Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Okusenza Siye Esidlweni SeKosi Santambama

Okusenza Siye Esidlweni SeKosi Santambama

“Kwenzeni lokhu ukuze ningikhumbule.”1 KOR. 11:24.

1, 2. UJesu wenzani ngobusuku bakaNisani 14, ngomnyaka ka-33? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

SELITJHINGILE, nenyezi nasiya ikhuphuka kabuthaka njengombana ikhanyisa iJerusalema, nokuzala izele! Ubusuku bamhlokho ngebakaNisani 14, womnyaka ka-33. UJesu uhlezi nabapostoli bakhe, sebaqedile ukugidinga iPhasika, okungelesikhumbuzo sokutjhatjhululwa kwama-Israyeli ebugqilini beGibhide eminyakeni eli-1500 eyadlulako. Nje-ke njengombana uJesu anabapostoli bakhe abali-11, wenza esinye isidlo esikhethekileko, esizokuba sikhumbuzo sokuhlongakala kwakhe ngaphambi kobana lidlule lamhlokho. *Mat. 26:1, 2.

2 UJesu uyathandaza bese adlulisele abapostoli bakhe isikwa esinganasibiliso, athi: “Thathani nigome.” Wenza njalo nangekapho yewayini, ngemva kokuthandaza wathi: “Selani noke nje.” (Mat. 26:26, 27) Kilokhu, uJesu akasolo abadlulisela ukudla abapostoli bakhe abathembekilekwaba, esikhundleni salokho ubatjela koke angakutjho ngobusuku bakhe bamaswaphela.

3. Isihlokwesi sizokuphendula miphi imibuzo?

 3 Kumhlokho-ke mhla uJesu asungula isiKhumbuzo sokufa kwakhe, esaziwa ‘nangesiDlo seKosi’ saNtambama. (1 Kor. 11:20) Kodwana abanye bangazibuza ukuthi: Kubayini kufanele kugidingwe isiKhumbuzo? Sitjho ukuthini isikwa newayini? Silungiselelwa njani isiKhumbuzo? Kudla bani? Nokuthi amaKrestu kufuze azizwe njani ngethemba lawo elivezwe emiTlolweni?

KUBAYINI KUFANELE KUGIDINGWE ISIKHUMBUZO?

4. Ukufa kwakaJesu kwasivulela maphi amathuba?

4 U-Adamu wasinghwathela isono nokufa njengombana angukhokho wethu. (Rom. 5:12) Begodu akunamuntu onesono obekanganikela ngepilo yakhe njengesihlengo sabanye abantu. (Rhu. 49:7-10, [49:6-9, NW]) Kodwana uJesu nguye owahlongakala kwaba kanye, isihlengo seengazi zakhe ezathulukako zaba linani elaneleko lembadelo yesono. Ngokwenza kwakhe njalo phambi kwakaZimu, uJesu wasivulela amathuba wokutjhaphuluka esonweni nekufeni nokuthi sizuze ipilo engapheliko.—Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Sazi njani ukuthi uZimu noKrestu bayabathanda abantu? (b) Kubayini kufuze sibe khona esiKhumbuzweni sokufa kwakaJesu?

5 Isihlengo sisiqinisekiso sokuthi uZimu uyabathanda abantu. (Jwa. 3:16) NoJesu ngokuvuma kwakhe ukuba sihlengo, kubufakazi bokuthi uyasithanda. Koke lokhu kungebanga lokuthi ngaphambi kokuphila kwakhe njengomuntu ephasini, uJesu oyikutana kaZimu ‘bekathabile ngabantu’! (IzA. 8:30, 31) Yeke, ngebanga lokuthi siyamthokoza nguZimu neNdodanakhe le, siyakululukela ukuya esiKhumbuzweni sokufa kwakaJesu, senze ngokwesinqophiso ethi: “Kwenzeni lokhu ukuze ningikhumbule.”—1 Kor. 11:23-25.

ISIKWA NEWAYINI KUTJHO UKUTHINI?

6. Kufuze sisiqale njani isikwa newayini lesiKhumbuzo?

6 Nekazakusungula isiKhumbuzwesi, uJesu akhenge enze ikarisomraro yokutjhugulula isikwa newayini bona zibe mzimba neengazi zakhe zamambala. Kunalokho, wathi nakakhuluma ngesikwa: “Lokhu kutjho umzimbami.” Nangewayini wathi: “Lokhu kutjho iingazi zami ezizokuthuluka ngebanga labanengi.” (Mar. 14:22-24, NW) Ngokwalokhu-ke kuyatjho ukuthi isikwa newayini bezimifuziselo namkha zimufanekiso.

