Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isipho Sabantu Abakhuluma IsiJapani

Isipho Sabantu Abakhuluma IsiJapani

KWAKUNGOMHLA ka-28 Apreli 2013, kumhlangano okhethekileko ebewubanjelwe eNagoya eJapani. U-Anthony Morris wesiHlopha esiBusako watjhaphulula incwadi enesihloko esithi, The Bible—The Gospel According to Matthew ngesiJapani. Abantu abangaphezu kwaka-210 000 bebasemhlanganweni bese kuthi abanye babo bawulalele nge-video tie line. Ngemva kobana bezwe isaziswesi bajekezela baziwahla baziwahlile izandla.

Incwadi le yagadangiswa ivela ku-New World Translation. Phela-ke incwadi enamakhasi ama-128 le inguphambana nazo. UMzalwana uMorris wakutjho kwakhanya bona incwadi le, yenzelwe ukusiza abantu esimini yesiJapani. Kazi yini ehlukileko ngencwadi le? Kubayini beyitlhogeka? Nakubabantu bona bayibone njani?

YINI EHLUKILEKO NGENCWADI LE?

Abantu abanengi ibararile indlela incwadi kaMatewu le ehlelwe ngayo. Angithi phela nawutlola isiJapani ungatlola utjhinga eqadi namkha utlole wehlele phasi, yeke iincwadi ezinengi kuhlanganise nezehlangano zitlolwe ngamaledere atjhinga eqadi. Kodwana encwadini etja le amagama atlolwe atjhinga phasi, yenziwe yafana nendlela amaguranda nezinye iincwadi zesiJapani ezitlolwa ngayo. Kubabulula ngamaJapani amanengi ukufunda nakutlolwe ngendlela le. Okhunye okwenziweko, iinhloko kanengi ebezitlolwa phezulu ekhasini, encwadini le zitlolwe njengeenhlokwana phakathi nencwadi ukwenzelela bona kube bulula ngabafundi ukubona amaphuzu aveleleko.

Khonokho abazalwana beJapani bathoma ukufunda incwadi kaMatewu. Udade oneminyaka ema-80 uthi: “Ngiyifunde iinkhathi ezinengi incwadi kaMatewu itlolwe ngamagama atjhinga eqadi, kodwana ngithe nangifunda le etlolwe ngamagama atjhinga phasi, netlolwe ngeenhlokwana kwakhona ngiyizwisisa kuhle itjumayelo yentabeni.” Omunye udade osesemutjha yena wathi: “Ngathi nangiyifumanako incwadi kaMatewu le, ngahlala phasi ngayifunda, bengayiqeda khonokho. Ngijayele ukufunda amagama aya eqadi, kodwana inengi labantu abakhuluma isiJapani libhederisa indlela yokutlola utjhinga phasi.”

YENZELWE UKUSETJENZISWA ESIMINI YAMAJAPANI

Yini eyenza incwadi le isebenziseke kamnandi esimini yabantu abakhuluma isiJapani? Ngitjho nanyana abantu abanengi abakhuluma isiJapani bangalazi kangako iBhayibheli, kodwana bayakuthanda ukulifunda. Abanengi abangakhenge balibone iBhayibheli ekuphileni kwabo, nabo-ke banethuba lokuzifumanela yabo incwadi kaMatewu le bebayifunde.

Kodwana kubayini kukhethwe kaMatewu incwadi? Inengi labantu abakhuluma isiJapani nalizwa ngebizo elithi: “iBhayibheli” livele licabange ngoJesu Krestu. Ngikho-ke kukhethwe incwadi le, ilandisa nangepilo yomndeni kaJesu, iTjumayelwakhe yeNtabeni edume khulu ilapho, neemphorofido azitjho malungana nemihla yokuphela. Abantu beJapani bayakuthabela ukufunda ngakho koke lokho.

 Abatjhumayeli beJapani sele bakukhuthalele ukukhambisa incwadi etja le endlini ngendlu nebantwini ababuyela kibo. Omunye udade wabe wathi: “Nje senginamathuba amanengi wokukhambisela abantu iliZwi lakaZimu esimini engisebenza kiyo. Kuhlekuhle incwadi kaMatewu le ngivele ngayikhambisa nekuphela umhlangano loyo, ntambama!”

BATHINI ABANTU NGENCWADI LE?

Abatjhumayeli bayethula njani incwadi le nebatjhumayelako? Abantu abanengi abakhuluma isiJapani bayazazi iinkulumo eziseBhayibhelini ezinjengezithi, ‘isango elincani’ “amatje aligugu ezavukazaneni” nethi “ningakhathazeki ngelingomuso.” (Matewu 6:34; 7:6, 13) Kazi kuyabarara ukwazi bona phela la mamezwi kaJesu Krestu. Yeke nababona amezwi la encwadini kaMatewu, abanengi bathi: “Bengisolo ngifisa ukulifunda iBhayibheli, okunganani-ke ngiyifunde kanye epilwenami.”

Abatjhumayeli nababuyela ebantwini abathethe incwadi le, inengi labo lithi liyifunde khonokho, abanye sele bayifunde yoke. Omunye ubaba oneminyaka ema-60 watjela umtjhumayeli othileko wathi, “Ngiyifunde kanengi incwadi le, ingiduduze kwamambala. Ngibawa ungifundise ngokunabileko ngayo.”

Kazi incwadi le ikhanjiswa ngitjho nanyana abazalwana base-streetwork. Njengombana batjhumayela nje, omunye wabo wanikela umma othileko i-e-mail yakhe ngemva kobana athathe incwadi le. Ngemva kwe-iri linye kwaphela, umma lo wamthumelala i-e-mail emtjela bona uyifundile, yeke ubawa ukwazi okungeziweko. Ngemva kweveke yinye umma lo wathoma ukufundelwa iBhayibheli, msinyana ngemva kwalokho wathoma ukuza esifundweni.

Sekuthunyelwe amakhophi angaphezu kwaka-1 600 000 emabandleni weJapani. Qobe nyanga sekukhanjiswe iinkulungwana zeencwadezi ebantwini. Isandulelo sayo sithi: “Sithemba bona ukufunda incwadi le kuzokwenza ukuthande khudlwana ukufunda iBhayibheli.”