Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Lingisa Loyo Osithembise Ukuphila Okungapheliko

Lingisa Loyo Osithembise Ukuphila Okungapheliko

“Yeke yibani balingisi bakaZimu njengabantwana abathandekako.”EFESU 5:1.

1. Likghono bani elingasisiza silingise uJehova?

UJEHOVA wasidala sikghona ukuzifaka emanyathelweni wabanye abantu, ngitjho nanyana singakhenge sibe sebujamweni abakibo. (Funda u-Efesu 5:1, 2.) Ukuzwela abanye kungasisiza njani bona silingise uJehova? Kubayini kufuze sigawule siqalisise nesisebenzisa ikghonweli?

2. UJehova uzizwa njani nakasibona sibambe igagadlhela?

2 UJehova usithembisa ingomuso elikarisako elinganawo umtlhago esiwubonako lo. Abakhethiweko nezinye izimvu balindele ukuphila okungapheliko kungakhathaliseki bona kusezulwini namkha ephasini. (Jwanisi 10:16; 17:3; 1 Korinte 15:53) Kodwana okwanje uJehova ubuzwisisa kuhle ubuhlungu esibuzwako nasivelelwa zizinto ezimbi. Kwathi bona uJehova abone abantu bakhe basuhleka eGibhide “naye watshwenyeka, ngalokho,” wabazwela. (Isaya 63:9) Kamuva, kwenzeka bona nakuvuselelwa ithempeli abantu bakhe bebahlalela evalweni, basaba amanababo. UJehova wayizwisisa indlela ebebazizwa ngayo. Ngikho abatjela  ukuthi: “Nanyana ngubani othinta nina uhloma” mina “ngomuno ngelihlweni.” (Zakariya 2:8) Nawubona unina athanda umntwanakhe, ubona uJehova athanda iinceku zakhe afuna ukuzisiza. (Isaya 49:15) Nathi-ke vane silingisa uJehova nasilinga ukuzwisisa lokho abanye abakuzwako ngokuzifaka emanyathelwenabo.—IRhubo 103:13, 14.

UJESU BEKATHANDA ABANTU NJENGOJEHOVA

3. UJesu bekazizwa njani ngabantu?

3 UJesu bekayizwisisa kuhle tle indlela abantu ebebazizwa ngayo nabasesizini, ngitjho nanyana yena angakhenge abe sebujamweni abakibo. Ngokwesibonelo bekazi bona ipilo ibudisi kangangani ebantwini abanengi. Phela abadosi phambili bekolo bebabaninda ngedaka emehlweni, bababekele imithetjhwana engaveli kuZimu. Abantu bebabasaba nalapha badlule khona. (Matewu 23:4; Markosi 7:1-5; Jwanisi 7:13) Kodwana uJesu yena bekangabasabi, angawakholwa namalabo lawo, ngikho bekakghona ukuzwisisa ukuthi abanye bazizwa njani. Bekuthi akafe nekabona abantu baphathwa kabuhlungu. Phela bebanganamuntu abangalilela kuye, bafana “nezimvu ezingenamelusi.” (Matewu 9:36) UJesu wafunda ukuba nethando, ‘isirhawu nomusa’ kaYise.—IRhubo 103:8.

4. UJesu nakabona abantu batlhaga bekazizwa njani?

4 UJesu nakabona abantu badosa emhlweni bekabasiza ngombana uyabathanda. BekanguYise azihlalele. Ngokwesibonelo, kwakhe kwaba nesikhathi lapha abapostoli bakaJesu bakhambe ibanga elide bayokutjhumayela. Bebadinwe bayingcuba, ubona ukuthi awa, abantwaba batlhoga ukuphumula endaweni ethulileko. Kodwana kwathi bona uJesu alemuke ukuthi abantu bajame ngaye, wazidela amathambo. Bekazwisisa ukuthi bayamtlhoga abantwaba. Khonapho ‘wathoma wabafundisa okunengi.’—Markosi 6:30, 31, 34.

THANDA ABANTU NJENGOJEHOVA

5, 6. Nasifuna ukuthanda abantu njengoJehova, yini okufuze siyenze? Akhuze nesibonelo. (Qala isithombe esisekuthomeni.)

