Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Umsebenzi Wokutjhumayela Ulawulwa NguJehova Work

Umsebenzi Wokutjhumayela Ulawulwa NguJehova Work

“Mina” Jehova “nginguZimakho okufundisako ukuze kukukhambele kuhle lokha nangikuhlahlako endleleni ekufanele uyikhambe.”—ISAYA 48:17.

1. Yini ebeyenza ukutjhumayela kube budisi?

ABANTU bakaJehova baqalana neentjhijilo ezinengi nabathoma ukutjhumayela iindaba ezimnandi emnyakeni eli-130 edlulileko. * (Qala umtlolo ongenzasi.) AmaKrestu wokuthoma bekalibinzana nakathoma ukutjhumayela. Kodwana abantu abanengi akhenge bakuthabele lokho. Inengi labantu belicabanga bona libomafundana. Kwathi bona uSathana aphoselwe ephasinapha, bavelelwa abantu bakaZimu. (IsAmbulo 12:12) Kusukela kwalokho, bebasolo batjhumayela “ngemihla yokuphela” le, eenkhathini “ezibudisi kwamambala.”—2 Thimothi 3:1.

2. Yini uJehova ebekasolo ayenza bona asisize ekutjhumayeleni?

2 UJehova nguye obekasolo asiza abantu bakhe. Kazi ufuna iindaba ezimnandi zitjhunyayelwe ephasini loke begodu angekhe avumela nanyana yini ijamise umsebenzi lo. Abantu bakhe ubasiza nokobana bamlotjhe ngendlela  ayamukelako, lokho ukwenze ngokuthi abahlukanise nekolo yamala ngendlela akhupha ngayo ama-Israyeli eBhabhiloni. (IsAmbulo 18:1-4) UJehova usifundisa bona kusizeke thina. Sitjho ngombana usisiza bona sibe nokuthula nasisebenzelana nabanye besifune nokufundisa abantu ngaye. (Funda u-Isaya 48:16-18.) Ukuthi uJehova ulawula umsebenzi wokutjhumayela, akutjho ukuthi ngaso soke isikhathi utjhugulula ubujamo bephasi, abenze buvumelane nathi khona azosisiza ekutjhumayeleni. Singatjho kufanele bona ezinye izinto ezenzeka ephasina zenza kube lula ngathi ukutjhumayela. Nanyana sitlhoriswa ngezinye iinkhathi, siqalana nemiraro yephasi lakaSathaneli, uJehova uyasisiza bona sitjhumayele.—Isaya 41:13; 1 Jwanisi 5:19.

3. Isiphorofido sakaDanyela sazaliseka njani?

3 UDanyela waphorofida bona eenkhathini zokuphela abantu abanengi bazoyizwisisa iBhayibheli. (Funda uDanyela 12:4.) Ngaphambi kobana kuthome “isikhathi sokuphela” uJehova wasiza abantu bakhe bona bazwisise okufundiswa yiBhayibheli, nokobana basuke efundisweni yamala yesingabuKrestu. Sikhuluma-nje, abantu bakhe bafundisa iqiniso leBhayibheli ephasini loke. Kuyakhanya-ke ukuthi isiporofido sakaDanyela sizalisekile. Pheze sekunabantu abaziingidi ezibunane abafunda iqiniso bebafundise nabanye. Yini-ke ebeyisolo isiza abantu bakaJehova batjhumayele ephasini loke?

UKUTJHUGULULWA KWEBHAYIBHELI

4. Ngo-1900 iBhayibheli besele litjhugululelwe eenlimini ezingakhi?

4 Okusisiza bona sitjhumayele iindaba ezimnandi, kukuthi namhlanjesi abantu abanengi banamaBhayibheli wabo. Bekubudisana nasiza endabeni leyo, lokho bekwenziwa kukuthi iminyaka eyikulungwana yoke, abafundisi besingabuKrestu bebangafuni abantu bafunde iBhayibheli. Ngebangelo-ke bebabatlhorisa abalifundako bebabulale nabanye abalitjhugululako. Kwathi ngabo-1800 izinto zagaya ngomunye umhlathi, iinhlangano zokutjhugulula zathoma ukugadangisa amaBhayibheli apheleleko nangakapheleli ngeenlimi ezingaba ma-400. Ngo-1900 inengi labantu besele linawo amaBhayibheli. Kodwana bekucima iimbani nakufuze balifunde.

