Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Arhostosi 2015

 UMLANDO

‘Iinhlengele Ezinengi Azithabe’

‘Iinhlengele Ezinengi Azithabe’

BekungoMeyi 22, 2000. Lelo lilanga engingeze ngalilibala epilwenami. BekuseBrooklyn, ngisekumbeni okuhlangana kiyo isiHlopha esiBusako. Benginabanye abazalwana abavela eenarheni ezihlukahlukeneko. Besilinde bona kungene iKomidi yezokuTlola khona sizokuhlathulula ngesirarululo semiraro abatjhugululi abaqalene nayo. Ungazibuza-ke ukuthi bewuqakatheke kangangani umhlangano lo. Kodwana ngaphambi kobana nginabe ngomhlangano, akhengizethule.

Ngabhajadiselwa eQueensland, ngaphayona eTasmania, ngaba sithunywa sevangeli eTuvalu, eTjingalanga Samoa neFiji

NGABELETHELWA ngo-1955, inongwami yasala eQueensland, e-Australia. Ngemva kobana ngibelethiwe, umma ongibelethako u-Estelle, wathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova. Wabhajadiswa nakuphela umnyaka afundelwa. Ubaba onguRon ibizo lakhe, yena-ke wathatha amaqiniso ngemva kweminyaka eyi-13. Mina-ke ngabhajadiswa ngo-1968 emmangweni weQueensland.

Ukufunda iincwadi namanye amalimi bekuvele kumumukghwami kusukela ngisakhula. Nakwenzekileko bona sithathe ikhambo lokuvakatjhela iindawo ngekoloyi, mina bengihlala ngemva ekoloyini ngidle incwadi. Ababelethi bami bebatshwenywa kukuthi kanti mina ngizakhe ngibubone nini ubuhle bendawo ngisolo ngiqalene nencwadi nje. Ukufundokho ngikho okwangenza ngaba nehloko elula esikolweni. Kunabonongorwana abambalwa engabafumana ngisesikolweni esiphakemeko seGlenorchy esisesihlengeleni seTasmania ngebanga lokuthanda ukufunda.

Hlangana nesikhatheso kwafuze ngithathe isiqunto esiqakathekileko. Bengizibuza ukuthi ngenzeni. Kghani ngiye eyunivesithi ngiyokufunda simahla? Ngitjho nanyana bengizithanda iincwadi, ngihlala ngimthokoza umma ngokufundisa ukuthanda uJehova ukudlula nanyana yini. (1 Korinte 3:18, 19) Ngaqeda nehliziywami bona nangithola isitifiketi sesikolo, nginambe ngiphayone. Ababelethi  bami bangivumela. Ngathoma ukuphayona ngoJanabari 1971 ngineminyaka eyi-15.

Eminyakeni ebunane eyalandelako, ngaphayona eTasmania, bengathola nomkhamanzi oyipumalanga sikothe uJenny Alcock. Ngemva kwalokho saba maphayona akhethekileko edorojaneni iSmithton neleQueenstown iminyaka emine yoke.

UKUBA ZIINTHUNYWA ZEVANGELI EENHLENGELENI ZEPACIFIC

Ngo-1978, satjhinga emhlanganweni omkhulu weentjhabatjhaba ePort Moresby, ePapua New Guinea. Sathi sisemhlanganweni kwaba nesithunywa sevangeli ebesibeka ikulumo siritha ilimi lesiHiri Motu. Ngitjho nanyana bengingamuzwa nje, ngafisa nami ukuthi ngelinye ilanga ngibe sithunywa sevangeli, ngifunde elinye ilimi, khona ngizokukhuthaza abazalwana ngibabekele ikulumo ngelimi labo. Kwathi ngelikade, ngathola indlela yokusebenzisa ithando enginalo ngamalimi bona ngisebenzele uJehova.

Nakho-ke sibuyela ekhaya sithola ukuthi simenyelwe bona sizokuba ziinthunywa zevangeli. Sarareka kangangani. Safika esihlengeleni seFunafuti, esiseTuvalu ngoJanabari 1979. Bekunabatjhumayeli abathathu kwaphela ababhajadisiweko eTuvalu iyoke.

