Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba Yokuthi Kufuze Sitjhade Kwaphela “Ekosini” Kghani Inetlha Na?

Indaba Yokuthi Kufuze Sitjhade Kwaphela “Ekosini” Kghani Inetlha Na?

“Amadoda ayindlala ebandleni, ngasuthi ngizokugcina sele ngimdzidlha ekhayapha.”

“Amanye amadoda angakholwako mahle bekanomusa. Abakuphikisi ukuba kwami nguFakazi, babonakala baphila ipilo ethabisako kunalabo engikholwa nabo.”

Abanye abakhulekeli bakaZimu khebazifumana batjho amezwi afana nala. Bayazi bona uJehova ufuna batjhade kwaphela “eKosini.” Lokho-ke kutjho bona kufuze batjhade nomKrestu weqiniso. (1 Korinte 7:39) Yeke kubayini kanti amanye amaKrestu atjho izinto ezinjengalezi?

IINZATHU EZENZA ABANYE BAKUBONE KUNGANATLHA UKUTJHADA EKOSINI

Kungenzeka bona amaKrestu akhuluma ngalendlela acabanga bona abodade abangakatjhadi banengi khulu ukudlula abazalwana abangakatjhadi. Phela-ke kunjalo eenarheni ezinengi. Ngokwesibonelo, eKorea, kunamaphesende ayi-57 abodade, bese kuthi amaphesende ayi-43 kube bazalwana. EColombia khona-ke amaphesende ayi-66 bodade, bese abazalwana baba maphesende ayi-34.

Kezinye iindawo, ababelethi abangasiboFakazi balindela izipho namalobolo wemali enengi ebantwini abafuna ukutjhada namadodakazabo. Ngombana phela esikhwameni asifani, abanye abazalwana abanayo imali yokukwenza koke lokho. Yeke abanye abodade bayazibuza bona kuzokuvuka bendile na ebandleni. *—Qala umtlolo waphasi.

KUQAKATHEKILE UKUTHEMBELA KUJEHOVA

Nakube khewazizwa ngendlela enjalo, qiniseka bona uJehova ubuzwisisa kuhle khulu ubujamo bakho, wazi nendlela ozizwa ngayo.—2 IinKronike 6:29, 30.

Bekube kunje, uJehova uthi kufuze sitjhade kwaphela nomuntu onguFakazi. Kubayini afuna senze  njalo? Kungombana uyazi bona yini esifaneleko, begodu ufuna ukusivikela. Akafuni senze iinqunto ezizosilimaza zisidanise. Ngemihla kaNerhemiya, amaJuda amanengi bekatjhada nabantu abangamkhonziko uZimu. Ngikho uNerhemiya enza isibonelo ngoSolomoni. “Bekathandwa nguZimu. Nanyana uZimu wamenza ikosi ngaphezu kwama-Israyeli woke, abafazi bakosozizwe naye bamonisa.” (Nerhemiya 13:23-26) UJehova uyazi bona iinkhumbuzo zakhe ziyasisiza nathi, ngikho ayala amaKrestu bona atjhade kwaphela nomuntu onguFakazi. (IRhubo 19:7-10; Isaya 48:17, 18) Kuyasithabisa kuthi uJehova usinikela ngethando isiyalo esingasithemba. Nasamukela uJehova bona umBusethu, kuhlekuhle samukela ilungelo lakhe lokusitjela bona senzeni.—IzAga 1:5.

Asifuni ‘ukuzihlanganisa’ namkha ukutjhada nomuntu ongamthandiko uJehova. Kazi umuntu onjalo angakulisisa ukukhonza uZimu. (2 Korinte 6:14) Isiyalo sakaJehova sihlala sisebenza. Manengi amaKrestu namhlanje akhethe ukulalela uJehova. Nanyana kunjalo banye bagide ngelinye inyawo.

INGA-KGHANI KUNETLHA NA UKUTJHADA NOMUNTU WEPHASI?

