Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Ebuzwa Bafundi

Imibuzo Ebuzwa Bafundi

Kuhlekuhle ngubani uGogi wakaMagogi osencwadini kaHezekiyeli?

Sekuminyaka eminengi iincwadi zethu zithi uGogi wakwaMagogi nguSathana. Zithi ibizweli ulifumene ngemva kokulahlelwa kwakhe ephasini. Kubayini bezitjho njalo? Kungombana incwadi yesAmbulo ithi uSathana nguye omdosi phambili wokuhlaselwa kweenceku zakaZimu ephasini mazombe. (IsAmbulo 12:1-17) Ngikho besithi uGogi ngelinye lamabizo kaSathana.

Kodwana nawungaqalisisa kuhle, kunomraro ehlathululweni le. Cabanga nganaka amaphuzu: UJehova nakakhuluma ngokurhayilwa kwakaGogi uthi, uzomenza abe “kukudla kwemihlobohlobo yeenyoni ezidla inyama” begodu abe “kukudla kweembandana zomango.” (Hezekiyeli 39:4) Nakanabako athi: “Mhlokho ngizokunikela [uGogi] indawo yokuthuna [namkha ithuna] kwa-Israyeli.” (Hezekiyeli 39:11) Cabanga, kungenzeka njani ukuthi uSathana asidalwa somoya nokwenza, adliwe ziinyoni neembandana? Angabulungwa na ethuneni? Phela iBhayibheli lithi uzokubotjhwa iminyaka eyi-1 000 yoke. Yeke akukghonakali bona angadliwa namkha angcwatjwe.—IsAmbulo 20:1, 2.

IBhayibheli bese linaba ngokuthi ekupheleni kweminyaka eyi-1 000, uSathana uzakutjhatjululwa emgodini onganamkhawulo, “aphumele ukukhohlisa izizwe emagumbini amane wephasi, ezinguGogi noMagogi, azihlanganise kobana zizokulwa ipi.” (IsAmbulo 20:8) Yeke, nangabe uGogi nguSathana, uzikhohlisa njani yena ngokwakhe? Kusepepeneneni-ke ukuthi “uGogi” osencwadini kaHezekiyeli neyesAmbulo akusinguSathana.

Alo-ke ngubani uGogi wakwaMagogi lo? Nasizakuphendula umbuzo lo, kufuze sirhubhulule eBhayibhelini, sibone ukuthi kanti ngubani ohlasela abantu bakaZimu. IBhayibheli lithi abantu bakaZimu bazokuhlaselwa ‘nguGogi wakwaMagogi,’ bahlaselwe ‘yikosi yangetlhagwini,’ bahlaselwe ‘namakhosi wephasi.’ (Hezekiyeli 38:2, 10-13; Danyela 11:40, 44, 45; IsAmbulo 17:14; 19:19) Kghani babusi abahlukeneko na abazokuhlasela abantu bakaZimu? Akubonakali kunjalo. Kungenzeka ukuthi iBhayibheli lisebenzisa amabizo ahlukahlukeneko nalihlathulula ukuhlasela kunye. Kubayini sitjho njalo? Ngombana iBhayibheli lisitjela ukuthi zoke izizwe zephasi zizokufaka isandla ekuhlaselweni kwabantu bakaZimu. Ukuhlaselokho ngikho ukuzokuthoma kukghware ipi ye-Arimagedoni.—IsAmbulo 16:14, 16.

 Nasimadanisa woke amavesi wokuhlaselwa kwabantu bakaZimu, kusepepeneneni-ke ukuthi uGogi wakaMagogi akusinguSathana. Kunalokho, uGogi wakwaMagogi siqhema esakhiwa zizizwe zephasi. Kghani ‘ikosi yangetlhagwini’ izokuba mdosi phambili wesiqhemeso? Asiqiniseki ngalokho. Kodwana ihlathululo le ibonakala ikhambisana nalokho uJehova akutjhoko ngoGogi: “Wena uzakwiza usuka endawenakho esemajukujukwini wetlhagwini, wena nabantu abanengi, boke njalo bakhwele iinjomani, bamkhambathi omkhulu nebutho elinamandla.”—Hezekiyeli 38:615.

Nomphorofidi uDanyela obekaphila ngesikhathi sakaHezekiyeli, nakakhuluma ngekosi yangetlhagwini uthi: “Kodwana imibiko ebuya epumalanga netlhagwini izayethusa. Nje-ke izakurhwanta ngelaka elikhulu kobana iyokuqeda beyibhubhise abanengi. Izakuhloma amatendayo wobukhosi hlangana nelwandle nentaba ehle khulu necwengileko. Kodwana nanyana kunjalo izakufika esiphethweni sayo kungabi noyisizako.” (Danyela 11:44, 45) Akutjhokokhu kuyafana nalokho uHezekiyeli athi uGogi uzokwenza.—Hezekiyeli 38:8-1216.

Bese kwenzekeni-ke ngemva kokuhlaselwa kwabantu bakaZimu kwamaswaphelo? UDanyela uthi: “Ngesikhatheso uMikayeli [uJesu Krestu] ingilozi ekulu, omvikeli wabantu bekhenu [kusukela ngo-1914] uzakusikima [e-Arimagedoni]. Kuzakubakhona isikhathi [sesizi elikhulu,] esingazange khesibe khona emlandweni wokuphila kwezizwe bekube sikhathi esibekiweko. Kodwana esikhathineso boke abantu bekhenu abafunyanwa batlolwe encwadini, bazakutjhaphululwa.” (Danyela 12:1) Lokho uJesu azokwenza kutlolwe nakusAmbulo 19:11-12.

UGogi noMagogi abasencwadini yesAmbulo 20:8 bona bobani? Nalapha ibizweli liqalisele kiwo woke umuntu ozokuhlubuka kuJehova athome ahlasele abantu bakhe ekulingweni kwamaswaphela okuzokwenzeka nakuphela iminyaka eyi-1 000. Bazokuba nehloyo efana patsi nekaGogi wakwaMagogi, okuzizizwe ezihlasele abantu bakaZimu ngesizi elikhulu. Njengezizwezo ezirhayilwe e-Arimagedoni, uGogi noMagogi bazokurhayilwa nabo. (IsAmbulo 19:20, 21; 20:9) Ngikho kufaneleka kangaka ukubiza woke umuntu ozokuhlubuka ekupheleni kweminyaka eyi-1 000 ‘ngoGogi noMagogi.’

Njengabafundi beBhayibheli abazimiseleko sisalindile, sifuna ukwazi ukuthi ngubani ozokuba ‘yikosi yangetlhagwini.’ Kodwana kungakhathaliseki bona ngubani azokudosa phambili ekuhlaselweni kwabantu bakaZimu, nanzi izinto ezimbili esiqiniseka ngazo: (1) UGogi wakwaMagogi namabuthwakhe bazokuhlulwa bebabhujiswe. (2) IKosethu uJesu Krestu, izobasindisa abantu bakaZimu ibabeke ephasini elitjha elinokuthula nokulondeka kwamambala.IsAmbulo 7:14-17.