani. Ikani nje nasisephasini elitjha.—Nerhemiya 8:10.

9, 10. (a) Kubayini kufuze sibe nesineke ephasini elitjha? (b) Singatjengisa njani ukuthi siyabekezela namhlanjesi?

9 Ngezinye iinkhathi kuzokufuze sibekezele nephasini elitjha. Ngokwesibonelo, kungenzeka sizwe bona abanye abantu bathabile ngebanga lokuthi iinhlobo neenini zabo zivusiwe ekufeni. Kwenzeke bona wena kusafuze uthi ukulindalinda ngaphambi kobana kuvuswe zakho iinhlobo. Khesithi kuyenzeka lokho, sizokuthaba nabanye na, bese siba nesineke sokulinda? (Roma 12:15) Nasingazifundisa ukubekezela silinde uJehova bona aphethe iinthembiso zakhe njenganje, sizokghona ukubekezela nangaleso sikhathi.UMtjhumayeli 7:8.

10 Enye indlela esizilungiselela ngayo iphasi elitjha kukuthi sibekezele nasifumana ihlathululo etja yendlela ebesizwisisa ngayo amaqiniso weBhayibheli. Inga-kghani siyazifunda iincwadi ezitja, sibekezele ngitjho nanyana singazwisisi kuhle. Nange senza njalo, kuzokuba lula ephasini elitjha lokha uJehova nakasinikela iinqophiso ezitja.—IzAga 4:18; Jwanisi 16:12.

11. Kubayini kufuze sifunde ukulibalela abanye njenganje? Ukwenza njalo kuzosisiza ngani thina?

11 Enye godu indlela esingatjengisa ngayo ukuthi silungiselela ukuyokuphila  ephasini elitjha ukuthi silibalelane. Hlangana nemiNyaka eyiKulungwana yokuBusa kwakaKrestu kuzokuthatha isikhathi ngaphambi kobana woke umuntu aphelele. (IzEnzo 24:15) Sizokukghona na ukuthandana besilibalelane ngesikhatheso? Nasingazifundisa ukulibalela abanye siphilisane kuhle nje, kuzokuba bulula ephasini elitjha.—Funda uKolose 3:12-14.

Ubuntu uJehova asifundisa bona njenganje buzokutlhogeka ephasini elitjha

12. Kubayini kufuze sizilungiselele nje ukuphila ephasini elitjha?

12 Kungenzeka singakufumani koke esikufunako ephasini elitjha, namkha kutlhogeke sikulinde. Nanyana kunjalo kuzokufuze sithabe besaneliseke ngaphasi kwananyana ngibuphi ubujamo. Kuhlekuhle, kuzokutlhogeka bona sibe nobuntu uJehova asifundisa bona namhlanjesi. Yeke nasingafunda ukuba nobuntu obuhle obunjengalobu, sizabe sitjengisa ukuthi siyalibona iphasi elitjha ukuthi lizokuba khona kwamambala, nokuthi sizilungisela ukuphila okungapheliko. (Hebheru 2:5; 11:1) Sizabe sitjengisa ukuthi sifuna ukuphila ephasini lapho woke umuntu ahlonipha uJehova khona.

DZIMELELA EKULOTJHENI UJEHOVA

Khuthala ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi

13. Khuyini okuzokuza qangi emaphilwenethu ephasini elitjha?

13 Ephasini elitjha sizokuba nakho koke esikutlhogako bona sithabele ipilo. Kodwana ithabo elikhulu sizolifumana ngesikhozi esizabe sinaso noJehova. (Matewu 5:3) Sizabe simajadu ngokulotjha uJehova begodu sizokuthabela lokho. (IRhubo 37:4) Yeke nasibeka uJehova qangi emaphilwenethu njenganje sisuke sizilungiselela ukuphila ephasini elitjha.—Funda uMatewu 6:19-21.

14. Ngimiphi imigomo umuntu omutjha angazibekela yona?

14 Yini engasisiza sikuthabele khulu ukulotjha uJehova? Hlangana nokhunye kukuthi sizibekele imigomo. Nangabe usesemncani, akhucabangisise  ngokusebenzisa ipilwakho ulotjha uJehova. Kubayini ungenzi irhubhululo eencwadini zethu ngeendlela ezihlukahlukeneko zokusebenzela uZimu isikhathi esizeleko? Ungazibekela enye yazo ibe mgomakho. * (Qala ikwekwezi engenzasi.) Khulumisana nabazalwana osekuminyaka basebenzela uJehova isikhathi esizeleko. Uzokufumana ibandulo elihle kwamambala nawusebenzela uJehova. Ibandulwelo lizokusiza usebenzele uJehova ephasini elitjha.

