Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Yewube Nesibindi Nokuhlakanipha NjengoJesu

Yewube Nesibindi Nokuhlakanipha NjengoJesu

“Niyamthanda nanyana ningakhenge nimbone; niyakholwa kuye nanyana ningamboni njenganje.”—1 PITROSI 1:8.

1, 2. (a) Sikufumana njani ukuphila okungapheliko? (b) Khuyini engasisiza bonyana sihlale sisendleleni etjhinga ekuphileni okungapheliko?

SATHI nasithoma ukuba maKrestu sangena indlela etjhinga ekuphileni okungapheliko. Yeke nasingahlala sithembekile kuZimu, sizokufika lapha siya khona, siphile isiphelani. UJesu wabe wathi: “Loyo ozokubambelela bekube sekupheleni uzokusindiswa.” (Matewu 24:13) Uqinisile nakatjho njalo, vele kumele sihlale sithembekile kuZimu bekube “sekupheleni,” kungakhathaliseki bona kuphela iphasi elimbeli namkha kuphela thina. Kodwana kufuze siyelele bona singathomi sivumele iphasi lakaSathana lisibekele iinqabo endlelenethu. (1 Jwanisi 2:15-17) Nakunjalo-ke, singahlala njani sisendleleni etjhinga ekuphileni okungapheliko?

2 Nasizakuhlala endleleni le kufuze sifunde kuJesu, osibonelo esipheleleko. Zinengi izinto esingamlingisa ngazo nasingafunda umlando wakhe eBhayibhelini, besihlolisise nendlela ebekaphila ngayo. Lokho kuzosenza simthande  besikholwe kuye. (Funda u-1 Pitrosi 1:8, 9.) Umpostoli uPitrosi uthi uJesu wasitjhiyela isibonelo ukobana silandele emtlhalenakhe. (1 Pitrosi 2:21) Yeke, nasingalingisa isibonelo sakhesi, singakghona ukukghodlhelela bekube sekupheleni. * (Qala umtlolo ongenzasi.) Esihlokweni esigadungileko sifunde ngokulingisa ukuthobeka nesirhawu sakaJesu. Esihlokwenesi-ke sizokufunda ukulingisa isibindi nokuhlakanipha kwakaJesu.

UJESU UNESIBINDI

3. Kutjho ukuthini ukuba nesibindi, begodu thina singaba njani naso?

3 Isibindi mazizo angasiqinisa nasiqalene nobudisi. Nasinesibindi siyakghona nokulilwela iqiniso. Sisenza sibe nomoya ophasi besithembeke kuZimu nanyana sihlezi phezu kwamalahle atjhisako. Ithando, ivalo, ithemba nesibindi kuyahlobana. Zihlobana njani izintwezi? Nawunevalo lokusaba ukukwatisa uZimu angekhe umsabe omunye umuntu. (1 Samyela 11:7; IzAga 29:25) Ithemba lisenza sidzimelele ezintweni esithenjiswe zona kunokudzimelela ebudisini esiqalene nabo. (IRhubo 27:14) Ithando elingazenzisiko libasela isibindi sethu nesitlhoriswako. (Jwanisi 15:13) Yeke, isibindi siba naso ngokuthemba uZimu silingise neNdodanakhe.—IRhubo 28:7.

