Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Hlala Uthembele KuJehova!

Hlala Uthembele KuJehova!

“Thembelani kuye ngeenkhathi zoke nina bantu.”—IRHUBO 62:9, [62:8, NW].

1-3. Kubayini uPowula bekaqiniseka kangaka bona uJehova uzomsiza? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

AKHUZICABANGE umKrestu weRoma yekadeni, uphila esikhathini esiyingozi kwamambala. Ngesikhatheso amaRoma bekatlhorisa amaKrestu kabuhlungu khulu. Uzwe kuthiwa amaKrestu athonyelelwa ngokuthi abase mlilo omkhulu otjhise kwatjha lothe kwenye indawo eRoma, amangalelwa nangokuthi nakubabantu bona abahloyile. Uthi usazwile, iwomakazi labafowenu nabodadwenu lililelwe ziinsimbi. Uzwe nokuthi abanye bahlafunwe ziimbandana. Abanye bebabetjhelwa emapalini, batjhiswe baphila, kwakhanyiswa ngabo ebusuku. Ilanga nelanga bewuzokuhlalela evalweni, ukulindele ukuthi nawe kungenzeka uhlangane nazo zithutha.

2 Ngaso sona isikhathi esibudisesi, umpostoli uPowula naye walilelwa ziinsimbi. Kungenzeka wazibuza ukuthi kghani abafowabo abamaKrestu bebazomsiza na, ngombana ukhumbulile ukuthi phambilini wakhe wabotjhwa kodwana akakho owamsizako. Kodwana uPowula walifumana isizo elivela kuJehova ngeKosi uJesu. Ngikho athi nakatlolako: “IKosi yaba nami yangipha amandla.” UJesu wapha uPowula  amandla ebekawatlhoga. UPowula bewatjho nokuthi, “ngephulwa emlonyeni webhubezi.”—2 Thimothi 4:16, 17. * (Qala umtlolo ongenzasi.)

3 UPowula wayikhumbula indlela uJehova amsiza ngayo esikhathini esidlulileko. Yeke, bekaqiniseka bona uJehova usazomsiza akghodlhelelele ubujamobu nezinye iintjhijilo ebezisazokulandela esikhathini esizako. Ngendlela ebekaqiniseka ngayo ngalokhu, wabe wathi: “IKosi iyongihlenga ingikhuphe kikho koke okumbi.” (2 Thimothi 4:18) UPowula walemuka ukuthi kobunye nobunye ubujamo abafowabo ababhalelwa kumsiza kibo, uJehova noJesu bebahlala bakulungele ukumsiza, ngikho bekabathemba kangaka. Bekangabilayeli nakancani ngalokho.

UBUJAMO OBUNGASENZA SITHEMBELE KUJEHOVA

4, 5. (a) Ngubani ongakusiza ngaso soke isikhathi? (b) Ungasiqinisa njani isikhozi sakho noJehova?

4 Wakhe waba sekingeni ekugandelela kangangobana uzizwe uwedwa, kunganamuntu ongakusiza na? Mhlamunye ulahlekelwe msebenzi namkha uqalene neentjhijilo esikolweni. Mhlamunye bewugulela ukufa namkha bewuqalene nezinye nje iinlingo. Kungenzeka khewabawa nesizo kwabanye abantu kodwana kwavele kwazifanela ngombana akhenge bakusize ngalitho. Khona vele kuliqiniso ukuthi ezinye iinkinga zingaphezu kwamandla wabantu bona zingalungiswa. Uzokwenzani-ke nasewulemuke lokho? IBhayibheli lisitjela ukuthi ‘sithembele’ kuJehova. (IzAga 3:5, 6) Kodwana ungaqiniseka na bona uzokusiza? Iye, ngombana sifunda ngeembonelo ezinengi eBhayibhelini, ezisiqinisekisa bona uJehova uyabasiza kwamambala abantu bakhe.

Isilingo silithuba ‘lokuthembela kuJehova

5 Ungadani ngebanga lokuthi abantu babhalelwa kukusiza. Kunalokho, yiba njengoPowula, uqale iinlingo njengethuba lokuthembela kuJehova. Lokho kuzokunikela nethuba lokubona ukuthi unendaba kangangani nawe. Nawumthemba uJehova, nobuhlobo bakho naye buzokuqina.

