Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Hlala Ukhuthele Emsebenzini Wokutjhumayela

Hlala Ukhuthele Emsebenzini Wokutjhumayela

AWUKHO umsebenzi oqakatheke kudlula yoke ephasini namhlanjesi ngaphandle komsebenzi wokutjhumayela. Siyazikhakhazisa ngokujamelela uJehova, kube ngithi esifundisako. Kodwana lokho kungaba budisi kumaphayona nabatjhumayeli ukuhlala bakhuthele emsebenzini lo. Kubayini sitjho njalo?

Ungasizwa yini bona ukukhuthalele ukutjhumayela?

Abanye abatjhumayeli bafumana kulila unombhonge emizini eminengi, bese bathola idlanzana labantu. Kwesinye isikhathi babe khona abantu emakhaya kodwana basitjhobole namkha bangawuthandi umlayezo womBuso esiwuphetheko lo. Abanye batjhumayela esimini ekulu enabantu abalalelako, bazitjele bonyana angekhe bavuka bayihlanganisile. Abanye solo kwasa batjhumayela, kodwana isiphelo asikafiki.

Nakuziintjhijilo zona sizokuhlangabezana nazo, bese lokho kwehlise izinga lethu lokukhuthalela ukutjhumayela. Phela siphila ephasini elisemandleni “womumbi,” uSathana uDeveli. Yeke nakubudisi bokutjhumayela bona, kufuze sihlale sibulindele.—1 Jwanisi 5:19.

Kungakhathaliseki bona uhlangana naziphi iintjhijilo newutjhumayelako, qiniseka bonyana uJehova uzokusiza uzihlule. Kodwana yini ongayenza bona ubasele amafulufulu wokutjhumayela? Akhesicoce ngezinye zezinto ongazenza.

SIZA ABASANDA KUBA BATJHUMAYELI

Umnyaka nomnyaka iinkulungwana zabantu ziyabhajadiswa zibe boFakazi bakaJehova. Nengabe usanda kubhajadiswa, zinengi izinto ongazifunda emaKrestwini asele kukade ayibambile ekutjhumayeleni. Nengabe ungumakadabona womtjhumayeli, ungakghona na ukubandula abaqeda kufika? Awazi bona kungakuthabisa kangangani lokho!

UJesu bekazi bona abafundi bakhe angekhe bafundisa kuhle bangakabandulwa, ngikho abafundisa ukutjhumayela. (Lukasi 8:1) Kusesenjalo  nanamhlanjesi, abaqeda kubhajadiswa basatlhoga ibandulo, khona bazokuphumelela emsebenzini lo.

Singathomi sicabange ukuthi njengombana umtjhumayeli omutjha aqeda kufika nje, sithi uzakuvuthwela esimini. Awa, umuntu lo utlhoga ukubandulwa ngumakadabona onomusa. Umakadabona kufuze amfundise (1) ukulungiselela itjumayelo azoyitjho nekangena emzini, bekayiphrakhthize, (2) akhulume kuhle nabantu, (3) abakhambisele iincwadi, (4) abuyele kilabo abathanda iliZwi lakaZimu, (5) bekathome neemfundo zeBhayibheli. Oqeda ukufika lo angaqalisisa indlela umakadabona afundisa ngayo bese amlingise. (Lukasi 6:40) Nakenza njalo uzokuthoma ukuzithemba ngombana uyazi ukuthi umakadabona uzomsiza. Ungalibali-ke ukumthokoza nokumtjela ukuthi kukuphi lapha okufuze athuthukise khona.—UMtjhumayeli 4:9, 10.

KHULUMA NOMKHAMBISANAKHO ESIMINI

Ngaphezu kwakho koke ongakwenza bona ukhulume naloyo omthola esimini, iingcoco emnandi ongaba nayo ngeyokukhulumisana nomkhambisanakho. Phela uJesu wathi abafundi bakhe bakhambe “ngababili.” (Lukasi 10:1) Bebazathi nebasebenza boke bakhuthazane bebaqinisane. Nathi-ke nesikhamba nabafowethu nabodade esimini, sikhathi esihle khulu ‘sokukhuthazana’ leso.—Roma 1:12.

Kodwana yini eningakhuluma ngayo njengombana nisesimini nje? Kghani kukhona na okwenzekileko okukukhuthazileko? Zikhona na izinto ozifunde esifundweni sakho mathupha namkha somndeni ongathanda ukumcocela zona? Mhlamunye kungenzeka ukuzwe esifundweni. Kwesinye isikhathi ungasebenza nomtjhumayeli ongakamjayeli. Ungambuza na bona ulifumene bunjani iqiniso? Khuyini ahlangabezane nakho epilwenakhe? Ungamcocela nangalokho okwenzeke epilwenakho. Yeke, nanyana isimu ingaba njani, thina sizabe sithole isikhathi esihle ‘sokukhuthazana.’—1 Thesalonika 5:11.

