Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Julayi 2015

Le Yindawethu Yokulotjha UZimu

Le Yindawethu Yokulotjha UZimu

“Ukutjhisakalela indlwakho kungidlile.”JWANISI 2:17.

IINGOMA: 127, 118

1, 2. (a) Emandulo, iinceku zakaJehova bezimlotjhela kuphi? (b) UJesu bekazizwa njani ngethempeli lakaJehova ebeliseJerusalema? (c) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

KUSUKELA kade bekube nje abantu bakaZimu bebasolo baneendawo abalotjhela kizo uZimu. Ngokwesibonelo, ngesikhathi u-Abela anikela ngomhlabelo kuJehova, kungenzeka wakha i-aldari. (Genesisi 4:3, 4) UNowa, u-Abrahamu, u-Isaka, uJakopo, noMosi boke nje bakha ama-aldari. (Genesisi 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Eksodusi 17:15) UJehova watjela ama-Israyeli bona akhe ithaberinakeli. (Eksodusi 25:8) Ngokukhamba kwesikhathi wabalayela bona bakhe ithempeli. (1 AmaKhosi 8:27, 29) Ngemva kobana abantu bakaZimu babuye ekuthunjweni eBhabhiloni, bebanande bahlangana emasinagogini. (Markosi 6:2; Jwanisi 18:20; IzEnzo 15:21) AmaKrestu wokuthoma wona bekahlangana emizini yawo. (IzEnzo 12:12; 1 Korinte 16:19) Namhlanjesi, abantu bakaJehova ephasini mazombe bayahlangana bafunde ngoJehova bebamlotjhe ematjhumini weenkulungwana zamaWolo womBuso.

2 UJesu bekalihlonipha ngehliziywakhe yoke ithempeli lakaJehova eJerusalema. Indlela uJesu ebekathanda ngayo ithempeli yakhumbuza abafundi bakhe amezwi womrhubi athi: “Ukutjhisakalela indlwakho kungidlile.” (IRhubo 69:10; [69:9 NW]; Jwanisi 2:17) IWolo lomBuso ‘alisiyindlu kaJehova’  njengombana bekunjalo ngethempeli leJerusalema. (2 IinKronike 5:13; 33:4, NW) Kodwana kusafuze siyihloniphe indawo esilotjhela kiyo uZimu. Isihlokwesi sinekambiso ezosisiza sazi bona kufuze siziphathe njani nasisemaWolweni womBuso. Sizokwazi bona kufuze siwaphathe njani, nokuthi singasiza njani ekuwabhadaleleni. *—Qala umtlolo ongenzasi.

SIYAYIHLONIPHA IMIHLANGANO YETHU

3-5. Liyini iWolo lomBuso, begodu kufuze sizizwe njani ngemihlanganwethu?

3 IWolo lomBuso liyindawo lapha abantu bahlangana khona balotjhe uJehova. Imihlanganwethu isisipho esisiphiwe nguZimu, begodu isirhelebha nokuqinisa isikhozi sethu naye. Emihlanganwenethu ihlanganwakhe iyasikhuthaza beyisinqophise nakutlhogekako. Kulilungelo elingangelungelo ukumenywa nguJehova neNdodanakhe bona sibe ‘nehlanganyelo etafuleni’ lakaJehova qobe veke. (1 Korinte 10:21) Singathomi-ke silibale bona isimemwesi siqakatheke kangangani.

4 UJehova usitjela ngokunqophileko ukuthi ufuna size emihlanganweni simlotjhe, besikhuthazane. (Funda amaHebheru 10:24, 25.) Nasimhloniphako uJehova angekhe simane silove esifundweni nemihlanganweni nakuthande yethu ihliziyo, ngaphandle kwalokha nakunebanga elizwakalako lokulova. Nasilungiselela kuhle, siphendula esifundweni, sizabe sitjengisa ukuthi siyamthokoza uZimu.—IRhubo 22:23, [22:22, NW].

