Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Ngaleyo Ndlela Kube Kuhle Kuwe”

“Ngaleyo Ndlela Kube Kuhle Kuwe”

“Uzifihlile izintwezi emehlweni weenhlakaniphi, wazambulela abantwaba abancani.”LUKASI 10:21, NW.

1. Kubayini uJesu ‘bekathabile, azele umoya ocwengileko’? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

AKHULINGE ukucabanga ukuthi bekuzakuba njani nange singabona uJesu “athabile azele umoya ocwengileko.” Uyambona uyabothotheka, ithabo litlolwe emehlwenakhe. Kodwana kubayini bekazizwa ngalendlela? Kazi bekasand’ ukuthumela abafundi bakhe abayi-70 bona bayokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. Abantu abanengi bebazihloye khulu iindaba ezimnandi, ngalokho-ke uJesu bekalindile afuna ukubona ukuthi abafundi bakhe bebazosiphetha njani isabelo sabo. Kazi hlangana nabantu ebebahloye iindaba ezimnandezi bekunabaFarisi nabafundisi bomthetho, abafundile nabahlakaniphileko. Bebafuna abantu baqale uJesu njengombazi kwaphela bese kuthi abafundi bakhe babaqale njengabantu “abangakafundi.” (IzEnzo 4:13; Markosi 6:3) Kodwana abafundi bakaJesu nababuya esabelweni sabo bebathabe khulu. Phela batjhumayela ngaphezu kokuphikiswa, bahlula namadimoni! Yini eyabenza bahlala bathabile begodu banesibindi?—Funda uLukasi 10:1, 17-21NW.

Abantu bakaZimu bathuthukise ifundiswabo, bayenza yaba bulula beyazwisiseka

2. (a) Abafundi bakaJesu bebafana nabantwana ngayiphi indlela? (b) Yini eyasiza abafundi bakaJesu bazwisisa amaqiniso weBhayibheli azikileko?

 2 UJesu wathi kuJehova: “Ngiyakudumisa Baba, Mnikazi wezulu nephasi ngombana abahlakaniphileko nabafundileko ubafihlele lokhu, kodwana wakwembulela abancancani. lye Baba, ngaleyondlela kube kuhle kuwe.” (Matewu 11:25, 26) Kubayini uJesu abiza abafundi bakhe ngokuthi bantwana? Phela abafundi bakaJesu bebangafani abaFarisi nabafundisi bomthetho ebebafunde khulu, bazitjela bona akunanto abangayaziko. Abafundi bakaJesu bebazimisele ukufundiswa njengabantwana. Bafunda ukuthobeka, ingasi ukuzikhukhumeza. (Matewu 18:1-4) Ngebanga lokobana bebathobekile uJehova wabasiza ngomoyakhe ocwengileko bona bazwisise amaqiniso azikileko weBhayibheli. Kodwana uSathana wasebenzisa ukuzikhakhazisa kwabarholi bekolo yamaJuda wabaliya bona bangazwisisi amaqiniso weBhayibheli.

3. Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

3 UJesu bekathabe tle! Kazi phela bekathatjiswa kubona uJehova embula amaqiniso weBhayibheli azikileko, awembulela abantu abathobekileko kungakhathaliseki bona bafundile namkha awa. UZimu wayibona iyihle lendlela yokufundisa. Nanamhlanjesi akakatjhuguluki. Kodwana yini esenza sitjho njalo? Esihlokwenesi sizokufunda ngokuthi uJehova uwembula njani amaqiniso weBhayibheli ebantwini abathobekileko namhlanjesi.

UKUHLATHULULWA KWAMAQINISO EZIKILEKO KIBO BOKE

4. IsiThala esitjhugululwe ngelimi elibulula sibe sisipho ngayiphi indlela?

4 Mvanje ihlangano kaZimu iyigandelela khulu indaba yokufundisa ngendlela elula nezwisisekako. Akhe siqale iimbonelo ezintathu zalokho. Kokuthoma, kunesiThala esitjhugululwe ngelimi elilula. * (Qala umtlolo ongenzasi.) IsiThalesi sisize abantu abanengi, nalabo abangakghoni ukufunda kuhle. Imindeni eminengi ithi, isiThalesi sisize abantwana bona bazwisise ngcono okufundwako. Abantu abanengi bathulele ihlangano ingwani ngesiThalesi. Omunye udade uthi bekangenwa mamanzi ngemadolweni nakufuze aphendule. Kodwana uthi njenganje lokho yinto engasenzeki kuye. Njengombana sele asebenzisa isiThala esenziwe bulula watlola wathi: “Amalanga la ngiphendula kanengi esifundweni, kazi nakulivadlwanela likhambile! Ngiyamthokoza uJehova nehlanganwakhe.”