THUTHUKISA ISIFUNDO SAKHO MATHUPHA

Nesizakukhuthala esimini, kufuze sithuthukise isifundo sethu somuntu mathupha. ‘Inceku ethembekileko nehlakaniphileko’ igadangise iincwadi ezikhuluma ngezinto ezihlukahlukeneko esingafunda ngazo. (Matewu 24:45) Akhe sidembe isihloko esingasifunda esifundweni sethu mathupha: Umsebenzi wokutjhumayela uqakatheke ngani? Ibhoksi elinesihloko esithi,   Kubayini Kufuze Sihlale Sikhuthele Emsebenzini Wethu Wokutjhumayela?” lineempendulo zemibuzo le.

Newungahlolisisa amaphuzu asebhoksineli kungandisa umdlandla onawo wokuraga nokutjhumayela. Njengombana lokho kusizathu sesifundo sakho, akhulinge ukuthola amabanga wokutjhumayela emitlolweni. Bese uzindle ngalokho. Nawenza njalo uzokukhuthala tle esimini.

AKHULINGE UKWENZA IZINTO NGENYE INDLELA

Ihlangano kaJehova ineendlela ongazisebenzisa zokuthuthukisa itjumayelwakho. Ngokwesibonelo, ngaphezu komsebenzi wokungena umuzi nomuzi, singatjhumayela ngokutlola iincwadi, ngomtato, eendleleni neendaweni lapho umuntu amnengi khona, singakahleli namkha emsebenzini. Mhlamunye singahlela nokutjhumayela eendaweni enaboFakazi abambalwa abatlhoga izandla.

Ungazisebenzisa na ezinye iindlela zokutjhumayela? Inengi labantu lilingile nokho ukuwubona ngamanye amehlo umsebenzi lo, laphumelela. Akhucabange nganapa abathathu.

Omunye udade ibizo lakhe ngu-April wakhe walinga ukusebenzisa enye indlela eseenhlokweni eziseKonzwenethu yomBuso yokuthoma isifundo seBhayibheli. Yeke, wathi khekalinge ukubawa ukufundela abantu abathathu asebenza nabo. Wabamba ongenzasi nabavuma ukufundelwa, bathoma nokuya esifundweni.

Ihlangano yasikhuthaza nangokuthi siqalaqale iinhloko ezikara abantu kibomagazini bethu. Omunye umjikelezi e-United States waqunta bona uzokukhambisela amameneja weentolo  ezithengisa amavili iPhaphama! Abatjengise isihloko esikhuluma ngamavili. Yena nonakwakhe bakhe bakhambisa iinhloko ezilandelanakho ezikhuluma “ngokuzwisisa Udorhoderakho” ema-ofisini ali-100 wabodorhodere. Uthi lokho kusize abantu bona bajayelane nomsebenzethu neencwadi esizikhambisako. Bathi nasebabajayele abantu esimini leyo, bakghona nokubuyela kibo.

Udade onguJudy watlolela emzimkhulu wathokoza isihloko ebesikhuluma ngokutjhumayela ngomrhala. Uthi uninakhe obekaneminyaka ema-86 obekarhwahlaphazwe magulo angapheliko, bekasolo atjhumayela ngomtato. Wagcina sele afundela ugogo oneminyaka ema-92!

Uyabona ukuthi iinhloko eziseencwadini zethu ezimalungana nokutjhumayela ziyasebenza. Akhuzilinge! Zingakusiza bona ukuthabele ukutjhumayela bewukukhuthalele.

AKHUZIBEKELE IMIGOMO ONGAKGHONA UKUYIFEZA

Umsebenzethu lo uphumelela nakwenze njani? Awuphunyeleliswa kukuthi ukhambise iincwadi ezingakhi, uneemfundo ezingakhi nokuthi bangakhi obafundeleko baba boFakazi bakaJehova. Uyamkhumbula uNowa. Konje ufundele bangakhi wabatjhugulula balotjha uJehova ngaphandle komndenakhe? Do! Kodwana bekaphumelela ekutjhumayeleni. Okuqakatheke khulu kithi kukuthi sithembeke ekulotjheni kwethu uJehova.—1 Korinte 4:2.

Abatjhumayeli abanengi bakulemukile ukuthi nebazakuthabela ukutjhumayela kufuze bazibekele imigomo abangakghona ukuyenza. Ngimiphi eminye yayo? Itlolwe ebhoksini elinesihloko esithi “Zibekele Imigomo Ongakghona Ukuyifeza.”

Mbawe uJehova akusize ukuthabele lokho okwenza esimini. Nasele uyifezile imigomakho, uzokuthaba ngombana uyazi ukuthi wenze okusemandlenakho watjhumayela iindaba ezimnandi.

Kuliqiniso ukuthi akusilula ukutjhumayela. Kodwana kunezinto ongazenza ezingakwenza ukukhuthalele ukutjhumayela. Akhucoce ngezinto ezakhako nomkhambisanakho, akhese uzifundele wena qobe, sizike isifundo sakho. Linga ukusebenzisa iinhloko ezitlolwe yinceku ehlakaniphileko, uzibekele imigomo ongakghona ukuyifikelela. Ngaphezu kwakho koke, uJehova uZimu ukunikele ilungelo lokutjhumayela iindaba ezimnandi nelokuba nguFakazakhe. (Isaya 43:10) Nawungenza njalo, uzokuthaba newukhutheleko emsebenzini wakho wokutjhumayela!