“Ngizasiphazimulisa isinabelo seenyawo zami.”ISAYA 60:13NW.

IINGOMA: 102, 75

1, 2. Ibizo elithi “isinabelo seenyawo” lingasetjenziswa njani emiTlolweni yesiHebheru?

UJEHOVA UZIMU uthi: “Izulu sihlalo sami sobukhosi, iphasi lisinabelo seenyawo zami.” (Isaya 66:1) Abuye akhulume ‘nangesinabelo’ seenyawo zakhe athi: “Ngizasiphazimulisa [ngizasihlobisa] isinabelo seenyawo zami.” (Isaya 60:13, NW) Manjesi-ke usihlobisa njani isinabelo seenyawo zakhe esiliphasi? Labo abaphila kiso bona, bangena njani endabeni yokuhlotjiswa kwaso?

2 EmiTlolweni yesiHebheru, ibizo elithi “isinabelo seenyawo” lingaqalisela ethempelini lakwa-Israyeli. (1 IinKronike 28:2; IRhubo 132:7) Ithempeleli belilihle kwamambala kuJehova ngombana beliyikaba yabantu abamlotjha ngeqiniso. Likuphela kwendawo ebeyiphazimulisa uJehova ephasinapha.

3. Ikaba yabantu abalotjha uZimu ngeqiniso namhlanjesi ikuphi? Yathoma ukuba khona nini?

3 Ikaba yabantu abalotjha uZimu namhlanje ikuphi? Phela, ayisimumakhiwo wethempeli ongawubona ngamehlo  wenyama. Kodwana ikaba le lithempeli elingokomfanekiso, begodu awukho umakhiwo ongaphazimulisa uJehova njengalo. Liyini-ke ithempeli elingokomfanekisweli? Lihlelo lakaZimu elivumela abantu bona bakhe isikhozi naye bebamlotjhe. Ihlelweli likhona nje ngebanga lesihlengo sakaJesu. Lathoma ngomnyaka ka-29 mhla uJesu abhajadiswa, akhethwa njengoMphristi oMkhulu wethempeli lakaJehova elingokomfanekiso.—Hebheru 9:11, 12.

Abantu bakaJehova kufuze badumise uJehova khona nje, khona ephasinapha

4, 5. (a) Yini eyenziwa ngilabo abalotjha uJehova ngeqiniso ngokwamaRhubo 99? (b) Ngimuphi umbuzo esingazibuza wona?

4 Siyamthokoza uZimu ngehlelo alenzilekweli. Yeke, kufuze sitjele abantu ngebizo lakaJehova nangesipho sakhe esihle kwamambala esisihlengo. Awazi bona kuthabisa kangangani ukubona amaKrestu weqiniso angaphezu kwaka-8 000 000 alotjha uJehova qobe langa! Njengombana inengi labantu bamasondo licabanga bona lizokudumisa uZimu lifile, selisezulwini, abantu bakaJehova bona bayazi ukuthi kufuze bamdumise khona nje, khona ephasinapha.

5 Navane sidumisa uJehova, sisuke silingisa iinceku zakhe ezikumaRhubo 99:1-3, 5. (Wafunde.) Amanye amadoda athembekileko njengoMosi, u-Aroni noSamyela bebalisekela ihlelo lokulotjha uZimu ngeqiniso esikhathini esadlulako. (IRhubo 99:6, 7) Yeke, ngaphambi kobana abakhethiweko bayokuba baphristi ezulwini noJesu, kufuze bathembeke ekulotjheni uJehova engcenyeni esephasini yethempeli elingokomfanekiso. Neengidi ‘zezinye izimvu’ ziyabasiza. (Jwanisi 10:16) Zombili iinqhemezi zibambisene ekulotjheni uJehova. Okwanje esingazibuza khona kukuthi ‘Ngilisekela kangangani ihlelo lakaJehova lokumlotjha ngeqiniso?’

BABONAKALA NJANI LABO ABALOTJHA UZIMU ETHEMPELINI LAKHE ELINGOKOMFANEKISO?

6, 7. Ibandla lamaKrestu wokuthoma lahlangabezana namuphi umraro, begodu kwenzekani ngomnyaka ka-1919?

6 Kwathi ngemva kweminyaka elikhulu kwakhiwe ibandla lobuKrestu, kwaqubuka iinhlubuki okwathiwa zizokuvela. (IzEnzo 20:28-30; 2 Thesalonika 2:3, 4) Kusukela mhlokho besele kubudisi khulu ukuhlukanisa umhlolo nehlama, okumaKrestu weqiniso newamala. Kwadlula amakhulu weminyaka ngaphambi kobana uJehova asebenzise uJesu ekuvezeni bona bobani abazokulotjha uZimu ethempelini elingokomfanekiso.