5. IBhayibheli le-New World Translation of the Holy Scriptures elibuyekeziweko lisisize njani?

5 Kwesibili, sekune-New World Translation of the Holy Scriptures ebuyekeziweko yesiNgisi eyatjhatjhululwa emhlanganweni waqobe mnyaka ngo-Oktoba  5, 2013. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Amavesi amanengi eBhayibhelineli sekanciphile, kodwana lokho akutjhentjhi umqondo wawo. Ngokwesibonelo, uJobho 10:1 bekanamagama ayi-27, kodwana nje sekayi-19. IzAga 8:6 bekanamagama ayi-20 kodwana nje sekayi-13. Amavesi amabili la azwakala ngcono eBhayibhelini elitjheli. Omunye umzalwana okhethelwe ukubusa ezulwini noKrestu osebenzele uJehova iminyaka eminengi uthi: “Ngathi nengifunda incwadi kaJobho eBhayibhelineli, ngayizwisisa zisuka!” Sebanengi abantu abatjho njalo.

6. Uzizwa njani ngehlathululo etja yencwadi kaMatewu 24:45-47?

6 Okwesithathu, akhucabange ngamatjhuguluko enziwe mvanje endleleni ebesizwisisa ngayo imitlolo. Nasi isibonelo. Sahlathululelwa kuhle ukuthi bobani ‘abayinceku ethembekileko nehlakaniphileko’ esiThaleni sakaJulayi 15, 2013. (Matewu 24:45-47) Satjho kuhle bona inceku le Mkhandlu oNqophisako waboFakazi bakaJehova. Kwathiwa “iinsebenzi” zihlanganisa abantu abakhethiweko “nezinye izimvu,” boke nje bondliwa yinceku ethembekileko. (Jwanisi 10:16) Siyakuthabela ukwazi amaqiniso la, begodu sizimisele nokuwafundisa abanye! Ngiziphi-ke ezinye izinto ezibulula nezizwisisekako uJehova afuna sizifundise?

IINDABA EZISEBHAYIBHELINI ZIHLATHULULWA BULULA

7, 8. Ngiziphi iimbonelo eziseBhayibhelini ezimifanekiso yezinto ezizokwenzeka ngomuso?

7 Nengabe kade uyibambile ukhonza uJehova, kungenzeka ulemukile bona sekunamatjhuguluko endleleni esihlathulula ngayo umlando oseBhayibhelini. Esikhathini esidlulileko, besivame ukuthatha imilando yabantu beBhayibheli siyifanise nezinto ezenzeka gadesi nangomuso. Iindaba eziseBhayibhelinezi besithi sithunzi, bese lokho okufaniswa nakho sithi yinto yamambala. Kghani kuyazwakala na ukuhlathulula imiTlolo ngalendlela? Iye kuyazwakala. (Matewu 12:39, 40.) Ngombana uJesu khewathi isikhathi isidumbu sakhe esisihlezi ethuneni sifana nesikhathi uJona asihlezi ngemathunjini wehlambi ekulu.

Kuqinisa ukukholwa kwethu lokha nasifunda iindaba eziseBhayibhelini nehlathululo yazo

8 Kukhona ezinye iindaba zeBhayibheli ezifaniswa nezinto ezikulu ezizokwenzeka ngomuso. Umpostoli uPowula wakhe wakhuluma ngazo. Ngokwesibonelo, ubuhlobo phakathi kwaka-Abrahamu, uHagari noSara bebufanekisela ubuhlobo phakathi kwakaJehova nesitjhaba saka-Israyeli wendabuko nengcenye yehlanganwakhe esezulwini. (Galatiya 4:22-26) Kuyafana nangethaberinakeli, ithempeli, iLanga lokuBuyisana noZimu, umphristi omkhulu nezinye zezinto ezitjhiwo emThethweni ‘bezisithunzi sezinto ezihle ezizako.’ (Hebheru 9:23-25; 10:1) Isingani sethu noZimu besivutha bhe nesifunda  ngeendaba zeBhayibheli ezinjengalezi nalokho ezikufanekiselako. Kodwana inga-kghani woke umuntu, izenzakalo, nezinto eziseBhayibhelini zifanekisela okuthileko namkha omunye umuntu?