5 Indlela esiziphatha ngayo esifundweni nendlela esitlhogomela ngayo amaWolo womBuso ingaveza bona simhlonipha kangangani uJehova. Asifuni ukuhlazisa ibizo Lakhe, elivane litlolwe ngaphandle eWolweni LomBuso.—Madanisa na-1 AmaKhosi 8:17.

6. Bathini abantu ngamaWolwethu womBuso, nangalabo abahlanganyela kiwo? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

6 Nasiwahloniphako amaWolo wethu womBuso nabanye abantu bayakubona lokho. Ngokwesibonelo, indoda yeTurkey ithi: “Ukuhlwengeka nokuhleleka ebengikubona eWolweni lomBuso kwangikara tle. Abantu bebambethe kuhle, bamomotheka begodu bangilotjhisa nokungilotjhisa. Engakubonako kwangithinta ihliziyo.” Indoda le yathoma ukuza emihlanganweni, msinyana ngemva kwalokho yabhajadiswa. Kelinye idorobho le-Indonesia umzalwana wamema umakhelwanakhe oyimeyara nezinye iinkhulu zombuso bona zizokubona iWolo lomBuso elitjha ahlanganyela kilo. Umeyara wababaza intwenye nakabona umakhiwo osezingeni eliphezulu kangaka, nakububuhle bangaphandle, amabhlomu, iinhlahla, notjani bakhona bamtjhiya abambe ongenzasi umlomo. Nakakhulumako wathi: “Indlela iwolo lenu elihlwengeke kuhle ngayo kuyakufakazela bona niseqinisweni.”

Indlela esenza ngayo ingatjengisa bona asimhloniphi uZimu (Qala isigaba 7, 8)

7, 8. Singamhlonipha njani uJehova nasisemaWolweni womBuso?

7 Simenywa nguJehova bona siye emihlanganweni, begodu unendaba nokuthi thina siqaleka njani nokuthi siziphatha njani nasikiyo. Nasizilungisako asifuni ukutjhaphuluka khulu. Ngakelinye ihlangothi asifuni ukuqinisa umthetho khulu namkha siliselele khulu nasisesifundweni, kube ngasuthi sisekhaya. Iqiniso kukuthi uJehova ufuna sitjhaphuluke nasisemaWolweni womBuso. Kodwana lokho akutjho ukuthi kufuze singayihloniphi imihlanganwethu.  Ngikho nasiya esifundweni singambathi budlabha namkha simbathe izembatho esizimbatha emakhaya. Okhunye okufuze sikutjheje kukuthi singasolo sitlolelana imilayezo ngabofunjathwako, sikhulume, sidle namkha sisele izinto ngesifundweni. Ababelethi kufuze bafundise abantwababo bona bangadlali namkha bagijime behla benyuka eWolweni lomBuso.—UMtjhumayeli 3:1.

8 UJesu wasilingeka wazala umuzi nakabona abantu bathengisela ngethempelini lakaZimu, yeke wabafaka indlela. (Jwanisi 2:13-17) EmaWolweni womBuso silotjha uJehova, sifunde nangaye. Yeke akusikuhle nakancani ukuthi sithengiselane izinto ngeWolweni.—Madanisa noNerhemiya 13:7, 8.

SIYASIZA NAKWAKHIWA AMAWOLO WOMBUSO

9, 10. (a) Abantu bakaJehova bawakha njani amaWolo womBuso? Ube yini umphumela wolokho? (b) Ihlangano kaJehova iwasiza njani amabandla anganayo imali yokwakha amaWolwabo womBuso?

9 Abantu bakaJehova ephasini mazombe basebenza ngamandla ukwakha amaWolo womBuso. Iinsebenzi ezingabhadelwakwezi zenza amaplani wokwakha amaWolo womBuso beziwalungise. Hlangana neminyaka eyi-15 edlulileko kwakhiwe amaWolo womBuso angaphezu kwayi-28 000 ephasini mazombe, ngelanga linye kwakhiwe pheze ayi-5.