NginoJenny eTuvalu

Bekungasibulula ukufunda isiTuvalu ngombana bekunencwadi yinye kwaphela ngelimelo, “iTestamende eliTjha.” Iinhlathululi-magama bezingekho, neemfundo zelimelo zingekho. Yeke saqunta ukuthi nakukghonakalako, sifunde amagama wesiTuvalu ayi-10 kuya kwayi-20 ngelanga. Kodwana salemuka ukuthi kwawona amagama lawo asiwazwisisi kuhle ukuthi atjho ukuthini. Cabanga, ukuthi kunjani ukufuna ukutjela umuntu ukuthi ukusebenzelana namadimoni akukalungi, bese umtjela ukuthi angalisebenzisi idondolo nesikala sokulinganisa. Kodwana bekufuze silifunde ilimeli silizwisise ngombana besinabantu abambalwa esibafundisa iBhayibheli. Kwathi ngemva kweminyaka, omunye ebesimfundisa iBhayibheli wathi kithi: “Anazi sinithokoza kangangani ngokuthi seniyakghona ukukhuluma ilimi lethu nje. Phela nanisafika lapha, beniziluma nikhulume enye into, singanizwa nokunizwa ukuthi nithini!”

Kunento eyasisiza bona sifunde ilimeli msinya. Njengombana iindawo esingaziqatjha bezingekho nje, bekumele sihlale emzini waboFakazi osethrestinelo. Sasikhuluma ngekani-ke isiTuvalu, sasikhuluma yoke indawo ngitjho nala sihlala khona. Kwaphela iminyaka singasasikhulumi isiNgisi, yeke isiTuvalu saba lilimi lethu lekhaya.

Sathi nasifika endaweni leyo, inengi labantu lathoma ukufuna ukwazi iqiniso. Alo besizabafundisa  ngani? Naku asinayo neyokubika incwadi ngelimeli. Bebazokufunda ini bona baqinise ubuhlobo babo noZimu? Phela abantwaba bayeza nesifundweni, alo bazakubhina ngobaba na, incwadakhona ingekho nje? Iinkulumo-ke, ukulungiselela khona? Manje-ke bazakubhajadiswa njani? Abantu abathobekilekwaba bebatlhoga iincwadi ezizobafundisa ngoJehova ngelimi labo! (1 Korinte 14:9) Sazibuza-ke ukuthi zizakhe zibe khona na iincwadi zesiTuvalu esikhulunywa babantu abangafiki nokufika ku-15 000? UJehova wawuphendula umbuzo lo ngeempendulo ezimbili: (1) Ufuna abantu ‘abaseenhlengeleni ezikude’ bafunde ngaye nokuthi (2) ufuna khulukhulu labo iphasi elibathatha ‘njengabamibodlhana nabathobekileko’ bona baphephele ebizweni lakhe.—Joromiya 31:10; Zefaniya 3:12.

UMSEBENZI WOKUTJHUGULULA UFUNDISA IQINISO

Ngo-1980 i-ofisi legatja lasabela bona sitjhugulule iincwadi zethu ngesiTuvalu. Umsebenzi lo sawuthoma nanyana sizizwa ngasuthi asilazi kuhle ilimeli. (1 Korinte 1:28, 29) Nasithomako, sathenga umtjhini omdala wokuphrintha ngezandla kwarhulumende. Bese nasiqeda ukuphrinta, sithathe iincwadezo siye nazo esifundweni. Kwathi kamuva satjhugulula incwadi ethi, Iqiniso Eliholela Ekuphileni Okuphakade ngesiTuvalu, sayiphrintha kiwo umtjhini omncani lo. Hee, ngisakhumbula nomnuko we-enke yakhona, nomtjhiso wendawo leyo owenza kube budisi ukuphrintha zoke iincwadi ngesandla. Phela ngeenkhathezo igezi beyingekho nokubakhona!

