“Yoke into inesikhathi ebekelwe sona.” —UMTJHUMAYELI 3:1.

1, 2. Ababonisi beengodi balemukeni emabandleni amanengi?

UMBONISI wesigodi besekazokuphetha umhlangano wakhe nabadala. Uthe nakabaqalisisa abazalwanaba, abanye babo ngendlela babadala ngakho bangambeletha. Wazizwa abathanda abazalwanaba ngokuzikhandla kwabo. Kodwana kunento eyamdanisa kangangobana wabe wababuza ukuthi, “Bakhona na abazalwana enibabandulileko ekutheni banisize ngemisebenzi yebandla?” Ekubuzeni kwakhe njalo, abazalwanabo bakhumbula ukuthi evakatjhweni langaphambili, umbonisi wesigodi wababawa bona babandule nabanye abazalwana. Emaswapheleni, omunye umdala wavuma wathi, “Kuncani khulu esikwenzileko.” Nabanye abadala bavumelana naye.

2 Nengabe ungumdala mhlamunye nawe bewungaphendula njengabo. Ababonisi beengodi balemukile ukuthi abadala kufuze baziphe isikhathi sokubandula abancani nabakhulileko, khona bazokusiza ekunakekeleni imithwalo yebandla. Kodwana lokhu akusibulula. Kubayini kunjalo?

3. (a) IBhayibheli likuveza njani ukuqakatheka kokubandula abanye, begodu kubayini kuqakathekile bona soke siziphe isikhathi sebandulweli? (Qala umtlolo ongenzasi.) (b) Kubayini kungaba budisi ngabadala ukuthi babandule abanye?

 3 Nawungumdala kufuze khibe uyazi ukuthi kuqakatheke kangangani ukubandula abanye. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Uyazi ukuthi kutlhogeka abazalwana abangeziweko ibandla nelizakuqina. Kutlhogeka abazalwana abazokuqinisa amabandla amatjha esikhathini esizako. (Funda u-Isaya 60:22.) IBhayibheli lithi kufuze ‘nifundise nabanye.’ (Funda 2 Thimothi 2:2.) Kodwana kuba budisi ukuzinikela isikhathi sokwenza njalo, ngombana nomndenako usaqale wena, ngapha msebenzi wokuziphilisa. Ibandla nalo lisaqale wena, nezinye izinto ezirhabileko nazo zijame ngawe. Yeke, njengombana sinezinto ezinengi kangaka eziqale thina, akhesithi mbondombondo ngokuthi kuqakatheke ngani ukuzenzela isikhathi sokubandula abanye.

IBANDULWELI LIRHABILE TLE

4. Kubayini ngezinye iinkhathi abadala bariyada nakufuze babandule abanye?

4 Kubayini kungaba budisi ukuzipha isikhathi sokubandula abazalwana ebandleni? Abanye bangavika ngokuthi: ‘Kunezinye izinto eziqakatheke khulu ebandleni eziqale mina. Nanyana ngingahlala ngingababanduli abanye, ibandla lisazokuraga kuhle.’ Inga-kghani kuliqiniso lokho? Abanye abantu batlhoga ukutjhejwa ngokurhabako. Kodwana nengabe uzithathela sakho isikhathi ekutheni ubandule abazalwana, usuke ulimaza ibandla.

5, 6. Singafundani emfanekisweni womtjhayeli, endleleni atlhogomela ngayo ikoloyakhe? Lokhu singakufanisa njani nokubandula ibandla?

5 Akhe ucabange nganasi isibonelo. Umtjhayeli uyazi ukuthi ikoloyakhe nayizakuhlala iphilile, kufuze atjhentjhe i-oli qobe sikhathi. Lokho angekhe kumenze angatheli ipetroli ngombana ngaphandle kwayo ikoloyi izokujama. Umthini umuntu othi, ‘Ngimajadu khulu, i-oli ngizayibona ngokukhamba kwesikhathi, naku nekoloyi le isakghona ukungithatha ingibeke.’ Kodwana lokho kungaba yingozi ngombana umtjhayeli nakangayitjheji indaba ye-oli, ikoloyakhe izomlimalela angawakholwa amehlwakhe. Bese lokho kumthathe isikhathi nemali enengi bona ayilungise. Sifundani-ke kilokhu?

