Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Janabari 2015

Vumelani UJehova Awuvikele Uqine Umtjhadwenu

Vumelani UJehova Awuvikele Uqine Umtjhadwenu

“Lokha [‘uJehova,’ NW] nangalindi idorobho, abalindi bagada ilize.”—RHU. 127:1b.

1, 2. (a) Kubayini ama-Israyeli azi-24 000 aphundwa ziimbusiso ezikarisako? (b) Isenzakalo sakadeso sisifundisani thina?

NGAPHAMBI nje kobana isitjhaba sakwa-Israyeli singene eNarheni yesiThembiso, amatjhumi weenkulungwana zamadoda athoma “ukungwadla namadodakazi wakwaMowabi.” Umphumela waba kukuthi uJehova amadlhe abazi-24 000 zabantwabo. Khewucabange nje, nabesebaseduze kangaka nokufumana ilifa ekade balilindile, kodwana baphundwa ziimbuziswezo ngebanga lokuvumela ukubanjwa ziinlingo.—Num. 25:1-5, 9.

2 Isenzakalo esibuhlungwesi satlowa “njengesiyeleliso kithi thina esele sifikelwe kuphela kweenkhathi.” (1 Kor. 10:6-11) ‘Emihleni yokuphela’ le esiphila kiyo, abantu bakaZimu sebaliqalele eduze iphasi elitjha elinokulunga. (2 Thim. 3:1; 2 Pit. 3:13) Kodwana okubuhlungu kukuthi abanye abakhulekeli bakaJehova bathome ukungasayithatheli ehloko yokuhlala baphapheme. Bavumele isithiyo sokuziphatha okusilapheleko, bese bavuna kabuhlungu emiphumeleni yabo yokuziphathokho. Abantu abanjalo bazilahlekisela amathuba wokufumana iimbusiso zaphakade.

3. Kubayini abatjhadileko batlhoga isinqophiso nesivikelo sakaJehova? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

 3 Ngebanga lokuthi ukuziphatha okumbi sekurhagele kangaka ephasini, amadoda nabafazi bayasitlhoga isinqophiso nesivikelo sakaJehova, khona bazokuhlala bawubambe ngokuqinileko umtjhadwabo. (Funda iRhubo 127:1.) Nje sizokukhuluma ngendlela abatjhadileko abangawuqinisa ngayo umtjhado wabo ngokuvikela iinhliziyo zabo, batjhidelane noZimu, bambathe ubuntu obutjha, bakhulumisane kuhle, nangokwanelisana emtjhadweni.

VIKELA IHLIZIYO YAKHO

4. Khuyini okwenze amanye amaKrestu ona?

4 Kwenzeka njani ngomKrestu bona azithole sekonile ngokuziphatha okungakalungi? Umukghwa omumbi lo uvame ukuthoma emehlweni. UJesu wathi: “Nanyana ngubani oqala umfazi amkhanukele sele ahlobonge naye ngehliziywenakhe.” (Mat. 5:27, 28; 2 Pit. 2:14) AmaKrestu amanengi awela ekuziphatheni okumbi, athoma ngokugedlisa iimviko zawo kwezokuziphatha ngokubukela iinthombe zomseme ezisilapheleko, afunde iincwadi ezinemilayezo evusa ikanuko, namkha abukele izinto ezingazisiko ku-Inthanethi. Abanye bazilibazisa ngamafilimu anezomseme ezilumelako, imijido yesiteji engakalungi kunye namahlelo asilapheleko wakumabonakude. Abanye bakhamba amaklabhu webusuku neendawo ezinabafazi abajida bulanzi, namkha bayokumasaja imizimba yabo ngendlela yokwanelisa ikanuko.

5. Kubayini kufuze sivikele iinhliziyo zethu?

5 Abanye bangena esilingweni ngokuzinakisa ngabantu abangakalungi. Ephasineli elibhalelwa kuziphatha nelithuthukisa yoke imihlobo yamanyala, kubulula khulu ukuthi ihliziyo ikhohliseke bese kuvuka imizwa yethando ngomunye umuntu ongakatjhadi naye. (Funda uJoromiya 17:9, 10.) UJesu wathi: “Ehliziyweni kuvela imizindlo emimbi, ukubulala, ukuhlobonga, ubufebe.”—Mat. 15:19.

6, 7. (a) Ihliziyo ekhohlisako ingabangela bona umuntu enzeni? (b) Umuntu angakubalekela njani ukuwa endleleni ehle yokuziphatha?