Ukutjhugululela esiTuvalwini bekungasimdlalo wabantwana, ngombana bekufuze siqale isihlathululi-magama namkha sisihlolisise eencwadini zephasi zesiTuvalu, kwancwadezo bezingekho ngesikhatheso. Kodwana besisizeka nangezinye iindlela. Kwesinye isikhathi sisesimini sangena ekhaya lomuntu obekaphikisa iqiniso. Iqhegweli ebelingutitjhere, langitjela indlebe ukuzwa lingikhumbuza bona singangeni kwalo. Bese lathi-ke: “Kodwana kunento yinye engifuna ukunitjela yona.  Nitjhugulula khulu nge-passive form. Akukavami bona sitjho njalo ngesiTuvalu.” Ngathi nangikhuluma nabanye ngendaba le, sathola ukuthi umrhali lo uqinisile. Yeke, kwafuze sitjhentjhe sithuthukise indlela esitjhugulula ngayo. Cabanga, uJehova usisize ngomuntu osiphikisako kodwana ofunda iincwadi zethu!

I-Kingdom News No. 30 ngesiTuvalu

Sathoma ngokwenza isimemo sesiKhumbuzo sasikhambisela abantu. Seza nge-Kingdom News No. 30 eyatjhatjululwa kanyekanye neyesiNgisi. Awazi bona besithabe kangangani ngokunikela abantu iincwadi ngelimi labo! Kwakhamba saba neencwajana neencwadi ngesiTuvalu. Kwathi ngo-1983, igatja le-Australia lathoma ukugadangisa isiThala ngesiTuvalu. Umagazini lo bewunamakhasi ayi-24 uphuma qobe ngemva kweenyanga ezintathu. Kghani abantu beTuvalu bazithanda na iincwadi nabomagazini bethu? Iye, ngombana bayakuthanda ukufunda. Qobe nakutjhatjululwa incwadi etja, umrhatjho bewazisa umphakathi bona kunencwadi etja, kwesinye isikhathi bakhulume ngayo ilanga loke! *—Qala ikwekwezi engenzasi.

Besitjhugulula njani? Ekuthomeni besitlola yoke into ngesandla ephepheni. Bese siyithayiphe kanengi beyilungele ukuthunyelwa egatjeni le-Australia. Abodade ababili bebathayipha koke ekhompyutheni ye-MEPS, ngitjho nanyana bebangazwisisi into abayithayiphako le. Yeke bekufuze bakuthayiphe kabili okutjhugululiweko bese bahlolisise umehluko, khona bazakubalekela ukwenza imitjhapho. Bese igatja lithathe koke okuthayitjhiwekokho likufake iinthombe. Bese lisithumela amaphepha lawo ngeposomoya. Siwahlolisise bese siwabuyisele egatjeni ayokuphrinthwa.

Phela namhlanjesi sekwaba bulula ukutjhugulula! Isiqhema sabatjhugululi sithayipha amagama ngekhompyutha besiwalungisele khonapho. Umsebenzi wokufaka amagama eenthombeni wenziwa ngomunye umuntu osendaweni yesiqhema sabatjhugululi. Bese isiqhema sithumela koke egatjeni eliphrinthako nge-Inthanethi. Akakho okufuze batjho ugijimela eposini ngoba umsebenzi uladelwe.

EZINYE IZABELO ZETHU

Yakhamba iminyaka, sinoJenny sabelwa izabelo ezihlukahlukeneko eendaweni ezinengi zePacific. Ukusuka kwethu eTuvalu sabelwa egatjeni leSamoa ngo-1985. Sathi nasifika lapho sasiza ekutjhugululeni isiNgisi ngelimi lesiSamoa, isiTonga, neenlimi zeTokelau, ngapha sisayibambile ngesiTuvalu. * (Qala ikwekwezi engenzasi.) Kwathi ngo-1996 sabelwa egatjeni leFiji. Nalapho safika sazisa nakutjhugululwa ngesiFiji, isiKiribati isiNaurua isiRotuma nesiTuvalu.