7 Ngo-1919, kwavela ukuthi bobani kuhlekuhle abalotjha uJehova ngeqiniso ethempelini lakhe elingokomfanekiso. Balungisa indlela yabo yokulotjha uJehova, batjhidela khudlwana kilokho akufunako. (Isaya 4:2, 3; Malaki 3:1-4) Yeke, umbono kampostoli uPowula awuboniswa emakhulwini weminyaka eyadlulako kwakhani uthoma ukuzaliseka.

8, 9. Liyini ‘ipharadesi’ elaboniswa uPowula?

 8 Umbono owaboniswa uPowula usencwadini ka-2 Korinte 12:1-4. (Ifunde.) Embonweni loyo, kunento ebeyizokwenzeka esikhathini esizako uJehova ayibonisa uPowula. Into leyo ‘yipharadesi.’ Liyini ipharadeseli? Kokuthoma, lingaba liPharadesi elizokuba khona ephasinapha elizokufika kungasikade. (Lukasi 23:43) Kwesibili, lingaba lipharadesi elipheleleko elingokomfanekiso elizokwenzeka ephasini elitjha. Kwesithathu, lingaqalisela nezintweni ezikarisako ezenzeka ezulwini ‘epharadesi lakaZimu.’—IsAmbulo 2:7.

9 Kodwana kubayini uPowula athi “wezwa izinto ezingakhulumekiko, iye, izinto umuntu angakavunyelwa bona azikhulume”? Kungebanga lokuthi bekungasi sikhathi esifaneleko sokuhlathulula izinto ezihle aboniswe zona. Kodwana namhlanjesi uJehova uyasivumela bona sitjele abanye ngeembusiso asinikele zona khona nje!

10. Kubayini ipharadesi elingokomfanekiso nethempeli elingomfanekiso kungafani?

10 Kukanengi sikhuluma ngepharadesi elingokomfanekiso. Liyini-ke lona? Lilihlelo lakaZimu elikhethekileko elenza abantu bakhe bahlalisane ngokuthula. Kodwana yewulemuke bona ithempeli lakaZimu elingokomfanekiso nepharadesi elingokomfanekiso azifani. Ithempeli elingokomfanekiso lihlelo lokulotjha uZimu ngeqiniso. Bese ipharadesi elingokomfanekiso ngilo elibeka ebaleni ukuthi kuhlekuhle bobani abamukelwa nguZimu abamlotjha ethempelini elingokomfanekiso.—Malaki 3:18.

11. Lilungelo bani esinalo namhlanjesi?

11 Awazi bona kuthabisa kangangani ukuthi solo kwango-1919 uJehova uvumele abantu abangakapheleli bona balitjale, balihlobise bebalinabise ipharadesi elingokomfanekisweli. Inga-kghani wena uyasiza na emsebenzini okarisako lo? Uyalithokoza na ilungelo lokusebenzisana noJehova, umphazimulise ephasinapha?

UJEHOVA UYIHLOBISA KHULU-KE KWANJESI IHLANGANWAKHE

12. Sazi njani bona u-Isaya 60:17 uzalisekile? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

12 Umphorofidi u-Isaya wabikezela bona kuzokwenzeka amatjhuguluko amanengi akarisako engcenyeni esephasini yehlanganwakhe. (Funda u-Isaya 60:17.) Abantu abasesebatjha namkha abasand’ ukuba maKrestu, sebafunda namkha bezwa kwaphela ngamatjhuguluko la. Sekunabazalwana abanengi ababe nelungelo lokubona izinto zitjhuguluka ehlanganwena. Iinceku zakaZimu ezithembekilekwezi ziyaqiniseka bona iKosi uJesu, ngiyo elawula ihlangano kaZimu! Nasingalalela abazalwanaba nabasitjela ngezenzakalo abazibonileko kungasenza simthembe khudlwana uJehova.

Ipharadesi elingokomfanekiso lilihlelo lakaZimu elikhethekileko elenza abantu bakhe bahlalisane ngokuthula

13. Yini okufuze siyenze ekumaRhubo 48:13-15, [48:12-14, NW]?

 13 Woke umuntu omKrestu weqiniso kufuze abatjele abantu ngehlangano kaJehova. Phela indlela esihlalisene ngayo ngokuthula nabazalwana bethu ephasini loke iyikarisomraro, ngitjho nanyana siphila ephasini lakaSathana elikhohlakelekweli! Kufuze sikuthabele ukucocela “iinzukulwana ezizako” ngehlangano kaJehova nobunye esinabo nabazalwana bethu ephasini loke!—Funda iRhubo 48:13-15, [48:12-14, NW].

14, 15. Ngimaphi amatjhuguluko enziwa ngo-1970? Amatjhuguluko lawo ayisize njani ihlangano?