6 Kwangathoma kwaba nesifiso eenhliziyweni, abantu ababili abakareneko, bazokuthoma ukukhuluma ngeendaba okungakafaneli bazikhulume nomunye umuntu ngaphandle kwaloyo omlingani womtjhado. Kungasikade, bazozithola sebenza namathuba wokuthi banande babonana, benze kwanga abakuboni okwenzekako, kanti kulapho-ke izinto ezizabe sezithoma khona ukonakala. Njengombana babanemizwa enamandla yethando, bazokuthoma ukugedlisa kwezokuziphatha. Isikhathi nasikhamba nabo basolo baraga nesenzo sabweso, bazokugcina sebamodze esonweni, bube budisi nokuthi basilise nanyana sebazi ukuthi abakwenzakokho akukalungi.—IzA. 7:21, 22.

7 Iimviko zabo ezingokomoya zifa nya nasebathoma ukubambana ngezandla, bacabuzane, bakhwatjhalazane ngendlela evusa ikanuko, benze nezinye izinto zabantu abathandanako, okuzizinto ebekufuze ngathana bazenza nabantu abatjhade nabo. Kancani kancani, “[balingwa] ziinkanuko [zabo]” bese kuthi isifiso nasele sakhekile ‘sizale isono’—esikukuziphatha okumbi ngokomseme. (Jak. 1:14, 15) Maye! lokho kubuhlungu kangangani! Abantwabo bavele bawa njengomuthi endlelenabo ehle yokuziphatha, kanti le yinto ebebangayibalekela ngokuthi bavumele uJehova aqinise umtjhadwabo abasize balemuke nokuthi ucwengeke kangangani. Kodwana lokho kungenzeka njani?

 HLALANI NITJHIDELENE NOZIMU

8. Ubungani noJehova busivikelo ngayiphi indlela kwezokuziphatha?

8 Funda iRhubo 97:10. Ubungani noJehova mthombo oqakathekileko wesivikelo. Njengombana sifunda ngobuntu obuhle bakaZimu bese silinge ukuba “balingisi [bakhe] njengabantwana abathandekako” siphile “ipilo ethandekako yethando” sizokukhuthazeka ekutheni sikulahle “ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi, nanyana kungaba ngiliphi ihlobo lokusilaphala.” (Efe. 5:1-4) Ngokwazi bona “iinhlobongi neengwadla uZimu uzozigweba,” abatjhadileko bazokulinga ngamandla ukuthi benze umtjhadwabo uhlale uhloniphekile begodu ungonakali.—Heb. 13:4.

9. (a) UJosefa wasibalekela njani isilingo sokuziphatha kumbi? (b) Sifundani esibonelweni sakaJosefa?

9 Ezinye iinceku zakaZimu ezithembekileko zithome ukugedlisa isiviko sazo esingokomoya ngokwakha isingani nabantu ezisebenza nabo abangasiboFakazi, babe bodwa nakutjhayiswa emsebenzini. Kanti-ke isilingo singafika nangaso isikhathi somsebenzi. Lokho ngekwalenyukwa ngelinye isokana eliseselitjha uJosefa mhla azakuthola ukuthi umfazi womphathakhe uyamkhanukela. Bekahlala amlele nje mihle namalanga, alinga ukumganukeja. Emaswapheleni wambamba “ngesambatho sakhe wathi: ‘Ngiyakubawa hle, lala nami!’” Kodwana uJosefa waphunyurha wabaleka. Khuyini okwasiza uJosefa bona ahlale aphapheme ngokomoya naphezu kwesilingo esibudisi kangaka? Wasizwa sifungo esiqinileko ebekasenze nehliziywakhe ukuthi angekhe athoma azonele itjhebiswano analo noZimu. Ngebanga lesifungo sakheso wabe walahlekelwa namsebenzi, wabotjhelwa into angakayenzi, kodwana uJehova wambusisa. (Gen. 39:1-12; 41:38-43) Kungakhathaliseki-ke ukuthi umKrestu usemsebenzini namkha uyedwa ngendlini, kufuze akubalekele ngazo zoke iindlela ukuzidosela isilingo sokulala nomuntu ongasimlinganakhe womtjhado.

