Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Matjhi 2015

Yewufumane Iimfundo Emfanekisweni KaJesu Wamatalende

Yewufumane Iimfundo Emfanekisweni KaJesu Wamatalende

“Esinye wasinikela amatalende amahlanu wemali, esinye amatalende amabili kwathi esinye wasinikela italende elilodwa.”—MATEWU 25:15.

1, 2. Yini eyenza uJesu wacoca ngomfanekiso wamatalende?

UJESU nakazokutjho umfanekiso wamatalende lo kuhlekuhle bekafuna abakhethiweko bazwisise ngomthwalo okufuze bawufeze. Kodwana umfanekiso lo usebenza kiwo woke umuntu omfundi kaJesu. Akunandaba ukuthi siyokuphila ezulwini namkha ephasini, soke nje kufuze siwuzwisise bona umfanekiso lo utjho ukuthini.

2 UJesu wawutjho nini umfanekiso lo? Wawutjho nakazakuhlathulula bona kuzokubonakala ngani ukuthi sele ayiKosi, nokuthi sizokubona njani bona imihla yokuphela sele ithomile. (Matewu 24:3) Yeke umfanekiso wamatalende lo ungenye yezinto ezitjengisa bona lokho kuzokwenzeka, begodu uzaliseka eenkhathini zanamhlanjesi.

3. Sifundani emifanekisweni ekuMatewu 24 no-25?

3 Nakazakucoca ngomfanekiso wamatalende, uJesu besekacoce ngemifanekiso emithathu, nayo ebeyisitjengiso semihla yokuphela. Yoke imifanekiso le, beyikhuluma ngezinto abalandeli bakhe okufuze bazenze. Imifanekiso le itholakala kuMatewu 24:45 kuya ku-25:46. Umfanekiso  wokuthoma ukhuluma ngenceku ethembekileko, okusiqhenyana samadoda akhethelwe ukubusa noJesu ezulwini. Abantwaba banomsebenzi wokufundisa abantu bakaJehova. Kufuze bathembeke bebahlakaniphe. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Bese-ke, umfanekiso olandelako kube ngowamatlawu litjhumi. Kiwo umfanekiso lo, uJesu uyelelisa abakhethiweko bona kumele bazilungiselele bebahlale balindile, ngombana abazi ukuthi uzokufika nini. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Ngemva kwalokho-ke uJesu ukhuluma ngomfanekiso wamatalende ofundisa abakhethiweko ukuthi kufuze basebenze budisi njengamaKrestu. Bese wavala ngokubacocela ngomfanekiso wezimvu neembuzi, odzimelele khulukhulu kilabo abazokuphila ephasinapha. Walibethelela lokuthi nabo kufuze bathembeke benze okusemandlenabo ekusizeni abakhethiweko. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Yeke isihlokwesi sizokutjhuka yokuthi umfanekiso wamatalende lo utjho ukuthini.

IKOSI INIKELA IINSEBENZI ZAYO IMALI ENENGI

4, 5. Ngubani oyindoda esemfanekisweni lo? Italende yintobani?

4 Funda uMatewu 25:14-30. Emfanekisweni wamatalende, uJesu ukhuluma ngomuntu othatha ikhambo. Emfanekisweni ofana nalo, uJesu ukhuluma ngendoda eyathatha ikhambo lokuba yikosi. * (Qala umtlolo ongenzasi.) (Lukasi 19:12) Sekusikhathi eside iincwadi zethu zithi umuntu okukhulunywa ngaye emifanekisweni emibili le nguJesu, owabuyela ezulwini ngomnyaka ka-33. Kodwana uJesu khenge abe yiKosi nekaqeda kufika ezulwini. Kwafuze alinde bekube ngu-1914, ngesikhathi amanabakhe ‘aba sinabelo seenyawo zakhe.’—Hebheru 10:12, 13.

5 UJesu wathi indoda esemfanekisweni lo beyinamatalende wemali abunane. Phela leyo yimali engangemali. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Kwathi ngaphambi kobana indoda le ikhambe, yanikela iinsebenzi zayo imali le. Yazitjela ukuthi kufuze zimenzele ngayo amakonyana. Njengombana imali leyo beyiqakathekile endodeni le, nakuJesu kunento ebeyiqakathekile. Yini leyo? Msebenzi ebekawenza asese sephasini.