UMaggy udade we-Australia, wathoma ukuthandana nomuntu ongasinguFakazi. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Nakahlathululako uthi, “Zinengi iinkhathi ebengingayi ngazo esifundweni ngenzelela bona ngibe naye. Ngalokho-ke ubuhlobo bami noZimu bathoma ukubogaboga.” URatana ongudade osesemutjha we-India yena-ke wathandana nomuntu osafundelwako. Isokaneli lafuna ukufundelwa bona likghone ukuthandana nodade lo. Ngokukhamba kwesikhathi, udade lo walisa ukukhonza uJehova wayokusonta kelinye isonto enzelela bona atjhade nomuntu lo.

UNdenguè udade weCameroon bekaneminyaka eyi-19 nakatjhada nendoda engakholwako. Ngaphambi kobana batjhade, wamthembisa bona uzomvumela aragele phambili anguFakazi. Kwaphela iimveke ezimbili batjhadile, wamphendukela njengotjwala emathunjini wamtjela bona akakavumeleki ukuya esifundweni. Nakatjhoko uthi, “benginesizungu ngilila ubusuku nemini. Ngalemuka bona angisaziphileli ipilwami. Ngazisola khulu.”

Kuliqiniso ukuthi akhona amaKrestu atjhade nomlingani ongamkhonzi uJehova, kodwana abe nomusa. Ngitjho nanyana umlinganakho ongakhonzi uJehova anomusa, ubuhlobo bakho noJehova bungathinteka njani? Uzozizwa njani nawukhumbula bona wakhetha ukuzithabisa wena kunokulalela isiyalo sakaZimu? Okuqakatheke khulu kukuthi uJehova yena uzozizwa njani ngokwenzileko?—IzAga 1:33.

Ephasini loke abodade nabazalwana abalalele isiyeleliso sakaZimu sokutjhada kwaphela “eKosini” bavuma ngokwabo ukuthi lokho kusiqunto esihle. Namhlanje abodade nabazalwana abanengi bazimisele ukuthabisa uJehova ngokutjhada nomuntu onguFakazakhe. UMichiko weJapani bekazimisele ukulalela uZimu ngitjho nanyana iinhlobo zakhe bezilinga ukumkatelela bona atjhade nomuntu ongamthandi uJehova. Bekuphukela ehliziyweni ukubona iintanga zakhe zitjhada namaKrestu weqiniso khisibe yena ngapha akakatjhadi. Nakalandisako uthi, “bengisolo ngizitjela bona njengombana uJehova ‘anguZimu othabileko’ nami angithatjiswa kukuthi ngitjhadile namkha awa. Bengikholelwa nokuthi uzonginikela lokho engikufisako. Yeke nangingamtholi umlingani womtjhado ngitjho nanyana ngimfuna kangangani, kungaba kuhle bona ngihlale ngingakatjhadi isikhatjhana.” (1 Thimothi 1:11, NW) Ngokukhamba kwesikhathi uMichiko watjhada nomzalwana omuhle! Sikhuluma nje, kuyamthabisa ukwazi bona walalela isiyeleliso sakaJehova.

Abazalwana nabo bakhona abalindako bona bafumane umlingani ofanelekako abazokutjhada naye. Ngokwesibonelo, uBill we-Australia uyavuma ukuthi ngezinye iinkhathi bekazifumana akarwa babantu bengubo abangasiboFakazi. Nanyana kunjalo, akhenge athome ngitjho ukuthoma azidlise satjanyana ngombana bekangafuni ‘ukuzihlanganisa’ nomuntu ongakholwako. Eminyakeni edlulileko waba nekareko kibodade abambalwa, ngokudanisako bona bebangamthandi. UBill walinda iminyaka ema-30 bona afumane udade omKrestu onemigomo efana neyakhe. Uthi, “Angizisoli  nakancani. Ngizizwa ngibusisiwe ngombana siya esimini sobabili, sifunda sobabili, godu sikhulekela uZimu sobabili. Kuyangithabisa ukuhlangana nokwakha isikhozi nabangani bakamkami ngombana nabo babakhulekeli bakaJehova. Umtjhadwethu siwakhe sisebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli.”