4. UJesu waziveza njani bona unesibindi nakasethempelini? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

4 UJesu waba nesibindi aneminyaka elitjhumi nambili ngesikhathi ‘angesirhodlweni sethempeli ahlezi hlangana nabafundisi.’ (Funda uLukasi 2:41-47.) Abafundisabo bebawazi ukusuka nokuhlala umthetho kaMosi bazi nesiko lesiJuda. Isikweli ngilo ebelenza kube budisi ebantwini ukulalela umThetho. Kodwana uJesu khenge avumele ilwazanyana labelo bona limvimbe angakhulumi. Bekangasabi muntu. Bekabaphethe “ababuza imibuzo.” Phela imibuzwakhe beyingalingani naye. Bekabuza imibuzo emabhombo erara amadoda amakhulu abafundisi, uthole selamrhudulele amehlo, azindla ngento ayikhulumako le. Nangabe bebalinga ukumphuthela ngengubo ngokumbuza umbuzo orarejako, bebabethe phasi kwathunya ithuli. IBhayibheli lithi woke umuntu obekamlalele, nabo abafundisabo, wabamba ongenzasi “ngendlela azwisisa ngayo nangeempendulo zakhe.” Uyasibona-ke isibindi sakaJesu sokuvikela iqiniso emlandweni otholakala eliZwini lakaZimu!

5. Nekasephasini uJesu waziveza njani bona unesibindi?

5 Ngesikhathi atjhumayela, uJesu waziveza bona unesibindi ngeendlela ezinengi. Ngokwesibonelo, wabatjela abantu bonyana abafundisi bekolo yamaJuda babaninda ngedaka emehlweni ngokubafundisa iimfundiso ezimamala. (Matewu 23:13-36) UJesu khenge avumele ukonakaliswa liphaseli. (Jwanisi 16:33) Bekahlala atjhumayela kungakhathaliseki bona uyaphikiswa namkha njani. (Jwanisi 5:15-18; 7:14) Kukabili angena ngesibindi ethempelini abarhudulela ngaphandle abantu ebebonakalisa indlela yokulotjha uZimu ngeqiniso.—Matewu 21:12, 13; Jwanisi 2:14-17.

UJesu bekanesibindi sokutjela amaJuda ukuthi yena unguKrestu iNdodana kaZimu

6. UJesu waziveza njani bona unesibindi ngelanga lakhe lokugcina amumuntu ephasini?

 6 Akhesihlolisise isibindi sakaJesu ngelanga lakhe lokugcina ephasinapha. UJesu bekakwazi kuhle nje ukuthi uJudasi uzomthengisa. Kodwana wamtjela emehlweni nabasadla iphasika wathi: “Kwenze msinyana ofuna ukukwenza.” (Jwanisi 13:21-27) Kwathi nakasesimini yeGetsemani, khenge ezifihle emasotjeni ebekazele ukuzombopha. Ngitjho nanyana ukuphila kwakhe kusengozini, waqiniseka bona abafundi bakhe bayavikeleka, watjela amasotja wathi: “Nengabe nifuna mina, abanye laba abakhambe-ke.” (Jwanisi 18:1-8) Ngemva kwalokho, wathi nakasekhotho ekulu yamaJuda, bamhloma ngemibuzo, wabatjela ngesibindi ukuthi yena unguKrestu iNdodana kaZimu. Bekangasabi muntu ngitjho nanyana umphristi omkhulu bekalinga amano wokumsusa. (Markosi 14:60-65) UJesu wahlala athembekile kuZimu bewafela esigodweni. Amezwakhe wokugcina, warhuwelela wathi: “Sekuphethekile.”—Jwanisi 19:28-30.

LINGISA ISIBINDI SAKAJESU

7. Wena muntu omutjha, uzizwa njani ngokuba nguFakazi kaJehova, begodu ungaziveza njani bona unesibindi?

7 Singasilingisa njani isibindi sakaJesu? Esikolweni. Nina batjha, nisuke nitjengisa isibindi nanitjela abanye bona niboFakazi bakaJehova. Nanenza njalo, vane niveza bona niyazikhakhazisa ngokubizwa ngebizo lakaJehova. (Funda iRhubo 86:12.) Abanye banganikatelela bona nikholelwe ukuthi imvelo yazivelela. Kodwana qinisekani bona lokho iBhayibheli elikutjhoko kuliqiniso. Ningasebenzisa nencwajana ethi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, niphendule “loyo onibuza ngesizathu sethemba elikini.” (1 Pitrosi 3:15) Nizokwaneliswa kukwazi ukuthi nibe nesibindi sokuvikela iqiniso eliseBhayibhelini!