“Qalani mazombe, amasimu sele alungele ukuvunwa”

6, 7. Afanekisela ini amatalende?

6 Ayikho into ebeyiqakatheke ukudlula umsebenzi wokutjhumayela kuJesu. Ukutjhumayela kwakhe kwamlethela abafundi abanengi. (Funda uLuka 4:43.) Nanyana kunjalo bekazi ukuthi kunengi ebekusafuze akwenze ngombana  banengi abantu ebebazokwamukela iindaba ezimnandi. Eqinisweni, watjela abafundi bakhe wathi: “Qalani mazombe, amasimu sele alungele ukuvunwa.” (Jwanisi 4:35-38) Umlimi onelemuko angekhe athoma alise isimu elungele ukuvunwa. UJesu naye bekanjalo. Ngikho ngaphambi kobana enyukele ezulwini, uJesu wathi: “Khambani niye ebantwini . . . nibenze abafundi.” (Matewu 28:18-20) Nakenza nje, bekabanikela umsebenzi wokutjhumayela oqakatheke khulu njengemali.—2 Korinte 4:7.

7 Njengendoda enikela iinsebenzi zayo imali, uJesu wanikela abakhethiweko umsebenzi wokwenza abafundi. (Matewu 25:14) Yeke amatalende afanekisela umsebenzi wokutjhumayela newokwenza abafundi.

8. Ngitjho nanyana iinsebenzezi zifumene imali engalinganiko, ikosazo beyilindeleni kizo?

8 UJesu uthi, ikosi yanikela isisebenzi sokuthoma amatalende amahlanu, sesibili yasinikela amabili, sesithathu sathola linye. (Matewu 25:15) Nanyana ikosi ibanikele imali engalinganiko, bekusamele barorobhe, benze okusemandlenabo barhwebele ikosi, imali ibuye namakonyana. NoJesu naye bekalindele soneso kubalandeli bakhe abakhethiweko, bonyana benze okusemandlenabo emsebenzini wokutjhumayela. (Matewu 22:37; Kolose 3: 23) Kwathi ngePentekoste lomnyaka ka-33, abalandeli bakaJesu bawuthoma-ke umsebenzi lo, benza abafundi ebantwini beentjhaba zoke. Nawufunda incwadi yezEnzo kulapho-ke ozokulemuka khona ukuthi basebenze budisi kangangani. * (Qala umtlolo ongenzasi.)—IzEnzo 6:7; 12:24; 19:20.

IINSEBENZI ZIRHWEBA NGAMATALENDE EMIHLENI YOKUPHELA

9. (a) Iingqila ezimbili ziyisebenzise njani imali yekosi, begodu thina sifundani kilokho? (b) Labo abalindele ukuphila ephasini kufuze benzeni?

9 Iingqila ezimbili ezarhweba kuhle ngemali yekosi zifanekisela abazalwana abakhethiweko abaphila emihleni yokuphela. Khulukhulu kusukela ngo-1919, kibo unombhenyani bekabindwa lithuli emsebenzini wokutjhumayela. Emfanekisweni kaJesu, iinsebenzezi zithole imali engalinganiko, kodwana lokho akutjho bona abakhethiweko baziinqhema ezimbili ezihlukeneko. Zombili iinsebenzezi zisebenze budisi ekwenzeni amakonyana. Inga-kghani abakhethiwekwaba bekungibo kwaphela ebekufuze basebenze budisi emsebenzini lo wokutjhumayela nokufundisa? Awa. Umfanekiso kaJesu wezimvu neembuzi usifundisa ukuthi nalabo abazokuphila ephasini kufuze babasize abakhethiweko emsebenzini lo bebathembeke kibo. Bayazi bona lelo lilungelo elikhulu. Yeke, abantu bakaJehova ‘abamhlambi munye,’ bangene ngehloko emsebenzini wokutjhumayela newokwenza abafundi.—Jwanisi 10:16.