NJENGOMBANA ULINDELE UJEHOVA

Yini ongayenza njengombana uthemba isiyalo sakaJehova begodu ulindele umlingani omkhonzako? Ungazindla ngeenzathu ezikwenza bona uzifumane ungakatjhadi. Nangabe kwenziwa kukuthi ufuna ukulalela imithetho kaJehova, kufuze uqiniseke bona uJehova uyathaba ngalokho. (1 Samyela 15:22; IzAga 27:11) Ragela phambili uthandaza kuJehova qobe, umtjele indlela ozizwa ngayo. (IRhubo 62:9; [62:8,NW]) Njengombana wenza koke okusemandlenakho bona ulwe neemfiso ezimbi, ubuhlobo bakho noJehova buzokuqina. Qiniseka bona uJehova unendaba neemfiso zakho ngombana uqakathekile kuye. Akathembisi ukunikela muntu indoda namkha umfazi. Kodwana nangabe uwutlhoga kwamambala umtjhado, uJehova wazi kuhle bona yini ezokwanelisa isifiso sakho.—IRhubo 145:16; Matewu 6:32.

Ngezinye iinkhathi ungazizwa njengoDavida, owathi, Jehova, “ngiphendule masinyana; ummoyami ulangazelela wena. Ungabufihli ubuso bakho.” (IRhubo 143:5-7, 10) Ungalahli itewu. Nikela uJehova ithuba lokukutjengisa bona ufuna wenzeni. Lalela uJehova ngokuthi ufunde iBhayibheli, uzindle ngokufundileko. Lokho kuzokusiza wazi bona yini uJehova ayilindele kuwe, nokuthi uzisize njani iinceku zakhe esikhathini esidlulileko. Ngokumlalela ozokuba nesibindi sokwenza akufunako.

AmaKrestu angakatjhadi aqakathekile ebandleni nekukhuthazeni abasakhulako

Khuyini okhunye ongakwenza bona uhlale uthabile njengombana umumuntu ongakatjhadi? Ungasebenzela ekuqiniseni ubuhlobo bakho noJehova begodu uzakhele ibizo elihle. Begodu ungafunda ukupha, ube mumuntu osebenza budisi, ongenekako, begodu uthembeke kuJehova. Lezi zizinto eziqakathekileko emtjhadweni. (Genesisi 24:16-21; Rute 1:16, 17; 2:6, 7, 11; IzAga 31:10-27) Funa qangi umBuso ngokukhuthalela isimu nemisebenzi yebandleni. Lokhu kuzokusiza bona ungenzi iinqunto ezingakahlakaniphi. UBill uthi iminyaka le ephele ngikakatjhadi, “idlule msinya khulu! Bengisolo ngiyiphayona ngeminyaka leyo.”

Isiyeleliso sakaJehova sokutjhada kwaphela “eKosini” akusisidala. Sithobela uJehova nasitjhada nomKrestu weqiniso begodu sizokuba babantu abathabileko. IBhayibheli lithi: “Uyathaba umuntu owesaba uJehova noyithanda khulu imiyalwakhe! Iinzukulwana zakhe zizakuhlonitjhwa enarheni; abantwana babathembekileko bazakubusiswa. Umnotho noburego kuzokuba sendlinakhe; ukulunga kwakhe kuzokuhlala ngokungapheliko.” (IRhubo 112:1, 3, NW) Zimisele-ke ukulalela isiyeleliso sakaZimu sokutjhada kwaphela “eKosini.”

^ isig. 7 Esihlokwenesi sizokudemba indlela abodade abayiqala ngayo indaba yokutjhada ekosini le. Ikambiso le isebenza nebazalwaneni.

^ isig. 13 Amanye amabizo atjhugululiwe.