8. Yini esenza sibe nesibindi sokutjhumayela?

8 Esimini. Njengombana simaKrestu weqiniso nje kumele sikhulume ngoJehova “ngesibindi.” (IzEnzo 14:3) Sitjhumayela njani ngesibindi? Kokuthoma, sinesibindi ngombana koke esikutjhoko kuvela eBhayibhelini. Siyazi nokobana kuliqiniso. (Jwanisi 17:17) Kwesibili, njengombana “sisebenzisana noZimu” nje, usisiza ngomoyakhe ocwengileko. (1 Korinte 3:9, NW; IzEnzo 4:31) Kwesithathu, siyamthanda uJehova, siyabathanda abantu, sihlohlozelwa ngikho lokho bona sibatjele iindaba ezimnandi. (Matewu 22:37-39) Nakukutjhumayela khona angekhe sakulisa ngombana sinesibindi. Sizimisele ukufundisa iqiniso ebantwini ‘abafiphazwe’ umkhumbulo bafundisi bamasondo wephaseli. (2 Korinte 4:4) Sizokusolo sitjhumayela ngitjho nanyana umlayezo esiwuphetheko ubakghabhudlha nanyana basitlhorisa.—1 Thesalonika 2:1,2.

9. Singaba njani nesibindi ngitjho nanyana siqalene nobudisi?

9 Nesiqalene nobudisi. Nasimthembako uZimu, uzosenza sibe nesibindi nokukholwa kokuqalana neentjhijilo. Nasihlongakalelwa mumuntu esimthandako sizwa ubuhlungu, kodwana asililahli ithemba. Siyaqiniseka nokuthi uZimu “wenduduzo yoke” uzosibopha amanceba asiqinise. (2 Korinte 1:3, 4; 1 Thesalonika 4:13) Siyagula silimale, sipeyinelwe kodwana angekhe sivume ukulatjhwa ngendlela engamthabisiko  uZimu. (IzEnzo 15:28, 29) Nesigandelelekileko ‘iinhliziyo zethu zingasilahla,’ kodwana akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Siyamthemba uJehova bona “useduze nabanehliziyo ephukileko.” * (Qala umtlolo ongenzasi.)—1 Jwanisi 3:19, 20, NW; iRhubo 34:19 [34:18, NW].

UJESU UHLAKANIPHILE

10. Khuyini ukuhlakanipha, begodu zinjani izenzo namezwi womKrestu onokuhlakanipha?

10 Ukuhlakanipha kwamambala likghono lokuzwisisa umahluko phakathi kokulungileko nokungakalungi, bese ukhetha okulungileko. (Hebheru 5:14) UmKrestu onokuhlakanipha wenza iinqunto ezivuthiweko eziqinisa isikhozi sakhe noZimu. Uyawabala amagamakhe nakakhuluma nabantu. Ukwenza lokho ngombana afuna ukuthabisa uZimu ngokusebenzisa amezwi akhako. (IzAga 11:12, 13) ‘Ubuthaka ekusilingekeni.’ (IzAga 14:29) ‘Ukhamba thwi, aqale phambili’ ngokwenza iinqunto ezivuthiweko ukuphila kwakhe koke. (IzAga 15:21, NW) Singakufunda njani ukuba nokuhlakanipha? Akukho okhunye ngaphandle kokufunda iBhayibheli, sisebenzise esikufundako. (IzAga 2:1-5, 10, 11) Ngikho kufuze sifunde ngesibonelo sakaJesu sokuba nokuhlakanipha bese siyalingisa.

