ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Febherbari 2015

Umagazini lo uneenhloko ezizokufundwa kusukela ngo-Apreli 6, bekube ngoMeyi 3, 2015.

Yewuthobeke, Ube Nesirhawu NjengoJesu

Incwadi ka-1 Pitrosi 2:21 ithi kufuze silandele umtlhala kaJesu. Nasingakapheleli sinje singamlingisa njani uJesu endabeni yokuthobeka nesirhawu?

Yewube Nesibindi Nokuhlakanipha NjengoJesu

IBhayibheli liyasitjela bona uJesu bekamumuntu onjani. Funda ngokuthi ungawulandela njani umtlhalakhe ekulingiseni isibindi nokuhlakanipha kwakhe.

Izizwe Zivulela ‘Ifundiso KaJehova’ Indlela’

AmaKrestu wokuthoma athuthuka njani ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi? Yini eyenza bona ukutjhumayela kube bulula ngeenkhathi zabapostoli kunanyana ngisiphi isikhathi?

Umsebenzi Wokutjhumayela Ulawulwa NguJehova Work

Yini eyenzeka emalangeni esiphila kiwo la, esize aboFakazi bakaJehova bona baphumelele ukutjhumayela ephasini loke?

Isipho Sabantu Abakhuluma IsiJapani

Incwadi etja enesihloko esithi: “IBhayibheli—Ivangeli NgokukaMatewu” yatjhatjhululwa eJapani. Khuyini okusencwadini le? Yenzelwani?

Hlala Ukhuthele Emsebenzini Wokutjhumayela

Ukutjhumayela iindaba ezimnandi kuqakatheke ngaphezu kwakho koke nahlanjesi. Singahlala sikhuthele njani emsebenzini wokutjhumayela?