Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Lizike Kangangani Itjhebiswano Lakho NoJehova

Lizike Kangangani Itjhebiswano Lakho NoJehova

“Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini.”JAKOPO 4:8.

1. Kubayini kufuze itjhebiswano esinalo noJehova lihlale lizikile?

NAWUNGUFAKAZI kaJehova wabhajadiswa, kunento eqakathekileko onayo. Into leyo litjhebiswano onalo noJehova. Kodwana uSathana nephasi lakhe balinga ukuligiriza. Nokungapheleli kwethu nakho kusitjhijilo etjhebiswanweneli. Ngikho kufuze senze okusemandlenethu bona itjhebiswano esinalo noJehova lizike ukuzika.

2. (a) Liyini itjhebiswano? (Qala umtlolo ongenzasi.) (b) Sibuqinisa njani ubuhlobo bethu noJehova?

2 Umthatha njani uJehova? Umthatha njengoMuntu wamambala, namkha umuntu ongakha naye isingani? Ungathanda na bona isingani senu sibhebhedlhe komlilo? UJakopo 4:8 uthi: “Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini.” UBuhlobo bakho noJehova ngebakho naye kwaphela.  * (Qala umtlolo ongenzasi.) Nawuthatha  amagadango wokutjhidela kuJehova, naye uthatha wakhe atjhidele kuwe. Nawungaraga nokwenza njalo, uZimu uba muMuntu wamambala kuwe. Uzozizwa ngendlela uJesu ebakazizwa ngayo ngoZimu nakazokuthi: “Ongithumileko ukhona” wathi godu, “Ngiyamazi.” (Jwanisi 7:28, 29, NW.) Kodwana ngiziphi ezinye zezinto ezingasitjhideza kuJehova?

Ungakhulumisana njani noZimu? (Qala isigaba 3)

3. Singakhulumisana njani noJehova?

3 Nawufuna ukutjhidela kuJehova, kuqakatheke khulu ukuthi nihlale nikhulumisana. Alo kwenzeka njani lokho? Cabanga ngomnganakho ohlala kude. Nikhulumisana njani? Mhlamunye ningatlolelana namkha nidoselane umtato. Yeke, newufuna ukukhuluma noJehova kufuze uthandaze kuye. (Funda iRhubo 142:2.) Manjesi-ke, uJehova ukhulumisana njani nawe? Ukhulumisana nawe ngokuthi wena ufunde iliZwi lakhe iBhayibheli bewuzindle ngezinto ozifundakwezo. (Funda u-Isaya 30:20, 21.) Akhesifunde ngokuthi ukukhulumisana kwakho noJehova kungalizikisa njani itjhebiswano lakho naye, abe Mnganakho wamambala.

MVUMELE UJEHOVA AKHULUME NAWE NAWUFUNDA IBHAYIBHELI

4, 5. UJehova ukhuluma njani nawe navane ufunda iBhayibheli? Iza nesibonelo.

4 Siyazi bona iBhayibheli linomlayezo oya kiwo woke umuntu. Kghani lingakusiza na utjhidele kuJehova? Iye! Njengombana ulifunda, tjheja indlela ozizwa ngayo newufundako. Ucabange nangokuthi ukusebenzisa njani lokho epilwenakho. Ngikho newulifundako, usuke uvumela uJehova bona akhulume nawe. Uba Mkhozakho akusize, bese utjhidela khudlwana kuye.—Hebheru 4:12; Jakopo 1:23-25.

5 Ngokwesibonelo, uzizwa njani newufunda amezwi kaJesu athi: “Ningazibekeli umnotho ephasinapha”? Nengabe wenza koke okusemandlenakho bona ubeke uJehova qangi epilwenakho, kuyatjho bona uZimu uzizwa kamnandi khulu. Kodwana kungenzeka ulemuke bona kusafuze uphungule iindleko zakho khona uzokusebenzela uZimu. Kuhlekuhle, nguJehova  osuke akhuluma nawe, afuna uzwisise ukuthi ungakghona ukutjhidela kuye.—Matewu 6:19, 20.

6, 7. (a) Kwenzekani ngethando lethu ngoJehova nasifunda iBhayibheli? (b) Ngisiphi isizathu esikhulu esisenza sifunde iBhayibheli?

6 Kuliqiniso ukuthi nesifunda iBhayibheli, sibona izinto okufuze sizilungise khona sizokusebenzela uJehova khudlwana. Nanyana kunjalo, kusafuze sithande izinto azithandako, sithande nokuba nobuntu obunjengebakhe. Lokho kusenza simthande khulu. Yeke nalisolo likhula ithandweli, itjhebiswano naye lizika ukuzika.—Funda u-1 Korinte 8:3.