YEMBATHANI UBUNTU OBUTJHA

10. Ubuntu obutjha busivikela njani kwezokuziphatha?

10 Ngebanga lokuthi ubuntu obutjha ‘bubunjwe ngomfuziselo kaZimu ekulungeni kweqiniso nangokucwengeka,’ buqakatheke khulu ekuqiniseni ubuhlobo bomndeni. (Efe. 4:24) Labo ababumbathako ‘babulala’ koke okukibo okungokwemvelo yephasini ‘njengokusilaphala [kwezomseme], ikanuko, iimfiso ezimbi nobumarhamaru.’ (Funda kwebeKolose 3:5, 6.) Igama elithi “bulalani” litjho ukuthi kufuze sizikhandle ekulweni neemfiso ezimbi zemvelo. Sizokuziba koke okungasenza sikhanukele ukulala nomuntu esingakatjhadi naye. (Job. 31:1) Njengombana sivumelanisa amaphilwethu nentando kaZimu, sifuna ‘ukukunyenya okumbi, sinamathele kokuhle.’—Rom. 12:2, 9.

11. Ubuntu obutjha bungawuqinisa njani umtjhado?

11 Ubuntu obutjha ‘bumfuziselo’ waloyo owabudala—uJehova. (Kol. 3:10) Imiphumela yeembusiso iba ngemihle khulu lokha indoda nomkayo nabembatha “isirhawu, ukulunga, ukuthobeka, ubumnene nokubekezela”! (Kol. 3:12) Baba nokwaneliseka okuhle khulu nalokha nabavumela “ukuthula kwakaKrestu” kubuse iinhliziyo zabo. (Kol. 3:15) Kuthabisa kwamambala ngabatjhadileko ‘nabathandanako’ ngokusuka ehliziyweni! Kuzobathabisa nokuthi ‘baphalisane ngokuhloniphana.’—Rom. 12:10.

12. Ngiziphi izinto wena ozibona ziqakathekile ekwenzeni umtjhado uthabise?

12 USid nekabuzwa ukuthi khuyini  okwenza umtjhado uthabise, wathi: “Ithando yinto ebesihlala sisebenzela ekuyithuthukiseni, salemuka nokuthi isirhawu siqakathekile.” Nomkakhe uSonja uyavuma nakathi: “Isirhawu siqakatheke khulu, kanti-ke khesakuzama nokuthobeka nanyana kungasibulula nje.”

KHULUMISANANI NGOKUZWANA

13. Ngiyiphi intatha yokuqinisa umtjhado begodu kubayini iqakathekile?

13 Ukukhulumisana okuhle nakho kuyawuqinisa umtjhado. Awazi kutlhuwisa kangangani abatjhadileko nababizana ngamagama alumelako, engekhe bawabiza ngitjho nalokha nabakhuluma nomuntu abangamaziko ngitjho nesilwaneni abasifuyileko imbala! Abatjhadileko nabahlabana ngamagama ‘amunyu welaka, netukuthelo, babangelane itjhada, bakhulumane kumbi,’ basuke bagedlisa isiviko sabo esingokomoya somtjhado. (Efe. 4:31) Esikhundleni sokukhuluma amagama alumelako ngomtjhadwabo, abatjhadilekwabo kufuze basekelane ngamagama amnandi wethando, khona bazokuraga nokuqinisa ubuhlobo babo.—Efe. 4:32.

14. Ngiziphi izenzo okungaba kuhle sizizibe?

14 IBhayibheli lithi ‘kunesikhathi sokuthula, nesikhathi sokukhuluma.’ (UMtj. 3:7) Kodwana lokhu akutjho ukuthi manje sekufanele kuthulelwane, kanti nekinga ngapha isajamile ilinde nina ukuthi nikhulumisane. Omunye umma weJarimani uthi: “Ukuthula ungakhulumi kungamlimaza otjhade naye.” Angezelele ngokuthi: “Khona akusibulula ukuthula nawusilingekile, kodwana akusikuhle godu ukukhuluma kwanga wehla emthini. Akusikuhle ngitjho nokukhuluma into ezomzisa ubuhlungu umlinganakho, ngombana lokho kubasela umlilo.” Akunandaba ezokulunga phakathi kwendoda nomfazi nabaraselanako namkha bathulelane. Okufuze bakwenze kukuthi baqinise umtjhadwabo kunokuthi bahlale baphikisana namkha babekane iduduka.