10 Ihlangano kaJehova isebenzisa iinsebenzi ezingabhadelwa, nemali yomnikelo ukwakha amaWolo womBuso lapha atlhogeka khona. Silandela ikambiso yeBhayibheli nalibonisa ukuthi labo abadla kusale bangasiza abamibodlhana. (Funda 2 Korinte 8:13-15.) Ube yini umphumela walokho? AmaWolo womBuso amanengi akhelwa amabandla anganayo imali yokwakha amaWolo.

11. Abazalwana bazizwa njani ngamaWolo womBuso? Wena-ke lokho kukwenza uzizwe njani?

11 Omunye umzalwana weCosta Rica watlola wathi, “Nasijama phambi kweWolo lomBuso, sizizwa ngasuthi siyabhudanga! Nanje asikakholwa. Iwolo lethu lakhiwa laqedwa ngamalanga abunane kwaphela! Koke lokho sibusiso sakaJehova, amalungiselelo enziwe yihlanganwakhe, nokusekelwa banakwethu. Indawo le isisipho esiqakathekileko, igugu uJehova asiphe lona. Sisithokozela kwamambala.” Kuyasithabisa ukuzwa abanakwethu nabodadwethu bathokoza uJehova ngalokho abenzele khona. Kuyasithabisa ukwazi ukuthi nabanye abazalwana ephasini loke bangaba namaWolwabo womBuso. Kusepepeneneni ukuthi uJehova uyawubusisa umsebenzi wokwakha amaWolo womBuso. lokho sikutjhwiso kukuthi ngemva kobana iWolo sele lakhiwe abantu abanengi bathoma ukuza esifundweni bafunde ngoJehova.—IRhubo 127:1.

12. Ungasiza njani ekwakheni amaWolo womBuso?

12 Ungasiza njani ekwakheni amaWolo womBuso? Nawe ungasiza emsebenzini  wokwakha lo. Soke singahlanganyela ekunikeleni imali engakghona ukwakha amaWolo womBuso. Nasenza koke okusemandlenethu bona sisekele umsebenzi lo, sizokuthaba ngombana sisifakile isandla emsebenzini lo. Okusithabisa khulu kukuthi sidumisa uJehova. Sikhamba emtlhaleni wabantu bakaZimu beenkhathi zeBhayibheli egade bazimisele ukunikela ukwenzela bona kwakhiwe iindawo zokulotjha uZimu.—Eksodusi 25:2; 2 Korinte 9:7.

SIYAWAHLWENGISA AMAWOLWETHU WOMBUSO

13, 14. Khuyini esikufunda eBhayibhelini okuveza bona nakuyiWolo lomBuso lona kufuze lihlale lihlwengekile lihlelekile?

13 UJehova esimlotjhako uhlwengekile. UnguZimu wokuhleleka. Ngikho-ke kufuze sihlale siwahlwengisa amaWolo womBuso. (Funda 1 Korinte 14:33, 40.) Nasizakuhlwengeka njengoJehova, esikucabangako, esikwenzako nemizimbethu kufuze kuhlwengeke. Nendlela esimlotjha ngayo nayo kufuze ihlwengeke.—IsAmbulo 19:8.

14 Nasihlala siwahlwengisa amaWolwethu womBuso, angeze saba neenhloni nakufuze simeme abantu bona beze emihlanganweni. Begodu nabantu bazokubona ukuthi sigidela ingoma esiyivumako nasifundisa abantu ngephasi elitjha elihlwengileko. Nabo bazokubona ukuthi silotjha uZimu ecwengileko nohlwengileko, ozokwenza iphaseli libe yipharadeyisi elihle kwamambala.—Isaya 6:1-3; IsAmbulo 11:18.

15, 16. (a) Kubayini kungasibulula ngaso soke isikhathi ukuhlwengisa iWolo lomBuso? Khona kubayini kufuze silihlwengise qobe? (b) Kubayini kufuze kuhlelwe ukuhlwengiswa kweWolo lomBuso? Ngiliphi ilungelo soke nje esinalo?