Zibekele imigomo yokusebenzela uJehova

15. Ngimiphi eminye imigomo esingazibekela yona ehlanganweni kaJehova?

15 Minengi imigomo esingazibekela yona njengombana silotjha uJehova. Ngokwesibonelo, singazifundisa amakghono amatjha wokutjhumayela. Singafunda ukuzwisisa imithetho yeBhayibheli sifunde nokuyisebenzisa emaphilwenethu. Singathuthukisa nendlela esifunda ngayo nendlela esibeka ngayo iinkulumo, nendlela esiphendula ngayo esifundweni. Nasizibekela imigomo ekulotjheni uJehova sizokuba netjiseko ekulungiseleleni ukuphila ephasini elitjha.

IPILO ETHABISAKO NJENGANJE

Thokozela nanyana yini uJehova ukupha yona

16. Kubayini sithi ukulotjha uJehova yipilo emnandi ukudlula zoke?

16 Nasisebenzisa isikhathi sethu ekuzilungiseleleni iphasi elitjha, inga-kghani lokho kusenza siphundwe yipilo emnandi yesikhathi esiphila kiswesi? Awa, ingasi nakancani! Ukulotjha uJehova kuthabisa ukudlula nanyana yini. Asilotjhi uJehova ngombana kunomuntu osikatelela bona simlotjhe, godu asimlotjhi ngombana sifuna ukusinda eenhluphekweni ezimbi. Nasitjhidelena noJehova ipilwethu iba ngencono begodu siba babantu abathabileko. Angithi phela uJehova usidale ngaleyo ndlela. Ukuthandwa nguJehova nokunqotjhiswa nguye  kuncono kunanyana yini. (Funda iRhubo 63:1-3.) Soke singalifumana ithabo eliza ngokulotjha uJehova ngeenhliziyo zethu zoke. Abazalwana esele kusikhathi balotjha uJehova ngepilwabo yoke bangalitjho lizale umlomo lokuthi, le yipilo emnandi ukudlula zoke.—IRhubo 1:1-3; Isaya 58:13, 14.

Funa iinqophiso eziseBhayibhelini

17. Ukuzithabisa kuzabe kuqakatheke kangangani ephasini elitjha?

17 Nasele sisepharadesi, sizokuthabela ukusebenzisa esinye isikhathi sethu ekwenzeni izinto zethu, njengokuzithabisa. Angithi phela uJehova usidale bona sibe nesifiso sokuzithabisa, begodu usithembise bona ‘uzokwanelisa iimfiso zakho koke okuphilako.’ (IRhubo 145:16; UMtjhumayeli 2:24) Siyakutlhoga ukuzithabisa nokuphumula, kodwana sithaba khulu-ke nasibeka isikhozi sethu noJehova qangi. Kuzokufana patsi nephasini elitjha. Yeke kukuhlakanipha ‘ukufuna qangi umBuswakhe’ bese sidzimelela eembusisweni esizifumana ngokulotjha uJehova.—Matewu 6:33.

Nasinesikhozi noJehova amaphilo wethu aba ncono begodu siba babantu abathabileko

18. Singakulungiselela njani ukuphila ephasini elitjha ngokungapheliko?

18 Ukuphila kuzabe kuncono khulu ephasini elitjha ngendlela esingakhenge sicabange ngayo. Akhesitjengise-ke ukuthi sikufuna kangangani ukuba sephasini elitjha ngokuthi siphile ‘ukuphila okungikho’ khona nje. Kufuze sizifundise ukuba nobuntu uJehova asifundisa bona, besikukhuthalele ukutjhumayela iindaba ezimnandi. Kwanga singanambitha ithabo esilifumana ngokubeka uJehova qangi epilwenethu. Sinethemba lokuthi uJehova uzokuphetha zoke iinthembiso zakhe. Bazalwana, ipilo yephasi elitjha, asiyiphile khona nje!

^ isig. 14 Qala incwadi i Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, Umqulu 2, amakhasi 311-318.