7. Sifanekiselani isikwa esisetjenziswa esiKhumbuzweni?

7 Esenzakalweni esiqakathekilekweso sangomnyaka ka-33, uJesu wasebenzisa isikwa esinganasibiliso ebesisele esidlweni sePhasika. (Eks. 12:8) Phela, ngokwemiTlolo ngas’khathi isibiliso besifanekisela ukonakala namkha isono. (Mat. 16:6, 11, 12; Luk. 12:1) Ngikho-ke uJesu asebenzisa isikwa esinganasibiliso ngombana besifanelana kuhle nomzimbakhe onganasono. (Heb. 7:26) Yeke, kusetjenziswa isikwa esinjalo-ke nesiKhumbuzweni.

8. Ifanekiselani ikapho yewayini lesiKhumbuzo?

8 Newayini elasetjenziswa nguJesu ngoNisan 14, womnyaka ka-33, belifanekisela iingazi zakhe njengombana kunjalo nangekapho yewayini lesiKhumbuzo namhlanje. Iingazi zakhe zathululwa eGolgotha endaweni engaphandle kweJerusalema “malungana nokulitjalelwa kwezono.” (Mat. 26:28; 27:33) Ngebanga lokuthi isikwa newayini zifanekisela isihlengo sakaJesu esipheleleko esanikelwa ngebanga labantu abalalelako nokuthi siyathokoza ngesenzweso, kuyafaneleka-ke bona ngamunye wethu azilungiselele malungana nesenzakalwesi saqobe mnyaka sesidlo seKosi santambama.

 IINDLELA ZOKULUNGISELELA UMGIDI LO

9. (a) Kubayini kukuhle ukukhambisana nokufundwa kweBhayibheli kwesiKhumbuzo? (b) Uzizwa njani ngesihlengo?

9 Nasikhambisana kuhle nehlelo lokufundwa kweBhayibheli kwesiKhumbuzo elitholakala encwadini ethi UkuHlolisisa ImiTlolo Qobe Langa, lokho kungasisiza sizindle ngokwenziwa nguJesu ngaphambi kokuhlongakala kwakhe. Kungasisiza nokuthi silungiselele iinhliziyo zethu malungana nesidlo seKosi santambama. Omunye udade waze wathi, “sisilinde ngabovu isiKhumbuzo. Nyaka uvela sikhetheka khulu kunesidlulileko. Ngikhumbula singcwaba ubaba . . . ngathi nangimqalako ngakhumbula isihlengo, ngazizwa ngizola ehliziyweni ngebanga lesihlengo. . . . Okuhle kukuthi nemiTlolo ekhuluma ngalokho bengiyazi yoke ngitjho nokuyihlathulula imbala! Iye khona bekudanisa ukuthi sisemngcwabeni, kodwana ihliziywami yaduduzeka nangicabanga ngalokho esizokwenzelwa khona ngebanga lesihlengo esiligugu kimi.” Kwamambala, nasilungiselela isiKhumbuzo, kuhle sikhumbule ukuthi isihlengo sakaJesu lesi sisihlangula njani esonweni nekufeni okusitshwenya kangaka!

Sebenzisa amathulusi esinawo ekulungiseleleni ihliziywakho malungana nesiKhumbuzo (Qala isigaba 9)

10. Nasilungiselela isiKhumbuzo, ingena njani ikonzo yethu yokutjhumayela?

10 Ukulungiselela isiKhumbuzo, kungaba kuhle godu nokuthi sihlele nokwandisa isikhathi sethu sokutjhumayela, ungaba liphayona lesigiyani ngenyanga leyo. Njengombana simema abantu esifunda nabo iBhayibheli nabanye ekutheni beze esidlweni seKosi santambama, kuzosithabisa ukubatjela ngoZimu neNdodanakhe, kunye neembusiso ezizokufunyanwa ngilabo abathabisa uJehova bebamdumise.—Rhu. 148:12, 13.

11. Kwenzeka njani ukuthi abanye beKorinte badle imifuziselo yesiKhumbuzo ngokungakafaneli?

11 Njengombana ubhincela isidlo seKosi santambama, khumbula nalokho okwatjhiwo nguPowula nakatlolela ibandla leKorinte. (Funda 1 Korinte 11:27-34.) Encwadini le, uPowula waveza ukuthi nanyana ngubani odla isikwa asele nekapho ngokungakafaneli “uzakuba nomlandu wokona emzimbeni kanye neengazini zeKosi,” uJesu Krestu. Yeke, ozesiweko kufuze “azihlolisise ngaphambi kobana agome isikwa abe asele nekapho.” Ngombana ogoma abe asele ngaphandle kokuhlukanisa, “uzigomela abe aziselele  umlandu.” Kungebangelo abanengi eKorinte ‘bebabuthaka begodu bagula kanti nenengi labo besele lilele [ngokomoya].’ Kungenzeka abanye bagoma bebasela nekapho ngaphambi namkha phakathi nesiKhumbuzo kangangobana besebaburhicwa nengqondweni nangokomoya. Ukudla kwabantu imifuziselo ngokungakafaneli kwabangela bona uZimu abafulathele.