5 Nasifuna ukuthanda abantu njengoJehova, khuyini okufuze siyenze? Akhucabange ngobujamo napu. Akhesithi nangu umnakwethu omncani ibizo lakhe nguSibusiso. Nakanje ucabanga ngomzalwana olupheleko ophethwe madolo, nasemehlwena zibetha ubumnyama. USibusiso akhumbule amezwi kaJesu athi: “Yenza kabanye njengombana nawe ungathanda bona benze kuwe.” (Lukasi 6:31) Azibuze-ke ukuthi, ‘Yini le engingathanda abanye bayenze kimi?’ Bese athi, ‘Arha! Ngingathanda nabangadlala nami ibholo!’ Alo-ke umzalwana olupheleko lo, uzoyikghona na into kaSibusiso le yokurarhana nebholo? Kuhlekuhle, uSibusiso bekufuze azibuze ukuthi, ‘Thana bengingumzalwana lo, bengingathanda abantu benzeni kimi?’

6 Ngitjho nanyana uSibusiso asesemutjha, uyacabanga ngokuthi bekuzakuba njani thana bekaluphele. Uzakukhamba-ke uSibusiso aye kumzalwana lo, bahlale phasi bacoce, bese uSibusiso amlalelisise kuhle nakakhulumako. Athome azwisise ukuthi kubudisi kangangani ngomzalwana lo ukufunda  iBhayibheli nokungena umuzi nomuzi. USibusiso avulekelwe lithuba lokumsiza nokumenzela nanyana yini. Yeke, nasizwisisa kuhle bona abanye bazizwa njani sibathande, sizabe silingisa uJehova.—1 Korinte 12:26.

Yewube nomusa njengoJehova (Qala isigaba 7)

7. Singayizwisisa njani imiraro abazalwana bethu abaqalene nayo?

7 Khona akusibulula ukuzwisisa imitlhago abantu abaqalene nayo, khulukhulu nangabe khenge sihlangabezane nento enjalo. Ngokwesibonelo, inengi labazalwana lihleli phezu kwamalahle atjhisa ngebanga lokugula, ukulimala namkha ukurhwahlaphazwa kuluphala. Abanye bagandeleleke lokhu kokuhlanya mhlamunye ngebanga lokuthi bakhe bahlukunyezwa esikhathini esidlulileko. Abanye baphethwe kukhulisa abantwana babodwa, namkha bahlala namalunga womndeni angasiboFakazi bakaJehova. Omunye nomunye unesikhwama sakhe semiraro. Kwayona imiraro leyo ayifani neyethu. Kodwana sifuna ukubathanda, sibasize. Siyithini-ke nayinjalo? Naku nomunye nomunye ufuna isizo elihlukileko kwelomunye! Nasingabalalelisisa kuhle, silinge ukuzwisisa indlela abazizwa ngayo ngemirarwabo, singeza nendlela ehle khulu yokubasiza. Mhlamunye singamkhumbuza indlela uJehova amqala ngayo, nazizwa ngemiraro aqalene nayo. Okhunye mhlamunye esingakwenza kumsiza nangezinye iindlela. Lokho kulingisa uJehova.—Funda amaRoma 12:15; no-1 Pitrosi 3:8.

YEWUBE NOMUSA NJENGOJEHOVA

8. Yini ebeyisiza uJesu bona abe nomusa?

8 UJehova unomusa ebantwini boke. (Lukasi 6:35) NoJesu naye wamfuza. Yini eyenza uJesu waba nomusa nakasephasini? Bekacabanga ngokuthi lokho azokutjho nazokwenza kuzobenza bazizwe njani abantu. Ngokwesibonelo, kwakhe kwafika kuJesu umfazi owenze izinto ezinengi ezikhohlakeleko. Ngendlela ebekasikhihla ngayo isililo, iminyembezakhe beyithontela eenyaweni zakaJesu. UJesu bekambona ukuthi umuntu lo uyazisola nokuthi uphendukile. Bekazi ukuthi nangeze aba nomusa kuye, ubuhlungu abuzwako buzokubhebhedlha. Yeke, wambuka ngezinto ezihle azenzileko wamlibalela. UJesu wakhuluma ngomusa kumFarisi obekangavumelani nalokho uJesu akwenzileko emfazini lo.—Lukasi 7:36-48.

Ngaphambi kokwenza isiqunto kufuze sicabange ukuthi sizomthinta njani omunye umuntu