7 Nasifuna ukutjhidela kuJehova, kuqakathekile bona sifunde iBhayibheli ngesizathu esifaneleko. UJesu wathi: “Ukuphila okungapheliko ngilokho bona bazi wena wedwa Zimu weqiniso nokwazi uJesu Krestu, omthumileko.” (Jwanisi 17:3) Zinengi izinto ezihle esingazifunda eBhayibhelini, kodwana nesifundako, umgomethu akube kukwazi uJehova ngokunabileko njengoMuntu wamambala.—Funda u-Eksodusi 33:13; IRhubo 25:4.

8. (a) Abanye bangayithatha njani indaba yokujeziswa kwaka-Azariya? (b) Nawumazi kuhle uJehova kufuze uzizwe njani ngeenqunto azithathako?

8 Nasingathatha uJehova njengoMkhozethu omkhulu, angekhe sasolo sizitshwenya ngokuthi kubayini kanti amanye wamagadango awathathako angakahlathululwa kuhle eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, u-Azariya khewaba yikosi kwaJuda. Ngesikhathi sakhe abantu bebalotjha abosingazimu. Kodwana yena khenge abalotjhe. IBhayibheli lithi, “Wenza okulungileko phambi” kwakaJehova. (2 AmaKhosi 15:1-5) Kodwana uJehova warhidla u-Azariya ngobulepheru. Alo urhidlelwani kangaka umntwabantu lo? Indabakhe iphelela lapho, ayinabi ngokuthi urhidlelwani. Manje wena uzizwa njani ngalokho uJehova akwenza u-Azariya? Kghani iyakutshwenya indaba le, uzizwe ngasuthi uJehova utjhaphile, nokuthi ujezisa abantu ngaphandle kwesizathu esizwakalako? Awa! Nawumazi kuhle uJehova, uzokwazi bona angekhe athoma abethe umuntu simahla. Nakakubethako ukubetha “ngeswazi” elikufaneleko. (Joromiya 30:11) Ngitjho nanyana ungazi ukuthi u-Azariya ubetjhelweni, qiniseka bona uJehova umbethe ngesizathu esizwakalako.

9. Ngimiphi eminye imininingwana esisiza sizwisise isizathu sokubetjhwa kwaka-Azariya?

9 IBhayibheli liwuhlathulula kuhle umlando weKosi u-Azariya obekaziwa ngeKosi u-Uziya. (2 AmaKhosi 15:7, 32) Indabakhe etlolwe ku-2 iziKronike 26:3-5, 16-21 ithi “wenza okuhle phambi” kwakaJehova. Iyatjho nokuthi “azange asathembeka” kuJehova uZimakhe, yeke “wazikhukhumeza.” IKosi yalinga ukwenza into engenziwa, eyenziwa bapristi kwaphela. Abapristi abayi-81 bamtjela indlebe ukuzwa ukuthi udlala ngento engadlali, balinga ukumvimba. Wabalalela na? Wavuka inja ebovu, wathoma wazikhakhazisa! Imininingwana enabileko le isenza sizwisise bona kubayini uJehova arhidle ikosi ngobulepheru.

Newumazi kuhle uJehova, uzokuthemba zoke izinto azenzako ukholwe ukuthi akatjhaphi

10. Kubayini kungakafaneli bona silinge ukwazi iinzathu zayo yoke into eyenziwa nguJehova? Sithemba njani bona koke uJehova akwenzako kulungile?

 10 Ngiziphi iimfundo eziqakathekileko esizifunda endabeni le? Phela sesinemininingwana engeziweko yokuthi ibetjhelwani iKosi u-Azariya. Kuthiwani-ke nange iBhayibheli lingakuvezeli imininingwana enabileko ngendaba ethileko? Nakunjalo wena-ke uzokwenzani? Kghani uzomsola uJehova? Namkha uzokuthemba na ukuthi uJehova angekhe athoma atjhaphe nanyana iBhayibheli linganabi ngendaba leyo? (Duteronomi 32:4) Nawungamazi kuhle uJehova njengoMuntu wamambala, kulapho-ke uzomthanda khona bewumthembe. Yeke angekhe wathoma wafuna ukwazi isizathu sayo yoke into ayenzako. Njengombana ufunda iBhayibheli, uJehova uzokuba mumuntu wamambala kuwe, nitjhidelane.—IRhubo 77:12, 13.

NAWUTHANDAZAKO VANE UKHULUMA NOJEHOVA

11-13. Sazi njani ukuthi uJehova uyayilalela imithandazwethu? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

11 Ukuthandaza kusitjhideza kuJehova ngombana siyamdumisa, simthokoze besimbawe asisize. (IRhubo 32:8) Nawufuna nibe njengomncamo nerhara noJehova, kholwa ukuthi uyizwa kwamambala umthandazwakho.