Besibanikela abantu iincwadi zesiTuvalu khona bazokusizeka

Iyangikara indlela abatjhugululi abawuthanda ngayo umsebenzabo ngitjho nanyana ubudisi udinisana nje. NjengoJehova nabo bafuna ukuthi abantu bezwe iindaba ezimnandi ngelimi labo. (IsAmbulo 14:6) Ngokwesibonelo, nakusahlelwa ukutjhugulula isiThala ngesiTonga, ngahlangana nabadala, ngabuza ukuthi bobani esingababandulela ukutjhugulula. Omunye umdala obekangumekhenikhi orhola kuhle wathi yena uzowulisa umsebenzakhe  njenganamhlanjesi, bese kusasa kwakhona athome ngokutjhugulula. Ukukholwa kwakhe kwangikhuthaza tle ngombana bekanomndeni ebekufuze awondle, angazi nokuthi nemalakhona uzayithatha kwabani. Kodwana uJehova wamtlhogomela nomndenakhe, waraga nokutjhugulula iminyaka eminengi.

Njengabatjhugululi bethu, kubafowethu besiHlopha esiBusako kuyindaba ekulu ukugadangisa iincwadi ngamalimi woke ngitjho nanyana bayidlazana abantu abakhuluma amalimi lawo. Ngokwesibonelo, kwakhe kwaphakama umbuzo wokuthi kusafanele na bona iincwadi zethu zitjhugululele esiTuvalwini. Ngathi nangifunda ipendulo evela esiHlopheni esiBusako ngabaseleka khulu, ngombana sathi: “Thina asiwuboni umraro wokuthi kuragwe nokutjhugululelwa esiTuvalwini. Akunandaba ukuthi abantu abakhuluma isiTuvalu bancani kangangani kwamanye amalimi. Into nje kukuthi abantwaba abezwe iindaba ezimnandi ngelimi labo.”

Omunye uyabhajadiswa edanyaneni eliseduze nelwandle

Ngo-2003 mina nomkami sathathwa emNyangweni wokuTjhugulula eFiji sasiwa emNyangweni wokuSiza abaTjhugululi ePatterson, eNew York. Kwaba kuzaliseka kwebhudango lethu! Saba sesiqhemeni esisiza abatjhugululi beencwadi zethu ngamalimi amanengi. Eminyakeni emibili ebesabelwe ngayo emnyangweni lo, kwathiwa asikhambe sibandula iinqhema zabatjhugululi abaseenarheni ezihlukahlukeneko.

UKUTHATHA IINQUNTO EZIQAKATHEKILEKO

Akhesibuyele emhlanganweni loya esikhulume ngawo ekuthomeni. Kwathi ngo-2000 isiHlopha esiBusako sabona ukuthi iinqhema zabatjhugululi zitlhoga isizo. Inengi labatjhugululi belingakayi esikolweni sokutjhugulula. Ngemva komhlangano loyo isiHlopha esiBusako saqunta ukuthi woke umuntu omtjhugululi weencwadi zethu akabandulwe. Yeke, bazokufundiswa ukuzwisisa isiNgisi, nokurarulula imiraro yokutjhugulula nokuthi bakghone ukusebenza basiqhema.

Umphumela waba yini-ke ngehlelweli? Izinga lokutjhugulula into ezwakala kuhle lathuthuka tle. Namalimi okutjhugululelwa kiwo la anda kwamambala. Ngesikhathi sabelwa ukuba ziinthunywa zevangeli ngo-1979, isiThala besitholakala ngamalimi ayi-82 kwaphela. Kiwo amalimi la, bekunamalimi asakhupha isiThala ngemva kweenyanga ezimbalwa kuphume sesiNgisi. Kodwana sikhuluma nje, isiThala sesitjhugululelwa emalimini ayi-240, ezinengi zazo ziphuma kanyekanye nesiNgisi. Yeke, kwanjesi abantu abakhuluma amalimi ayi-700 bangafunda incwadi efundisa ngeqiniso leBhayibheli. Eminyakeni edlulileko umuntu bekangatjho ukuthi angazikhotha indololwane nange into enjalo yenzeka, kodwana namhlanjesi iyenzeka.

Ngo-2004, isiHlopha esiBusako saqunta ukuthi nakukghonekako i-New World Translation ayitjhugululelwe emalimi amanengi ngombana lokho kuqakathekile. Ngebanga lesiquntweso inengi labantu selingafunda i-New World Translation ngelimi labo. Eqinisweni ngo-2014 iBhayibheleli liphelele namkha lingakapheleli besele litholakala ngamalimi ayi-128, sifaka neenlimi ezikhulunywa eSouth Pacific.

