Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Juni 2015

‘Kghodlhelela’

‘Kghodlhelela’

KWATHI bona u-Anita atjele ubabakwakhe ukuthi yena sekanguFakazi kaJehova yasuka, ubabakwakhe wakwata wabila. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Kusukela mhlokho khenge asamvumela bona aye esifundweni. Wamtjela emehlweni bona angathomi abize uZimu ngebizo. Bekuthi u-Anita nekaphimisa ibizo elithi Jehova, ubabakwakhe akwate adlhabhaze.

Ngaphezu kwalokho, indoda ka-Anita beyingafuni bona afundise abantwana ngoJehova namkha akhambe nabo esifundweni. U-Anita besele akhulelwe yihloko ngombana besekufanele alinge ukuyifihlela nakafundisa abantwabakhe.

Indaba ka-Anita le iyenzeka emindenini eminengi. Kungenzeka nawe uqalene nayo, mhlamunye kukhona emndeninakho ofuna okukuvimba bona ulotjhe uJehova. Namkha kungenzeka uqalene nobujamo obubudisi ukudlula lobu. Mhlamunye sekukade ugula. Kungenzeka uhlongakalelwe mntwanakho, mkakho namkha ubabakwakho. Mhlamunye ilungu lomndenakho litjhiye uJehova. Ebujamweni obunje, ungahlala njani uthembekile kuJehova?

Umpostoli uPowula wakhe wathi: “Kghodlhelelani.” (Hebheru 10:36, NW) Kodwana yini engakusiza bona ukghodlhelele?

THANDAZA KUJEHOVA UMBAWE AKUSIZE

Ungalibali bona isihlahla sokukghodlhelela kuthembela kuJehova. Yeke, thandaza ubawe isizo. U-Ana naye wenza njalo nekahlongakalelwa ngubabakwakhe angakalindeli. Phela besele kuminyaka eyi-30 batjhadile. Uthi: “Ngamgcina nakaya emsebenzini. Khenge abuye ekhaya. Wahlongakala angakaluphali, aneminyaka eyi-52 kwaphela.”

Ngitjho nanyana u-Ana bekamajadu emberegweni, kodwana bekasolo afuthelwa liduma elingophiko. Bekazakulilela bani umntwabantu lo? Nakanabako uthi: “Ngathululela isifuba sami kuJehova. Ngamncenga bona angisize.” Uthi uJehova umsizile ngombana uthe nakaqeda ukuthandaza, kwehla amaphaphu.  Kwanje uthi: “Angingabazi bona ngelinye ilanga uJehova uzomvusa ubabakwami kwabafileko.”—Filipi 4:6, 7.

UJehova ubathembisile abantu bakhe bona nakumithandazwabo yona uyayizwa. (IRhubo 65:3, [65:2, NW]) Angabanikela koke abakutlhogako nabamlotjhako. Yeke uJehova uzakusiza nawe bona uhlale uthembekile kuye, ngitjho nanyana uhlezi phezu kwamalahle atjhisako.

TJHIDELANA NABAFOWENU NABODADWENU

Kunenye indlela uJehova asisiza ngayo bona sikghodlhelele. Usiphe abafowethu nabodadwethu ebandleni. Zinengi iimfundo esingazifunda ebazalwaneni beThesalonika endleleni ebebasizana ngayo ngitjho nanyana batlhoriswa kabuhlungu. Phela ngesikhatheso bekumele bahlale bakhuthazana. (1 Thesalonika 2:14; 5:11) Bebabamba imihlangano ndawonye, batjhidelene njengamathe nelimu, bakhuthazana bona bahlale bathembekile kuJehova. Thina-ke singahlala njani sithembekile njengabeThesalonika?