15. Ukukhulumisana okuhle kungawuqinisa njani umtjhado?

15 Isibopho somtjhado siyaqina lokha abatjhadileko nababonisana bathululelane iimfuba. Indlela esikhuluma ngayo iqakatheke ngokulinganako nalokho esisuke  sikutjho. Yeke, nanyana sekubudisi kangangani, linga ngaso soke isikhathi ukuthi ukhulume ngendlela ehle nethambileko, iphimbo lakho nalo livumelane namezwi amahle owakhethileko. Lokho kuzokwenza otjhade naye akulalele ukuthi uthini. (Funda kwebeKolose 4:6.) Indoda nomkayo bangawuqinisa umtjhadwabo nabakhulumisana kuhle njengokutjho ‘okulisizo nokwakhakho’ komunye nomunye ‘ngokwesidingo sakhe ukuze asizakale.’—Efe. 4:29.

Amadoda nabafazi bangayiqinisa imitjhado yabo ngokukhulumisana kuhle (Qala isigaba 15)

YANELISANANI

16, 17. Kubayini kuqakatheke kangaka ukucabangelana emtjhadweni?

16 Abatjhadileko, umtjhadwabo bangawuqinisa nangokuthi bacabangelane, omunye abeke zomunye phambili zakhe zize muva. (Flp. 2:3, 4) Madoda nani bafazi iphaphameleni indlela abalingani benu abazizwa ngayo niphaphamele nokwanelisana kwezomseme.—Funda 1 Korinte 7:3, 4.

17 Kuyadanisa ukuthi abanye emtjhadweni babaleka namatomu nakufuze kutjhingwe emabhayini, bese amanye amadoda agijimele ekutheni nasekunje ithando alisekho. IBhayibheli lithi: “Ngokunjalo nani madoda, philisanani nabo ngokubazwisisa, nibacabangele.” (1 Pit. 3:7) Indoda kufuze ikhumbule ukuthi umtjhado awusebenzi ngomzimba kwaphela kodwana usebenza nangamazizo. Emtjhadweni umfazi akathatjiswa kulalana kwaphela, ngombana usakutlhoga nokuthandwa, asingathwe, atjelwe namagama amnandi. Nabenza njalo abatjhadileko, bazokwanelisana ngakho kokubili—ngokwamazizo nangokwenyama.

18. Amadoda nabafazi bangasiqinisa njani isibopho sabo somtjhado?

18 Nanyana lokhu kungasiso isaba sokuzithethelela kokungathembeki, kodwana nengabe akuthandanwa kuhle ngaphakathi emtjhadweni, lokho kungabangela omunye ukuthi agcine ayozifunela ithando elinjalo ngaphandle. (IzA. 5:18; UMtj. 9:9) Ngikho iBhayibheli lithi kwabatjhadileko: “Ningagodlelani, ngaphandle kwalokha nanivumeleneko begodu kungekwesikhatjhana.” Kubayini kunjalo? “Ukuze uSathana anganilingi ngebanga lokungakwazi kwenu ukuzibamba.” (1 Kor. 7:5) Kungaba buhlungu khulu ngabatjhadileko nabangavumela uSathana abenze babhalelwe ‘kukuzibamba’ bekube kulapho omunye wabo awela khona esilingweni sokufeba! Yeke, nengabe ilunga ngalinye emtjhadweni ‘alizifuneli ubuhle balo’ lodwa, kodwana lifuna bomunye bese limnikele nakho koke okumfanele ngokumthanda kunokukwenza sakuzikhuja, lokho kuzowuqinisa umtjhado ngombana imizwa inamandla wokwenza njalo.—1 Kor. 10:24.

RAGELANI PHAMBILI NOKUVIKELA UMTJHADWENU

19. Kufuze sizimisele ukwenzani, begodu ngaliphi ibanga?

19 Iphasi elitjha lokulunga sesiliqale nje! Ngikho-ke kungasikuhle ukuthi sinake izinto zephasi ezingasonela sesilinde kangaka njengombana kwabanjalo nangamadoda lawa azi-24 000 emadlelweni wakwaMowabi. Njengombana sesiyelelisiwe-ke ngesenzakalo esibuhlungwesi, iliZwi lakaZimu nalo liyasiyelelisa: “Nawudlumbana bona ujame udzimelele, yelela bona ungawi.” (1 Kor. 10:12) Yeke, kuqakatheke kwamambala ukuthi siqinise imitjhado yethu ngokuhlala sithembekile kuBabethu wezulwini nakiloyo esitjhade naye. (Mat. 19:5, 6) Nje kufuze ‘sitjhisekele ukufunyanwa sinokuthula begodu singanabala namkha umphambo.’—2 Pit. 3:13, 14.