9. Yini engasisiza sibe nomusa njengoJehova? Yiza nesibonelo.

9 Singaba nomusa njani njengoJehova? Kuhle siwatsengisise amezwi  esifuna ukuwatjho, siyelele nalokho esifuna ukukwenza. Singathomi silimaze amazizo wabanye. UPowula uthi amaKrestu ‘awakafaneli abe nenturhu, kodwana awabe nomusa kibo boke.’ (2 Thimothi 2:24) Ngokwesibonelo, cabanga ngokuthi ungaba njani nomusa ebujamweni obunjengalobu: Nangabe umqatjhakho akenzi umsebenzakhe kuhle, uzokwenza njani? Nangu umzalwana sekaneenyanga angasalibhadi esifundweni, uzokuthini kuye? Nangu umuntu uthi uyamtjhumayeza uvika ngokuthi umajadu, yeke angekhe akghone ukukhuluma nawe, ungaba nomusa na emntwini onjalo? Umkakho nakakubuza ukuthi kubayini ungakhenge umtjele ngezinto ozihlelileko uwedwa, uzomphendula ngomusa na? Uyabona-ke kwanjesi ukuthi kufuze sicabangele amazizo wabanye abantu, sizibuze ukuthi amezwi esizowatjho azobathinta njani. Nasenza njalo sifunda ukuba nomusa njengoJehova.—Funda IzAga 15:28.

HLAKANIPHA NJENGOJEHOVA

10, 11. Singafundani kuJehova, silingise nokuhlakanipha kwakhe? Akhuze nesibonelo salokho.

10 Akakho umuntu uhlakaniphe njengoJehova. Phela ukghona ukubona izinto ezisazokwenzeka nakakhetha ukwenza njalo. Nanyana singazi ukuthi ngomuso kuzokwenzekani, nathi singahlakanipha. Njani? Ngokuthi ngaphambi kobana siqunte okuthileko, sicabangisise ngokuthi iinqunto esizenzakwezo, zizobathinta njani abanye abantu. Singathomi sifane nama-Israyeli. Khenge bacabange ngokuthi kungenzekani nabahlala bangalaleli uJehova. Bebakhohliwe ngetjhebiswano labo naye, nakho koke abenzele khona. UMosi wayifunda kwezakhe ukuthi kwanje, ama-Israyeli sele akhasela eziko. Wathi: “Basisizwe esinganatlha, abanawo umbono phakathi kwabo. Nangathana bebahlakaniphile, bebazakghona ukuzwisisa lokhu, bahlole bona siyini isiphetho sabo.”—Duteronomi 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Ngokwesibonelo, akhesithi kunomuntu othandana naye. Uyazi ukuthi kubudisi kangangani ukulawula amazizo wokufuna ukulala naye? Iye vele, angithi uyamthanda. Kodwana ungathomi wenze nanyana yini engalimaza itjhebiswano lakho noJehova! Kunalokho, kubalekele ukukhasela eziko. Yewulalele nasi iseluleko sakaJehova esihlakaniphileko: “Ovuthiweko nabona ingozi uyabhaca, kodwana abanganalwazi bayaragalala, bahlupheke.”—IzAga 22:3.

AKHULAWULE IZINTO EZIGAYWA YINGQONDWAKHO

12. Izinto esizicabangako zingasilimaza njani?

12 Umuntu ohlakaniphileko uyakghona ukulawula izinto acabanga ngazo. Eqinisweni okugaywa ziingqondo zethu kungaba ngumasiza abulale, njengomlilo ongasisiza bewusilimaze.  Uyabona, umlilo ungapheka ngawo. Kodwana nawungatjhejiko, umlilo ungatjhisa indlwakho ilothe, kwesinye isikhathi ukubulale nokukubulala. Kuyafana-ke nangalokho esikucabangako. Kuhle khulu ukucabanga ngezinto uJehova asifundisa zona, ngombana izinto zizosikhambela kuhle. Kodwana nange iingqondo zethu igaya iimbozi, sihlale sicabanga ngokuya emsemeni ngendlela engakafaneli, sizokufisa ukukwenza, sigcine sele sikwenzile. Into leyo ingasibulala nya isikhozi sethu noJehova.—Funda Jakopo 1:14, 15.

13. Yini le ebeyigaywa yingqondo ka-Eva?

13 Kunesifundo esingasifunda kumma wokuthoma ephasinapha, u-Eva. UJehova bekamtjele indlebe ukuzwa u-Adamu bona angathomi adle isithelo “somuthi wokwazi okuhle nokumbi.” (Genesisi 2:16, 17, NW) USathana yena wayijika indaba le wathi ku-Eva: “Awa, anikazukufa! Kuhlekuhle uZimu uyazi bonyana mhlazana nisidlako, amehlwenu azokuvuleka, nibe nokwazi koke njengoZimu.” U-Eva wathoma-ke kwanjesi wazindla ngokuthi bekuzokuba njani nange aziquntela yena ukuthi ngikuphi okuhle nokumbi. Wathi nakasolo acabanga ngento le “waqala umuthi, wabona iinthelo ezihle neziyengako. Phezu kwalokho beziganukeja ngombana ziyahlakaniphisa.” Kwenzekani ngemva kwalokho? “Wakha iinthelo kiwo wadla, wanikela nendodakhe egade inaye, nayo yadla.” (Genesisi 3:1-6) Ngebangelo-ke, “isono seza ephasini . . , ukufa kwangena ngesono.” (Roma 5:12) Thana u-Eva khenge azindle ngeembozi, nga izinto zikhamba kuhle nje.