14 Inengi labazalwana bethu abalupheleko ebandleni libone izinto ezinengi ezitjhentjhiwako eziyihlobisa kwamanikelela ingcenye yehlangano kaJehova esephasini. Bakhumbula ngesikhathi ibandla lisesenenceku yebandla esikhundleni sesihlopha sabadala bebandla, ngesikhathi amagatja asesenenceku yegatja esikhundleni sekomidi yegatja. Bakhumbule nangesikhathi kusesenomongameli we-Watch Tower Society obekanqophisa esikhundleni sesiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova. Ngitjho nanyana boke abazalwanabo bebanabosandla babo, mumuntu munye kwaphela obekufuze athathele ibandla isiqunto, egatjeni nasemzimkhulu kungiso leso. Kwathi ngemva kwaka-1970, kwatjhentjhwa kwathiwa akube sihlopha sabadala esikhundleni somuntu munye owenza iinqunto.

 15 Kubayini sithi amatjhuguluko la ayisizile tle ihlangano? Kungombana bekasekelwe endleleni encono yokuzwisisa iBhayibheli. Kunokuthi umuntu munye athathele isitjhaba sabantu iinqunto, ihlangano isizeka khulu ngokuba nabadala abanengi abanobuntu namakghono amahle, ‘abazizipho ezibabantu’ esiziphiwa nguJehova.—Efesu 4:8; IzAga 24:6.

UJehova usiza woke umuntu ephasini mazombe bona aphumelelise ipilwakhe (Qala isigaba 16, 17)

16, 17. Ngimaphi amatjhuguluko akukarileko wena? Kubayini uthi ayakukara?

16 Uthini ngamatjhuguluko enzeke mva nje eencwadini zethu? Siyakuthabela ukusiza abantu nokukhambisa iincwadi ezihle esiminethu. Cabanga ngezinto zetheknoloji esirhatjha ngazo iindaba ezimnandi. Ngokwesibonelo iZinzolwazi i-jw.org selitholakala ebantwini abanengi khona bazakusizeka. Kiwo woke amatjhuguluko la sibona indlela uJehova abathanda ngayo abantu boke.

Siyathokoza ngokubandulwa ziinkolo zethu zeBhayibheli ezinengi

17 Sithokoza namatjhuguluko enziwe emihlanganwenethu khona sizokuba nokukhulekela komndeni namkha isifundo somuntu mathupha. Asisakhulumi ngamatjhuguluko enziwa ehlelweni lemihlangano emikhulu, siwathokoza tle. Kubonakala kwanga ayathuthuka qobe mnyaka! Sithokoza nangokubandulwa ziinkolo zeBhayibheli ezinengi zehlangano. Kiwo woke amatjhuguluko la, kusepepeneneni bona nguJehova olawula ihlanganwakhe nokuthi nguye ohlobisa ipharadesi elingokomfanekisweli!

 INDLELA ESINGASIZA NGAYO EKUHLOBISENI IPHARADESI ELINGOKOMFANEKISO

18, 19. Singasifaka njani isandla ekwenzeni ipharadesi elingokomfanekiso libe lihle khudlwana?

18 UJehova usinikele ilungelo lokufaka isandla ekuhlobiseni ipharadesi lethu elingokomfanekiso. Kodwana sikwenza njani lokho? Sikwenza ngokukhuthala ekutjhumeyeleni iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu nangokwenza abafundi. Esinye nesinye isikhathi esisiza umuntu ngaso bona abe yinceku kaZimu, vane sifaka umhlobiso epharadesi elingokomfanekiso.—Isaya 26:15; 54:2.

19 Sisuke sifaka isandla ekuhlobiseni ipharadesi elingokomfanekiso nasilinga ngawo woke amandla bona siphile ipilo yobuKrestu. Into leyo ikara abantu abanengi ngepharadesi elingokomfanekisweli. Akusililwazi esinalo ngeBhayibheli kwaphela elidosela abantu ehlanganweni, kuJehova nakuJesu, kodwana ukuziphatha kwethu okuhlanzekileko nokunokuthula ngikho okubadosako.

Nawe ungalinabisa ipharadesi elingokomfanekisweli (Qala isigaba 18, 19)

20. NgokwezAga 14:35, yini okufuze sihlale siyifisa?

20 Kuyatjho bona uJehova noJesu bathaba tle nababona ipharadesi lethu elingokomfanekiso lilihle namhlanjesi. Indlela esithabe ngayo nasihlobisa ipharadeseli yincani khulu nasiyimadanisa nendlela ezabe sithabe ngayo nasihlobisa ipharadesi lamambala. Amezwi wezAga 14:35 akahlale aseengqondweni zethu nakathi: “Ikosi ithokoziswa yinceku ehlakaniphileko.” Nathi-ke asihlakaniphe, sisebenze budisi ekuhlobiseni ipharadesi lethu elingokomfanekiso!