11. Ukuhlakanipha bekubonakala njani emezwini kaJesu?

11 UJesu watjengisa bona uhlakaniphile kiwo woke amezwakhe nezenzo zakhe. Amezwakhe. Nakatjhumayela iindaba ezimnandi, amezwi awakhulumako bekahlaba ikomo. (Matewu 7:28; Lukasi 4:22) Bekanomukghwa wokufunda nokudzubhula eBhayibhelini. Bekazi bona umTlolo othileko usetjenziswa kuphi, njani. (Matewu 4:4, 7, 10; 12:1-5; Lukasi 4:16-21) Amezwi kaJesu nekahlathulula imiTlolo bekathinta iinhliziyo zabantu ebebalalele. Nakaqeda kuvuswa kwabafileko, uJesu wakhuluma nabafundi bakhe ababili ahlangene nabo endleleni eya e-Emawusi. Wabahlathululela lokho okutjhiwo mitlolo ngaye ngokwakhe. Ngemva kwesikhathi iingqondo zabafundaba zaqaquluka bathi: “Iinhliziyo zethu bezingavuthi ngaphakathi kwethu lokha nakhuluma nathi endleleni nazasihlathululela imitlolo na?”—Lukasi 24:27, 32.

12, 13. Kubayini sithi uJesu bekabuthaka ekusilingekeni nokuthi izinto ebekazikhuluma bezinengqondo?

12 Amazizwakhe nengqondwakhe. Ukuhlakanipha kwakaJesu bekumenza abe ‘buthaka ekusilingekeni.’ (IzAga 16:32) Bekakghona ukulawula amazizwakhe, ‘amnene.’ (Matewu 11:29) UJesu bekababekezelela abafundi bakhe nanyana bebatjhapha kanengi. (Markosi 14:34-38; Lukasi 22:24-27) Ngitjho nanyana atlhoriswa bekasolo anomoya ophasi.—1 Pitrosi 2:23.

 13 UJesu bekakhuluma izinto ezizwisisekako ngebanga lokuhlakanipha. Bekawuzwisisa kuhle umThetho kaMosi, ngikho bekabaphatha kuhle abantu. Ngokwesibonelo, akhucabange ngomma othileko “ogade aphopha iingazi.” (Funda uMarkosi 5:25-34.) Umma lo wangena hlangana nesiqubuthu sabantu, wase wathinta isambatho sakaJesu, wapholiyani! Kuhlekuhle bekungakafaneli bona akhambe akghwathana nabantu ngombana bekasilaphele ngokomThetho kaMosi. (Levitikusi 15:25-27) Nanyana kunjalo, uJesu khenge amkhalime kabuhlungu. Lokho wakwenziswa kukuthi bekazi bona “isirhawu nokwethembeka” kuqakatheke khulu kudlula ukulalela umthetho. (Matewu 23:23) Wakhuluma ngomusa uJesu wathi kumma lo: “Ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Khamba ngokuthula, utjhaphuluke.”

14. Ngiliphi ibizelo uJesu ebekazibekele lona, begodu yini eyamenza wahlala adzimelele emsebenzinakhe?

14 Indlela ebekaphila ngayo. Ukuhlakanipha kwakaJesu ukubona endleleni ebekaphila ngayo. Wakhetha ukutjhumayela njengebizelo lakhe. (Lukasi 4:43) Iinqunto azithathako bezimenza adzimelele ekuphetheni umsebenzi awabelwe nguZimu. Ngokwesibonelo, bekanganazinto ezinengi ebezizomdlela isikhathi namandla ebekufuze awasebenzise ekutjhumayeleni. (Lukasi 9:58) Bekazi nokuthi kufuze abandule nabanye, khona kuzakuthi angafa, basale baraga nomsebenzi wokutjhumayela. (Lukasi 10:1-12; Jwanisi 14:12) Wabathembisa nokuthi uzobasekela emsebenzini lo “bekube sekupheleni” kwephasi lakaSathaneli.—Matewu 28:19, 20.