10. Ngiyiphi enye yezinto ezitjengisa bona siphila emihleni yokuphela?

10 UJesu ulindele bona woke umuntu omlandelakhe azikhandle ekwenzeni abafundi. Ngilokho-ke balandeli bakhe bokuthoma abakwenzileko.  Kghani emihleni yokuphela le lapho kuzaliseka khona umfanekiso wamatalende, abalandeli bakhe bayawenza na umsebenzi lo? Iye bangene ngehloko. Akhenge khekwenzeke bona kutjhunyayezwe abantu abanengi kangaka babe bafundi! Yeke, njengombana boke abalandeli bakaJesu basebenza budisi nje, kubhajadiswa iinkulungwana zabantu qobe mnyaka. Nabo bagcina sele bawungenele umsebenzi wokutjhumayela. Woke umsebenzi omuhle lo ubufakazi bokuthi ukutjhumayela kusitjengiso esiqakathekileko salokho uJesu ebekathi kuzokwenzeka ngemihla yokuphela. Siyaqiniseka bona uJesu uthabe ukuthaba ngabalandeli bakhe lapha akhona.

UJesu unikele iinsebenzi zakhe into eligugu, okumsebenzi wokutjhumayela oqakatheke kudlula nanyana yini (Qala isigaba 10)

IKOSI IZOKUFIKA NINI?

11. Sazi njani bona uJesu uzokufika hlangana nesizi elikhulu?

11 UJesu wathi: “Ngemva kwesikhathi eside ikosi yeensebenzi leyo yabuya, yalungisa iindaba nazo.” (Matewu 25:19) IKosi uJesu izokubuya nekuyokuphela isizi elikhulu. Kubayini sitjho njalo? Kungombana esiphorofidweni esikuMatewu 24 no-25 kubuyelelwe kanengi ukuthi nakunguJesu yena uyeza. Ngokwesibonelo uthi, “Zizakubona iNdodana yoMuntu isiza ngamafu womkayi, ngamandla nangephazimulo ekulu.” Lokho kuzokwenzeka hlangana nesizi elikhulu nekazakugweba abantu. Ngikho atjela thina abalandeli bakhe, esiphila emihleni yokuphela le ukuthi asihlale silindile, bese athi kithi: “ngombana anazi bona iKosenu izakuza nini.” Athi godu: “Ngombana iNdodana yoMuntu izakufika ngesikhathi eningakayilindeli ngaso.” (Matewu 24:30, 42, 44) Yeke nakazakutjho umfanekiso wamatalende lo, uJesu bekakhuluma ngesikhathi lapho azokufika khona agwebe abantu, bekarhayile ephasi lakaSathaneli. *—Qala umtlolo ongenzasi.

12, 13. (a) Ithini ikosi eencekwini zayo ezimbili, begodu kubayini itjho njalo? (b) Abakhethiweko bazokutshwaywa nini kwamaswaphelo? (Qala ibhoksi “ Abakhethiweko Batshwaywa Kwamaswaphela Nabahlongakalako.”) (c) Labo abasekele abakhethiweko bayokufamana muphi umvuzo?

12 Kwathi bona ikosi ibuye ekhambweni layo, yathola ukuthi isisebenzi  sokuthoma sirhwebe ngamatalenda amahlanu, aletha amanye amahlanu, sesibili saletha amanye amabili. Ikosi yatjela ngamunye wabo yathi: “Wenze kuhle, sisebenzi sami esilungileko nesithembekileko! Wathembeka ezintweni ezincani, yeke ngizakubeka bona uphathe izinto ezinengi.” (Matewu 25:21, 23) IKosi uJesu uzokwenzani nakafikako esikhathini esizako?

13 Lingakathomi isizi elikhulu, uZimu uzobatshwaya kokugcina abakhethiweko bakhe abasese sephasini abasebenze budisi. Lokho kuzokutjengisa bona uyabamukela. (IsAmbulo 7:1-3) Kuzakuthi i-Armagedoni ingakafiki abavusele ezulwini. Kuzakuthiwani-ke ngalabo abalindele ukuphila ephasini ebebasolo basekela abakhethiweko emsebenzini wokutjhumayela? Ngesikhatheso phela bazabe bahlulelwe njengezimvu. Bazabe bavuzwe ukuphila ephasini emBusweni kaZimu.—Matewu 25:34.

ISISEBENZI ESIKHOHLAKELEKO NESIVILAPHAKO

14, 15. Kghani uJesu bekatjho bona inengi labakhethiweko lizokukhohlakala livilaphe? Akhuhlathulule.