5. AboFakazi bakaJehova benzani bona batjhugulule iBhayibheli?

5 Abantu bakaJehova bebazi bona kufuze bafundise abanye ngeBhayibheli begodu ngilokho abakwenzako. Bathoma ngokusebenzisa amaBhayibheli ebesele akhona, bawakhambisela abantu. Kwathi ngo-1950 bagadangisa i-New World Translation of the Holy Scriptures epheleleko nengakapheleli ngeenlimi ezingaphezu kwe-120. Bese ngo-2013, bayigadangisa ngesiNgisi esilula. IBhayibheleli kubulula ukulizwisisa nokulitjhugulula. Nasisebenzisa iBhayibheli abantu abalizwisisako kuba bulula ukubafundisa iqiniso.

IINKHATHI ZOKUTHULA

6, 7. (a) Ngiziphi izipi ezikulu ezibe khona hlangana neminyaka elikhulu le? (b) Sizisebenzise njani iinkhathi sokuthula kwezinye iinarha bona sitjhumayele?

6 Eminyakeni eli-100 edlulileko, kube nezipi ezinengi kunye nezipi zephasi ezimbili, ezabulala iingidi zabantu. Kodwana ukuthula kube khona njani, begodu kuwasize njani amaKrestu? Ngeenkhathi zepi yephasi yesibili, umzalwana  uNathan Knorr bekamdosi phambili waboFakazi bakaJehova. Ngomhlangano ebewungo-1942 wabeka ikulumo enesihloko esithi, “Ukuthula Kuzokuba Khona Isikhathi Esingangani?” Phela umzalwana lo wahlathulula isiphorofido esisencwadini yeSambulo isihluko 17 bewatjengisa nokuthi i-Armagedoni beyingekhe ifike ngesikhatheso, nokuthi ipi le izokuphela bese kuba nesikhathi sokuthula.—IsAmbulo 17:3, 11.

7 Siyazi ukuthi bekangatjho bona kuzokuba nokuthula yoke indawo. Kusukela ngepi yephasi yesibili, kufe iingidi zabantu kwezinye izipi. Kodwana eenarheni ezinengi bekusolo kunokuthula, lokho kwenza kube lula ngabantu bakaJehova ukutjhumayela. Umphumela waba yini-ke? Hlangana nepi yephasi yesibili bekunaboFakazi bakaJehova abangaphasi kwe-110 000. Kodwana namhlanjesi sekunaboFakazi abaziingidi ezibunane. (Funda u-Isaya 60:22.) Kusemtarini-ke bona ukutjhumayela ngesikhathi sokuthulesi kulethe abantu abanengi ehlanganweni.

ITHUTHUKO ENDLELENI ESISEBENZISA NGAYO IINKHWELO

8, 9. Kubayini singathi sekubulula ukufumana iinkhwelo, begodu lokho kusisiza ngani emsebenzinethu?

8 Ngesikhathi aboFakazi bakaJehova bathoma ukutjhumayela e-United States bezingasizinengi kangako iinkhwelo. Ngo-1900 bekuneenkoloyi ezingaba zi-8 000, kuneendlela ezimbalwa ezikhambekako enarheni le. Ngesikhatheso besele kudlule iminyaka ema-21 isiThala sigadangiswa. Kodwana namhlanje, enarheni yinye kwaphela kuneenkoloyi ezingaphezu kwesiquntu sebhiliyoni neendlela ezinengi ezikhambekako. Yeke singasebenzisa iinkoloyi neendlela ezilungiswe kuhle khona sizokutjhumayeza abantu okubudisi ukufika kibo. Kungenzeka sihlala endaweni eneendlela ezingasi zihle kangako, mhlamunye kufuze sikhambe amabanga amade nasiya ebantwini. Nanyana kunjalo, kusese mthwalwethu ukutjhumayela ebantwini kungakhathaliseki bona bahlalaphi.—Matewu 28:19, 20.

Senza koke okusemandlenethu bona sitjhumayele ebantwini nanyana kukuphi?