KUFUZE SITHEMBELE KUJEHOVA

6. Kubayini kungekhe kwaba lula ukuthembela kuJehova nasiqalene nobujamo obubudisi?

6 Kungenzeka nawe kunento ekuphethe kabuhlungu. Sewenze koke ongakwenza ngayo, wathandazela nesizo kuJehova. Yeke, ungaduduzeka na ngokumthemba ekutheni uzokusiza? Iye ungaduduzeka! (Funda iRhubo 62:9, [62:8, NW]; 1 Pitrosi 5:7.) Nawufuna ukuba mngani omkhulu kaJehova, kumele uzifundise ukumthemba. Kodwana lokho akuhlali kubulula, ngani ngoba ngasikhathi uJehova angekhe ayiphendula ngokurhabako imithandazwakho.—IRhubo 13:2, 3, [13:1, 2, NW]; 74:10; 89:47, [89:46,NW]; 90:13; Rhabakhukhu 1:2.

UBabethu wezulwini uJehova, uyasithanda, uyakwazi nesikutlhogako

7. Kubayini ngasiekhathi uJehova angayiphenduli ngokurhabako imithandazo yethu?

7 Kubayini uJehova ngasikhathi angayiphenduli ngokurhabako imithandazo?  IBhayibheli lithi uJehova unguBabethu, thina sibantwana bakhe. (IRhubo 103:13) Ubaba omumuntu wenyama angekhe athoma anikele umntwanakhe nanyana yini ayifunako ngesikhathi ayifuna ngaso. Ubaba uyazi ukuthi umntwana kungenzeka afune into, bese ajike angasayifuna. Ubaba uyakwazi okufanele umntwanakhe, uyazi nokuthi lokho kungabathinta njani abanye. Uyazi ukuthi khuyini okutlhogwa mntwanakhe nokuthi kufuze akuthole nini. Ngathana ubaba lo bekamnikela nanyana yini ngesikhathi ayifuna ngaso, bekazokugcina sekadoswa mntwanakhe ngepumulo. UBabethu wezulwini uJehova, uyasithanda. NjengoMbumbi wethu ohlakaniphileko, uyakwazi esikutlhogako nokuthi ngisiphi isikhathi esifaneleko sokobana sikufumane. Kuhle-ke bona silinde, sibone ukuthi uJehova uyiphendula njani imithandazo yethu.—Madanisa no-Isaya 29:16; 45:9.

8. Usithembisani uJehova malungana nalokho esingakghona ukukukghodlelelela?

8 Khumbula-ke, uJehova uyazi nokuthi ngikuphi omunye nomunye umuntu angakukghodlhelelela nangekhe akukghodlhelelele. (IRhubo 103:14) Ngikho asinikela amandla esiwatlhogako. Kuliqiniso ukuthi ngezinye iinkhathi singazizwa ngasuthi angekhe sisakghona ukuragela phambili. Kodwana uJehova usithembisa ukuthi nengabe isilingo sesingaphezu kwamandlethu, uzosinikela “nendlela yokuphepha.” (Funda 1 Korinte 10:13.) Kuyasikhuthaza ukwazi bona uJehova wazi nokuthi umuntu ngamunye angakhamba bekufikephi.

9. Kufuze senzeni nange sithandazela isizo lakaJehova, kodwana angasiphenduli khonokho?

9 Nengabe sithandazela isizo kuJehova, bese angasiphenduli khonokho, kufuze sibekezele. Khumbula ukuthi uJehova uhlala akululukela ukusisiza, kodwana ulinda bekube sikhathi esifaneleko sokusinikela esikutlhogako. NeBhayibheli liyasitjela ukuthi: “[“UJehova,” NW] ulindele ukuba nomusa kini, yeke, uzakuphakama abe nesisa kini, ngombana [“uJehova,” NW] unguZimu wokulunga. Babusisiwe boke abaqalelela kuye.”—Isaya 30:18.

“EMLONYENI WEBHUBEZI”

10-12. (a) Bungabangelwa yini ubudisi bokunakekela ilunga lomndeni eligulako? (b) Nawuthembele kuJehova ngeenkhathi ezibudisi, buzokuba njani ubuhlobo bakho naye? Fanekisa.

