Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini Sithi Ukususwa Komuntu Ekuhlanganyeleni Nebandla Kutjengisa Ithando?

Kubayini Sithi Ukususwa Komuntu Ekuhlanganyeleni Nebandla Kutjengisa Ithando?

UJULIAN uyikhumbula kuhle indlela azizwa ngayo nakumenyezelwa bona indodanakhe ayisese nguFakazi kaJehova. Uthi, “Ngazizwa kwanga ngifike kwamgodi uyagcina.” Uyaraga, “Besimamathe nelimu sinezibulo lami, izinto ezinengi bengizenza naye.” UJulian uthi indodanakhe beyiziphethe kuhle khulu, sibhudubhudu yavele yajika njengotjwala ngendeni, yaba nemikhuba emimbi. UmkaJulian bekalila imihla namalanga, kangangombana kwaJulian bekangasazi bona amduduze athini. Uthi, “Besizibuza kanengi ukuthi kanti saba babelethi abanjani.”

IBhayibheli linamaphi amabanga wokususa umuntu ekuhlanganyeleni? Ukususwa komuntu ekuhlanganyeleni kubanga amatlhuwo, alo-ke sikutjho ngaliphi ukuthi kutjengisa ithando?

KANTI UMUNTU USUSELWANI EBANDLENI?

Nakungenzeka uFakazi kaJehova obhajadisiweko enze isono bese angaphenduki, ayikho enye indlela, kufuze asuswe ebandleni.

UJehova akakalindeli bona singoni, kodwana usalindele bona iinceku zakhe zilalele umthethwakhe bezihlwengeke. Ngokwesibonelo, uJehova wayala iinceku zakhe bona zibalekele izono ezinjengalezi: ukuziphatha kumbi ngokomseme, ukulotjha abosingazimu, ukweba, ukuba marhamaru, ukubulala nokuloya.—1 Korinte 6:9, 10; IsAmbulo 21:8.

UJehova akakalindeli okungaphezu kwamandlethu, kunalokho ufuna ukusivikela. Soke sifuna ukuphila nabantu abathanda ukuthula, abaziphethe kuhle nabathembekileko, ngilokho-ke esikufumana kubanakwethu nabodadwethu ebandleni. Kubayini kunjalo? Angithi phela bazinikele kuJehova bamthembisa nokobana bazokuphila ngokuya kwalokho iBhayibheli elikutjhoko.

Kuthiwani nangabe umKrestu obhajadisiweko uwela esonweni ngebanga lokungapheleli? Lokho kwenzeka eencekwini  zakaJehova zangaphambilini kodwana uJehova azange azilahle unomphela. Ngokwesibonelo, ngitjho nanyana iKosi uDavida yahlobonga beyabulala, kodwana umphorofidi uNathani wayitjela bona uJehova uyilibalele.—2 Samyela 12:13.

Yini eyenza uJehova walibalela uDavida? UJehova wabona indlela uDavida aphenduke ngayo, bekaphenduke ngokusuka ehliziyweni. (IRhubo 32:1-5) Nanamhlanjesi umuntu owele esonweni angalitjalelwa nangabe uphenduka kwamambala, alise ukwenza okumbi. (IzEnzo 3:19; 26:20) Nakwenzeka abadala abasekomidini yokwahlulela babone ukuthi umuntu owonileko lo akaphenduki, bayamsusa ekuhlanganyeleni.

Nangabe kunelungu lomndenakho elisusiweko ekuhlanganyeleni, kungaba budisi khulu ukukwamukela lokho, bewucabange nokuthi bambethe ngeswazi elingakamfaneli. IliZwi lakaJehova likubeka kukhanye ukuthi ukususwa komuntu ekuhlanganyeleni sisenzo esitjengisa ithando.

KHUYINI OKUHLE NGOKUSUSA UMUNTU EBANDLENI?

UJesu wathi, “ubuhlakani bubonakala buliqiniso ngezenzo zabo.” (Matewu 11:19) Akhe sidembe iinzathu ezintathu ezenza ukususwa komuntu ongaphendukiko ekuhlanganyeleni kube siqunto esihle.