9 Kunezinye iindlela esizisebenzisako zokuthutha izinto. Ngokwesibonelo, sithumela amaBhayibheli neencwadi zethu ngamathraga, imikhumbi neentimela. Lokho kutjho ukuthi ngeemveke nje, iincwadi ziba sele zifikile kubafowethu abahlala emaphandleni. Ababonisi besifunda, amalunga weKomidi yeGatja, neenthunywa zevangeli nabanye bakhamba ngeemphaphamtjhini ukuyokubeka iinkulumo emihlanganweni namkha ukuyosiza amabandla. Amalunga wesiHlopha esiBusako akhamba ngeemphaphamtjhini nakayokukhuthaza nokubandula abafowethu nabodade abakezinye iinarha. Koke lokho kubopha abantu bakaJehova babe nyanda yinye.—IRhubo 133:1-3.

UKUTJHUGULULELWA KWEZINYE IINLIMI

10. IsiNgisi sikhulunywa kangangani ephasini loke namhlanjesi?

10 Ngesikhathi samaKrestu wokuthoma, bekukhulunywa isiGirigi kizo zoke  iinarha ezibuswa yiRoma. Namhlanjesi isiNgisi sikhulunywa babantu abanengi ephasini loke. Eqinisweni, incwadi ethi, English as a Global Language ithi pheze ikota yinye yabantu ephasinapha isikhuluma beyisizwisise kuhle isiNgisi. Inengi labantu liyasifunda, ngombana sisetjenziswa kezombanganarha, zamabubulo, zesayensi nezethekhnoloji.

11. Umsebenzi wokutjhumayela uwuthinte njani umsebenzi waboFakazi bakaJehova?

11 Ukukhulunywa kwesiNgisokhu kusisize khulu ekuphadlhalajeni iqiniso. Esikhathini esadlulako iincwadi zethu bezigadangiswa ngesiNgisi kwaphela. Kodwana banengi abantu ebebazifunda ngombana isiNgisi besele sikhulunywa ephasini loke. Nemzimkhulu wethu kukhulunywa sona. Abazalwana abavela kezinye iinarha abasizwisisako isiNgisi babandulwa eenkolweni zethu ePatterson, eNew York.

AboFakazi bakaJehova ephasini loke bazwisise “ilimi elihlanzekileko” leqiniso eliseBhayibhelini, kwabenza baba munye

12. Incwadi zethu zitjhugululwa ngamalimi amangakhi? Amahlelo wamakhompyutha asisize njani emsebenzini wokutjhugulula?

12 Nanyana kunjalo sinomthwalo wokutjhumayela iindaba ezimnandi ebantwini beentjhaba zoke. Ngikho sitjhugulula iincwadi zethu eenlimini ezingaba-700. Kwenzeke njani-ke lokhu? Kusetjenziswa ihlelo lekhompyutha elibizwa ngokobana yi-MEPS, ngilo-ke elisisiza emsebenzini wokutjhugulula. Lokho kwenze aboFakazi bakaJehova ephasini loke bazwisise “ilimi elihlanzekileko” leqiniso eliseBhayibhelini, kubenze babe munye.—Funda uZefaniya 3:9NW.

IMITHETHO NEENGWEBO EZIKHUTJHWA YIKHOTHO

13, 14. Imithetho namakhotho kusisize njani ekuvikeleni amalungelwethu?

13 Ngesikhathi samaKrestu wokuthoma, imithetho yamaRoma beyilisizo khulu kibo. Nanamhlanjesi, imithetho yeenarha ezinengi iyasisiza ekurageni umsebenzethu wokutjhumayela. Ngokwesibonelo, imithethosisekelo ye-United States inikela nanyana ngubani ilungelo lokuzikhethela ikolo efunwa nguye, ukukhuluma ngokutjhaphulukileko ngalokho akukholelwako, nangokuhlanganyela nabantu akholwa nabo. Lokho kutjho ukuthi nathi sinelungelo lokubamba imihlangano nelokutjhumayela  enarheni leyo. Sitjhaphulukile nokobana sihlele umsebenzi wokutjhumayela wephasi loke emzimkhulu wethu ose-United States. Kuliqiniso bona ngezinye iinkhathi kufuze siye emakhotho siyokuvikela amalungelwethu wokutjhumayela iindaba ezimnandi. (Filipi 1:7) Kodwana nekwenzeka bona amajaji nemikhandlu bathathe amalungelwethu wokutjhumayela, sitjhinga emakhotho amakhulu. Kulapho-ke esivame ukuyithumba khona ipi yomthetho.