10 Ubujamo okibo bungaba budisi bekube sezingeni lokuthi uzizwe njengoPowula, ufune ukusindiswa “emlonyeni webhubezi.” (2 Thimothi 4:17) Phakathi neenkhathi ezinjalo, kuqakatheke khulu ukuthemba uJehova. Ngokwesibonelo, kungenzeka utlhogomela ilunga lomndeni eligulako. Uthandazile nakuJehova wambawa bona akusize uthathe igadango elifaneleko, nokuthi akuqinise. * (Qala umtlolo ongenzasi.)  Ungazizwa ududuzeka nasewukhumbula ukuthi uJehova uyabona nokuthi uyabuzwisisa ubujamo oqalene nabo. Yeke, uzokusiza ukhuthazele, bewuthembeke nakuye.—IRhubo 32:8.

Mthembe uBabakho wezulwini ukuthi uzokusiza uthembeke ekumlaleleni kwakho

11 Kungabonakala kwanga uJehova akayingeni yokukusiza, mhlamunye nabodorhodere babhale ukuvumelana nawe kokufuze kwenziwe. Namkha uthembele ekutheni iinhlobo zakho zizokusiza, kutholakale ukuthi zitjharaganisa izinto ukuya phambili. Wena hlala uthembele kuJehova bona uzokusiza. Mnamathele, utjhidelane naye. (Funda 1 Samyela 30:36.) Ngokukhamba kwesikhathi nasewubona ukuthi uJehova ukusize kangangani, ubuhlobo bakho naye buzokuqina kwamambala.

12 ULinda wakhe wazizwa njalo. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Bekatlhogomela abazali bakhe abagula isikhathi eside ngaphambi kobana bahlongakale. Uthi: “Ngesikhathi izinto zisesemaphorodlha, sinobabakwami nomfowethu besigcina singasazi ukuthi senzeni. Ngasikhathi besizizwa sibopheke izandla. Kodwana nasesiqala emuva, siyabona ukuthi uJehova bekanathi. Wasiqinisa, wasinikela nakho koke ebesikutlhoga, ngitjho nanyana besekubonakala kwanga sihlangana nomdzwela.”

13. Ukuthembela kuJehova kwamsiza njani uRhonda bona akhuthazelele izehlakalo ezimlandelande?

13 Nasimthembako uJehova sizokukghona ukukhuthazelela izehlakalo ezibuhlungu. Naku okwehlakalela uRhonda. Ubabakwakhe ongasinguFakazi kaJehova bekazimisele ukumtlhala. Ngesikathi esifanako, walemuka nokuthi umfowabo ubanjwe kugula okubuhlungu okuqubula iinlonda esikhumbeni (lupus). Eenyangeni ezimbalwa ngemva kwalokho, umfowabo loyo wahlongakalelwa mkakhe. Kuthe uRhonda nasekaluleme kizo zoke izehlakalo ezibuhlungwezi, wathoma ukuphayona isikhathi esizeleko. Kwathi kukuhle kunjalo, nakho kuhlongakala ummakhe. URhonda wadlula njani kizo zoke iingemengemezi? Uthi: “Bengihlala ngikhuluma noJehova mihle namalanga, ngitjho nanyana igadango engilithathako lilincani kangangani, bengimtjela. Lokho kwangenza ngabona ukuthi uJehova ukhona. Kwangifundisa ukuthi ngithembele kuye kunokuzithemba mina namkha abanye abantu. Begodu isizo enalithola kuye ngelamambala—bekangitlhogomela ngakho koke ebengikutlhoga. Engingakutjho kukuthi ngikuzwile ukubambisana noJehova ukuthi kunjani.”

Ubujamo obumaphorodlha obungavela emndeninakho bungavivinya ubuhlobo bakho noJehova (Qala iingaba 14-16)

14. UJehova angakusiza njani nakunomuntu wakwenu osusiweko ekuhlanganyeleni?

14 Khewucabange ngobunye godu ubujamo obubudisi. Akhesithi kunomuntu wakwenu osusiweko ekuhlanganyeleni. Uyazi nokuthi lithini iBhayibheli ngabasusiweko. (1 Korinte 5:11; 2 Jwanisi 10) Kodwana uyamthanda umuntu lo, kangangokuthi kungaze kube budisi nokulalela isiluleko seBhayibheli endabeni le. Kodwana uyamthemba na uBabakho wezulwini ukuthi uzokusiza uthembeke ekumlaleleni kwakho?  Ubujamobo angekhe na baba lithuba elihle ongalisebenzisela ekutjhidelaneni noJehova?