6 Abadala kufuze bazisikimele iindaba eziqakathekileko. Nabangenzi njalo, ibandla lilimele. Njengombana umtjhayeli kufuze ahlale athela ipetroli etankeni, nabadala kufuze “baqiniseke ngezinto eziqakatheke khulu.” (Filipi 1:10, NW) Kodwana abanye abadala bangangena ngehloko ezintweni eziqakathekileko kangangokuthi baze babhalelwe nakuthola isikhathi sokubandula abanye. Lokhu kungafana nokuvilaphela ukuthela i-oli ekoloyini. Nengabe abadala bayariyada ekubanduleni abazalwana, esikhathini esingaphelisi ihliziyo ibandla lizabe litjhoda ngabazalwana abafanelekela ukwenza imisebenzi.

7. Kufuze sibaqale njani abadala abazipha isikhathi sokubandula abanye?

7 Ungathomi ucabange ukuthi ukwenza imisebenzi yebandla kuqakatheke ukudlula ukubandula abazalwana! Abadala abacabangela ingomuso lebandla  ngokuzipha isikhathi sokubandula abanye, baziinceku ezihlakaniphileko ezibathandako abafowabo nabodadwabo. (Funda 1 Pitrosi 4:10.) Lizuza njani-ke ibandla?

ASISETJENZISWE KUHLE ISIKHATHI

8. (a) Ngimaphi amabanga enza abadala bafune ukubandula abanye abazalwana? (b) Abadala abakhonza emabandleni atlhoga izandla banomthwalo ongangani? (Qala ibhoksi elithi, “ Umsebenzi Orhabako.”)

8 Nabadala abanamakghono kufuze bazithobe bakhumbule nokuthi bazokuluphala ngokukhamba kwesikhathi, bangasakghona nokwenza ngokusezingeni abenza ngalo nje. (Mikha 6:8) Abadala kufuze bakhumbule nokuthi “isikhathi” esingakalindeleki singabavezela iintangana ezibovana nasekufuze batlhogomele umsebenzi abaphathiswe wona. (UMtjhumayeli 9:11, 12; Jakopo 4:13, 14) Nje-ke ngebanga lokuthi abadala bayabathanda abantu bakaJehova, bayazikhandla bafundise abazalwana abasakhulako, babafundise izinto ezinengi abazifunde eminyakeni edlulileko njengombana babadala.—Funda iRhubo 71:17, 18.

9. Ngiziphi izenzakalo ezizako ezenza kuqakatheke kangaka ukubandula abanye?

9 Abadala abasiza abanye banendima eqakathekileko ngombana imizamo yabo izokuba lisizo ekuqiniseni ibandla. Ibandulo elinjalo lizokwenza abazalwana bakulungele ukubopha ibandla libe nyanda yinye, lithembeke nakuZimu. Lokhu kuqakatheke khulu nje emihleni yokuphela le, begodu kusazokuqakatheka nangesikhathi sesizi elikhulu. (Hezekiyeli 38:10-12; Mikha 5:5, 6) Yeke, badala abathandekako kheniziphe isikhathi sokubandula abanye, nithome namhlanjesi.

10. Umdala angasithathaphi isikhathi sokubandula abanye?

10 Iye khona siyazwisisa bona zinengi  izinto eziqakathekileko ezitlhoga nina ebandleni. Ngebangelo-ke kuzokufuze nitsomule esinye sesikhathi enisisebenzisela ukutjheja imithwalo yenu, nisisebenzisele ukubandula abanye. (UMtjhumayeli 3:1) Nanenza njalo, nizabe nisisebenzisa kuhle khulu isikhathi senu, njengombana lokho kuzolisiza ibandla esikhathini esizako.

LUNGISA IHLIZIYO YOMFUNDI

11. (a) Yini etjhiwo badala beenarheni ezihlukahlukeneko ekarisako malungana nebandulo? (b) NgokwezAga 15:22, kubayini kuqakathekile ukukhuluma ngalokho okutjhiwo ngabanye abadala?

11 Mhlapha nje, abanye abadala abakghonile ukubandula abanye ekwenzeni imisebenzi yebandla, babuziwe ukuthi bakwenze njani lokho. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Boke njalo abadalabo bakhulume into efanako nanyana ubujamo babo buhlukahlukene. Kutjho ukuthini-ke lokho? Ibandulo elisekelwe eBhayibhelini lilisizo kwabasafundako “kizo zoke iindawo emabandleni woke.” (1 Korinte 4:17) Yeke, esihlokwenesi nakwesilandelako sizokukhuluma ngezinye zezinto abadalaba abazenzileko. (IzAga 15:22) Labo ababandula abanye bazokuba botitjhere, kuthi ababandulwako babe bafundi.