14 Ngitjho nakwezinye iinarha, siyaya emakhotho siyokuvikela amalungelwethu wokulotjha uJehova nokutjhumayela. Nebasihlulako, siya emakhotho amakhulu wephasi loke. Ngokwesibonelo, sesiye kanengi ekhotho ebizwa ngokuthi yi-European Court of Human Rights. NgoJuni 2014 besele sithumbe imilandu ema-57 ekhotho leyo, begodu isiqunto esithethwe yikhotho leyo sihlonitjhwa ziinarha ezinengi zeYurobhu. Ngitjho nanyana ‘sizondwa ngizo zoke izizwe,’ imithetho yeenarheni ezinengi iyasivumela bona silotjhe uJehova.—Matewu 24:9.

IMITLAMO ESISIZILEKO EMSEBENZINI WOKUTJHUMAYELA LO

Sineencwadi ezisekelwe eBhayibhelini ngeenlimi ezihlukahlukeneko

15. Imitjhini yokugadangisa ithuthuke njani, begodu thina kusisize ngani lokho?

15 Imitjhini yokugadangisa ikuthuthukisile tle ukutjhumayela ebantwini abanengi. Besele kuminyaka emakhulu kusetjenziswa umtjhini wokugadangisa owatlanywa nguJohannes Gutenberg ngabo-1450. Kodwana indlela esele sigadangisa ngayo eminyakeni emakhulu amabili le seyithuthuke komhlolo. Kwathi ngemva kokwenziwa komtjhini we-offset, kwagandangiswa iincwadi ezinengi ezisezingeni eliphezulu  msinya. Nokwenza amaphepha neencwadi akusaduri njengakade. Koke lokhu kuzithuthukise njani iincwadi zethu? Ngo-1879 isiThala sokuthoma sagadangiswa ngesiNgisi kwaphela. Kwaphuma amakhophi azi-6 000, angananthombe anjalo. Kodwana namhlanjesi isiThala sigadangiswa ngeenlimi ezingaba ma-200. Sesinemibala neenthombe ezihle begodu sigadangiswa ngamakhophi angaphezu kwe-50 000 000 qobe nyanga.

16. Ngiziphi izinto ezitlanyiweko ezisisize emsebenzinethu wokutjhumayela? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

16 Zinengi izinto ezitlanyiweko eminyakeni ema-200 ezibasize khulu abantu bakaJehova ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi. Sikhulume ngeentimela, ngeenkoloyi neemphaphamtjhini. Sasizwa nazizinto ezinjengemilelenjani, ama-typewriter, ama-Braille asetjenziswa ziimphofu, ama-telegraph, imitato, amakhamera, imitjhini yokurekhoda umdumo namavidiyo, umrhatjho, umabonakude, ama-movie amakhomphyutha ne-inthanethi. Ngitjho nanyana abantu bakaJehova bangakazenzi izintwezi, kodwana bayazisebenzisa ekugadangiseni amaBhayibheli neencwadi ngeenlimi ezinengi nokutjhumayela ephasini loke. Ngokwenza njalo ‘bamunya ibisi lezizwe,’ njengombana kwaphorofidwa eBhayibhelini.—Funda u-Isaya 60:16.

UJehova uyasithanda begodu ufuna sisebenze naye

17. (a) Yini esingaphetha ngayo ngomsebenzi wokutjhumayela? (b) Kubayini uJehova afuna sisebenze naye?

17 Kusepepeneneni ukuthi umsebenzi wokutjhumayela ulawulwa nguJehova. Nakasinikela umsebenzi lo, bekungasi kukuthi ayabhalelwa ukuzenzela wona, usinikele wona ngombana uyasithanda begodu ufuna sisebenze naye. Ngalokho-ke nasitjhumayelako sitjhengisa ukuthi siyamthanda, besithanda nabantu esitjhumayela kibo. (Markosi 12:28-31; 1 Korinte 3:9) Simthokoza khulu uJehova ngokuthi asisize sitjhumayele ephasini loke. Kungaba kuhle-ke ukusebenzisa woke amathuba avukileko wokutjhumayela ngoJehova nangoMbuswakhe!

^ isig. 1 Kusukela ngabo-1870 abantu bakaJehova bebaziwa ngokuthi baFundi beBhayibheli. Bese kwathi kusukela ngo-1931 bathoma ukuzibiza ngaboFakazi bakaJehova.—Isaya 43:10NW.