15. Kubayini u-Adamu angakhange alalele uJehova?

15 Ubujamobu bufana njani nebaka-Adamu? Kghani bekadlumbana bona angaragela phambili nepilo ekubeni akamlaleli uJehova? Lokho khona bekungekhe kwenzeke! Phela u-Adamu ‘azange akhohliswe.’ (1 Thimothi 2:14) Yeke, khuyini okwamenza wangamlalela uJehova? U-Adamu wadla isithelo somuthi asinikelwe mkakhe ngombana bekamthanda ukudlula uJehova. Wakhetha ukulalela umkakhe kunokulalela uJehova.—Genesisi 3:6, 17.

16. Ngubani okufuze simthande khulu, begodu kubayini kunjalo?

16 Igadango laka-Adamu lisifundisa ukuthi kufuze sithande uJehova ukudlula nanyana ngimuphi omunye umuntu. (Funda uMatewu 22:37, 38.) Nange simthanda ngezinga elingako uJehova, singakghona ukuzisiza iinhlobo zethu ngcono, kungakhathaliseki bona zilotjha uJehova namkha awa. Yeke, alihlale livutha ithando onalo ngoZimu nokumthemba kwakho. Nengabe utshwenyekile ngosusiweko wakwenu, thandaza kuJehova umthululele okungehliziywenakho. * (Qala umtlolo ongenzasi.) (Roma 12:12; Filipi 4:6, 7) Ngitjho nanyana kuhlezi ilahle elitjhisako emgogodlhenakho, ubujamo okibobo busebenzise njengethuba lokuqinisa ubuhlobo bakho noJehova. Uzokubona  uzomthemba, wazi nokuthi ukumlalela kuzokulethela imiphumela emihle kwamambala.

NASISALINDILE NJE

Tjengisa uJehova ukuthi umthemba kangangani ngokuhlala umajadu emsebenzini wokutjhumayela (Qala isigaba 17)

17. Nasiphasi phezulu ngomsebenzi wokutjhumayela, singaba naliphi ithemba ngoJehova?

17 UJehova wamsindiselani uPowula “emlonyeni webhubezi”? UPowula uthi: “Ukuze kumenyezelwe ngami umlayezo ngokupheleleko.” (2 Thimothi 4:17) UJehova usiphathise umsebenzi wokutjhumayela “ivangeli,” begodu uthi “sisebenza ndawonye” naye. (1 Thesalonika 2:4; 1 Korinte 3:9) Nasiphasi phezulu ngomsebenzi asiphathise wona lo, singaqiniseka ukuthi nakanjani uJehova uzosinikela koke esikutlhogako. (Matewu 6:33) Kuzokuba bulula nokulinda bekube kulapho uJehova aphendula khona imithandazo yethu.

18. Ungamthemba njani ngehliziywakho yoke uJehova uqinise nobuhlobo bakho naye?

18 Elinye nelinye ilanga lisebenzisele ukuqinisa ubuhlobo bakho noJehova. Nakuvela iinlingo bese uyatshwenyeka, ithubelo lisebenzisele ukutjhidelana noJehova. Funda, bewuzindle ngeliZwi lakaZimu, iBhayibheli. Thandaza kuye mihle namalanga, uzikhandle ekumsebenzeleni. Nawenza izintwezi, ungaba nethemba lokuthi uJehova uzokusiza ukhuthazelele zoke iinlingo oqalene nazo nje, nezisazokuza ngomuso.

^ isig. 2 Kungenzeka uPowula wasindiswa ebhubezini lamambala namkha kobunye ubujamo obuyingozi.

^ isig. 10 Kuneenhloko ezagadangiswako malungana nokusiza amaKrestu akhuthazelele amagulo nokukhuthaza labo abatlhogomela abagulako. Qala i-Phaphama! kaFebherbari 8, 1994; Febherbari 8, 1997; Meyi 22, 2000; neyakaJanabari 22, 2001.

^ isig. 12 Amabizo atjhentjhiwe.

^ isig. 16 Kuneenhloko ezigadangiselwe ukusisiza nakunelunga lomndeni elitjhiye uJehova. Qala isiThala sakaSeptemba 1, 2006, amakhasi 17-21, nesakaJanabari 15, 2007, amakhasi 17-20.