Ukususwa komuntu ebandleni kuyalivikela ibizo lakaJehova. Esikwenzako kuzokuhlwengisa ibizo lakaJehova namkha kulisilaphaze, angithi phela siboFakazi bakhe begodu sizibiza ngebizo lakhe. (Isaya 43:10) Lokhu singakufanisa nendodana yemzini othileko. Indodana ingenza abantu bahloniphe ababelethi bayo namkha ibenze babadelele. Ngokufanako iinceku zakaJehova zingenza bantu bamhloniphe uJehova namkha bamdelele. Ngeenkhathi zakaHezekiyeli, abantu bebahlobanisa amaJuda nebizo lakaJehova. (Hezekiyeli 36:19-23) Kuyafana nanamhlanjesi, abantu bahlobanisa aboFakazi bakaJehova nebizo lakhe. Nasimlalelako uJehova, sizokwenza nabantu bamhloniphe.

Umpostoli uPitrosi wayala amaKrestu: “Njengabantwana abalalelako, ningaphendukeli eenkanukweni enanikizo phambilini ekungazini kwenu. Kunalokho, njengombana owanibizako acwengile, yibani ngabacwengileko kikho koke ukukhamba kwenu ngombana umtlolo ocwengileko uthi: ‘Yibani ngabacwengileko ngombana mina ngicwengile.’” (1 Pitrosi 1:14-16) Ngokwesibonelo, nasingaziphatha kumbi ngokomseme, sizobe singalihloniphi ibizo lakaZimu. Kodwana nasiziphatha kuhle, siyobe sihlonipha uJehova.

Nakwenzeka uFakazi kaJehova aziphatha kumbi, abantu abamaziko emphakathini kungenzeka bakubone akwenzako. Nasele bezwa ukuthi akasese nguFakazi kaJehova bazokubona ukuthi iinceku zakaJehova zilalela lokho iBhayibheli elikutjhoko, nokuthi ibandla labo lihlwengekile. Kunento eyenzeka endaweni yeSwitzerland, kweza indoda ethileko yathi ifuna ukuba lilungu lebandla. Udadwabo bekasusiwe ngebanga lokuziphatha kumbi, yeke bekafuna ukuhlanganyela nebandla “elingayijameli imikhuba emimbi.”

Ukususwa komuntu ekuhlanganyeleni kucwengisa ibandla. Umpostoli uPowula wayelelisa ibandla leKorinte ngengozi yokulisa isoni esingaphenduki bona siragele phambili sisebandleni. Wafanisa umthelela wesoni nesibiliso esenza ihlama ikhukhumale. Wakhuluma wathi uPowula: “Isibiliso esincani sibilisa yoke ihlama.” Wabayala wathi, “Qotjhani umuntu okhohlakeleko phakathi kwenu.”—1 Korinte 5:6, 11-13.

“Umuntu okhohlakeleko” oziphatha kumbi ngokomseme akanazo ngitjho neenhlonyana ezintweni azenzako. Amanye  amalungu webandla aze abone kungasikumbi kangako akwenzako. (1 Korinte 5:1, 2) Ubungozi balokho kukuthi amanye amaKrestu bekungenzeka besele bathome ukuziphatha kumbi njengombana bekuyinto ehlala yenzeka eKorinte. Nanamhlanjesi kusesenjalo, nangabe ibandla liseqisela amehlo isono esikhulu, abanye bangacabanga ukuthi imithetho kaJehova ayikaqakatheki kangako. (UMtjhumayeli 8:11) ‘Njengamadwala afihleke ngaphasi kwamanzi’ angavithiza umkhumbi, izoni ezingaphendukiko zingavithiza ukukholwa kwabanye ebandleni?—Juda 4, 12NW.

Ukususwa komuntu ebandleni kungamsiza osusiweko abone ubumbi besono asenzileko. UJesu wenza umfanekiso wesokana elasukela ilikhabo layokumotjha ilifa lalo liphila ipilo yokukhohlakala. Ngokukhamba kwesikhathi isokaneli labona ukuthi ukuphila kude noyise bekunganamvuzo. Yeke laphenduka, labuyela ekhaya. Kwamthabisa khulu uyise ukubona indodanakhe ibuyile, itjhentjhe nendlela eziphatha ngayo, wayamukela ngezandla zombili. (Lukasi 15:11-24) Umfanekiso lo usenza sibone indlela uJehova azizwa ngayo isoni nasiphendukako. Uthi, “Angithabiswa kukufa kwesikhohlakali, kodwana ngithabiswa kulokha nasitjhiya indlelaso, siphile.”—Hezekiyeli 33:11.