12. Utitjhere kufuze enzeni, begodu ukwenzelani lokho?

12 Kokuthoma, utitjhere kufuze ahlele alungise ihliziyo yomfundi. Kuqakatheke ngani lokhu? Njengombana umtjali kufuze ahlawule ihlabathi ngaphambi kokurhatjha iinthoro, notitjhere kufuze ahlawule ihliziyo yomfundi ngaphambi kokumfundisa. Yeke, utitjhere angayihlawula njani ihliziyo yomfundi? Angalingisa isibonelo sakatitjhere wakade ebekanekghono, umphorofidi uSamyela.

13-15. (a) UJehova wathi uSamyela enzeni? (b) USamyela wayihlawula njani ihliziyo kaSawula malungana nesabelo sakhe esitjha? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (c) Kubayini isifundo esisendabeni le kuSamyela siqakathekile kubadala namhlanjesi?

13 Ngelinye ilanga, eminyakeni engaphezu kweyi-3000 eyadlulako, uJehova watjela iqhegu elimphorofidi uSamyela wathi: “Ngeenkhathezi kusasa ngizokuthumela umuntu obuya enarheni yakwaBhenjamini kuwapha. Umzese abe mbusi wabantu bami u-Israyeli.” (1 Samyela 9:15, 16) USamyela walemuka ukuthi isitjhaba sama-Israyeli angekhe sisanqotjhiswa nguye, nokuthi uJehova bekafuna ukumkhethela omunye umrholi. Nje-ke uSamyela kwatlhoga bona ayilungiselele malungana nesabelo sayo esitjha indoda leyo.

14 Ngelanga elilandelako, uSamyela wahlangana noSawula, bese uJehova wathi kuSamyela: “Nangu-ke umuntu ebengikutjela ngaye.” Khonokho uSamyela wenza ebekakuhlosile. Wahlela ithuba elihle lokuthi akhulumisane noSawula. USamyela wamema uSawula neenceku zakhe bona bazokudla boke, wababeka eenhlalweni eziphakemeko, wabapha namaqatha amakhulu wenyama. Wamtjela wathi: “Yewugome-ke ngombana ukudlokhu kwenzelwe wena.” Ngemva kwalokho uSamyela wakhamba noSawula kwakhe. Endleleni eya lapho bacocisana kamnandi khulu. Kwathi nabafika kwaSamyela baya ephahleni, uSamyela wakhuluma noSawula “angaphezu kwephahla” bebabanjwa buthongo. Ngakusasa, uSamyela wazesa uSawula, wamncwanga bewamnikela neenqophiso  ezingeziweko. Ngemva kwalokho, uSawula wakhamba aqale okuzokwenzeka ngokuzako.—1 Samyela 9:17-27; 10:1.

15 USamyela wakhetha uSawula bona abe mrholi wesitjhaba. Nanyana lokhu kuhlukile kunokubandula umzalwana bona abe mdala namkha inceku ekhonzako ebandleni. Abadala bangafunda okunengi okuqakathekileko endleleni uSamyela alungiselela ngayo ihliziyo kaSawula. Akhesikhulume ngeemfundo ezimbili abangazifunda.

ABOTITJHERE NABANGANI ABANESIFISO ESIHLE

16. (a) USamyela wazizwa njani lokha ama-Israyeli nawazibawela ikosi? (b) Wasabela njani uSamyela uJehova nakamtjela bona azese uSawula?

16 Zimiseleni, ningariyadi. Ngesikhathi uSamyela ezwa bona ama-Israyeli afuna ikosi emumuntu, wadana kwamambala wazizwa alahliwe. (1 Samyela 8:4-8) UJehova wamtjela bekwaba kathathu ukuthi akhese alalele abantwabo ngombana uSamyela bekangayingeni yokubapha ikosi. (1 Samyela 8:7, 9, 22) Nanyana lokho kwamdanisa nje uSamyela, kodwana akhange abe nomrhobholo namkha akwatiswe kukuthi sekunomuntu ozokuthatha isikhundla sakhe sokurhola. Kwathi uJehova nakamtjela bona azese uSawula, uSamyela akhange ariyade. Walalela ngokusuka ehliziyweni, ingasi ngombana bekufuze enze njalo, kodwana ngebanga lokuthi bekathanda uJehova.