14. IBhayibheli lithini nalisikhalima ngokusolo sicabanga ngokuziphatha kumbi ngokomseme?

14 Kuliqiniso ukuthi u-Eva khenge acabange ngokuziphatha kumbi ngokomseme. Kodwana iBhayibheli lihlala lisikhalima ukuthi singazindli ngokuziphatha kumbi ngokwamabhayi. UJesu uthi: “Ngiyanitjela bona nanyana ngubani oqala umfazi amkhanuke sele ahlobonge naye ngehliziywenakhe.” (Matewu 5:28) NoPowula naye ayigandelele ngelokuthi: “Ninganikeli inyama ithuba lokwanelisa iinkanuko zayo.”—Roma 13:14.

15. Ngimuphi umnotho okufuze sithathe isikhathi esinengi siwubuthelela? Kubayini?

15 IBhayibheli libuye lithi kufuze sidzimelele ekuthabiseni uJehova kunokuthi sisolo sicabanga ngoburego. Ngitjho nanyana umuntu angarega, imalakhe leyo angekhe imvikele. (IzAga 18:11) UJesu uthi isidlhadlha somuntu sizibekela umnotho, kodwana singabeki uJehova qangi epilwenaso. Umuntu onjalo ‘akakanothi ngehlangothini laka Zimu.’ (Lukasi 12:16-21) Nasingazibekela “umnotho ezulwini,” senze izinto ezithabisa uZimu, uzokuthaba ajekezele, kuthabe kwathina. (Matewu 6:20; IzAga 27:11) Khumbula ukuthi ayikho into edlula ubuhlobo bethu noJehova.

LISA UKUSOLO UTSHWENYEKA

16. Yini engasisiza bona singasolo sitshwenyeka?

16 Nasingalinga sithi sifuna ukurega ephasineli, sizokuhlala sitshwenyekile. (Matewu 6:19) UJesu wathi umuntu ohlala azitshwenya ngemali uzokufumana kubudisi ukubeka umBuso kaZimu qangi epilwenakhe. (Matewu 13:18, 19, 22) Abanye bahlala batshwenywa  kukuthi kungenzeka behlelwe zizinto ezibuhlungu. Bakwethu, ukutshwenyeka khulu kungasigulisa, kusenze singasamthemba noJehova. Kunalokho kufuze sithembe ukuthi uJehova uzosisiza. IBhayibheli liyatjho ukuthi “obalabala ngehliziyo uyawurubajeka, kodwana ilizwi elakhako liyamthabisa.” (IzAga 12:25) Yeke-ke, nangabe kukhona okukutshwenyako, khewukhulume nomuntu okwazi ukusuka nokuhlala nolotjha uJehova njengawe. Mhlamunye kungaba mbelethi, ubabakwakho,umkakho, namkha umnganakho omthembako. Abantwaba bangakukhuthaza bona umthembe uJehova wehlise nokubalabala ngehliziyo.

Nasitshwenyekileko asithandaze kuJehova, sicabange nangendlela asisiza ngayo

17. UJehova angasisiza njani nesikhathazekile?

17 UJehova uyizwisisa ngcono khulu indlela esizizwa ngayo kudlula nanyana ngubani. Angasisiza sehlise namaphaphu nasitshwenyekileko. UPowula watlola wathi: “Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza. Ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa, kuzakubulunga iinhliziyo zenu nemikhumbulwenu kuKrestu Jesu.” (Filipi 4:6, 7) Yeke, nangabe utshwenyekile, zindla ngendlela uJehova angakusiza ngayo, naqinisa ngayo isikhozi senu. Angakusiza ngabazalwana nabodade, ngabadala, ngenceku ethembekileko, ngeengilozi nangoJesu.

18. Ikghono lethu lokucabanga lingasisiza njani?

18 Angithi kwanje sele sifundile ukuthi singamlingisa uJehova ngokuzifaka emanyathelweni wabanye, sizwisise indlela abazizwa ngayo. (1 Thimothi 1:11; 1 Jwanisi 4:8) Sizokuthaba nasingaba nomusa, ithando, ukucabanga ngeenqunto esizenzako nokulisa ukusolo sitshwenyeka. Asihlale sicabanga ngepilo ezako nasele kubusa umBuso kaZimu, senze koke okusemandenethu ukulingisa uJehova.—Roma 12:12.