Mhla kutjhatjululwa iBhayibheli le-New World Translation of the Christian Greek Scriptures ngesiTuvalu

Esinye sezenzakalo ezangikarako engingekhe ngisilibale mhlangano omkhulu ebewubanjwe  ngesiTuvalu ngo-2011. Isomiso esimbi khulu besele sirhagele enarheni le iinyanga ezinengi. Abazalwana bebacabanga nokuthi kutshwiliswe umhlangano. Kodwana kwathi ngentambama esafika ngayo izulu lana larhatjha kwezwakala. Sakghona-ke ukubamba umhlangano! Cabanga bona ngangithabe kangangani ukutjhaphulula i-New World Translation of the Christian Greek Scriptures ngesiTuvalu! Ngitjho nanyana bebayidlanzana abazalwana abakhuluma ilimeli, uJehova wabapha isipho esihle kwamambala. Kwathi nakuphela umhlangano, lathela godu izulu. Yeke woke umuntu besekanamanzi amanengi weqiniso newezulu!

Nginekulumiswano nababelethi bami uRon no-Estelle emhlanganweni omkhulu eTownsville, e-Australia, ngo-2014

Kubuhlungu ukutjho ukuthi umkami uJenny akhenge abenami lapho. Wahlongakala ngo-2009 ngemva kokulwisana nekankere iminyaka elitjhumi yoke. Besekuminyaka eyi-35 sitjhadile. Uzakuthi nakavuswako uzakuzwa ngendaba bona sebele litjhatjululilwe iBhayibheli lesiTuvalu, athabe kwamanikelela.

UJehova wangibusisa godu ngomunye umkhamanzi uLoraini Sikivou. ULoraini bekasebenza noJenny eBethel yeFiji asesiqhemeni esitjhugulula isiFiji. Cabanga sengifumana umkhamanzi osebenzela uJehova nothanda amalimi njengami.

Nginomkami uLoraini, sitjhumayela eFiji

Kiyo yoke iminyaka le, ngibone uJehova uBaba osithandako atlhogomela abantu abakhuluma woke amalimi, ngitjho nanyana ilimelo lingakhulunywa lidlanzana labantu. (IRhubo 49:1-3) Ngibone abantu bathabile nabathola iincwadi ngelimi labo kokuthoma epilwenabo, nalokha nababhinela uJehova ngelimi leenhliziyo zabo. Uyabona eenkhathini ezinjengalezi, kulapho-ke engilemuka khona bona uJehova usithanda kangangani. (IzEnzo 2:8, 11) Ngikukhumbula kuhle nje lokho okwatjhiwo mzalwana olupheleko uSaulo Teasi. Kwathi bona aqede ukubhina ingoma yomBuso kokuthoma ngelimi lakhe, wathi: “Ngicabanga ukuthi kufuze utjele isiHlopha esiBusako bona iingomezi zizwakala bhedere ngesiTuvalu kunesiNgisi.”

NgoSeptemba 2005 ngamangala-ke sengitjelwa ukuthi ngabelwe bona ngibe lilunga lesiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova. Ngitjho nanyana ngingasatjhugululi, ngisamthokoza uJehova ngokobana angivumele ngirage nokusekela umsebenzi wokutjhugulula ephasini loke. Kungithabisa tle ukwazi ukuthi uJehova utlhogomela woke umuntwakhe, ngitjho nalabo abahlala eenhlengeleni eziphakathi neLwandle lePacific! Lokho kuvumelana namezwi womrhubi nakathi: “UJehova sebele ayiKosi! Iphasi alithabe! Iinhlengele ezinengi nazo zithabe.”—IRhubo 97:1NW.

^ isig. 18 Nawufuna ukwazi okunabileko ngendlela abantu abazizwa ngayo ngeencwadi zethu, qala isiThala sakaDisemba 15, 2000, ikhasi 32; Arhostosi 1, 1988, ikhasi 22; nePhaphama! kaDisemba 22, 2000, ikhasi 9.

^ isig. 22 Nawufuna ukwazi okunabileko ngomsebenzi wokutjhugulula eSamoa, funda iNcwadi Yomnyaka ka-2009, ikhasi 120-121, 123-124.