12. (a) UPowula wasifanisa nani isiKhumbuzo, begodu wakhipha siphi isiyeleliso? (b) Odlako esiKhumbuzweni kufuze athathe liphi igadango nakenze isono esimabhombo?

12 UPowula wafanisa isiKhumbuzo nesidlo esihlanganyelwa nabanye, bese wayelelisa nalabo abadlako wathi: “Angekhe nasela ikapho yeKosi godu nibuye nisele neyamadimoni. Angeze naba nehlanganyelo etafuleni leKosi nelamadimoni.” (1 Kor. 10:16-21) Nakungenzeka umuntu odla imifuziselo yesiKhumbuzo enze isono esimabhombo, kufuze afune isizo elingokomoya. (Funda uJakopo 5:14-16.) Nengabe umzeswa loyo uveza “isithelo esikhambisana nokuphenduka,” kuzabe kungasikunyaza umhlatjelo kaJesu lokha nekadlako esiKhumbuzweni.—Luk. 3:8.

13. Kubayini kuzuzisa ukuthandaza ngethemba esiliphiwe nguZimu?

13 Yeke, njengombana sibhincela isiKhumbuzo nje, kuzosizuzisa ukuthandaza ngethemba lethu esiliphiwe nguZimu. Akakho namunye umkhulekeli othembekileko kaJehova nomlandeli weNdodanakhe ofuna ukuhlambalaza isihlengo sakaJesu ngokudla imifuziselo yesiKhumbuzo ekubeni unokubilayela-thize ekutheni uzesiwe namkha njani. Nje-ke umuntu wazi njani nakufanele adle esikhumbuzweni?

KUDLA BANI?

14. Ngiyiphi ikambiso yesivumelwano esitjha malungana nokudliwa kwemifuziselo yesiKhumbuzo?

14 Labo abayidla kufanele imifuziselo yesiKhumbuzo, bayaqiniseka ukuthi banesandla esivumelwaneni esitjha. Phela uJesu nakakhuluma ngewayini wathi: “Ikapho le isivumelwano esitjha eengazini zami.” (1 Kor. 11:25) Angitjho uZimu wakhe watjho ngoJoromiya wathi uzakwenza esinye isivumelwano esitjha ebesizokuhluka esivumelwaneni somThetho asenza nama-Israyeli! (Funda uJoromiya 31:31-34.) Ngiso-ke lesi asenze no-Israyeli ongokomoya. (Gal. 6:15, 16) Isivumelwanesi sigunyazwe ngomhlatjelo kaKrestu begodu sisebenza ngeengazi zakhe. (Luk. 22:20) UJesu, Mlamuli esivumelwaneni esitjha, yeke abathembekileko babazesiweko abamenyelwe kiso baba nethemba lokuyokuphila ezulwini.—Heb. 8:6; 9:15.

15. Bobani abafakwe esivumelwaneni somBuso, begodu balindwe ngiliphi ilungelo nabangahlala bathembekile?

15 Labo abavumelekileko ukudla imifuziselo yesiKhumbuzo bayazi ukuthi sebangenile esivumelwaneni somBuso. (Funda uLukasi 12:32.) Labo ababa balandeli bakaJesu abazesiweko, banamathelana naye bebahlunguphazwa kunye naye, bakhethelwa ukuyokubusa ezulwini. (Flp. 3:10) Ngebanga lokuthi abathembekileko babazesiweko basesivumelwaneni somBuso, bazokubusa noKrestu njengamakhosi bekube nini nanini. (IsAm. 22:5) Abanjalo-ke ngibo esithi bayidla kufanele imifuziselo yesidlo seKosi santambama.

16. Khewusihlathululele kafitjhazana ukuthi itjho ukuthini yamaRoma 8:15-17.

16 Okufuze badle imifuziselo yesiKhumbuzo ngilabo abaqinisekako ukuthi nangambala bakhethwe ngomoya njengabantwana bakaZimu. (Funda amaRoma 8:15-17.) Nawungatjheja la, uPowula usebenzise ibizo lesi-Aramu elithi “Aba,” okutjho ukuthi “Baba!” Umntwana angalisebenzisa ibizweli nakabiza ubabakhe ngombana lilibizo lokubongelela elikhambisana nomongo welithi “Baba” elingelokuhlonipha. Yeke, labo ‘abamukeliswe umoya’ babantwana  bakaZimu. Umoyakhe ufakazelana newabo, ubaqinisekise ukuthi nangambala babazeswa bakaJehova. Lokhu akutjho ukuthi abasayikhanukeli ipilo yephasini. Kodwana bayaqiniseka ukuthi bayokuhlanganyela noJesu emBusweni wezulu nabangathembeka bekube sekufeni. Namhlanjesi, ngabaseleko balabo abazi-144 000, okubalandeli bakaKrestu ‘abazeswe ngiloyo ocwengileko’—uJehova. (1 Jwa. 2:20; IsAm. 14:1) Umoyakhe lo ngiwo obenza bambize bathi “Aba, Baba!” Kwamambala, abantwabo banetjhebiswano elihle noZimu!