14 Umfanekiso lo ukhuluma nangesisebenzi esanikelwa italende linye. Sona khenge sirhwebe ngalo, okunganani-ke siyifake ebhanga ibelethe amakonyana. Kunalokho sayigubhela umgodi sayifaka ngapho. Ikosi yathi isisebenzeso sikhohlakele begodu siyivila. Ikosi yalithatha italendelo yalinikela isisebenzi sokuthoma. Yathatha isisebenzi esikhohlakelekwesa yasiphosela “ngaphandle ebumnyameni.” Kulapho-ke esafika salila kabuhlungu  khona.—Matewu 25:24-30; Lukasi 19:22, 23.

15 UJesu nakazakukhuluma ngesisebenzi esikhohlakeleko nesivilaphako bekangatjho bona ingcenye yesithathu yabakhethiweko izokukhohlakala. Lokho sikubona nesimadanisa umfanekiso lo neminye emibili. Emfanekisweni wenceku ethembekileko, uJesu ukhuluma ngenceku ekhohlakeleko edula ezinye iinsebenzi. Phela uJesu bekangatjho ukuthi labo abayinceku ethembekileko bazokukhohlakala. Kunalokho bekabayelelisa bona bangafani nenceku ekhohlakeleko. Bese emfanekisweni wamatlawu alitjhumi, uJesu wathi amahlanu wawo bekaziindlhadlha. Bekangatjho bonyana ingcenye yabo izokuba ziindlhadlha. Kunalokho uJesu bekayelelisa abakhethiweko ngokuthi nabangahlala bangakazilungiseleli bazozisola. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Kuyafana-ke nangomfanekiso wamatalende. UJesu bekangatjho bona inengi labakhethiweko ngemihla yokuphela lizokuthoma livilaphe belikhohlakale. Ngikho ayelelisa abakhethiweko bona bangathomi bafane nesisebenzi esikhohlakeleko. Kufuze basebenze budisi emsebenzini wokutjhumayela.—Matewu 25:16.

UJesu uzobavuza boke abasebenza budisi emsebenzini wokutjhumayela

16. (a) Ngiziphi iimfundo ezimbili esizifunda emfanekisweni wamatalende? (b) Isihlokwesi sisisize njani bona sizwisise umfanekiso wamatalende? ( Qala ibhoksi elithi “Kufuze Siwuzwisise Njani Umfanekiso Wamatalende?”)

16 Ngiziphi iimfundo esizifunda emfanekisweni wamatalende lo? Sokuthoma kukuthi uJesu unikele abakhethiweko into eyigugu, okumthwalo wokutjhumayela newokwenza abafundi. Sesibili, uJesu ulindele bona soke sisebenze budisi emsebenzini wokutjhumayela. Nasingakghodlhelela emsebenzini lo, silalele besihlale sithembekile kuJesu nakanjani sizowuthola umvuzo walokho.—Matewu 25:21, 23, 34.

^ isig. 3 IsiThala sakaJulayi 15, 2013, amakhasi 21-22, iingaba 8-10 ezihlathulula bona ngubani oyinceku ethembekileko nehlakaniphileko.

^ isig. 3 Sihloko esilandelwa ngilesi esitjhoko bona bobani amatlawu alitjhumi.

^ isig. 3 Umfanekiso wezimvu nezimbuzi uhlathululwe kuhle esiThaleni saka-Oktoba 15, 1995, amakhasi 23-28, nesihlokweni esilandelako.

^ isig. 5 Ngeenkhathi zakaJesu italende lemali bekumrholo weminyaka eyi-20.

^ isig. 8 Kwathi bona abapostoli bahlongakale, bathoma abantu bahlubuka. Lokho kwarhatjheka emabandleni woke. Umsebenzi wokutjhumayela wananya sekghuru amakhulu weminyaka. Kodwana kwathi nekufika isikhathi “sokuvuna,” namkha imihla yokuphela, wathoma-ke wakhula. (Matewu 13:24-30, 36-43) Qala isiThala sakaJulayi 15, 2013, amakhasi 9-12.

^ isig. 15 Qala isihloko esithi, “‘Uzokuhlala Ulindile’ Na?” isigaba 13 kumagazini lo.