Nathi kufuze sibe bangani nabazalwana bebandleni, sikhuthazane eenkhathini ezimaphorodlhezi. (Roma 14:19) Umpostoli uPowula bekadosa emhlweni ngebanga lokutlhoriswa neminye imiraro, kodwana uJehova wamupha amandla wokukghodlhelela. Ngokwesibonelo,  uJehova wathumela abazalwana nabodade bona baqinise uPowula idolo. Nakakhuluma ngabo uthi: “Bayinduduzo kimi njalo.” (Kolose 4:10, 11) Abazalwana bebamthanda uPowula. Yeke, nakatlhoga ukuthotjwa amanceba, bebeza bamduduze bebamkhuthaze. Kungenzeka nawe uyawakhumbula amezwi namkha izenzo zabazalwana nabodade ebandleni ezikukhuthazileko.

BAWA ISIZO KUBADALA

UJehova ukuphe nabadala ebandleni. Amadoda la angakuthoba amanceba akukhuthaze ngemiTlolo. Banjengobuphephelo “emmoyeni nesiviko esiwuruwurwini; iye, njengomlambo endaweni eyomileko nomthunzi wedwala elikhulu enarheni edambileko.” (Isaya 32:2) Kuyasiduduza ukwazi bona abazalwanaba bahlala balungele ukusisiza. Yeke, nawusebudisini tjhinga kibo. Bazokusiza bona urage nokulotjha uJehova.

Kuliqiniso ukuthi abadala angekhe bakurarululela yoke imirarwakho. Nabo abakapheleli njengawe nje. (IzEnzo 14:15) Kodwana umdala nakangakubeka kuJehova nemirarwakho, uzozizwa ngcono. (Jakopo 5:14, 15) Ngokwesibonelo, abadala bakhe bakhuthaza omunye umzalwana e-Italy ebesele ukuphele iminyaka asolo agula. Nakanabako uthi: “Indlela abangithanda ngayo nokusolo beza bazongihlola, yangenza ngakghona ukukghodlhelela.” Nangabe ubambe igagadlhela, uJehova ufuna ubawe isizo kubadala.

DZIMELELA EKULOTJHENI UJEHOVA

Nasingadzimela ekulotjheni uJehova, kulapho-ke sizolibona kuhle khona isizo lakhe. Ngilokho okwenziwa nguJohn. Uthe nakaneminyaka eyi-39, wathola ukuthi unomhlobo wekankere ongakajayeleki. Wazibuza ukuthi kwenzeka njani bona athi asaqinile nje aphathwe bulwelobu. Bekazawuqalelwa ngubani umndenakhe—umkakhe nomsanyanakhe oneminyaka emithathu. Uthi, “Umkami kufuze atlhogomele umntwana ngapha atlhogomele nami, angisize nangendaba zami zemitjhoga.” Imitjhoga abamnikela yona leyo, imenza ahlale adiniwe aphathwe namathumbu. Asaqale yokugula, noyise ngapha uyafa, ufuna umuntu ongamtlhogomela.

Yini eyasiza uJohn nomndenakhe bona akghodlhelelele iinkhathi ezibudisezi? Ngitjho nanyana uJohn bekahlala adiniwe, bekaqiniseka bona uJehova uza qangi emndeninakhe. Uthi: “Besiya kiyo yoke imihlangano, siya esimini qobe veke, senza nokukhulekela komndeni ngitjho nanyana kubudisi.” Walemuka bona kuqakatheke kangangani ukuqinisa isikhozi sabo noJehova. Ngitjho nanyana ekuthomeni bekahlala atshwenyekile angazi nokuthi enzeni, nakukhamba isikhathi wazola. Bekazi ukuthi uJehova uyamthanda begodu umnikela namandla awatlhogako. Nawe uJehova angakusiza nawutshwenyekile namkha unevalo. UJohn uthi: “UJehova nakaqinise mina, angakuqinisa nawe.”

Nawusuhlekako, khumbula amezwi kaPowula nakathi: “Kghodlhelelani.” Thembela kuJehova, uthandaze kuye. Tjhidelana nabazalwana ebandleni. Bawa isizo kubadala, udzimelele nekulotjheni uJehova. Uzakuthwalisa imiraro okungenzeka unayo njenganje, naleyo ezokuvelela ngomuso.

^ isig. 2 Amanye wamabizo asesihlokwenesi atjhentjhiwe.