15 Imibono yabantu ihlukile nasiza endabeni yokuhlwengisa. Kubayini kunjalo? Umthelela ungaba sekutheni bakhuliswe njani. Angithi phela abanye bakhulele endaweni lapha iindlela zakhona zinethuli namadaka. Abanye bona batlhoga amanzi nezinto zokuhlwengisa. Ukuthi sikhulelephi nokuthi abantu esihlala nabo bazizwa njani ngokuhlwengisa akutshwenyi lokho, thina kwethu kukuthi sihlwengise amaWolwethu womBuso. Phela le yindawethu yokulotjha uJehova.—Duteronomi 23:14.

16 Nasifuna amaWolwethu womBuso ahlwengeke kuhle, kufuze thina ngokwethu  sihleleke. Abadala bebandla benza ihlelo lokuthi ngubani ohlwengisa nini, benza nesigiri sokuthi kuhlala kunezinto zokuhlweniga ezaneleko. Benza koke abangakwenza bona umsebenzi lo wenziwe. Kunezinye izinto okufuze zihlwengiswe ngemva komhlangano, kodwana kunezinye ezingatlhogi ukuhlwengiswa qobe. Soke ebandleni sinelungelo lokuhlwengisa iWolo lethu lomBuso.

SIYALITLHOGOMELA IWOLO LETHU LOMBUSO

17, 18. (a) Sifundani endleleni abantu bakaJehova bakade ebebatlhogomela ngayo ithempeli? (b) Kubayini kufuze sitlhogomele iWolo lethu lomBuso?

17 Okhunye esikwenzako bona iWolo lethu lihlale lilihle, kulilungisa lapha kutlhogeka khona. Angithi phela ngilokho okwenziwa ziinceku zakaJehova zesikhathini esidlulileko. Ngokwesibonelo, hlangana nokubusa kweKosi yakwaJuda uJowatjhi, abantu banikela ngemali ethempelini. Ikosi le yalayela abaphristi bona bathathe imali leyo balungise nanyana ngimuphi umonakalo okungenzeka ukhona ethempelini. (2 AmaKhosi 12:4, 5) Ngemva kobana sekudlule iminyaka eyi-200, iKosi uJosiya yathatha imali yomnikelo leya yabhadela iindleko zokulungisa ithempeli.—Funda 2 IinKronike 34:9-11.

18 Amanye amaKomidi weGatja alemukile bona enarheni abakiyo abantu abakajayeli ukutlhogomela imakhiwo. Lokhu kungabangelwa kukuthi bancani khulu abantu abakwazi ukwenza umsebenzi lo. Okhunye kungaba kukuthi abanamali eyaneleko yokubhadela iindleko zokulilungisa. Kodwana iqiniso kukuthi nasingalilungisi iWolo lethu lomBuso nakutlhogekako lizokuhlangahlangana, bese abantu bazokubona msinyana lokho. Naselinjalo lisijamelela kumbi. Kodwana soke nasingenza esingakghona ukukwenza ekutlhogonyelweni kweWolo lomBuso, sizabe sidumisa uJehova begodu sizabe singamotjhi imali abanakwethu abanikele ngayo.

Kufuze siwatlhogomele amaWolwethu womBuso (Qala isigaba 16, 18)

19. Yini wena ozoyenza bona uhloniphe indawo yokulotjha uJehova?

19 IWolo lomBuso mumakhiwo owenzelwe ukulotjha uJehova. IWolo alisingelomuntu begodu alisilo lebandla. Njengombana khesathi ukucoca esihlokwenesi, ikambiso yeBhayibheli izosisiza sicabange kuhle ngendawo lapha silotjhela khona uZimu. Njengombana simhlonipha uJehova kufuze sihloniphe nemihlanganwethu sibuye sihloniphe neWolo lethu lomBuso. Siyakuthanda ukunikela bona kwakhiwe amaWolo womBuso, begodu sisebenza ngamandla bona ahlale ahlwengekile. Silingisa uJesu ngokuthi sibe netjisakalo begodu siyihloniphe indawo yokulotjha uJehova.—Jwanisi 2:17.

^ isig. 2 Isihlokwesi sikhuluma ngamaWolo womBuso. Kodwana sizokhe sikhulume nangamaWolo wemiHlangano nangezinye iindawo esizisebenzisela ukulotjha uJehova.