LINGISA UKUHLAKANIPHA KWAKAJESU

Ukuhlakanipha kuyasisiza bona sizwisise lokho abantu abakuthandako nabakutlhogako bese sikhetha amagama afaneleko wokukhuluma nabo (Qala isigaba 15)

15. Singatjengisa njani bona sihlakaniphile emezwinethu?

15 Singakulingisa njani ukuhlakanipha kwakaJesu? Emezwinethu. Nesikhuluma nabafowethu nabodadwethu, kumele sisebenzise amezwi akhuthazako kunokubanyefula. (Efesu 4:29) Nanyana sikhuluma nabantu esimini ngomBuso kaZimu, amezwethu kufuze ‘anungwe ngetswayi,’ okutjho ukuthi sitsenge amagama esiwakhuluma  nabantu. (Kolose 4:6) Kufuze sizwisise lokho abakuthandako nabakutlhogako bese sikhetha amagama okufanele siwatjho. Nesingakhuluma ngomusa abantu bangathanda ukusilalela, bese kuthi umlayezo esiwuphetheko uthinte iinhliziyo zabo. Nalapho sihlathulula lokho esikukholwako, kufuze sikufunde eBhayibhelini ngombana liliZwi lakaZimu. Siyazi ukuthi iBhayibheli linamandla ngaphezu kwananyana yini esingayitjho.—Hebheru 4:12.

16, 17. (a) Singatjengisa njani bona sibuthaka ekusilingekeni, nokuthi sahlulela kuhle? (b) Singahlala njani sicabanga ngekonzwethu?

16 Amazizwethu neengqondo zethu. Ukuhlakanipha kusisiza sikwazi ukulawula amazizwethu nasiqalene neentjhijilo begodu kusisiza ‘sibe buthaka ekusilingekeni.’ (Jakopo 1:19) Abantu nabasiphatha kumbi, silinga ukuzwisisa okubenze bakhuluma namkha benza ngendlela abenze ngayo. Nasenza njalo kuzokuba bulula ngathi ukubalibalela. (IzAga 19:11) Nasihlakaniphileko sizokukwahlulela kuhle. Nasinje asikalindeli abafowethu nabodadwethu bona bangawenzi amaphutha. Singalibali ukuthi kungenzeka baphethwe miraro thina esingayaziko. Yeke, kumele sizimisele ukubalalela. Ngezinye iinkhathi kuhle ukuvala la sidla khona, lokho-ke kuzokutjengisa bona asifuni kube ngithi kwaphela abalalelwako.—Filipi 4:5.

17 Indlela ophila ngayo. Ukutjhumayela iindaba ezimnandi kulilungelo elikhulu khulu kuthi. Ngalokho-ke sifuna ukwenza iinqunto ezizosenza sihlale sikukhumbula lokho. Sikhetha ukubeka uJehova kokuthoma emaphilwenethu. Sisebenzisa isikhathi esinaso bona sitjhumayele iindaba ezimnandi ngaphambi kobana kufike isiphelo.—Matewu 6:33; 24:14.

18. Singaragela njani phambili nendlelethu eya ekuphileni okungapheliko?Alo-ke wena yini ozimisele ukuyenza?

18 Kube mnandi khulu ukufunda ngobuntu bakaJesu! Akhucabange bona kungaba mnandi kangangani-ke ukufunda ngokunabileko ngobuntu bakhe nokuthi sifune ukufana naye. Yeke asizimiseleni ukulingisa uJesu. Nasenza njalo, sizokuragela phambili endlelenethu eya ekuphileni okungapheliko sitjhidelane noJehova.

^ isig. 2 Incwadi ka-1 Pitrosi 1:8, 9 beyitlolelwe amaKrestu ayokubusa noJesu ezulwini. Nanyana kunjalo, amezwi kaPitrosi la angasebenza nemaKrestwini azokuphila isiphelani ephasinapha.

^ isig. 9 Kunabantu ababa nesibindi nebaqalene nobudisi. Nawufuna ukwazi okunabileko ngabo qala isiThala sakaDisemba 1, 2000, amakhasi 24-28; iPhaphama! ka-Apreli 22, 2003 amakhasi 18-21; nekaJanabari 22, 1995 amakhasi 11-15.