9. Esikhathini esidlulileko, besiyihlathulula njani indaba kaNabhothi?

9 Esikhathini esidlulileko, iincwadi zethu bezihlathulula bona umuntu, isenzakalo namkha into eseBhayibhelini beyifanekisela umuntu namtjhana into ethileko. Khesize nesibonelo nasi. INdlovukazi u-Izebeli wabulalisa uNabhothi ngobabakwakhe u-Arhabi, khona azokuthatha isidiribe sakaNabhothi. (1 AmaKhosi 21:1-16) Ngo-1932 isiThala sathi u-Arhabi no-Izebeli bafanekisela uSathana nehlanganwakhe, bese ukufa kwakaNabhoti kufanekisele ukubulawa kwakaJesu. Kwathi ngo-1961, incwadi ethi “Let Your Name Be Sanctified,” yathi uNabhothi ufanekisela abakhethiweko bese u-Izebeli afanekisele amasonto we-SingabuKrestu. Nokutlhoriswa kwakaNabhothi bekufanekisela ukutlhoriswa kwabakhethiweko ngemihla yokuphela. Sekuminyaka eminengi iindabezi ziqinisa ubuhlobo bethu noZimu. Kodwana kubayini singasenzi njalo mvanje?

10. (a) Inceku ethembekileko iyelela njani neyihlathulula iindaba eziseBhayibhelini? (b) Iincwadi zethu sezidzimelela kuphi nje?

10 Kiyo yoke iminyaka le, uJehova  bekasolo asiza “inceku ethembekileko nehlakaniphileko” bona ihlakaniphe kwamambala, iyelele nayenza iinqunto. Kubayini kunjalo? Ngikho nje inceku ehlakaniphileko ingarhabi ukutjho ukuthi indaba ethileko eseBhayibhelini ifanekisela okuthileko namhlanjesi ngaphandle kobana kunobufakazi obusemitlolweni. Ihlathululo edala yezintwezi beyibudisi ingazwisiseki kuhle, kubudisi ukuyikhumbula nokuyisebenzisa epilweni. Okuqakatheke khulu, nasingadzimelela khulu kilokho okufanekiselwa ziindabezi, singazifumana sesilahlekelwa ziimfundo zokuziphatha esingazisebenzisa epilwenethu. Ngikho namhlanjesi iincwadi zethu zenza izinto zibe bulula ngokuveza iimfundo eendabenezi, malungana nokukholwa, ukukghodlhelela, ukuhlonipha uZimu, nobuntu obuhle esingabufunda ebantwini abaseBhayibhelini. *—Qala umtlolo ongenzasi.

UNabhothi usibekela isibonelo esihle esingafunda izinto eziqakathekileko kiso (Qala isigaba 11)

11. (a) Sesiyizwisisa njani indaba kaNabhothi, begodu isisiza njani thina? (b) Eminyakeni egadungileko, iincwadi zethu bezizihlathulula njani iindaba eziseBhayibhelini nalokho ezikufanekiselako? (Qala isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi.”)

11 Uyabona-ke ukuthi indaba kaNabothi sekubulula ukuyizwisisa kwanje. UNabhothi khenge afe ngebanga lokuthi ufanekisela uJesu namtjhana abakhethiweko. Kunalokho wafa ngombana bekazimisele ukuhlala athembekile kuZimu. Walalela umThetho kaJehova ngaphezu kokutlhoriswa nombusi onamandla. (Numeri 36:7; 1 AmaKhosi 21:3) Usibonelo esihle khulu eencekwini zakaZimu namhlanje ezikghodlhelelela ukutlhoriswa. (Funda u-2 Thimothi 3:12.) Woke umKrestu angayizwisisa, ayikhumbule, asebenzise akufundileko epilwenakhe aqinise nokukholwa kwakhe.

12. (a) Siphetha ngokuthini malungana nokuhlathulula iindaba eziseBhayibhelini? (b) Kubayini sithi sesikghona ukuhlathulula ngitjho nezinto ezibudisi? (Qala umtlolo ongenzasi.)

12 Kghani lokho kutjho ukuthi zoke iindaba eziseBhayibhelini azifanekiseli okuthileko? Awa. Kunokuthi sihlathulule iindaba eziseBhayibhelini njengezifanekisela okuthileko, iincwadi zethu ziveza bona iindaba eziseBhayibhelini zihlangana njani. Ngokwesibonelo, ukuthembeka kwakaNabhothi ngaphezu kokutlhoriswa bekabulawe kabuhlungu kusikhumbuza ukuthembeka kwamaKrestu akhethiweko. Ngaphezu kwalokho, kusikhumbuza ukuthembeka kwabanengi ‘bezinye izimvu.’ Leyo-ke yindlela ebulula uJehova asifundisa ngayo. *—Qala umtlolo ongenzasi.