Ibandla lobuKrestu liwumndenethu. Umuntu nakasuswako ekuhlanganyeleni akasabi lilungu lomndeni lo. Ngemva kokuthi aqalane nemiphumela yemikghwakhe emimbi, kungenzeka abone imitjhaphwakhe akhumbule nendlela ebekathabe ngawo nakasese netjhebiswano elihle noJehova nebandla lakhe. Angakhuthazeka bona afune ukubuyela emndeninakhe olibandla.

Nasizakusiza umuntu osusiweko ekuhlanganyeleni, kufuze simthande ngokuthi singabi bomavuma zoke. Nasi isibonelo, cabanga ngabakhweli beentaba ababili abalindele ukuphuluswa, kusebusika igabhogo lirhagele tle! Ngebanga lokuthi kumakhaza omunye umkhweli weentaba udiniwe begodu ufuna ukulala. Kodwana nakungenzeka alale egabhogweni lelo, ukuzokufa. Umnganakhe lo ufuna ukumsiza bona angalali, yeke umuthi wahla ngepama ebuswena. Nanyana ipama leyo ibuhlungu, ingakusindisa ukuphila kwakhe. UDavida naye wakubona ngendlela le lokhu nakazakuthi: “Nange ngiwakalwa nguwe wena olungileko bekungaba yinto ehle.” (IRhubo 141:5) UDavida bekazi bona njengokubangula iva enyameni, iseluleko sibuhlungu kodwana siyasiza.

Njengayo ipama leya, ukususwa ekuhlanganyeleni ngikho okutlhogekako bona umuntu abuyele kuJehova. Indodana kaJulian esikhulume ngayo ekuthomeni, yatjhugulula ipilwayo yabuyela ebandleni ngemva kweminyaka elitjhumi. Sikhuluma nje sebele ingumdala webandla. Ithi: “Ukususwa ebandleni kungenze ngaqalana emehlweni nemiphumela yemikghwami. Vele bengitlhoga ukukhalinywa.”—Hebheru 12:7-11.

SINGATJENGISA NJANI BONA SIYABATHANDA ABASUSIWEKO EKUHLANGANYELENI?

Akusimnandi umuntu nakasuswako ekuhlanganyeleni. Kodwana lokho akutjho ukuthi angeze aphinde abuyele kuJehova. Kuqakathekile ukuthi senze ngokuvumelana nekambiso yokususwa komuntu ekuhlanganyeleni. Kodwana singakwenza njani lokho?

Kwenziwa imizamo bona abantu babuyele kuJehova

Badala yenihlale nilingisa ithando lakaJehova, khulukhulu nakufuze nitjele umuntu ukuthi akasese nguFakazi kaJehova. Kufuze nibe nomusa begodu nimhlathululele kuhle bona khuyini ekufuze ayenze bona abuyele kuJehova begodu abe lilungu lebandla godu. Umuntu osusiweko ekuhlanganyeleni  nakatjengisa ukuthi ufuna ukubuyela ebandleni, abadala bazomvakatjhela iinkhathi ezinengana bona bamkhumbuze ukuthi yini okulindeleke ayenze bona abuyele kuJehova. *—Qala umtlolo ongenzasi.

Malungu womndeni thandani ibandla nomuntu osusiweko ekuhlanganyeleni ngokuthi nenze ngokuvumelana nesiqunto esithethwe badala. UJulian uhlathulula uthi, “Yena bekasese yindodanami, kodwana indlela ebekaphila ngayo yasenza sangatjhayisani kuhle.”

Malungu webandla thandani osusiweko ekuhlanganyeleni ngokuthi nisekela isiyalo sakaJehova asinikele umuntu lo asebenzisa abadala. Okulindeleke kini kukuthi ningazihlanganisi naye, kwakumkhulumisa ningamkhulumisi. (1 Korinte 5:11; 2 Jwanisi 10, 11) Okhunye godu ibandla elingakwenza kukuthi lisekele umndeni womuntu osusiweko. Ngombana usuke usebuhlungwini. Akukafuzi sibaphathe ngasuthi nabo basusiwe ekuhlanganyeleni.—Roma 12:13, 15.

UJulian nakaphethako uthi, “Siyakutlhoga ukususwa komuntu ekuhlanganyeleni, kusisiza siphile ngokuvumelana neenkambisolawulo zakaJehova.” Ubuye athi, “Nanyana kubuhlungu nakusenzekako kodwana isikhathi nasikhambako kuba nemiphumela emihle. Ukube ngabekezelela imikghwa emimbi yendodanami ngathana nanje ayikabuyeli kuJehova.”

^ isig. 24 Qala isiThala, saka-Apreli 15, 1991, amakhasi 21-23.