12 Abanye abantu bathi uZimu vane angakalaleli nasithandazako. Bathi ukuthandaza kumane kuyinto ekwenza uzizwe bhedere. Bakholelwa ukuthi umthandazo uqaqulula  umkhumbulo khona uzokuthola isisombululo semirarwakho. Kuliqiniso ukuthi umthandazo uyakwenza lokho, kodwana nawuthandaza kuJehova, naye vane akulalele kwamambala. Ungaqiniseka njani bona vele ukulalele?

Qiniseka bona uJehova uyayizwa imithandazwakho

13 Akhucabange nganaku: Ngaphambi kobana uJesu eze ephasinapha, bekahlala abona uJehova aphendula imithandazo yeenceku zakhe zephasini. Wathi nakafika ephasini wathandaza kuYise osezulwini ngalokho akucabangako nangendlela azizwa ngayo. Kwesinye isikhathi wathandaza ubusuku boke. (Lukasi 6:12; 22:40-46) Kghani uJesu bekazozitshwenya ngokuthandaza na, nangabe uJehova bekangakalaleli? UJesu wafundisa nabafundi bakhe ukuthandaza. Bekazathi ubafundiselani ukuthandaza nange uJehova bekangayilaleli imithandazo? Bekazi ukuthi nakunguJehova yena uyayizwa imithandazo. Wabe wathi: “Ngiyakuthokoza, Baba ngombana ungilalele. Ngiyazi bona ungilalela njalo.” Nathi-ke kufuze siqiniseke bona uJehova uyayizwa imithandazwethu.—Jwanisi 11:41, 42; IRhubo 65:2.

14, 15. (a) Sisizeka njani nesibawa into ngokunqophileko nesithandazako? (b) Imithandazo kaKathy umsize njani watjhidela kuJehova?

14 Kwesinye isikhathi ipendulo yomthandazwakho kungenzeka ungayiboni. Kodwana newubawa into ethileko ngokunqophileko kulapho-ke kuzokubona khona ukuthi uJehova uyayiphendula imithandazwakho. Lokho kuzokutjhideza kuye. Yeke, mvulele isifuba sakho, umtjele koke okukutshwenyako, uzokubona ukuthi nizokutjhidelana kangangani.

 15 Nasi isibonelo, uKathy bekaya yena esimini, kodwana angayithandi. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Wathi: “Bengingakuthandi ukuya esimini. Ngitjh’ ukuthi bengikuhloyile.” Wathi nakathatha umhlala phasi, omunye umdala wamkhuthaza bona aphayone. Uthi: “Wangihloma ngeforomo wathi ngilizalise. Awa ngalizalisa, kodwana ngathandaza kuJehova bona angisize ngiyithande isimu.” Kghani uJehova wayiphendula imithandazwakhe? Sekuminyaka emithathu aphayona yeke uthi: “Ngifunde izinto ezinengi esimini, khulukhulu kibodade ebengikhamba nabo. Ngithuthukile tle endleleni engitjhumayela bengifundise ngayo. Namhlanjesi ngiyithanda kwamambala isimu. Okuqakatheke khulu kukuthi sengitjhidelene khulu noJehova.” Uyabona ukuthi imithandazo kaKathy imsizile bona atjhidelane noJehova.

Yewuhlale utjhidelana noJehova (Qala isigaba 16, 17)

DLALA YAKHO INDIMA

16, 17. (a) Khuyini esingayenza nesizakuthuthukisa itjhebiswano lethu noJehova? (b) Sizokucoca ngani esihlokweni esilandelako?

16 Ukutjhidelana noJehova kungaba yinto engapheliko. Yeke, thina kufuze sihlale simlalela, sifunda iBhayibheli, sithandaza kuye. Nasingenza njalo, itjhebiswano lethu noJehova lizokuthuthuka lizike, bese lokho kusisize nesihlangana neentjhijilo.

Ukutjhidelana noJehova akupheli, kuyinto yesiphelani

17 Kodwana ngesinye isikhathi sizifumana silwisana nemirarwethu ngitjho nanyana sithandaza. Abantu bathoma ukungasamthembi uJehova ngeenkhathezi. Singazizwa ngasuthi uJehova akayizwa imithandazwethu, sizibuze bona isikhozi phakathi kwethu naye sisesekhona na. Nengabe uzizwa njalo, khuyini ongayenza? Ipendulo asiyithole esihlokweni esilandelako.

^ isig. 2 Itjhebiswano liba phakathi kwabantu ababili ababangani. Bobabili benza izinto eziqinisa isikhozi sabo.

^ isig. 15 Ibizo litjhentjhiwe.