Abotitjhere batsomula isikhathi ehlelweni labo elimajadu bona babe nabafundi babo

17. Abadala bamlingisa njani uSamyela namhlanjesi, begodu bathatjiswa yini?

17 Kungenzeka nanamhlanjesi bakhona abadala abanelemuko abalingise uSamyela ngokubandula abanye ngokusuka ehliziyweni. (1 Pitrosi 5:2) Abadala abanjalo banesifiso esihle sokufundisa abanye begodu abasimarhamaru nangokwabelana nabo amalungelo abanawo ebandleni. Kunalokho, banomuzwa wokuthi abazalwanabo ‘baziinsebenzi’ ezihle ezikunye nabo ezizobasiza batlhogomele ibandla. (2 Korinte 1:24; Hebheru 13:16) Begodu abadala abanganamrhobholo laba bayathaba nababona abafundi babo basebenzisa amakghonwabo ekusizeni abantu bakaJehova.—IzEnzo 20:35.

18, 19. Umdala angayilungiselela njani ihliziyo yomfundi bona alungele ibandulo, begodu kuqakatheke ngani lokho?

 18 Yiba mngani, ingasi utitjhere nje kwaphela. Ngesikhathi uSamyela ahlangana noSawula, bekangavele amzese ngamafutha khonokho abe yikosi. Ikosi yona bekazokuba ngiyo kodwana bekazabe angakakulungeli ukurhola abantu bakaZimu. Kodwana esikhundleni salokho, uSamyela wazipha isikhathi sokulungisa ihliziyo kaSawula malungana nesabelo sakhe esitjha. Ngaphambi kobana amzese, kwadegwa itafula, bacoca kamnandi nendleleni, bacoca isikhathi eside, babe babanjwa nabuthongo balala. USamyela walinda bekwaba sikhathi esihle sokuzesa ikosi etja.

Ibandulo lithoma ngobungani (Qala iingaba 18, 19)

19 Nanamhlanjesi kusesenjalo. Ngaphambi kobana umdala abandule umzalwana, kufuze aziphe isikhathi sokwakha isingani naye. Ukuthi umdala loyo umenza njani atjhaphuluke umfundi wakhe, kuzokuya ngobujamo nokuhluka kwamasiko wabantu. Kodwana kungakhathaliseki bona uhlalaphi nokuthi umajadu kangangani, nengabe uzipha isikhathi sokuba naloyo omfundisako, umuntu loyo uzozizwa aqakathekile kuwe. (Funda amaRoma 12:10.) Nangambala, abafundi bazozizwa kamnandi khulu ngethando nesineke onaso kibo.

20, 21. (a) Ungamhlathulula njani utitjhere ophumelelako? (b) Sizokukhuluma ngani esihlokweni esilandelako?

20 Iqiniso likukuthi utitjhere ophumelelako ngiloyo okuthandako ukufundisa abanye. Kodwana utitjhere loyo kufuze amthande nomuntu amfundisako. (Madanisa noJwanisi 5:20.) Kuqakatheke ngani lokho? Kungombana nange umfundi alemuka bona unaso isikhathi sakhe, naye uzozipha isikhathi sokufunda kuwe. Yeke, badala ningagcini ngokufundisa kwaphela, kodwana nakhe nesingani nalabo enibafundisako.—IzAga 17:17; Jwanisi 15:15.

21 Umdala nasele ayihlawulile ihliziyo yomfundi, angathoma ukumfundisa-ke. Ngiziphi iindlela angazisebenzisa eemfundwenezo? Leyo sesiyitjhiyela esihlokweni esilandelako.

^ isig. 3 Isihlokwesi nesilandelako zitlolelwe abadala ngokukhethekileko. Kodwana ziyasithinta nathi abanye, ngani ngoba zizokusiza abazalwana bazwisise ukuthi bayalitlhoga ibandulo malungana nokwenza umsebenzi ongeziweko ebandleni. Nakunabazalwana abanengi abasizako ebandleni, soke sizokuzuza.

^ isig. 11 Abadalaba ngebe-Australia, eBangladesh, eBelgium, eBrazil, eFrance, eFrench Guiana, eJapan, eKorea, eMexico, eNamibia, eNigeria, eRéunion, eRussia, eSewula Afrika, ne-United States.