YAMUKELA ITHEMBA LAKHO ELINGOKOMTLOLO

17. Ngiliphi ithemba labazesiweko, begodu bazizwa njani ngalo?

17 Nengabe umKrestu ozesiweko, ithemba lokuyokuphila ezulwini kufuze likhambe phambili emithandazwenakho. IBhayibheli nalithi nithenjiswe ‘umendo’ noMkhwenyana wezulwini, uJesu Krestu, lokho kufuze kusebenze kuwe, kukwenze uhlale ululukela ukuyokuba ‘mlobokazi’ kaKrestu. (2 Kor. 11:2; Jwa. 3:27-29; IsAm. 21:2, 9-14) Ebhayibhelini uZimu nakathi uyabathanda abantwana bakhe, wena kufuze uvume uthi, “Ngimi loyo.” Begodu iliZwi lakaJehova nalikhuluma nabazeswa bakhe, umoya ocwengileko kufuze ukwenze umlalele bese uvume nehliziywenakho ukuthi, “Batjho mina.” Umoya kaZimu nomoyakho iyavumelana beyikuqinisekise ukuthi wena uyokuphila ezulwini.

18. ‘Bezinye izimvu’ banaliphi ithemba, begodu bazizwa njani ngalo?

18 Ngakwelinye ihlangothi, nengabe wena uwela ‘ngesiqubuthwini esikhulu sezinye izimvu,’ kutjho ukuthi lakho ithemba ngelokuphila ephasini. (IsAm. 7:9; Jwa. 10:16) Kutjho ukuthi uzokululukela iPharadeyisi, uzindle nangezinto ezihle nezimnandi othenjiswe zona eBhayibhelini ngepilo yephasini. Wena kwakho kululukela iphasi elinokuthula njengombana uzabe uthabela ipilo nomndenakho, nihlalisane nabanye abantu abalungileko. Usiqale ngabovu isikhathi lapho kuzabe kungasenandlala khona, ukusweleka kokudla, umtlhago, amagulo, nokufa okumraro kasodiye ebantwini. (Rhu. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Usilinde ngabovu nesikhathi lapho kuyokuvuswa khona abahlongakeleko bazokuphila ingunaphakade ephasini. (Jwa. 5:28, 29) Thatjiswa kukuthi wena uJehova ukubusise ngethemba lokuphila ephasini. Yeke, nanyana ungayidli imifuziselo yesiKhumbuzo, kodwana kuhle ube khona ngombana nawe uyathokoza ngesihlengo sakaJesu Krestu.

UZOKUZA?

19, 20. (a) Ithemba lakho oliphiwe nguZimu lingazaliseka njani? (b) Uzokuza na esidlweni seKosi santambama?

19 Kungakhathaliseki bona unethemba lephasini namkha lezulwini, ukuthi lizaliseke kusekutheni ukholelwa kangangani kuJehova uZimu noJesu Krestu nesihlengo. Ngokuza kwakho esiKhumbuzweni uzokuba nethuba lokubona ukuthi ukufa kwakaJesu bekuqakatheke kangangani. Yeke, kwanga nawe ungaba hlangana newomakazi labantu elizabe likhona esidlweni seKosi santambama, butjhingo belanga langeLesihlanu ngomhla ka-3 Apreli 2015, emaWolweni womBuso nakwezinye iindawo ephasini mazombe.

20 Ukuza esiKhumbuzweni kungadephisa ithabo lakho ngesihlengo sakaJesu. Nawulalelisisa njengombana kubekwa ikulumo, ungazizwa ukhuthazeka ekutheni wabelane nabomakhelwana bakho lokho okuzwile ngendlela uJehova abathanda ngayo abantu bakhe, nokuthi uzokuzalisa njani lokho akuhlosileko ngabantu. (Mat. 22:34-40) Yenza koke ongakwenza-ke bona ube khona esidlweni seKosi santambama.

^ isig. 1 Ngokwekambiso yamaHebheru, ilanga belithoma butjhingo belanga, liyokuphela nalitjhingako godu.