 IHLATHULULO EZWISISEKA NGCONO YEMIFANEKISO KAJESU

13. Ngiziphi iimbonelo ezitjengisa ukuthi kwanje sesiyizwisisa ngcono imifanekiso kaJesu?

13 UJesu Mfundisi omkhulu ebantwini boke ekhe baphila. Nakafundisako bekathanda ukusebenzisa imifanekiso neembonelo. (Matewu 13:34) Phela nakumifanekiso yenza kube bulula ukuzwisisa amaqiniso azikileko ngesikhathi esifanako ithinte ihliziywakho. Eminyakeni egadungileko, iincwadi zethu bezihlathulula umfanekiso kaJesu ngendlela ebulula nekhanyako. Ngokwesibonelo, isiThala sakaJulayi 15 2008, sisisize sawuzwisisa ngcono umfanekiso kaJesu wesibiliso, wembewu yemastedi nowenede. Sikhuluma nje sikghona ukumadanisa imifanekiso le nomBuso kaZimu, ukuzwisisokhu ngikho okusize abanengi bala izinto zakaSathana bakhetha ukuba balandeli bakaKrestu.

Imifanekiso ilisizo ngombana ihlathulula ngcono amaqiniso abudisi iwenze abe bulula athinte neenhliziyo zethu

14. (a) Besiwuhlathulula njani umfanekiso kaJesu woMsamariya olungileko? (b) Njenga nje siwuzwisisa njani umfanekiso lo?

14 Singayizwisisa njani imifanekiso kaJesu? Eminye yemifanekiso le isiphorofido namkha ifanekisela okuthileko. Eminye ifundisa ngezinto ezenzeka nje. Kodwana thina sizokwazi njani ukuthi ijamelela okuthileko namkha awa? Ipendulo yombuzo lo yahlathululwa yakhanya eminyakeni egadungileko. Ngokwesibonelo, akhucabange ngendlela ebesizwisisa umfanekiso kaJesu woMsamariya. (Lukasi 10:30-37) Ngo-1924 isiThala sahlathulula bona umSamariya bekajamiselela uJesu bese kuthi indlela etjhinga phasi ivela eJerusalema itjhinga eJeriko yona-ke ijamelela ubujamo abantu abaqalana nabo kusukela kwenzeka umonakalo we-Edeni. Iinlelesi ezisendleleni zona zijamelela ihliziyo ede abezerhwebo, abaphristi namaLevi besingabuKrestu. Kodwana namhlanjesi, iincwadi zethu zisebenzisa imifanekiso bona zisikhumbuze amaKrestu bona akukafuzi abe babantu abanebandlululo. Kufuze sisize abadududu, khulukhulu sibasize bafunde ngoZimu. Siyathaba nasibona iindlela uJehova akhanyisa ngayo amaqiniso la.

15. Sizabe sikhuluma ngani esihlokweni esilandelako?

15 Esihlokweni esilandelako, sizokucoca ngomfanekiso kaJesu wamatlawu alitjhumi. (Matewu 25:1-13) UJesu bekafuna abalandeli bakhe abaphila emihleni yokuphela bawuzwisise njani umfanekiso lo? Inga-kghani woke umuntu, into, namkha isenzakalo esisemfanekisweni lo kujamelela okuthileko okusazokwenzeka? Nofana bekafuna sifunde okuthileko okuzokwenzeka hlangana nemihla yokuphela? Khesibone esihlokweni ezilandelako.

^ isig. 4 IsiThala esitjhugululwe ngesiNgisi esibulula sathoma ukugadangiswa ngoJulayi 2011. Ngemva kwalokho, kwaba nedlanzana leenlimi ezitjhugululwa ngendlela ebulula.

^ isig. 5 IBhayibheli elibuyekeziwekweli lizokutholakala nangamanye amalimi.

^ isig. 10 Ngokwesibonelo, incwadi ethi Lingisa Ikholo Labo ikhuluma ngabantu abayi-14 abaseBhayibhelini. Idzimelela neemfundweni esingazisebenzisa ingasi kilokho okufanekiselwa babantwabo.

^ isig. 12 IliZwi lakaZimu linezinto “ezibukhuni ukuzizwisisa” ezihlanganisa nezinye ezitlolwe nguPowula. Siyazi ukuthi boke abatloli beBhayibheli bebaphefumulelwe ngomoya ocwengileko. Kuyafana nanamhlanjesi, amaKrestu azwisisa iBhayibheli, “ngitjho nezinto ezizikileko zakaZimu.”—2 Pitrosi 3:16, 17; 1 Korinte 2:10NW.